Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile

Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:echa-term

ECHA-TERM - Multilingual Chemical Terminology by ECHA (the European Chemicals Agency)


ECHA is the European Chemicals Agency which manages the technical and administrative aspects of the implementation of the European Union regulation called Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) to protect human health and the environment.

ECHA-term is a dynamic database, constantly updated thanks to the work of subject-matter experts and linguists. The database contains over 1,200 entries in all official EU languages, with the main REACH terms also available in Croatian.

There is a customizable download option: Excel or TBX format; the whole database or even a single entry; monolingual, bilingual or multilingual.

https://wordbee.com/blog/localization-industry/10-best-online-terminology-sources/

Entry numberLanguageTermDefinition
10000nldinatriumtetraboraat, watervrij
10000endisodium tetraborate, anhydrous
10001nltetrabordinatriumheptaoxide, hydraat
10001entetraboron disodium heptaoxide, hydrate
10002nlkaliumdichromaat
10002enpotassium dichromate
10003nlammoniumdichromaat
10003enammonium dichromate
10004nlkaliumchromaat
10004enpotassium chromate
10005nlnatriumchromaat
10005ensodium chromate
10006nl2,4-dinitrotolueen
10006en2,4-dinitrotoluene
10007nlacrylamide
10007enacrylamide
10008nlaluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
10008enaluminosilicate refractory ceramic fibre
10009nlantraceenolie
10009enanthracene oil
10010nlantraceenolie, antraceen-laag
10010enanthracene oil, anthracene-low
10011nlantraceenolie, antraceenpasta
10011enanthracene oil, anthracene paste
10012nlantraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie
10012enanthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
10013nlantraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties
10013enanthracene oil, anthracene paste, distn. lights
10014nldiisobutylftalaat
10014endiisobutyl phthalate
10015nlloodchromaat
10015enlead chromate
10016nlloodchromaat molybdaat sulfaat rood
10016enlead chromate molybdate sulphate red
10017nlloodsulfochromaat geel
10017enlead sulfochromate yellow
10018nlCTPHT
10018nlpek, koolteer hoge temperatuur
10018enCTPHT
10018enhigh temperature coal tar, pitch
10019nltris(2-chloorethyl)fosfaat
10019entris(2-chloroethyl)phosphate
10020nlzirconium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezel
10020enzirconia aluminosilicate refractory ceramic fibre
10021nlMDA
10021nl4,4'-diaminodifenylmethaan
10021enMDA
10021en4,4'-diaminodiphenylmethane
10022nl5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
10022en5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene
10023nlalkanen, C10-13, chloor
10023enalkanes, C10-13, chloro
10024nlantraceen
10024enanthracene
10025nlBBP
10025nlbenzylbutylftalaat
10025enBBP
10025enbenzyl butyl phthalate
10026nlDEHP
10026nlbis (2-ethylhexyl)ftalaat
10026enDEHP
10026enbis (2-ethylhexyl)phthalate
10027nlTBTO
10027nlbis(tributyltin)oxide
10027enTBTO
10027enbis(tributyltin)oxide
10028nlkobaltdichloride
10028encobalt dichloride
10029nldiarseenpentaoxide
10029endiarsenic pentaoxide
10030nldiarseentrioxide
10030endiarsenic trioxide
10031nlDBP
10031nldibutylftalaat
10031enDBP
10031endibutyl phthalate
10032nlHBCDD
10032nlhexabroomcyclododecaan en alle belangrijke geïdentificeerde diastereoïsomeren
10032enHBCDD
10032enhexabromocyclododecane and all major diastereoisomers identified
10033nlloodhydrogeenarsenaat
10033enlead hydrogen arsenate
10034nlnatriumdichromaat
10034ensodium dichromate
10035nltriethyl arseen
10035entriethyl arsenate
10036nlkobalt(II) sulfaat
10036encobalt(II) sulphate
10037nlkobalt(II) dinitraat
10037encobalt(II) dinitrate
10038nlkobalt(II) carbonaat
10038encobalt(II) carbonate
10039nlkobalt(II) diacetaat
10039encobalt(II) diacetate
10040nl2-methoxyethanol
10040en2-methoxyethanol
10041nl2-ethoxyethanol
10041en2-ethoxyethanol
10042nlchroomtrioxide
10042enchromium trioxide
10043nlchroomzuur en oligomeren van chroomzuur
10043enchromic acid and oligomers of chromic acid
10044nldichroomzuur en oligomeren van dichroomzuur
10044endichromic acid and oligomers of dichromic acid
10045nl2-ethoxyethylacetaat
10045en2-ethoxyethyl acetate
10046nlstrontiumchromaat
10046enstrontium chromate
10047nlDHNUP
10047nl1,2-benzeendicarbonzuur di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters
10047enDHNUP
10047en1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
10048nlhydrazine
10048enhydrazine
10049nl1-methyl-2-pyrrolidon
10049en1-methyl-2-pyrrolidone
10050nl1,2,3-trichloorpropaan
10050en1,2,3-trichloropropane
10051nlDIHP
10051nl1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk
10051enDIHP
10051en1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich
10646nlHandleiding voor het indienen van gegevens Nr. 01 - Een PPORD-kennisgeving voorbereiden en indienenECHA-publicatie om het samenstellen van dossiers ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés (PPORD ) met behulp van IUCLID 5 te ondersteunen.
10646enData Submission Manual 1: How to prepare and submit a PPORD notificationECHA publication on the preparation of product and process-orientated research and development (PPORD) dossiers using IUCLID 5
10647nlHandleiding voor het indienen van gegevens Deel 19: Een CSR indienen als onderdeel van een gezamenlijke indieningECHA-publicatie over het indienen van een (gedeeltelijk of geheel) gezamenlijk CSR met bijzondere aandacht voor de CSR-hoofdstukken met betrekking tot het gebruik, de beoordeling van de blootstelling en de risicokarakterisering
10647enData Submission Manual 19: How to submit a CSR as part of a joint submission?ECHA publication on the submission of a (fully or partly) joint CSR, with a particular focus on the CSR chapters relating to use, exposure assessment and risk characterisation
10648nlGebruikershandleiding voor de industrie - Deel 4: Online preregistratieECHA-publicatie over alle REACH-IT-functionaliteiten die voor de industrie beschikbaar zijn. Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers uit de industrie die REACH-IT dienen te gebruiken om gegevens in te dienen of te zoeken. Hierin worden online preregistraties, ingediend in REACH-IT, evenals stapsgewijze instructies over de vereiste taken van gegevensindiening in het kader van REACH beschreven.
10648enIndustry User Manual Part 4: Online Pre-registrationECHA publication on all REACH-IT functionalities, which are and will be available to the industry. This manual is meant for any industry user who needs to use REACH-IT to submit or search/view data It covers online pre-registrations, submitted in REACH-IT, as well as step-by-step instructions on the required tasks of REACH submission of data
10649nlREACH-IT-gebruikershandleiding voor de industrie Deel 6: Indiening van een dossierECHA-publicatie die bulkregistratie met behulp van het bulkregistratiebestand in XML-formaat behandelt
10649enIndustry User Manual Part 6: Dossier submissionECHA publication that covers bulk preregistration using the bulk pre-registration file in XML format
10650nlGebruikershandleiding voor de industrie - Deel 12: Gegevenshouders
10650enIndustry User Manual Part 12: Data holders
10651nlGebruikershandleiding voor de industrie - Deel 13: Categorieën in IUCLID
10651enIndustry User Manual Part 13: Categories in IUCLID
10652nlGebruikershandleiding voor de industrie - Deel 16: Een I&E-kennisgeving maken en indienen via REACH-ITECHA-publicatie over het rechtstreeks in REACH-IT maken van een indelings- en etiketteringsdossier (I&E-dossier) op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (de CLP-verordening). Meer in het bijzonder wordt hierin geschetst welke informatie moet worden ingevuld om een volledig I&E-kennisgevingsdossier samen te stellen overeenkomstig artikel 40, lid 1, van de CLP-verordening.
10652enIndustry User Manual Part 16: How to create and submit a C&L notification using the REACH-IT online toolECHA publication on the preparation of a Classification and Labelling (C&L) notification dossier under the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 directly in REACH-IT. In particular, it outlines the information to be filled-in in order to prepare a complete C&L notification dossier in accordance with Article 40 (1) of the CLP Regulation
10653nlREACH-IT Veelgestelde vragen - Facturen en betalingen in REACH-ITECHA-publicatie die antwoord geeft op veelgestelde vragen over REACH-IT met betrekking tot facturen en betalingen
10653enREACH-IT Frequently Asked Questions - Invoices and payments in REACH-ITECHA publication that provides answers to REACH-IT Frequently Asked Questions relating to invoices and payments
10654nlREACH-IT Veelgestelde vragen - Technische aspectenECHA-publicatie die antwoord geeft op veelgestelde vragen over REACH-IT met betrekking tot technische aspecten
10654enREACH-IT Frequently Asked Questions - Technical aspectsECHA publication that provides answers to REACH-IT Frequently Asked Questions relating to technical aspects
10655nlVragen en antwoorden voor registranten van stoffen waarvan eerder kennisgeving is gedaanECHA-publicatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen over registranten van stoffen waarvan eerder kennisgeving is gedaan
10655enQuestions and Answers for the registrants of previously Notified SubstancesECHA publication that provides answers to the most common questions on the registrants of previously notified substances
10656nlFolder over REACH - De nieuwe EU-wetgeving inzake chemische stoffenECHA-publicatie die een overzicht geeft van de REACH-eisen voor EU-bedrijven in verband met EU-wetgeving inzake chemische stoffen
10656enLeaflet on REACH - The new EU chemicals legislationECHA publication that gives an overview of the REACH requirements to EU companies about EU chemicals legislation
10657nlInformatiefolder voor exporteurs naar EuropaECHA-publicatie met een beknop en gemakkelijk te begrijpen overzicht van ECHA en zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van wetgeving inzake Europese chemische stoffen en informatie voor exporteurs naar Europa
10657enInformation for exporters to Europe leafletECHA publication with a concise and easy-to-understand overview of ECHA and its regulatory responsibilities regarding European chemicals legislation and information for exporters to Europe
10658nlHandleiding IUCLID 5: Aan de slagECHA-publicatie die aanwijzingen geeft om de beginnende IUCLID-gebruiker te helpen de applicatie op te zetten en meteen te gebruiken zonder de details te lezen die in de volledige versie van de handleiding voor eindgebruikers van IUCLID worden gegeven
10658enIUCLID 5 Getting Started ManualECHA publication that provides guidance to assist the novice IUCLID user to set up the application and use it immediately without having to read the details provided with the full version of the IUCLID 5 End User Manual first
10659nlGebruikershandleiding voor de SNIF-migratietoolECHA-publicatie met informatie over het gebruik van de SNIF-migratietool om gegevens over te zetten van het Structured Notification Interchange Format (SNIF) naar het IUCLID 5-format. Daarnaast wordt hierin de gegevensverwerking beschreven die mogelijk voor en na gebruik van de migratietool nodig is.
