Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile

Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:5985958

5985958 (382 Dutch-English terms)

(impliciet) verzoek = (implicit) petition
(voorlopige/definitieve) weigering = (provisional/final) refusal
Aan = To
Aan = To
Aantal bijlage(n) = No. of enclosures
Aantal bijlage(n) = No. of enclosures
Aantal pagina's = No. of pages
Aantal pagina's = No. of pages
Aanwezig = Present
Aanwezig = Present
Afwezig = Absent
Afwezig = Absent
Agenda = Agenda
Algemene Directie = Management Board
Artikel = Article (of Convention)
BHIM (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt) (wordt ook in NL wel eens OHIM genoemd) = “OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) (in Alicante, Spain)”
BOIE = see BORGIP (RE 18.6.08)
Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen = Benelux Designs Office (BDO)
Benelux Merkenbureau = Benelux Trademarks Office (BTO)
Benelux Merkenwet = Benelux Trade Mark Act
Benelux Tekeningen- of Modellenblad = Benelux Industrial Designs Gazette
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) = Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)
Benelux-Gerechtshof = Benelux Court of Justice (official)
Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom = “Benelux Organisation for Intellectual Property (BORGIP) (which the Benelux Office for Intellectual Property is part of)”
Benelux-Raad/Benelux Parlament = Benelux Interparliamentary Consultative Council/Benelux Parliament (official)
Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) = Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP)
Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht = Benelux Association of Trade Marks and Design Law
Beste (voornaam) - (informeel) = Dear (first name)
Beste (voornaam) - (informeel) = Dear (first name)
Bestuurder, Directeur = Director
Bestuursorganen = Joint Management Bodies
Betalingsoverzicht = Statement of amounts payable
Betalingsoverzicht = Statement of amounts payable
Betreft = Subject
Betreft = Subject
Bijeenkomst = Meeting
Bijeenkomst = Meeting
College van Commissarissen (van de rekeningen) = Supervisory Board (RE 18.6.08)
Contactpersoon = Contact person
Contactpersoon = Contact person
Datum = Date
Datum = Date
Directeur-Generaal = Director General [no hyphen]
Directie (van BTO) = Directors
Directie Algemene Zaken = General Affairs Directorate
Directie Intellectuele Eigendom = Intellectual Property Rights Directorate (Luxembourg national office)
Directie Wetstoepassing = Law Enforcement Directorate
Directiecomité (van BBIE) = Directors’ Committee (of the BOIP)
Directieverslag = Management Report
Dossier = File
Dossier = File
Eenvormige Beneluxwet op de Merken = Uniform Benelux Law on Marks
Europees Octrooibureau = European Patent Office (EPO) (official)
Europees model = European design
FOD economie = (Belgian) Federal Economics Service
Faxbericht = Fax message
Faxbericht = Fax message
Faxnummer = Fax number
Faxnummer = Fax number
Financieel-Economische Zaken = Financial and Economic Affairs Department
Geachte heer Janssen (neutraal) = Dear Mr Johnson
Geachte heer XXX (neutraal) = Dear Mr XXX
Geachte heer, mevrouw (neutraal) = Dear Sir or Madam
Geachte heer, mevrouw (neutraal) = Dear Sir or Madam
Geachte mevrouw Janssen, = Dear Ms Emms (tenzij ze zelf Mrs aangeeft)
Geachte mevrouw XXX, = Dear Ms XXX (tenzij ze zelf Mrs aangeeft)
Gemeenschapsmerk = Community Trade Mark
Gemeenschapsmerkenverordening (GemMVo) = Community Trade Mark Regulation (CTMR)
Gemeenschapsmodel = Community design
Genodigden = Invited guests
Genodigden = Invited guests
Hoogachtend (formeel) = Yours sincerely
Hoogachtend (formeel) = Yours sincerely
ID-code = ID Code
Informatiecentrum = Information Centre
Jaarverslag = Annual Report
