Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile

Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:afkortingenlijst-found-2020-01-14Afkortingenlijst (found 2020-01-14)

 • (N)SIS; (Nationaal) Schengen Informatie Systeem
 • 24/7; 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • 2D/3D; Driedimensionaal / Tweedimensionaal
 • AID; Algemene Inpectiediensten
 • AIRS; Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
 • AIVD; Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • AMvB; Algemene Maatregel van Bestuur
 • ANPR; Automatic Number Plate Recognition
 • AO/IC; Administratieve Organisatie / Interne Controle
 • AO; Algemene Overleggen
 • AOE; Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid
 • AOT; Aanhoudings- en Ondersteuningteam
 • ATH-functies; Administratief-technische functies
 • ATW; Arbeidstijdenwet
 • AVR; Auditieve Verhoor Registratie
 • B&B; Bewaken en Beveiligen
 • BAC; Bezwarenadviescommissie
 • BBO; Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BiSL; Business Information Services Library
 • BOA; Buitengewoon opsporingsambtenaar
 • BOB; Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
 • BOD; Bijzondere Opsporingsdiensten
 • BOM; Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie
 • BRO; Basis Recherche Ondersteuning
 • BRT’s; Bovenregionale Recherche Teams
 • BSB; Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
 • BT; Basisteam
 • BVS; Budgetverdeelsysteem
 • BZK; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • cao; Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CCB; Conflict- en Crisisbeheersing
 • CGOP; Centraal Georganiseerd Overleg Politie
 • CHON; Chef Ondersteuning
 • CIO; Chief Information Officer
 • CIV; Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
 • COM; Communicatie
 • COPI; Commando Plaats Incident
 • COR i.o.; Centrale Ondernemingsraad in oprichting
 • COR; Centrale Ondernemingsraad
 • COSI; Comité de Sécurité Intérieure
 • CSV; Criminele samenwerkingsverbanden
 • CT-Infobox; Contra Terrorisme-Infobox
 • DB&B; Dienst Bewaken en Beveiligen
 • DBV; Dienst Bedrijfsvoering
 • DG Pol; Directoraat-Generaal Politie
 • DG; Directoraat-Generaal
 • DIV; Documentaire Informatievoorziening
 • DLIO; Dienst Landelijke Informatieorganisatie
 • DLOC; Dienst Landelijk Operationeel Centrum
 • DLOS; Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
 • DLR; Dienst Landelijke Recherche
 • DPC; Diensten- en Productencatalogus
 • DRIO; Diensten Regionale Informatieorganisatie
 • DROC; Dienst Regionaal Operationeel Centrum
 • DROS; Dienst Regionale Operationele Samenwerking
 • DRR; Dienst Regionale Recherche
 • DSI; Dienst Speciale Interventies
 • ECID; Expertisecentrum Identiteitsfraude
 • EIS; Europol Informatiesysteem
 • EMM; Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
 • EMPACT; European Multidisciplinary Platform Against Crime Threaths
 • EPICC; Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum
 • ESS; Employee Self Service
 • EU; Europese Unie
 • ExO; Executieve Ondersteuning
 • FFW; Flora- en Faunawet
 • FFW; Flora- en Faunawet
 • FIN; Financiën
 • FinEc; Financieel-Economische Criminaliteit
 • FIOD; Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU
 • FM; Facility Management
 • FO; Forensische Opsporing
 • FoBo; Frontoffice-Backoffice
 • FP&C; Financiële Planning en Control
 • Fte; Fulltime-equivalent
 • GGP; Gebiedsgebonden Politie
 • GHOR; Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
 • GRIP; Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
 • HAVANK; Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie
 • hbo; Hoger Beroepsonderwijs
 • HIC; High Impact Crime
 • HOvD; Hulpofficier van Dienst
 • HOvJ; Hoofdofficier van Justitie
 • HRM; Human Resource Management
 • HTC; High Tech Crime
 • IBT; Integrale Beroepsvaardigheden Training
 • ICT; Informatie- en Communicatietechnologie
 • ICTRA; Informatie- en Communicatietechnologie Regie en Architectuur
 • IK; Informatieknooppunt
 • ILT; Inspectie Leefomgeving en Transport
 • IM; Informatiemanagement
 • INK; Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • IOOV; Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
 • IPS; Internationale politiesamenwerking
 • IRC; Internationaal Rechtshulpcentrum
 • ITIL; IT Infrastucture Library
 • IV; Informatievoorziening
 • JIT; Joint Investigations Team
 • KLPD; Korps Landelijke Politiediensten
 • KMar; Koninklijke Marechaussee
 • KMT; Korpsmanagementteam
 • KNP; Kwartiermaker Nationale Politie
 • LE; Landelijke Eenheid