10659enSNIF Migration Tool User ManualECHA publication that provides information on how to use the SNIF migration tool to transfer data from the Structured Notification Interchange Format (SNIF) to the IUCLID 5 format In addition, it describes the data processing that might be required both before and after using the migration tool
10660nlGebruikershandleiding voor de plugin voor gegevensopvraagECHA-publicatie voor het uitvoeren van door gebruikers omschreven gegevensopvragingen over zowel ruwe data (bv. datasets voor stoffen) als IUCLID 5-dossiers die in de IUCLID 5-database zijn opgeslagen. Er kan in honderden velden worden gezocht om uitsluitend de relevante informatie op te vragen van eindpunt- en onderzoekssamenvattingen, geregistreerd in stoffen, mengsels of sjablonen
10660enQuery Tool Plugin User ManualECHA publication used to perform user-defined queries on both the raw data (eg substance datasets) and IUCLID 5 dossiers stored in the IUCLID 5 database Hundreds of fields can be queried to retrieve only the relevant information from endpoint and study summaries recorded in substances, mixtures or templates
10661nlGebruikershandleiding voor de plugin voor chemischeveiligheidsbeoordelingECHA-publicatie met informatie over het ophalen van gegevens uit een IUCLID 5-dataset of -dossier om een chemischeveiligheidsrapport voor te bereiden
10661enCSR Plugin User Manual/Chemical Safety Report Plugin User ManualECHA publication that provides information on how to extract data from an IUCLID 5 data set or dossier in order to prepare the Chemical Safety Report (CSR)
10662nlGebruikershandleiding voor de plugin voor bulkexportECHA-publicatie met informatie over het in één keer exporteren van een set ECHA-publicaties
10662enBulk Export Plugin User ManualECHA publication that provides information on how to allow a set of ECHA publications to be exported in a single operation
10663nlGebruikershandleiding voor de plugin voor uitwisseling van literatuurverwijzingenECHA-publicatie met informatie over het in één keer exporteren van een set ECHA-publicaties
10663enExchange Literature Reference Plugin User ManualECHA publication that provides information on how to allow a set of ECHA publications to be exported in a single operation
10664nlGebruikershandleiding voor de plugin voor backupECHA-publicatie met informatie over het selecteren van administratieve gegevens (bv. gebruikers; gebruikersvoorkeuren en -rollen; EG-inventaris; literatuurinventaris) naast de bestaande standaard backupfunctionaliteit
10664enBackup Plugin User ManualECHA publication that provides information on the selection of administrative data (eg users; user preferences and roles; EC Inventory; Literature inventory), in addition to the existing standard backup functionality
10665nlGebruikershandleiding voor de plugin voor technische volledigheidscontrole (TCC)ECHA-publicatie met informatie over het controleren van de volledigheid van datasets en dossiers van stoffen voor registraties en PPORD-kennisgevingen in het kader van REACH. Hierin staan ook controles van bedrijfsregels voor registratiedossiers, kennisgevingen van PPORD en verzoeken in het kader van de REACH-verordening en CLP-kennisgevingen in het kader van de CLP-kennisgeving
10665enTechnical Completeness Check (TCC) Plugin User ManualECHA publication that provides information on how to check the completeness of substance datasets and dossiers for the purpose of registrations and PPORD notifications under the REACH regulation It also includes Business Rules checks for registration dossiers, PPORD and Inquiry notifications under the REACH Regulation and CLP notifications under the CLP Regulation
10666nlGebruikershandleiding voor de plugin voor het berekenen van de vergoedingECHA-publicatie met informatie voor registranten over het vooraf berekenen van de te betalen vergoeding voor succesvolle indiening van een REACH-dossier aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De plugin leest door een IUCLID 5-dossier en stelt een lijst op met vergoedingen overeenkomstig de verordening voor vergoedingen voor REACH (Verordening EG/340/2008). De plugin werkt met dossiers voor zowel REACH-registratie als PPORD-kennisgeving en kan de kosten van vertrouwelijkheidsclaims berekenen.
10666enFee Calculation Plugin User ManualECHA publication that provides information to registrants on how to calculate, in advance, the fee payable on the successful submission of a REACH dossier to the European Chemicals Agency (ECHA). The plugin reads through a IUCLID 5 dossier to create a list of fees in accordance with the Fee Regulation for REACH (Regulation EC/340/2008) It works on both REACH registration and PPORD notification IUCLID 5 dossiers, and is able to calculate the costs of confidentiality claims
10667nlGebruikershandleiding voor de plugin voor informatieverspreidingECHA-publicatie met informatie over de wijze waarop kan worden gesimuleerd welke gegevens uit het registratiedossier door ECHA op het internet gepubliceerd zullen worden
10667enDissemination Plugin User ManualECHA publication that provides information on how to simulate which information from the registration dossier ECHA will make available on the Internet
10668nlIUCLID 5-installatiehandleidingenECHA-publicatie waarin hulp wordt gegeven bij de installatie van de IUCLID 5-softwareapplicatie
10668enIUCLID 5 Installation ManualsECHA publication that provides assistance in the installation of the IUCLID 5 software application
10669nlIUCLID-installatiehandleiding - Stand-alone Microsoft® Windows® (Installer)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe een speciaal installatieprogramma kan worden gebruikt voor het installeren van IUCLID 5 als een stand-alone applicatie op een computer die draait op Microsoft® Windows®
10669enIUCLID Installation Guide - Stand-alone Microsoft® Windows® (Installer)ECHA publication that describes how to use a dedicated installer to install IUCLID 5 as a stand-alone application on a computer running Microsoft® Windows®
10670nlIUCLID-installatiehandleiding - Stand-alone-versie Microsoft® Windows® (aangepast)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe een enkele stand-alone applicatie op een computer die draait op Microsoft® Windows® handmatig kan worden geïnstalleerd
10670enIUCLID Installation Guide - Stand-alone version Microsoft® Windows® (custom)ECHA publication that describes how to install manually, a single stand-alone application version of the IUCLID 52 software onto a computer running Microsoft® Windows®
10671nlIUCLID-installatiehandleiding - Client-server-architectuur Microsoft® Windows®ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe de IUCLID 5-applicatie in een gedistribueerde Microsoft® Windows®-omgeving kan worden geïnstalleerd
10671enIUCLID Installation Guide - Client-Server architecture Microsoft® Windows®ECHA publication that describes how to install and configure the IUCLID 5 application in a distributed Microsoft® Windows® environment
10672nlIUCLID-installatiehandleiding - Client-server-architectuur (Linux - Apache - Tomcat - Postgre SQL)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe de benodigde open-source softwareproducten en de IUCLID 5-applicatie zelf op een Linux-server kunnen worden gedownload en geïnstalleerd. Alleen de gedistribueerde installatie wordt beschreven.
10672enIUCLID Installation Guide - Client-Server Architecture (Linux - Apache Tomcat - PostgreSQL)ECHA publication that describes how to download, install and configure the necessary open source software products and the IUCLID 5 application itself on a Linux server Only the distributed installation is described
10673nlIUCLID-installatiehandleiding - Client-server-architectuur (Oracle® + Weblogic®)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe de commerciële producten van Oracle - BEA Weblogic voor gebruik met de gedistribueerde IUCLID 5-versie kunnen worden geconfigureerd.
10673enIUCLID Installation Guide - Client-Server Architecture (Oracle® + Weblogic®)ECHA publication that describes how to configure Oracle - BEA Weblogic commercial products for use with the IUCLID 5 distributed version
10674nlIUCLID-installatiehandleiding - Stand-alone Microsoft® Windows® (Setup-kit)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe een setup-kit kan worden gebruikt om een stand-alone versie van de IUCLID 5-software en de benodigde componenten te installeren op een computer die draait op Microsoft® Windows®
10674enIUCLID Installation Guide - Stand-alone Microsoft® Windows® (Setup-kit)ECHA publication that describes how to use a setup kit to install a standalone version of the IUCLID 5 software and its required components onto a computer running Microsoft® Windows®
10675nlIUCLID-installatiehandleiding - Stand-alone Microsoft® Windows® (handmatig)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe een enkele stand-alone versie van de IUCLID 5-software handmatig op een computer die draait op Microsoft® Windows® kan worden geïnstalleerd
10675enIUCLID Installation Guide - Stand-alone version Microsoft® Windows® (manual)ECHA publication that describes how to install manually, a single standalone version of the IUCLID 5 software onto a computer running Microsoft® Windows®
10676nlIUCLID-installatiehandleiding - Gedistribueerde versie Microsoft® Windows®ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe de IUCLID 5-software in een gedistribueerde Microsoft® Windows®-omgeving kan worden geïnstalleerd en geconfigureerd
10676enIUCLID Installation Guide - Distributed version Microsoft® Windows®ECHA publication that describes how to install and configure the IUCLID 5 application in a distributed Microsoft® Windows® environment
10677nlIUCLID-installatiehandleiding - Gedistribueerde versie (Linux - Apache Tomcat - PostgreSQL)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe de benodigde open-source softwareproducten en de IUCLID 5-applicatie zelf op een Linux-server kunnen worden gedownload, geïnstalleerd en geconfigureerd. Alleen de gedistribueerde installatie wordt beschreven.
10677enIUCLID Installation Guide - Distributed version (Linux - Apache Tomcat - PostgreSQL)ECHA publication that describes how to download, install and configure the necessary open source software products and the IUCLID 5 application itself on a Linux server Only the distributed installation is described
10678nlIUCLID-installatiehandleiding - Gedistribueerde versie (BEA Weblogic® + Oracle®)ECHA-publicatie waarin wordt beschreven hoe sqlplus te installeren en IUCLID te koppelen aan de Oracle-database, evenals hoe de ANTLR-component te updaten en IUCLID 5 in te zetten
10678enIUCLID Installation Guide - Distributed version (BEA Weblogic® + Oracle®)ECHA publication that describes how to install sqlplus and connect IUCLID to the Oracle database, as well as how to update the ANTLR component and deploy IUCLID 5
10679nlInstallatiehandleiding voor migratietoolECHA-publicatie met informatie over het omzetten van in IUCLID 4 aangemaakte datasets naar IUCLID 5-format (i5z-format)
10679enMigration Tool Installation GuideECHA publication that provides information on how to convert datasets created with IUCLID 4 into the IUCLID 5 format (i5z format)
10680nlInstallatiehandleiding voor SNIF-migratietoolECHA-publicatie met informatie over het omzetten van met de DES- of NCD-applicaties aangemaakte datasets naar IUCLID 5-format (i5z-format)
10680enSNIF Migration Tool Installation ManualECHA publication that provides information on how to convert datasets created with the DES or the NCD applications into the IUCLID 5 format (i5z format)
10681nlInstallatiehandleiding voor webservicesECHA-publicatie met informatie over het gebruik van services voor het koppelen van IUCLID met externe systemen. IUCLID Web Services biedt een platformneutrale en taalneutrale interface die zelfbeschrijvend is en geïmplementeerd kan worden om het gebruik van bestaande tools te optimaliseren.