Juridische Zaken = Legal Affairs department
Kopie aan = Copy to
Kopie aan = Copy to
Locatie = Venue
Locatie = Venue
Merkenregister = Trademarks Register
Met vriendelijke groet (informeel) = Kind regards
Met vriendelijke groet (informeel) = Kind regards
Met vriendelijke groet (neutraall) = Kind regards
Met vriendelijke groet (neutraall) = Kind regards
Mijnheer de Voorzitter (formeel) = Dear Sirs
Mijnheer de Voorzitter(formeel) = Dear Sirs
NL Octrooicentrum = NL Patent Office (from their website)
Nationale Dienst = National Office [located in Belg and Lux]
Nota =
Nota = Memorandum
Notulen = Minutes
Notulen = Minutes
OMPI / WIPO = French name for WIPO (see ‘WIPO’)
Ons kenmerk = Our reference
Ons kenmerk = Our reference
Oppositie = Oppositions Department
Overeenkomst van Madrid / Protocol van Madrid = Madrid Agreement / Madrid Protocol
Pagina = Page
Pagina = Page
Personeel & Organisatie = HR Department
Personeelsstatuut = Employees Statute
Proces-ondersteuning = Process Support Department
Protocol van Madrid = Madrid Protocol
Raad van Bestuur = Management Board
Raad van Commissarissen (voor het BBIE zie College van …) = Supervisory Board
Registratie = Registration Department
Secretariaat-Generaal = General Secretariat
Sectorhoofd = Sector head
Stafafdeling Juridische Zaken = Legal Affairs Department
Stafjurist = Staff lawyer
Statuut = Statute
Succesvol ondernemen begint met registreren = Doing business successfully starts with registration
Succesvol ondernemen begint met registreren = Registration = the first step towards a successful business
Systeembeheer = System Management Department
Telefoonummer = Telephone number
Telefoonummer = Telephone number
Tijdstip = Time
Tijdstip = Time
Titel = Part (of Convention)
Toepassingsreglement = Application Regulation (from above Oami website)
Uitvoeringsreglement (UR)Uitvoeringsbepalingen = Implementing Regulations
Uitvoeringsreglement van de…(Wet) = “Executive Rules under the…(Law) (from above Oami website)”
Unizo = Flemish Organisation for the Self-Employed and SMEs
Uw kenmerk = Your reference
Uw kenmerk = Your reference
VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen) = VLAO-Flemish Enterprise agency
Van = From
Van = From
Verdrag = Convention / Treaty (vb = Paris Convention, Singapore Treaty)
Verdrag van Parijs = Paris Convention
Verenigde Raden van Bestuur = Joint Management Bodies
Versie = Version
Versie = Version
Vervaldatum = Expiry date
Vervaldatum = Expiry date
Voorlichting en Promotie afdeling = Information Services and Promotional Activities department (ISPA) (RE 18.6.08)
WIPO = “WIPO (World Intellectual Property Organization) [in Geneva] (French name is ‘OMPI’)”
Werkgroep Communicatie Nieuw Verdrag = New Convention Communication Taskforce
Wetstoepassing = Law Enforcement Directorate (BOIP)
aanduiding = ation
aanpassen = update
aanpassing = amendment
aantasten = affect (rights)
aanvang = commencement
aanvechten = to challenge
aanvraag = application, request
aanvraagdatum = request date
absolute gronden = absolute grounds
activering = capitalisation
advies = advice
adviseur = adviser
advocaat = lawyer
afbeeldingen = images
afdeling Service & Informatie = Service and Information Department
afschrijvingslasten = depreciation
afsluiten = complete
afwijzen = reject (an opposition)
afwijzingen = disallowed oppositions
agenda = agenda
akkoord = approved
alleenrecht = exclusive rights
annuleer = cancel
auteursrecht = copyright
basisregistratie = basic registration
bedrijfsnaam = company name
bedrijfsvoering = management
bedrijfswaarden ( = kernwaarden/core values) = organisation values
beeldelement = image element
beeldmerk = logofigurative mark
beroepstermijn = appeals period
beschermingsomvang = scope of protection
beschrijving, omschrijving = description