 • LEC EEG; Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld
 • LFNP; Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie
 • LFSC; Landelijk Forensisch Service Centrum
 • LFTO; Landelijk Team Forensische Opsporing
 • LID; Landelijke Informatie Dienst
 • LID; Landelijke Informatiedienst
 • LID; Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
 • LIEC; Landelijk Informatie- en Expertisecentrum
 • LIRC; Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum
 • LOCC; Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
 • LOS; Landelijke Operationele Staf
 • LR; Landelijke Recherche
 • LTFO; Landelijk Team Forensische Opsporing
 • Marap; Managementrapportage
 • MD; Management Development
 • ME; Mobiele Eenheid
 • MEC; Milieu Expertise Centrum
 • MIVD; Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • MKB; Midden- en Kleinbedrijf
 • MOT; Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
 • MSS; Management Self Service
 • MT BV; Managementteam Bedrijfsvoering
 • MT EL; Managementteam Eenheidsleiding
 • MT IV; Managementteam Informatievoorziening
 • MT KL; Management Team Korpsleiding
 • MT; Managementteam
 • NCSC; Nationaal Cyber Security Center
 • NCSS; Nationale Cyber Security Strategie
 • NCTV; Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • NEN; Nederlandse norm
 • NIC; Nationale Informatiecoördinator
 • NP; Nationale Politie
 • NSGBO; Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
 • NVWA; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • OBT; Operationele Begeleiding en Training
 • OC; Operationeel Centrum
 • OKMT; Operationeel Korpsmanagementteam
 • OM; Openbaar ministerie
 • OR; Ondernemingsraad
 • OvD; Officier van Dienst
 • OvD-I; Officier van Dienst Informatie
 • OvJ; Officier van Justitie
 • P&C; Planning en Control
 • PA; Politieacademie
 • PD; Plaats-Delict
 • PD; Professional Development
 • PDC; Politiedienstencentrum
 • PG; Procureurs-Generaal
 • PG’s; Procureurs-generaal
 • PID; Project Initiatie Document
 • Pij’ers; Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
 • PIOFACH; Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Comm. en Huisvesting
 • PPM; Programma- en Projectmanagement
 • Progis; Programma Informatievoorziening Strafrechtketen
 • RAC; Rijksalarmcentrale
 • RBP; Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie
 • RBT; Regionaal Beleidsteam
 • RE; Regionale Eenheid
 • RIC; Regionale Informatiecoördinator
 • RID; Regionale Informatiedienst
 • RIEC; Regionale Informatie- en Expertisecentrum
 • RIK; Regionaal Informatie Knooppunt
 • RKC; Raad van Korpschefs
 • RMT; Regionaal Managementteam
 • ROC; Regionaal Operationeel Centrum
 • ROT; Regionaal Operationeel Team
 • RSC; Regionaal Service Centrum
 • RTGB; Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • RTGP; Regeling Toetsing Geweldtbeheersing Politie
 • RTIC; Real Time Intelligence Center
 • RUD; Regionale Uitvoeringsdiensten
 • SCC; Selectie en Coördinatiecentrum
 • SGBO; Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
 • SIOD; Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • SRO; Specialistische rechercheondersteuning
 • SSC Noord; Shared Service Centrum Noord
 • STO; Specialistische en technische ondersteuning
 • SVO; Stukken van overtuiging
 • TBS; Terbeschikkingstelling
 • TEV; Team Explosieven Verkenning
 • TGO; Team Grootschalige Opsporing
 • TNO; Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 • ULI; Unit Landelijke Interceptie
 • VGW; Veilig en Gezond Werken
 • VHT; Verkeershandhavingsteam
 • Viclas; Violent Criminal Linkage Analyses System
 • VN; Verenigde Naties
 • VNG; Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • VNO-NCW; Verbond Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
 • VOA; Verkeersongevallenanalyse
 • VOA; Verkeersongevallenanalyse
 • VtsPN; Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
 • VVC; Veel Voorkomende Criminaliteit
 • WECG; Wet Explosieven voor Civiel Gebruik
 • WIV; Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • WME; Wapens, Munitie en Explosieven
 • WOB; Wet Openbaarheid van Bestuur
 • WOD; Werken Onder Dekmantel
 • WODC; Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • WOR; Wet op de Ondernemingsraden
 • WPBR; Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
 • WPG; Wet Politiegegevens
 • Wvr; Wet op de Veiligheidsregio’s
 • WWM; Wet Wapens en Munitie
 • ZSM; Zo Snel, Slim, Samenlevingsgericht, Selectief en Simpel als Mogelijk
wordbook/afkortingenlijst-found-2020-01-14.txt · Last modified: 2021/06/09 12:10 (external edit)