10681enWeb Services Installation ManualECHA publication that provides information on how services can be used for interfacing IUCLID with external systems IUCLID Web Services provides a platform-neutral and language-neutral interface that is self-describing and can be implemented to optimise the use of existing tools
10682nlInstallatiehandleiding voor de plugin voor helpsysteemECHA-publicatie over een helpsysteem voor het bieden van hulp bij het gebruik van de IUCLID 5-softwareapplicatie. Deze dient ook als complete naslaghandleiding voor alle IUCLID-features, -functies, -opties en mogelijke routes door de applicatie
10682enHelpsystem Plugin Installation ManualECHA publication on a helpsystem for providing assistance in the use of the IUCLID 5 software application It also serves as a complete reference manual for all IUCLID features, functions, options and possible paths through the application
10683nlInstallatiehandleiding voor de plugin voor chemischeveiligheidsbeoordelingECHA-publicatie met informatie over het verkrijgen van gegevens uit een IUCLID 5-dataset voor het voorbereiden van het chemischeveiligheidsrapport
10683enCSR Plugin Installation ManualECHA publication that provides information on how to extract data from a IUCLID 5 data set or dossier in order to prepare the Chemical Safety Report (CSR)
10684nlTechnische handleidingen voor IUCLID 5ECHA-publicatie die hulp biedt bij technische kwesties zoals webservices
10684enIUCLID 5 Technical ManualsECHA publication that provides assistance on technical matters such as Webservices
10685nlTechnische handleiding voor webservicesECHA-publicatie die kan worden gebruikt voor het koppelen van IUCLID met externe systemen. IUCLID Web Services biedt een platformneutrale en taalneutrale interface die zelfbeschrijvend is en geïmplementeerd kan worden om het gebruik van bestaande tools te optimaliseren
10685enWeb Services Technical ManualECHA publication that can be used for interfacing IUCLID with external systems IUCLID Web Service provides a platform-neutral and language-neutral interface that is self-describing and can be implemented to optimise the use of existing tools
10686nlREACH-specifieke handleidingen voor IUCLID 5ECHA-publicatie die hulp biedt bij REACH-specifieke kwesties zoals geïdentificeerd gebruik en nanomaterialen
10686enREACH specific IUCLID 5 ManualsECHA publication that provides assistance on REACH specific matters such as identifyed uses and nanomaterials
10687nlHet melden van geïdentificeerd gebruik voor REACH in IUCLID 5.0ECHA-publicatie waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe de rubrieken 3.5 en 3.6 van de bestaande IUCLID-versie 5.0 moet worden ingevuld
10687enHow to report identified uses for REACH in IUCLID 5.0ECHA publication that explains in detail how sections 3.5 and 3.6 of the existing IUCLID version 5.0 should be filled in
10688nlNanomaterialen in IUCLID 5.2ECHA-publicatie die praktische aanwijzingen biedt over het opnemen van informatie over verschillende vormen van een stof in een IUCLID 5.2-dossier. De handleiding beschrijft een boekhoudprincipe waarbij elke vorm een specifiek etiket krijgt waarmee deze door het gehele dossier kan worden getraceerd: er worden aanwijzingen gegeven over het maken van etiketten voor vormspecifieke referentiestoffen, samenstellingsblokken, eindpuntstudiedossiers en analytische gegevens. De handleiding geeft vooral aanwijzingen waarmee registranten consequent eindpuntstudiedossiers kunnen aanmaken en etiketteren zodat duidelijk is welke samenstelling of vorm voor die studie als teststof werd gebruikt. De technische handleiding biedt de industrie een coherente benadering over hoe informatie van nanovormen in een dossier wordt gestructureerd. Hiermee wordt ook het opvragen van informatie over de in een bepaald dossier opgenomen vormen van een stof vereenvoudigd.
10688enNanomaterials in IUCLID 5.2ECHA publication that provides practical instruction to REACH registrants on how to include information on different forms of a substance in an IUCLID 52 dossier. The manual introduces a book-keeping principle where each form gets a specific label that enables it to be tracked throughout the dossier: instructions are given on how to create labels for form-specific Reference substances, composition blocks, Endpoint study records and analytical data In particular, the manual gives instructions that will enable registrants to consistently create and label Endpoint study records such that it is clear which composition or form was used as the test substance for that study. The technical manual will ensure that industry can have a coherent approach on how information on nanoforms is structured in a dossier. This will also simplify the retrieval of information on the forms of a substance that are included in a given dossier
10689nlLicentieovereenkomst IUCLID 5ECHA-publicatie waarbij de gebruiker wordt verzocht te tekenen alvorens de applicatie in de rubriek “Get IUCLID 5” te downloaden
10689enIUCLID 5 Licence AgreementECHA publication where the user is asked to sign before downloading the application in the “Get IUCLID 5” ' section
10690nlrapportVoortgangsverslagen, werkprogramma’s en algemene rapporten over het werk van ECHA
10690enreportECHA publication comprising ECHA regulatory reports, workshop summaries and administrative ECHA publications, such as strategy papers, work programmes and general reports
10691enleafletECHA publication with concise and easy-to-understand overviews of ECHA and its regulatory responsibilities
10691nlfolderBeknopte en eenvoudig te begrijpen informatieoverzichten van ECHA en zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de regelgeving
10692enQ&AECHA publication that contains commonly asked questions and answers received by the helpdesks
10692nlvragen en antwoordenECHA-publicatie met vaak gestelde, door de helpdesks ontvangen vragen en antwoorden
10693nlveelgestelde vragenECHA-publicatie met gemakkelijke toegang tot de meest gestelde vragen die door het ECHA en de nationale helpdesks in de lidstaten zijn ontvangen met betrekking tot REACH, begeleidende documenten en het Agentschap
10693enFAQECHA publication that contains an easy access to the most frequently asked questions received by the ECHA and the national helpdesks in the Member States concerning REACH, guidance documents and the Agency
10694nlhandleidingTechnische richtsnoeren over het gebruik van de IT-tools van ECHA en het samenstellen en indienen van dossiers
10694enmanualECHA publication that provides technical guidance on how to use ECHA IT tools and how to compile and submit dossiers to ECHA
10695nlWegwijzerECHA-publicatie met praktische informatie over de beste praktijken aangaande REACH- en CLP-voorschriften
10695enPractical GuideECHA publication providing practical information on best practice on REACH and CLP requirements
10696enGuidance in a nutshellECHA publication on simplified REACH Guidance documents - shortened versions to make the corresponding Guidance Documents published by the Agency more accessible for industry
10696nlBeknopt richtsnoerECHA-publicatie, vereenvoudigde versies van de REACH-richtsnoeren (begeleidingsdocumenten) om de oorspronkelijke door het Agentschap gepubliceerde richtsnoeren toegankelijker te maken voor de industrie.
10697nlfactsheetKorte en gestructureerde overzichten van diverse onderwerpen op het gebied van REACH en CLP
10697enfact sheetECHA publication with short and structured overviews of various REACH and CLP related topics
10698enPractical guide 1: How to report in vitro dataECHA publication that explains the circumstances in which in vitro data can be used for REACH registration purposes as well as how to report the data in IUCLID 5
10698nlWegwijzer 1: Rapporteren van in-vitrogegevensECHA-publicatie die uitleg geeft over de omstandigheden waaronder in-vitrogegevens gebruikt kunnen worden voor REACH-registratie, en hoe de gegevens in IUCLID 5 te rapporteren
10699enPractical guide 2: How to report weight of evidenceECHA publication that introduces the concept of weight of evidence and explains how it may be used in making a conclusion on a substance property. It gives a practical step-by-step illustration on how to prepare a weight of evidence package according to Annex XI 1.2. for meeting the information requirements set out in Column 1 Annex VII - X of REACH Regulation (EC) No 1907/2006
10699nlWegwijzer 2: Verslag doen van bewijskracht
10700enPractical guide 3: How to report robust study summaries
10700nlWegwijzer 3: Verslag doen van uitgebreide onderzoekssamenvattingenECHA-publicatie die de uitgebreide onderzoekssamenvattingen (RSS) behandelt, die voor alle relevante eindpunten moeten worden opgenomen in het technisch dossier in IUCLID 5. Hierin worden sjablonen geleverd die de voor het opstellen van RSS vereiste mate van detail aangeven voor de verschillende eindpunten“
10701nlWegwijzer 4: Weglatingen meldenECHA-publicatie die in het kort beschrijft hoe aan de standaardinformatie-eisen moet worden voldaan, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan enkele mogelijkheden voor het aanpassen of weglaten van de verplichte informatie die beschikbaar zijn in verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening).
10701enPractical guide 4: How to report data waivingECHA publication that provides a brief introduction to fulfilling the standard information requirements, focusing on some of the possible options for adapting or waiving these requirements laid down in the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation)
10702enPractical guide 5: How to report (Q)SARsECHA publication that provides an overview of the most important aspects when predicting properties of substances using (Q)SAR models as defined in REACH. It also gives practical examples of how to report (Q)SAR predictions in IUCLID 5
10702nlWegwijzer 5: Verslag doen van (Q)SAR’sECHA-publicatie die een overzicht geeft van de belangrijke aspecten voor het voorspellen van eigenschappen van stoffen met behulp van (Q)SAR-modellen, zoals gedefinieerd in de REACH-verordening.
10703nlWegwijzer 6: Verslag doen van read-across en categorieënECHA-publicatie die een overzicht geeft van de belangrijke praktische aspecten van de ontwikkeling en verslaglegging in IUCLID 5 van een read-across- en/of chemische categorie voor stoffen die moeten worden geregistreerd op grond van de REACH-verordening.
10703enPractical guide 6: How to report read-across and categoriesECHA publication that provides an overview of the most important practical points to be taken into account when developing and reporting read-across and chemical categories in IUCLID 5
10704nlWegwijzer 7: Hoe stoffen aanmelden voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringenECHA-publicatie die informatie bevat aan de hand waarvan u kunt zien of u uw stoffen moet aanmelden voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is opgezet. In dit document wordt tevens uitgelegd hoe u een aanmelding moet opstellen en indienen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening).
10704enPractical guide 7: How to Notify Substances to the Classification & Labelling InventoryECHA publication that contains information which helps you to find out whether you have to notify your substances to the Classification and Labelling Inventory, which has been set up at the European Chemicals Agency (ECHA). It will also explain how to prepare for and submit a notification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
10705nlWegwijzer 8: Wijzigingen in de identiteit van rechtspersonen meldenECHA-publicatie die het REACH-IT-informatieblad van 17 april 2009 actualiseert, completeert, corrigeert en vervangt, in welk informatieblad kort de plichten van bedrijven worden geschetst die preregistraties, registraties of onderzoeken krachtens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) hebben ingediend en die hun naam of rechtspersoonlijkheid wijzigen.
10705enPractical guide 8: How to report changes in identity of legal entitiesECHA publication that updates, supplements, corrects and replaces the REACH-IT Fact Sheet of 17 April 2009 which briefly outlined the duties of companies that have submitted pre-registrations, registrations or inquiries under Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) that change their name or legal personality. It should specifically be noted that ECHA has reversed its policy on the treatment of asset sales
10706nlWegwijzer 9: Een registratie indienen als deelnemer aan een gezamenlijke indieningECHA-publicatie die de basisstappen beschrijft voor het voorbereiden van een registratiedossier in IUCLID 5.2 en het indienen van het dossier via REACH-IT. Hierbij wordt aangenomen dat de hoofdregistrant alle noodzakelijke informatie opneemt in zijn dossier voor de gezamenlijke indiening.