beslag(legging) = attachment
beslissing, besluit = decision
bestelling = order
betalingswijze = payment type (RE 2.8.07)
bewaartermijn = storage period (for i-DEPOT envelope)
bezwaar aantekenen = lodge/institute an objection
beëindigd = ended
bijvoegen, toevoegen = add, attach (RE 2.8.07)
classificatie = classification (RE 18.6.08)
codificatie = codification, code
collectief merk = collective trademark
colofon = Publisher’s details
commissaris = Supervisory Board member (RE 18.6.08)
compartiment = compartment (in i-DEPOT envelope)
competentie = “competency (BTO’s official competencies are =
concept = concept (ontwerp = design) (RE 2.8.07)
creatiedatum = creation date
creditrekening = credits account
daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel = effective industrial or commercial establishment
datum van ontvangst = date of receipt
datum van voorrang = priority date
deponeren = to file
deposant = applicant
depot (enkelvoudig/meervoudig) = filing (single/multiple) (BTO also uses ‘application’)
depotdatum = filing date
design = design
directie = management
doorgehaald = cancelled
dossier = file
e-business tools = e-business tools
een i-DEPOT indienen = submit an i-DEPOT
een idee indienen = submit an idea
eigen karakter = individual character [which a design has to have]
einddatum =
elektronisch i-DEPOT = online i-DEPOT
elektronisch ingediend = submitted online
even geduld = one moment please
exploitatierekening = statement of income and expenditure (RE 18.6.08)
gebruiker = user
gebruiksbewijzen = proof of use
gedeeltelijke toewijzingen = partially allowed oppositions
gegevens = details
geldig = valid
gemachtigde = agent, representative
geweigerd = refused
gewijzigd = altered
groot onderhoud = large-scale maintenance
handelsnaam = trade name
hartelijk dank = thank you very much
het Bureau = the Office (i.e. the BTO/BOIP)
hoofdgebruiker = primary user
hoofdstuk = chapter (of Convention)
houder = holder (of a trademark)
huisstijl, bedrijfsstijl = corporate identity
i-DEPOT-certificaat = i-DEPOT certificate
i-Depot envelop = i-Depot envelope
idee = idea (RE 2.8.07)
identieke inlichting = identical search
in afwachting = pending
in orde = complete, favourable
inbeslagname = seizure
inbreuk = infringement
inburgering = acquired distinctiveness
incidentele meevallers = non-recurring windfalls
indienen = to file or submit (a filing), to submit (an appeal)
indieningsdatum = filing date
ingetrokken = withdrawn
initiative, cooperation, flexibility and environment =
inloggen = log on
inschrijving = registration
inschrijvingsbewijs = registration certificate
inschrijvingsnummer = registration number
instellen = to file (an opposition (i.e. objection</ref>
intellectuele eigendom = intellectual property
invoeren = enter (data)
invullen = fill in
juridische kosten = legal expenses
jurisprudentie = jurisprudence
jurist = lawyer
kenmerk = reference
kennis = know-how
kennispartner = knowledge partner
kennisverspreiding = exchange of know-how
kernwaarden = “core values (see ‘bedrijfswaarden’ for the five organisation / core values)”
klachtenprocedure = complaints handling procedure
klant = customer
klasse = class (of goods/services)
kredietaccount, kredietrekening = credit account
leidinggevende = manager
levensloopregeling = Personal Development Plan (PDP)
licentie = licence
lid = paragraph (of Convention)
lijst = list (overzicht = overview)
logo = logo
merk = trademark, mark
merkbewakingsdiensten = trademark monitoring services
merkengemachtigde = trademarks agent
merkenrecht = trademark law
merkhouder = trademark holder
merknaam = brand name
model = design
modellengemachtigde = designs agent
modellenrecht = design law
moedwillig = deliberate
mutatie = modification
namaak = imitation, copying
normaal gebruik = genuine use