10706enPractical guide 9: How to do a registration as a member of a joint submissionECHA publication that explains to the member registrants how to do a registration as a member of a joint submission if the endpoint data is provided by the lead registrant
10707nlWegwijzer 10: Onnodige dierproeven voorkomenECHA-publicatie waarin alternatieve en niet-testmethoden worden beschreven om de eigenschappen van chemische stoffen te beoordelen teneinde de informatie te verstrekken die de REACH-verordening verlangt.
10707enPractical guide 10: How to avoid unnecessary testing on animalsECHA publication that highlights the opportunities & obligations for registrants to avoid unnecessary new animal studies, while still assessing the properties of their substances adequately for classification and hazard communication, and also for a satisfactory risk assessment to enable appropriate risk management measures to be taken to manage any risks that may arise from manufacture or use
10708nlWegwijzer 12: Communiceren met ECHA bij dossierbeoordelingECHA-publicatie waarin in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd wat dossierbeoordeling is en hoe de dossiers worden verwerkt binnen de dossierbeoordeling, en die belicht welke mogelijkheden en plichten registranten hebben om ervoor te zorgen dat hun dossiers voldoen aan de REACH-verordening. In deze publicatie wordtook uitgelegd welke verschillende administratieve uitkomsten van de dossierbeoordeling te verwachten zijn en hoe en wanneer de registranten kunnen reageren op mededelingen van ECHA.
10708enPractical guide 12: How to communicate with ECHA in dossier evaluationECHA publication that explains in simple terms what dossier evaluation is and how the dossiers are processed under dossier evaluation, and that highlights the opportunities and obligations for registrants to ensure that their dossiers are compliant with the REACH Regulation. This publication also explains the various administrative outcomes of dossier evaluation that can be expected, and how and when registrants can react to communications received from ECHA
10709nlHandleiding voor het indienen van gegevens Deel 2 - Het opstellen en indienen van een verzoeksdossier met IUCLID 5ECHA-publicatie die is bedoeld om te helpen bij het opstellen van een verzoeksdossier met behulp van IUCLID 5.
10709enData Submission Manual Part 2: How to prepare and submit an inquiry dossier using IUCLID 5ECHA publication that provides detailed information on how to proceed via REACH-IT and IUCLID 5, respectively. The inquiry dossier can be prepared online using the REACH-IT web application or in IUCLID 5, and subsequently submitted via REACH-IT to the Agency
10710nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 01 – Aan de slag met REACH-ITECHA-publicatie die het naslagwerk is voor alle functionaliteiten van REACH-IT die beschikbaar zijn en komen voor de industrie, en die is bedoeld voor alle gebruikers in de industrie die REACH-IT moeten gebruiken om gegevens in te dienen of te bekijken.
10710enIUMECHA publication on all REACH-IT functionalities, which are or will be available to the industry. This manual is for any industry user who needs to use REACH-IT to submit or consult data. The different REACH-IT users are described in Part 2 (Sign-up and account management)
10710enIndustry User Manual Part 1: Getting started with REACH-ITECHA publication on all REACH-IT functionalities, which are or will be available to the industry. This manual is for any industry user who needs to use REACH-IT to submit or consult data. The different REACH-IT users are described in Part 2 (Sign-up and account management)
10711nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 2 - Aanmelding en accountbeheerECHA-publicatie over alle REACH-IT-functionalitetien, die voor de industrie beschikbaar zijn of zullen zijn. Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers in de industrie die REACH-IT moeten gebruiken om gegevens in te dienen of te bekijken.
10711enIndustry User Manual Part 2: Sign-up and account managementECHA publication on all REACH-IT functionalities, which are or will be available to the industry. This manual is for any industry user who needs to use REACH-IT to submit or consult data. The different REACH-IT users are described in Part 2 (Sign-up and account management)
10712nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 03 - Inloggen en postvakECHA-publicatie die het naslagwerk is dat gebruikers in de industrie uitlegt hoe ze gegevens kunnen indienen en bekijken binnen REACH-IT.
10712enIndustry User Manual Part 3: Login and Message BoxECHA publication that describes to industry users how they can submit and view data in REACH-IT
10713nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 5 – Pre-SIEFECHA-publicatie die gebruikers uitlegt hoe ze gegevens kunnen indienen of bekijken in REACH-IT, met stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van de noodzakelijke taken voor de indiening van gegevens uit hoofde van REACH. Hierin worden basisbegrippen van het pre-SIEF uitgelegd, zoals deelnemers en rollen en de specifieke taken die worden vervuld binnen een pre-SIEF (bijvoorbeeld raadpleging van en navigatie door een pre-SIEF, het bijwerken van informatie, het beheer van read-across-stoffen van preregistratie enz.).
10713enIndustry User Manual Part 5: Pre-SIEFECHA publication that describes to industry users how to submit and view data in REACH-IT with step-by-step instructions on the tasks required for submission of data under REACH. It describes basic concepts of the pre-SIEF, such as members and roles and the specific tasks performed within a pre-SIEF (for example consulting and navigating through a pre-SIEF, updating information, managing read across substances from pre-registration, etc.)
10714nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 07 – Gezamenlijke indiening
10714enIndustry User Manual Part 7: Joint submission
10715nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 08 - FactureringECHA-publicatie die gebruikers in de industrie uitlegt hoe ze gegevens kunnen indienen en bekijken binnen REACH-IT. Ook wordt uitleg gegeven over het algemene begrip facturering, ontvangen berichten in het postvak en facturering stap voor stap.
10715enIndustry User Manual Part 8: InvoicesECHA publication that describes how industry users can submit and view data in REACH-IT, the general concept of invoicing, the messages received in the message box and step-by-step invoicing
10716nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 09 – Geavanceerd zoekenECHA-publicatie over de functionaliteit die de gebruiker in staat stelt informatie te zoeken binnen verschillende domeinen (bijv. Company, Pre-SIEF en Pre-Registration). Vanuit dit domein kan de gebruiker een type zoekactie instellen om de zoekopdracht te verfijnen. De gevonden informatie kan worden weergegeven op het scherm of worden geëxporteerd naar een bestand.
10716enIndustry User Manual Part 9: Advanced SearchECHA publication on the functionality that allows users to search for information across several domains (e.g. Company, Pre-SIEF and Pre-registration). From this domain, the user has the possibility to set up a query type and to refine the search. The retrieved information can be displayed on screen or exported into a file.
10717nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 10 - Een registratienummer aanvragen voor een aangemelde stofECHA-publicatie die beschrijft hoe een gebruikers zijn registratienummer kan aanvragen.
10717enIndustry User Manual Part 10: Claim of a registration number for a notified substanceECHA publication that describes how users can claim their registration number
10718nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 11 - Online dossiers maken en indienen van verzoekenECHA-publicatie die het online maken en indienen van verzoeksdossiers via REACH-IT beschrijft
10718enIndustry User Manual Part 11: Online dossier creation and submission for inquiriesECHA publication on inquiry dossier creation and submission online via REACH-IT
10719nlREACH-IT Gebruikershandleiding voor de industrie Deel 17 - Wijziging van rechtspersoonECHA-publicatie die het gebruik toelicht van de functionaliteiten die het bedrijfsleven nodig heeft om bij een verandering van rechtspersoonlijkheid aan de verplichtingen onder REACH te blijven voldoen.
10719enIndustry User Manual Part 17: Legal entity changeECHA publication that explains and describes the use of functionalities required by industry to comply with REACH when a company changes its legal personality
10720nlVraagbaak informatieverzoeken en stofidentificatieECHA-publicatie met informatie over verplichtingen onder de REACH-verordening ('REACH'), waarin uitgelegd wordt hoe aan deze verplichtingen te voldoen, en die antwoorden geeft op de meest gestelde vragen over verzoeken en stofidentifcatie, te weten algemene vragen, onderzoekssamenvattingen en gezamenlijk gebruik van gegevens, tussenproducten en stofidentiteit.
10720enQuestions and answers on inquiry and substance identificationECHA publication containing information on obligations under the REACH Regulation ('REACH' or 'the REACH Regulation'), explaining how to fulfil these, and providing answers to the most common questions on inquiry and substance identification, namely general questions, study summaries and data sharing, intermediates and substance identity
10721nlHandleiding voor de eindgebruiker van IUCLID 5ECHA-publicatie met informatie over het gebruik van de IUCLID 5-softwaretoepassing. Met deze handleiding kan iedereen met een redelijke kennis van computers leren werken met IUCLID 5, zonder gebruik te maken van helpdesks of trainingen. Deze handleiding is ook een volledige referentiehandleiding voor alle voorzieningen, functies, opties en mogelijke paden van IUCLID.
10721enIUCLID 5 End User ManualECHA publication that provides assistance in the use of the IUCLID 5 software application to enable any reasonably computer literate user to learn how to use IUCLID 5 without having to refer to a helpdesk or undertake training. It also serves as a reference manual for all IUCLID features, functions, options and possible paths through the application
10722nlECHA-organenECHA-entiteiten, waaronder: Comité van de lidstaten (MSC), Comité risicobeoordeling (RAC), Comité sociaaleconomische analyse (SEAC), Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie en kamer van beroep
10722enECHA bodyECHA entities comprising: Member State Committee (MSC), Risk Assessment Committee (RAC), Socio-Economic Analysis Committee (SEAC), Forum for Exchange of Information on Enforcement and Board of Appeal
10723enForumforum on enforcement matters that coordinates a network of Member States' competent authorities responsible for enforcement
10723nlForumontmoetingsplatform voor de lidstaten om informatie uit te wisselen en hun handhavingsactiviteiten te coördineren, ook wat de handhaving van de CLP-verordening betreft.
10724enDossier Submission and Disseminationunit that manages the reception, full or partial processing and dispatch of all submitted dossiers and is responsible for the dissemination of information on substances
10724nlDossierindiening en informatieverspreidingafdeling die de ontvangst, gedeeltelijke of volledige verwerking en verzending van alle ingediende dossiers verzorgt en die verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie over stoffen
10725enSubstance Id & Data Sharingunit that manages the pre-registration, data sharing and inquiry processes and the assessment of substance identification for all the Agency's work processes
10725enSubstance Identification and Data Sharingunit that manages the pre-registration, data sharing and inquiry processes and the assessment of substance identification for all the Agency's work processes
10725nlStofidentificatie en gemeenschappelijk gebruik van gegevensafdeling die de processen van preregistratie, het gezamenlijk gebruik en aanvragen van gegevens, en de beoordeling van informatie over stoffen beheert voor alle werkprocessen van het Agentschap
10726enComputational Assessmentunit that develops methods and tools for data collection, data mining, priority setting, non-test strategies and chemical safety assessment and provides expert advice and support for their use within and outside the Agency
10726nlNumerieke beoordelingafdeling die methoden en tools ontwikkelt voor gegevensverzameling, datamining, stellen van prioriteiten, non-test-strategieën en chemischeveiligheidsbeoordeling, en deskundig advies en ondersteuning geeft aan het gebruik daarvan binnen en buiten het Agentschap
10727enRisk Management Identificationunit that supports the identification of substances requiring further risk management and of appropriate regulatory measures, manages the listing of substances on the Candidate List and Authorisation List and provides support for the effective use of the exposure scenario concept in REACH processes
10727nlRisicobeheer - Identificatieafdeling ter ondersteuning van de identificatie van stoffen die aanvullend risicobeheer behoeven en van passende wettelijke maatregelen, en die het opnemen van stoffen op de kandidaatslijst en autorisatielijst beheert en ondersteuning levert voor het effectief gebruik van het concept van blootstellingsscenario's in REACH-processen
10728enRisk Management Implementationunit that manages the restrictions and authorisation application processes under REACH and provides advice on socioeconomic issues
10728nlRisicobeheer - Uitvoeringafdeling die de beperkingen en autorisatieaanvraagprocessen in het kader van REACH beheert en adviseert over sociaaleconomische kwesties
10729enICT Infrastructureunit that ensures the adequacy and security of ECHA's own or outsourced ICT facilities and assists all Agency users of these facilities
10729nlICT-infrastructuurafdeling die zorgt voor de geschiktheid en veiligheid van ECHA's eigen of uitbestede ICT-faciliteiten, en ondersteuning levert aan alle gebruikers ervan vanuit het Agentschap
10730enBusiness Information Systemsunit that ensures the high-quality, timely release of the scientific software applications built in-house by ECHA, and manages their maintenance and access control
10730nlBedrijfsinformatiesystemenafdeling die zorgt voor hoogwaardige, tijdige vrijgifte van de wetenschappelijke softwareapplicaties die door ECHA intern zijn gebouwd, en voor het onderhoud en toegangsbeheer ervan
10731enManagement Information Systemsunit that ensures the adequacy of and user support for the non-scientific software products, and manages IT governance in the Agency
10731nlManagementinformatiesystemenafdeling die zorgt voor de geschiktheid van en de gebruikersondersteuning ten aanzien van de niet-wetenschappelijke softwareproducten, en die het IT-management in het Agentschap verzorgt
10732enHuman Resourcesunit that plans and manages ECHA's human resources effectively, efficiently and in compliance with applicable rules and good management practice
10732nlHuman resourcesafdeling die de personeelszaken van ECHA effectief, efficiënt en volgens toepasselijke regels en goede beheerspraktijken plant en beheert
10733enBest Available Technique Reference Documentdocument used as a starting point to demonstrate the effectiveness of procedural and control technologies from the perspective of minimisation
10733enBREFdocument used as a starting point to demonstrate the effectiveness of procedural and control technologies from the perspective of minimisation
10733nlreferentiedocument voor de beste beschikbare technieken
10733nlBREF
10734nlpetrochemische tussenproducten in bulk
10734enbulk petrochemical intermediate
10735nlontwateringsmiddelzeer algemene term voor stoffen die worden toegevoegd tijdens een chemische behandeling om de efficiëntie van het verwijderen van water te verbeteren, bijv. bezinkingsmiddelen, uitvlokkingsmiddelen, oppervlakteactieve stoffen, etc.
10735endewatering agentvery general term for substances added during chemical treatment to improve the efficiency of water removal, e.g. clarifiers, flocculants, surfactants, etc.
10736enLocal Exhaust Ventilationmeasure used to control inhalation exposures in the workplace, as it can control the emissions of the contaminant at its source, preventing its dispersion into the work area
10736enLEVmeasure used to control inhalation exposures in the workplace, as it can control the emissions of the contaminant at its source, preventing its dispersion into the work area
10736nlplaatselijk afzuigsysteemmaatregel om de blootstelling via inademing in de werkruimte te beheersen doordat de emissies van de vervuilende stof bij de bron worden beheerst, waardoor de verspreiding naar de werkruimte wordt voorkomen
10736nlLEVmaatregel om de blootstelling via inademing in de werkruimte te beheersen doordat de emissies van de vervuilende stof bij de bron worden beheerst, waardoor de verspreiding naar de werkruimte wordt voorkomen
10737enparent substancesubstance from which the daughter substance originates. Parent substances cannot be regarded as intermediates, REACH ensures that their registration dossiers includes a CSR covering these risks. The parent substance of the substances exempted from the obligation to register under Annex V, paragraphs 3 and 4, cannot be an intermediate as it is a substance used in order to provide a specific function / physico-chemical property (including end use, but excluding further manufacturing). The registration of the parent substance therefore includes in its CSR the risks derived from those exempted substances, as appropriate
10737nlmoederstofstof waaruit de dochterstof voortkomt. Omdat deze moederstoffen niet kunnen worden gezien als tussenproducten, vereist REACH dat hun registratiedossiers een CSR bevatten waarin deze risico’s, indien van toepassing, worden behandeld. Dit is ook in overeenstemming met de bepalingen in de punten 3 en 4 van bijlage V, aangezien de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die in deze alinea’s worden genoemd, moeten worden besproken in het CSR van de moederstof. De moederstof van de stoffen die op grond van de punten 3 en 4 van bijlage V zijn vrijgesteld van de registratieplicht, kan geen tussenproduct zijn, aangezien het een stof is die wordt gebruikt om een specifieke functie/fysisch-chemische eigenschap te verkrijgen (waaronder eindgebruik, maar met uitzondering van verdere vervaardiging).
10738nlpersoonlijke beschermingsmiddelenindividuele beschermingsmaatregelen voor risicobeheer, bestaande uit bescherming van de luchtwegen, handen, ogen en huid, alsmede hygiënemaatregelen
10738nlPBMindividuele beschermingsmaatregelen voor risicobeheer, bestaande uit bescherming van de luchtwegen, handen, ogen en huid, alsmede hygiënemaatregelen
10738enpersonal protective equipmentindividual protection measures for risk control that consist in respiratory, hand, eye and skin protection, as well as hygiene measures
10738enPPEindividual protection measures for risk control that consist in respiratory, hand, eye and skin protection, as well as hygiene measures
10739nlfysisch-chemische omgeving
10739enphysico-chemical environment
10740nlrestemissieemissie die ondanks strikte inperking op de werkplek te verwachten is
10740enresidual emissionemission that could be expected in the workplace or environment, despite rigorous containment
10741enstandard registration purposesregistration other than registration as an intermediate
10741nlstandaardregistratiedoeleindenregistratie anders dan registratie als een tussenproduct
10742enstrictly controlled conditionscombination of technical measures that are underpinned by operating procedures and management systems that, in accordance with Article 18 (4) must include the following elements: - Technical means ensuring rigorous containment during the whole lifecycle, including the following activities (Article 18 (4 a): Manufacture and purification; Cleaning and maintenance of equipment; Sampling and analysis; Loading and unloading of equipment or vessels; Waste disposal; Storage; • Procedural and control technologies applied to minimise emissions (Article 18 (4 b and e); residual emissions from rigorous containment; emissions from purification, cleaning, maintenance after accidents; o emissions from purification, cleaning and maintenance where waste is generated; Special procedures before entering the system (Article 18 (4) d); Trained and authorised personnel (Article 18 (4 c); Procedures well documented and supervised (Article 18 (4 f)
10742enSCCcombination of technical measures that are underpinned by operating procedures and management systems that, in accordance with Article 18 (4) must include the following elements: - Technical means ensuring rigorous containment during the whole lifecycle, including the following activities (Article 18 (4 a): Manufacture and purification; Cleaning and maintenance of equipment; Sampling and analysis; Loading and unloading of equipment or vessels; Waste disposal; Storage; • Procedural and control technologies applied to minimise emissions (Article 18 (4 b and e); residual emissions from rigorous containment; emissions from purification, cleaning, maintenance after accidents; o emissions from purification, cleaning and maintenance where waste is generated; Special procedures before entering the system (Article 18 (4) d); Trained and authorised personnel (Article 18 (4 c); Procedures well documented and supervised (Article 18 (4 f)
10742nlstrikt gecontroleerde voorwaarden
10742nlSCCcombinatie van technische maatregelen die worden onderbouwd door werkprocedures en beheerssystemen die overeenkomstig artikel 18, lid 4 de volgende elementen moet omvatten:
10743ensubstance-handling proceduresprocedures that should apply to all personnel handling the substances, including during cleaning and maintenance works in order to minimise emissions and any resulting exposure
10743nlprocedures voor de hantering van stoffenprocedures die van toepassing behoren te zijn op al het personeel dat de stoffen hanteert, inclusief tijdens reiniging en onderhoud, om emissies en eventuele daaruit voortvloeiende blootstelling tot een minimum te beperken
10744nlapparatuurelke chemische verwerkingsinstallatie waarmee het tussenproduct in contact komt of waar het doorheen wordt geleid, behalve die waarin het tussenproduct na de vervaardiging wordt bewaard. Chemische verwerkingsinstallaties waarin het tussenproduct wordt vervaardigd en waarnaar het wordt overgebracht om te worden omgezet in een andere stof vallen dus ook onder de “apparatuur waarin de synthese plaatsvindt”, behalve als ze worden gebruikt om het tussenproduct op te slaan.
10744enequipmentany chemical process installation which the intermediate is in contact with or passes through, except those used to store the intermediate after its manufacture. Chemical process installations where the intermediate is manufactured and transferred to in order to be transformed into another substance are therefore also covered under the 'equipment in which the synthesis takes place', unless used to store the intermediate
10745encatalystsubstance used to change the rate of chemical reactions. A substance used as a catalyst in the manufacture of another substance on its own cannot be regarded as an intermediate under REACH, because the catalyst is not used to be itself converted into the manufactured substance
10745nlkatalysatorstof die wordt gebruikt om de snelheid van chemische reacties te veranderen. Een stof die als katalysator wordt gebruikt bij de vervaardiging van een andere stof als zodanig kan niet worden gezien als een tussenproduct op grond van REACH, omdat de katalysator niet wordt gebruikt om zelf te worden omgezet in de vervaardigde stof.
10746enCLPRegulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It came into force on 20 January 2009 and applies across the European Union
10746enClassification, Labelling and PackagingRegulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It came into force on 20 January 2009 and applies across the European Union
10746nlindeling, etikettering en verpakkingCLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties. De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten.
10746nlCLPCLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties. De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten.
10747ensurface treatmenttreatment carried out to provide a specific physico-chemical property to a macroscopic substance, either on its own or in a mixture, or in an article
10747nloppervlaktebehandelingbehandeling die wordt uitgevoerd om een macroscopische stof, als zodanig of in een mengsel of een voorwerp, een specifieke fysisch-chemische eigenschap te geven.
10748enchemical process installationequipment used in the chemical process which the intermediate is in contact with or passes through, except those used to store the intermediate after its manufacture
10748nlchemische verwerkingsinstallatieapparatuur waarmee het tussenproduct in contact komt of waar het doorheen wordt geleid, behalve die waarin het tussenproduct na de vervaardiging wordt bewaard.
10749enprocessing agentsubstances that may be added at any stage in the manufacturing process of a substance in order to optimise the physico-chemical environment of the reaction medium, including dispersing agents, viscosity modifiers, lubricants, antistatic agents, etc. As these processing agents are not used in order to be themselves converted into another substance and the manufactured substance is not formed from the processing agent, they are not regarded as intermediates
10749nltechnische hulpstofstoffen die in elke fase van het vervaardigingsproces van een stof kunnen stoffen worden toegevoegd om de fysisch-chemische omgeving van het reactiemedium te verbeteren, onder meer dispergeermiddelen, stoffen die de viscositeit veranderen, smeermiddelen, antistatische middelen, enz. Aangezien deze technische hulpstoffen niet worden gebruikt om zelf te worden omgezet in een andere stof en de vervaardigde stof niet wordt gevormd uit de technische hulpstof, worden ze niet gezien als tussenproducten.