normale procedure = standard procedure
octrooi = patent
omzet = revenue
onderscheidend vermogen = “distinctiveness (customer also uses ‘distinctive force’ and ‘distinctive character’)”
onderzoek = search (for similar trademarks)
onderzoeker = examiner
ontvankelijke = admissible (opposition) (niet-ontvankelijk = unadmissible)
ontvankelijkheid = admissibility
ontwerp = design
op te laden = upload (a file)
opbrengst = income
ophalen = retrieve
opposant = opponent
oppositie, een oppositie indienen = an opposition (i.e. an objection), to file/lodge an opposition
oppositiegrond = grounds of opposition
oppositietaks = opposition fee
optioneel = optional
opvragen = retrieve
organigram = organisational chart
oudere merk = earlier mark
overdracht = transfer
overige kosten = miscellaneous expenses
overlegorgaan = consultation organ
overzicht = overview
pandrecht = right of pledge
personeelskosten = staff costs
persoonlijk account/rekening = personal account
positief exploitatieresultaat = operating profit
prioriteitsbewijs = proof of priority
procedure = legal action, (legal) proceedings, procedure
proceduretaal = language of the proceedings
projectgroep = taskforce
projectmatig = project-based
publicatie = publication
rechten / taxen = charges / fees (e.g. for submitting an opposition)
rechtstreeks verzekerde-regeling = directly insured' pension scheme (provided directly by insurance company)
regels (in het BVIE wordt van “artikel” gesproken, in het UR van “regel” = “rules (in Uitvoeringsreglement (Implementing Regulations</ref>”
register = the register
registreren = register
reglement = regulations, rules
reproductie = reproduction
reservering = reservation (in B/S)
rubriek = heading
samenwerking = cooperation
sensitivity)” =
sorteervolgorde = sorting order
spoedonderzoek = priority search
spoedregistratie, spoedinschrijving = priority registration (customer also uses ‘accelerated’ and 'fast'
subgebruiker = secondary user
subparagraaf = subparagraaf (of Convention)
taksen = fees (RE 18.6.08)
tarieven = tariffs
teken = sign / mark (i.e. trademark)
tekening = drawing
toelichting = explanation
toewijzen = to grant (a filing)
toewijzingen = allowable oppositions (RE 18.6.08)
tonen = display
tussenpersoon = intermediary
uiterlijk = outward appearance
uitvinding = invention
verbetering = correction
vergoeding = fee
vernieuwen (command) = renew (RE 2.8.07)
vernieuwing = renewal
verplicht = compulsory (RE 2.8.07)
versnelde onderzoeken = accelerated searches (RE 18.6.08)
verstrijken = elapse
vervallen = lapsed
verwarringsgevaar = risk of confusion
verweerder = defendant (NB = In appeal case = ‘appellee’)
verwijderen = delete, remove (RE 2.8.07)
vestiging = establishment (RE 2.8.07)
visuele identiteit = visual identity
volgorde = sorting order
volmacht = power of attorney
voorkeuren = preferences
voorlopig = preliminary, provisional
vooronderzoek = preliminary search (for similar trademarks)
voorrang = priority
voortbrengsel = product
vormmerk = shape trademark
vrij = available (trademark)
vrijval = release (RE 18.6.08)
wachttijd = waiting time (RE 2.8.07)
warenlijsten = lists of goods (RE 18.6.08)
weergeven = reproduce
weigering op absolute gronden = refusal on absolute grounds
wereldmerk = global trademark
werkgeversbijdrage = employer's contribution (RE 18.6.08)
werklast = workload
wijzigen = alter (RE 2.8.07)
woordelement = verbal element
woordmerk = brandname / word mark
zakelijk account/rekening = business account (RE 26.5.09)
zelf-verzekerd (bedrijfswaarde) = self-assured (one of BTO’s 5 organisation values)
zetelovereenkomst = headquarters agreement (RE 18.6.08)
zoekactie = a search
zoekbestand = search file
zoekopdracht ** = search query

wordbook/5985958.txt · Last modified: 2021/05/29 14:51 by michaelbeijer