10750nlharderstoffen die normaliter worden gebruikt om een hars om te zetten in een vaste massa die als zodanig niet alleen verder kan worden verwerkt maar een vorm krijgt als onderdeel van een complexer product (doorgaans een voorwerp).
10750encuring agentagents normally used to convert a resin into a solid mass which cannot be further processed alone as such but is given a shape as part of a more complex product (in general an article)
10751nloppervlaktebehandelingsmiddelmiddel dat een specifieke fysisch-chemische eigenschap aan een materiaal geeft (ongeacht of het oppervlaktebehandelingsmiddel wordt verbruikt in een chemische reactie en dit leidt tot een andere stof). Dergelijke oppervlaktebehandelingsmiddelen worden niet gezien als tussenproducten. Zilvercyanide kan bijvoorbeeld worden gebruikt als oppervlaktebehandelingsmiddel om een beschermlaag van zilvermetaal aan te brengen voor decoratieve doeleinden. Hoewel de techniek bestaat uit de elektrochemische wijziging van het behandelingsmiddel in zilvermetaal, kan het behandelingsmiddel niet worden gezien als een tussenproduct, omdat de elektrodepositie van het metaal een integrale stap is in het productieproces van een voorwerp, die tot doel heeft het materiaal een fysisch-chemische eigenschap te geven door het uiterlijk van het oppervlak van een voorwerp te wijzigen.
10751ensurface treating agentagent that provides a specific physico-chemical characteristic to a material (irrespective of whether the surface treating agent is consumed in a chemical reaction, and which results in another substance). Surface treating agents are not regarded as intermediates. For instance, silver cyanide may be used as treating agent to provide a protective layer of silver metal for decorative purposes. Although the technique consists in the electrochemical modification of the treating agent into silver metal, the treating agent cannot be regarded as an intermediate, as the metal electrodeposition is an integrated step in the process for the production of an article, the aim of that process being to provide a physico-chemical property to the material by modifying the visual appearance of a surface of an article
10752enChemical Safety Assessment and Reporting Toolplug-in to IUCLID 5.2 developed by the European Chemicals Agency (ECHA) which aims to help companies carry out their Chemical Safety Assessments (CSA) and prepare their Chemical Safety Reports (CSR). Provides the structured workflow for carrying out a standard safety assessment for the different uses of a substance. The tool also helps to structure the information needed for the exposure assessment and risk characterisation which will facilitate the generation and updating of a transparent CSR
10752enChesarplug-in to IUCLID 5.2 developed by the European Chemicals Agency (ECHA) which aims to help companies carry out their Chemical Safety Assessments (CSA) and prepare their Chemical Safety Reports (CSR). Provides the structured workflow for carrying out a standard safety assessment for the different uses of a substance. The tool also helps to structure the information needed for the exposure assessment and risk characterisation which will facilitate the generation and updating of a transparent CSR
10752nltool voor chemischeveiligheidsbeoordeling en -rapportage
10752nlChesar
10753nlRichtlijn gevaarlijke stoffenRichtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (67/548/EEG), vervangen door CLP
10753enDangerous Substance DirectiveCouncil Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (67/548/EEC), superseded by CLP
10753enDSD
10754endisposal technologytechnology that allows waste to be disposed of without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment
10754nlverwijderingstechnologietechnologie waarmee verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben
10755enrecovery technologytechnology that allows waste to be recovered without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment
10755nlterugwinningstechnologietechnologie waarmee nuttige toepassing van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben
10756nlaanpassing op basis van blootstelling
10756nlEBA
10756enexposure based adaptation
10756enEBA
10757nlvrijstelling op basis van blootstelling
10757nlEBW
10757enexposure based waiving
10757enEBW
10758nlfeedbackformulierformulier voor het verzamelen van informatie over ervaringen van gebruikers met betrekking tot het gebruik van bestaande richtsnoeren en de mogelijke behoeften om nieuwe richtsnoeren te ontwikkelen
10758enGuidance feedback formdocument for the collection of information on experience from users relating to the use of existing guidance documents and the potential needs to develop new guidance
10759nlblootstelling van de mensvrijkomen van stoffen uit de voorwerpmatrix naar de relevante contactmedia zoals lucht, (drink)water, vocht (speeksel of maag- en darmsappen), stof of huid (blootstelling via de huid), dat met gestandaardiseerde testmethoden gemeten kan worden
10759enhuman exposure
10759enHE
10760nlgevaren voor de mensintrinsieke eigenschappen van een stof die mogelijk schadelijke effecten op de mens kunnen hebben
10760enhuman hazardintrinsic properties of a substance that have the potential to cause adverse effects in humans
10761nlorale toxiciteitschadelijke effecten als gevolg van het inslikken van een stof of mengsel in één of meer doses
10761enoral toxicityadverse effects arising through ingestion of a substance or mixture in single or multiple doses
10762nlrestblootstelling
10762enresidual exposure
10763nltoxicologische drempelwaardedosis of blootstellingsconcentratie waarbeneden een specifiek effect naar verwachting niet optreedt. Een drempelwaarde wordt algemeen aangenomen voor 'epigenetische', niet-genotoxische kankerverwekkende stoffen (bv. cytotoxische stoffen die het immuunsysteem beschadigen en hormoonachtige groeistimulerende stoffen)
10763entoxicological thresholddose or exposure concentration below which a specific effect is expected not to occur. A threshold is generally assumed for 'epigenetic', non-genotoxic carcinogens (e.g. cytotoxic [see 'Cytotoxicity'], immune-damaging substances and hormone-like growth stimulators)
10764enno releasesubstance that remains permanently embedded in a matrix or otherwise rigorously contained by technical means during its life cycle
10764nlgeen emissiestof die permanent in een matrix ingebed blijft of anderszins met technische middelen strikt ingeperkt blijft gedurende zijn levenscyclus
10765enquantitative assessmentquantification of risk based on the ratio between estimated exposure and DNEL/PNEC
10765nlkwantitatieve beoordelingkwantificering van risico op basis van de verhouding tussen geschatte blootstelling en DNEL/PNEC
10766enqualitative assessmentnon-quantitative assesment of risk that includes the description of operational conditions and risk management measures in an exposure scenario. Robust quantitative evidence may be missing for hazard and/or exposure
10766nlkwalitatieve beoordelingniet-kwantitatieve beoordeling van risico, waarbij inbegrepen de beschrijving van operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen in een blootstellingsscenario. Uitgebreid kwantitatief bewijs voor gevaren en/of blootstelling kan ontbreken.
10767ensubstance-tailored exposure-driven testingtesting based on exposure assessment where it can be demonstrated that there is no or no significant exposure of humans or the environment to a substance
10767nlonderzoek op maat op basis van de blootstelling aan de stoftests op basis van blootstellingsbeoordeling, waarbij kan worden aangetoond dat er geen of geen significante blootstelling van mens of milieu is aan een stof
10768nltriggering op basis van blootstellingvereiste voor aanvullende tests om onzekerheden te verminderen, verder dan de standaard minimale vereisten zoals vermeld in REACH-bijlagen VI-X
10768enexposure-based triggeringrequirement for further testing to reduce uncertainties, and beyond the standard minimum requirements laid down in REACH Annexes VI-X
10769ennon-testing methodnon-experimental method that can be used to provide information to be used in the assessment of chemicals
10769nlniet-testmethodenniet-experimentele methode die gebruikt kan worden voor het verstrekken van informatie voor gebruik bij de beoordeling van chemische stoffen
10770enCommunity rolling action planplan which shall cover a period of three years and shall specify substances to be evaluated each year. ECHA was requested to submit the first draft rolling action plan to the Member States by 1 December 2011 and the draft annual updates to the rolling action plan to the Member States by 28 February each year, and adopt the final Community rolling action plan on the basis of an opinion from the Member State Committee set up under Article 76(1)(e), and to publish the plan on its website, identifying the Member State which would carry out the evaluation of the substances listed therein as determined according to Article 45
10770enCoRAPplan which shall cover a period of three years and shall specify substances to be evaluated each year. ECHA was requested to submit the first draft rolling action plan to the Member States by 1 December 2011 and the draft annual updates to the rolling action plan to the Member States by 28 February each year, and adopt the final Community rolling action plan on the basis of an opinion from the Member State Committee set up under Article 76(1)(e), and to publish the plan on its website, identifying the Member State which would carry out the evaluation of the substances listed therein as determined according to Article 45
10770nlcommunautair voortschrijdend actieplan
10770nlCoRAP
10771nlmilieu-emissiecategorie
10771nlERC
10771enEnvironmental Release category
10771enERC
10772enflammabilitythe ease with which a substance can burn or be ignited. It is an important safety consideration to be taken into account during the handling, use and storage of flammable substances to avoid fires or explosions. A distinction can be made in the classification and labelling of flammable substances and their potential source of ignition (e.g. contact with water, electrostatic sparks, welding/soldering) which - in combination - can have serious consequences for human health
10772nlbrandbaarheidBrandbaarheid van een stof is een belangrijke eigenschap voor de veiligheid. Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden tijdens de hantering, het gebruik en de opslag van brandbare stoffen om brand of explosies te voorkomen. De brandbaarheid wordt meestal beschouwd als het gemak waarmee een stof kan branden of ontvlammen.
10772nlontvlambaarheidBrandbaarheid van een stof is een belangrijke eigenschap voor de veiligheid. Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden tijdens de hantering, het gebruik en de opslag van brandbare stoffen om brand of explosies te voorkomen. De brandbaarheid wordt meestal beschouwd als het gemak waarmee een stof kan branden of ontvlammen.
10773nldodelijke concentratie 50%dodelijke concentratie van een chemische stof waardoor 50% van een populatie sterft
10773nlLC50dodelijke concentratie van een chemische stof waardoor 50% van een populatie sterft
10773enmedian lethal concentration
10773enLC50
10774nlveiligheidsinformatieblad
10774nlSDS
10774enMaterial Safety Data Sheet
10774enMSDS
10775nlinformatieportaal voor REACH-handhavinginformatieportaal voor REACH-handhaving is een IT-hulpmiddel dat inspecteurs in de lidstaten toegang geeft tot gegevens die bij ECHA zijn ingediend
10775enREACH Information Portal for Enforcement
10775enRIPE
10776nllevensduurgemiddelde levensduur van een voorwerp
10776enservice lifeaverage lifetime of an article
10777nlspecifieke doelorgaantoxiciteitspecifieke veiligheidsaanbeveling voor gevaren voor de gezondheid met betrekking tot orgaanschade
10777nlSTOTspecifieke veiligheidsaanbeveling voor gevaren voor de gezondheid met betrekking tot orgaanschade
10777enspecific target organ toxicity
10777enSTOT
10778enRegistry of the Board of appealregistry that assists the Board of Appeal in the exercise of its duties and is responsible for all documents and correspondence relating to appeal proceedings
10778nlGriffie van de Kamer van beroepgriffie die de Kamer van beroep ondersteunt bij het uitoefenen van zijn plichten en die verantwoordelijk is voor alle documenten en correspondentie met betrekking tot beroepsprocedures
10779nlUitvoerend Bureaubureau dat de uitvoerend directeur en het hoger management ondersteunt in hun taak om ervoor te zorgen dat het Agentschap zijn doelen op een samenhangende, effectieve en efficiënte wijze behaalt
10779enExO
10779enExecutive Office
10780nlWetenschappelijk Advieszorgt voor wetenschappelijke samenhangendheid van operationele besluitvorming en levert hoogwaardig wetenschappelijk advies
10780enScientific Adviceensures the scientific coherence and consistency of operational decision-making and the provision of high-quality scientific advice
10781nlInterne Auditvoert audits uit op processen in het Agentschap, waarbij verslag wordt gedaan aan de uitvoerend directeur en, indien van toepassing, aan het bestuur. Coördineert activiteiten met de dienst Interne audit van de Commissie, die de voornaamste dienst interne audits van het Agentschap is.
10781enInternal Auditundertakes audits of processes in the Agency for which it reports to the ED and, where appropriate, to the Management Coordinates activities with the Internal Audit Service of the Commission, which is the main internal audit service of the Agency
10782nlSamenwerkinghet directoraat van ECHA dat de eenheden Helpdesk, Begeleiding & Secretariaat forum en Communicatie aanstuurt
10782enCooperationECHA's directorate that manages the Helpdesk Unit, Guidance and Forum Secretariat, as well as the Communications Unit
10783enHelpdeskunit that coordinates the Agency's assistance to industry and national helpdesks and helps to spread the Agency's expertise to international audiences and through training events
10783nlHelpdeskeenheid die de hulp van ECHA aan de industrie en nationale helpdesks coördineert en helpt bij het verspreiden van de expertise van ECHA naar internationaal publiek met behulp van trainingen
10784enGuidance and Forum Secretariatunit that coordinates the development of ECHA guidance and manages the Secretariat of the Forum for Exchange of Information on Enforcement to facilitate harmonised enforcement activities by national authorities throughout the EU/EEA
10784nlRichtsnoeren- & Forumsecretariaateenheid die de ontwikkeling van ECHA-richtsnoeren coördineert en het Secretariaat van het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie beheert, om geharmoniseerde handhavingsactiviteiten door nationale instanties in de gehele EU/EER te faciliteren
10785enCommunicationsunit that enhances through excellent communication the Agency's reputation among stakeholders and the public, and through effective internal communication motivates the Agency's staff within a common corporate culture
10785nlCommunicatieeenheid die middels uitstekende communicatie de reputatie van het Agentschap bij belanghebbenden en het publiek bevordert, en via effectieve interne communicatie het personeel van het Agentschap motiveert met een gemeenschappelijke bedrijfscultuur
10786nlRegelgevingECHA-directoraat dat de eenheden B1 (Secretariaat comités) en B2 (Juridische zaken) aanstuurt
10786enRegulatory AffairsECHA directorate that manages the Units B1: Committees Secretariat and B2: Legal Affairs
10787enCommittees Secretariatunit that ensures that the Agency's three technical and scientific committees operate in an independent, efficient, transparent, and consistent manner and can deliver high-quality scientific opinions or agreements
10787nlSecretariaat comitéseenheid die ervoor zorgt dat de drie technische en wetenschappelijke comités van het Agentschap op een onafhankelijke, efficiënte, transparante en consequente manier opereren en hoogwaardige wetenschappelijke adviezen of overeenstemmingen kunnen leveren
10788enLegal Affairsunit that provides legal advice and support for the Executive Director and the operational Directorates in order to ensure that the assistance to companies, decisions, positions and opinions are in conformity with the regulations that govern the Agency
10788nlJuridische Zakeneenheid die de uitvoerend directeur en de operationele directoraten juridisch adviseert en ondersteunt zodat de hulp aan bedrijven, de besluiten en de adviezen overeenstemmen met de regelgeving waaraan het Agentschap onderworpen is
10789enInformation Systemsunit responsible for ensuring the adequacy of the software products and user support provided to meet ECHA's management needs
10789nlInformatiesystemeneenheid die verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de softwareproducten en de geleverde gebruikersondersteuning ten behoeve van het bestuur van ECHA
10790enResourcesdirectorate that comprises the Finance, Human Resources and Corporate Services Units
10790nlOndersteuningdienst die de eenheden Financiën, Personeelszaken en de Interne Facilitaire Dienst omvat
10791enFinanceunit that safeguards the financial interests of the Agency and provides customer-oriented services and advice to ensure the efficient planning and implementation of the Agency's budget
10791nlFinanciëneenheid die de financiële belangen van het Agentschap bewaakt, en klantgerichte diensten en advies levert om te zorgen voor efficiënte planning en uitvoering van de begroting van het Agentschap
10792enCorporate Servicesunit that provides efficient and high-quality services to ensure a safe and pleasant working and meeting environment for staff and Agency bodies and stakeholders
10792nlFacilitaire Diensteenheid die efficiënte en hoogwaardige diensten levert om te zorgen voor een aangename werk- en vergaderomgeving voor personeel, ECHA-organen en belanghebbenden
10793nlPlichten van bedrijven die van naam of rechtspersoonlijkheid veranderenECHA-publicatie waarin uitleg wordt gegeven over de plichten van preregistranten, registranten, PPORD-kennisgevers en -verzoekers in geval zij van naam of rechtspersoonlijkheid veranderen, of activa verkopen met betrekking tot hun preregistratie, registratie, kennisgeving of verzoek
10793enDuties of companies that change their name or legal personalityECHA publication that clarifies the duties of pre-registrants, registrants, PPORD notifiers and inquirers in cases where they change their name, change their legal personality, or sell assets relating to their pre-registration, registration, notification or inquiry
10794nl[4-[4,4'-bis(dimethylamino)-benzhydrylideen]cyclohexa-2,5-diëen-1-ylideen]dimethylammoniumchloride (C.I. Basic Violet 3)
10794nlkristalviolet
10794en[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3)
10795nl?,?-Bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4-(fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
10795en?,?-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
10796nlMichlers base
10796nlN,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline
10796enMichler’s base
10796enN,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline
10797nl?-TGIC
10798nlbooroxide
10798nlboorsesquioxide
10798nlboortrioxide
10798nlboorzuur anhydride
10798nldiboortrioxide
10798endiboron trioxide
10799nlTEGDME
10799nl1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan
10799nltriethyleenglycoldimethylether
10799nltriglyme
10799enTEGDME
10799en1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
10799entriglyme
10800nl4,4'-bis(dimethylamino)-4-(methylamino)tritylalcohol| | |10800|en|4,4'-bis(dimethylamino)-4-(methylamino)trityl alcohol
10801nllood(II)-bis(methaansulfonaat)
10801nllood(II)methaansulfonaat
10801enlead(II) bis(methanesulfonate)
10802nlformamide
10802nlmethaanamide
10802enformamide
10803nl[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-diëen-1-ylideen]-dimethylammoniumchloride (C.I. Basic Blue 26)
10803en[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26)
10804nlEGDME
10804nl1,2-dimethoxyethaan
10804nlethyleenglycoldimethylether
10804enEGDME
10804en1,2-dimethoxyethane
10804enethylene glycol dimethyl ether
10805nlTGIC
10805nl1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
10805enTGIC
10805en1,3,5-tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
10806nl4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon
10806nlMichlers keton
10806en4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone
10806enMichler's ketone
10807nl4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol
10807nl4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
10807nlpara-tert-octylfenol
10807en4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
10807en4-tert-octylphenol
10808nlDMAC
10808nlN,N-dimethylacetamide
10808nlacetyldimethylamine
10808nldimethylacetamide
10808nldimethylacetonamide
10808nldimethylamide-acetaat
10808enDMAC
10808enN,N-dimethylacetamide
10809nlfenolftaleïne
10809enphenolphthalein
10810nlloodazide
10810nllooddiazide
10810enlead azide
10810enlead diazide
10811nllooddipicraat
10811enlead dipicrate
10812nl1,2-dichloorethaan
10812nl1,2-ethyleendichloride
10812nlethaandichloride
10812nlethyleenchloride
10812en1,2-dichloroethane
10813nlcalcium ortho-arsenaat
10813nlcalciumarsenaat
10813nltricalciumarsenaat
10813encalcium arsenate
10814nlchromichromaat
10814nldichroomtris(chromaat)
10814endichromium tris(chromate)
10815nl2-aminoanisool
10815nl2-methoxyaniline
10815nl2-methoxybenzeenamine
10815nlo-anisidine
10815en2-methoxyaniline
10815eno-anisidine
10816nlpentazinkchromaatoctahydroxide
10816enpentazinc chromate octahydroxide
10817nlarseenzuur
10817enarsenic acid
10818nlzinkkaliumchromaathydroxide
10818enpotassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-)
10819nlformaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline
10819nltechnisch MDA
10819enformaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
10820nllood-2,4,6-trinitro-m-fenyleendioxide
10820nlloodstyfnaat
10820nlloodtrinitroresorcinaat
10820enlead 2,4,6 – trinitro-m-phenylene dioxide
10820enlead styphnate
10821nltrilooddiarsenaat
10821entrilead diarsenate
10822nlbis(2-methoxyethyl)ftalaat
10822enbis(2-methoxyethyl) phthalate
10823nlDEGDME
10823nl1,1’-oxybis-2-methoxyethaan
10823nl2,5,8-trioxanonaan
10823nlbis(2-methoxyethyl)ether
10823nldiethyleenglycoldimethylether
10823nldiglycolmethylether
10823nldiglyme
10823enDEGDME
10823enbis(2-methoxyethyl) ether
10823endiglyme
10824nl2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
10824nl4,4'-diamino-3,3'-dichloordifenylmethaan
10824nl4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)
10824nlMBOCA
10824nlMOCA
10824enMOCA
10824en2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
10824en4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
10837nldefinitief besluitEen wettelijk bindend besluit dat op hoofdlijnen overeenkomt met het ontwerpbesluit. In het besluit wordt de status van de administratieve procedure beschreven, gespecificeerd welke ontbrekende informatie nog nodig is om het dossier in overeenstemming te brengen met de REACH-voorschriften, en een reden gegeven waarom om deze informatie wordt verzocht alsmede de uiterste termijn voor indiening van de informatie bij ECHA. Tegen het definitieve besluit kan beroep worden ingesteld.
10837enfinal decisionA legally binding decision which contains the same general elements as the draft decision. It describes the status of the administrative procedure, specifies the currently missing information that is needed to bring the dossier into compliance with the REACH requirements, and provides the statement of reason for requesting this information and the deadline for submitting the information to ECHA. An appeal may be brought against the final decision.
10838endraft decisionWithin a substance evaluation procedure, a decision prepared by ECHA and sent to the registrant for comments where the Agency concludes that additional testing or other information is required. Based on the comments, the draft decision may be modified accordingly. The draft decision is sent to the Member States which can propose amendments to it. If any amendments are proposed, the issue is referred to the Member State Committee. All draft decisions made by the Agency must be unanimously supported by EU Member States and will only then become final legally binding decisions.
10838nlontwerpbesluitBinnen een stoffenbeoordelingsprocedure: een besluit dat door ECHA wordt opgesteld en voor commentaar naar de registrant wordt gestuurd, indien het Agentschap besluit dat er aanvullende testen of andere informatie nodig zijn. Op basis van het commentaar kan het ontwerpbesluit worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit gaat naar de lidstaten, die op hun beurt weer wijzigingen kunnen voorstellen. Als er wijzigingen worden voorgesteld, wordt de zaak verwezen naar het Comité lidstaten. Alle ontwerpbesluiten van ECHA moeten de unanieme steun van de EU-lidstaten krijgen en worden alleen in dat geval definitieve, wettelijk bindende besluiten.
10839nlkwaliteitswaarnemingsbriefBinnen een stoffenbeoordelingsprocedure: een document dat door ECHA wordt gebruikt om de registrant te vragen het dossier bij te werken wanneer ECHA tekortkomingen heeft vastgesteld of zaken opheldering behoeven.
10839enquality observation letterWithin a substance evaluation procedure, a document used by ECHA to invite the registrant to update the dossier when shortcomings have been identified or issues need to be clarified.
10840nlafsluitend documentEen document dat de resultaten van de REACH-dossierbeoordeling vastlegt, opgesteld door de wetenschappelijk dossierbeheerder (Scientific Dossier Manager – SDM), beoordeeld door de hoofden van de beoordelingseenheden (Heads of Evaluation Units – HoU's) en goedgekeurd en ondertekend door de directeur.
10840enconclusion documentA document recording the outcome of the REACH dossier evaluation, prepared by the Scientific Dossier Manager (SDM), reviewed by the Heads of Evaluation Units (HoUs) and approved and signed by the Director.
10841nlftalaatEen groep chemische verbindingen die veel worden gebruikt als additieven in uiteenlopende plastics en andere materialen die in veel consumentenproducten zitten.
10841enphthalateA group of chemical compounds widely used as additives in a range of plastics and other materials that are found in many consumer products.
10842nlalternatieve chemische benaming
10842nlalternatieve chemische naam
10842nlalternatieve naam
10842enalternative chemical name
10842enalternative name
10843nlsamenvatting van het voorlichtingsmateriaalEen document dat bedoeld is om de belangrijkste boodschap eenvoudig uiteen te zetten en dat vooral is gericht tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).
10843en‘quasi guidance’ documentA document that aims to explain the key messages of the corresponding parent guidance documents in simple terms, particularly intended for small and medium size enterprises (SMEs).
10844engenotoxicityThe capacity of a substance to alter the genetic material (DNA) of cells which may have adverse consequences for human health.
10844nlgenotoxiciteit
10844nlgentoxiciteit
10845nlendocriene verstoorderEen synthetische of natuurlijke stof die de hormoonhuishouding van mensen en dieren kan verstoren, hetgeen bijvoorbeeld de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het zenuwstelsel negatief kan beïnvloeden.
10845nlhormoonontregelende stofEen synthetische of natuurlijke stof die de hormoonhuishouding van mensen en dieren kan verstoren, hetgeen bijvoorbeeld de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het zenuwstelsel negatief kan beïnvloeden.
10845enendocrine disrupterA substance, man-made or natural, which can interfere with the hormone systems of humans and wildlife, with potentially adverse effects, for example, on fertility and neural development.
10846nluitwisselingsnetwerk voor blootstellingsscenario's
10846nlENESEen samenwerkingsverband met als doel goede praktijken vast te stellen voor de ontwikkeling en toepassing van blootstellingsscenario's, en een doeltreffende informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen actoren in de toeleveringsketen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Het netwerk is door ECHA samen met sectororganisaties (Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E en DUCC) opgericht voor het delen van kennis, technieken en manieren van aanpak met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van (REACH-)blootstellingsscenario's.
10846enExchange Network on Exposure Scenarios
10846enENESA collaborative network that aims to identify good practices on preparing and implementing exposure scenarios, and to develop an effective communication exchange between supply chain actors to improve the protection of human health and the environment. The network has been established by ECHA together with sector organisations (Cefic, Concawe, Eurometaux, Fecc, A.I.S.E and DUCC) to share knowledge, techniques and approaches to building and applying (REACH) exposure scenarios.
10847nlnationale handhavingsinstantieInstanties in de EU-lidstaten en andere deelnemende landen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van REACH.
10847enNational Enforcement AuthorityAuthorities in the EU Member States and other participating countries with responsibility for REACH enforcement.
10847enNEAAuthorities in the EU Member States and other participating countries with responsibility for REACH enforcement.
10848enREACH 2013 – Act now!ECHA's communication campaign the aim of which is to assist companies in preparing for the second registration deadline in 2013.
10848nlREACH 2013 – Act now!De communicatiecampagne van ECHA om bedrijven te ondersteunen bij hun voorbereidingen op de tweede registratietermijn in 2013.
10849enUse chemicals? – Use them safely!ECHA's communication campaign for downstream users supporting the Chemicals Safety Assessment Programme.
10849nlUse chemicals? – Use them safely!De communicatiecampagne van ECHA voor downstreamgebruikers ter ondersteuning van het programma voor de beoordeling van de veiligheid van chemische stoffen.
10850nlpolymeermolecuulEen molecuul dat een opeenvolging van ten minste 3 monomeereenheden bevat die covalent zijn gebonden aan ten minste één andere monomeereenheid of andere reactieve stof.
10850enpolymer molecule
10851nlopeenvolging
10851nlsequentie
10851ensequence
10852nlniet-monomeer tussenproductEen stof die geen monomeer is en die wordt gebruikt voor chemische verwerking om te worden omgezet in een andere stof.
10852ennon-monomeric intermediate
10853nlniet-gereageerd monomeer
10853enunreacted monomer
10854nlchemisch gemodificeerd natuurlijk polymeerEen polymeer dat voortkomt uit een polymerisatieproces dat in de natuur heeft plaatsgevonden, en waarvan de chemische structuur na een chemisch proces of een chemische behandeling is gewijzigd.”
10854enchemically modified natural polymer
10855nlgerecycleerd polymeerEen polymeer dat voortkomt uit het proces van terugwinning van polymere stoffen uit afval. Deze stoffen zijn dan geen afval meer en worden opnieuw verwerkt tot polymeren voor hun oorspronkelijke doeleinde of voor andere doeleinden.
10855enrecycled polymer
10856enIR spectroscopySpectroscopic method used for the identification of chemical compounds (molecules) based on the absorption measurement of different IR frequencies by a sample positioned in the path of an IR beam.
10856nlinfraroodspectroscopieEen spectroscopische methode die wordt gebruikt voor de identificatie van chemisch stoffen (moleculen) op basis van de gemeten absorptie van verschillende IR-frequenties door een monster dat in een IR-bundel wordt geplaatst.
10856nlIR-spectroscopieEen spectroscopische methode die wordt gebruikt voor de identificatie van chemisch stoffen (moleculen) op basis van de gemeten absorptie van verschillende IR-frequenties door een monster dat in een IR-bundel wordt geplaatst.
10856eninfra-red spectroscopy
10857nlkernmagnetische resonantie-spectroscopieEen spectroscopische methode die gedetailleerde informatie verschaft over de topologie, dynamica en driedimensionale structuur van moleculen door het uitvoeren van experimenten aan atoomkernen, waarbij door middel van radiostraling overgangen worden geïnduceerd tussen verschillende kernspintoestanden van monsters in een magnetisch veld.
10857nlNMR-spectroscopieEen spectroscopische methode die gedetailleerde informatie verschaft over de topologie, dynamica en driedimensionale structuur van moleculen door het uitvoeren van experimenten aan atoomkernen, waarbij door middel van radiostraling overgangen worden geïnduceerd tussen verschillende kernspintoestanden van monsters in een magnetisch veld.
10857ennuclear magnetic resonance spectroscopy
10858ensubstance identityInformation particular to a substance and which should allow the substance to be identified (name or other identifier, information related to molecular and structural formula, and composition of the substance).
10858nlstofidentiteitInformatie die specifiek is voor een stof en die voldoende moet zijn om de identificatie van de stof mogelijk te maken (naam of andere identificatie, informatie met betrekking tot molecuul- en structuurformule, en samenstelling van de stof).
10859ensafe useUse of chemical substances with such small exposure levels that no harmful effects on humans or the environment are expected to occur.
10859nlveilig gebruikHet gebruik van een chemische stof waarbij de blootstellingsniveaus zo gering zijn dat geen schadelijke uitwerking op mensen of het milieu wordt verwacht.
10860nlopenbare raadplegingEen raadpleging die door ECHA wordt gehouden met een vaste deadline. Tot die tijd kunnen alle belanghebbenden opmerkingen indienen met betrekking tot het betreffende onderwerp.
10860enpublic consultationConsultation launched by ECHA with a specific deadline and addressed to any interested parties, who can send comments regarding the topic launched for consultation.
10861enPrior Informed Consent RegulationEU Regulation that administers the import and export of certain hazardous chemicals and places obligations on companies planning to export these chemicals to non-EU countries. It aims to promote shared responsibility and cooperation in the international trade of hazardous chemicals, and to protect human health and the environment by providing developing countries with information on how to store, transport, use and dispose of hazardous chemicals safely.
10861enPIC RegulationEU Regulation that administers the import and export of certain hazardous chemicals and places obligations on companies planning to export these chemicals to non-EU countries. It aims to promote shared responsibility and cooperation in the international trade of hazardous chemicals, and to protect human health and the environment by providing developing countries with information on how to store, transport, use and dispose of hazardous chemicals safely.
10861nlverordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemmingEen EU-verordening die de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen regelt en verplichtingen oplegt aan bedrijven die van plan zijn deze stoffen uit te voeren naar landen buiten de EU. De verordening heeft tot doel gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke inspanningen bij de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen te bevorderen en de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen door ontwikkelingslanden informatie te verstrekken over hoe gevaarlijke stoffen veilig kunnen worden opgeslagen, vervoerd, gebruikt en verwijderd.
10861nlverordening over voorafgaande geïnformeerde toestemmingEen EU-verordening die de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen regelt en verplichtingen oplegt aan bedrijven die van plan zijn deze stoffen uit te voeren naar landen buiten de EU. De verordening heeft tot doel gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke inspanningen bij de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen te bevorderen en de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen door ontwikkelingslanden informatie te verstrekken over hoe gevaarlijke stoffen veilig kunnen worden opgeslagen, vervoerd, gebruikt en verwijderd.
10861nlPIC-verordeningEen EU-verordening die de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen regelt en verplichtingen oplegt aan bedrijven die van plan zijn deze stoffen uit te voeren naar landen buiten de EU. De verordening heeft tot doel gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke inspanningen bij de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen te bevorderen en de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen door ontwikkelingslanden informatie te verstrekken over hoe gevaarlijke stoffen veilig kunnen worden opgeslagen, vervoerd, gebruikt en verwijderd.
10862enchromatographic fingerprintRepresentation of the composition of a substance from the characteristic distribution of constituents in an analytical chromatogram.
10862nlchromatografische vingerafdrukDe weergave van de samenstelling van een stof op basis van de kenmerkende verdeling van de bestanddelen in een analytisch chromatogram.
10863nlchemisch gebonden
10863enchemically bound
10864nlreactievat
10864enreaction vessel
10865nlstof van bijzonder belang
10865ensubstance of interest
10866enpre-registered substance
10866nlgepreregistreerde stof
10867nlverspreiding
10867endisseminationPublication by ECHA, free of charge on the Internet, of the information it holds on registered substances under the REACH Regulation.“
10868enauthorisation listList of substances subject to authorisation (Annex XIV of the REACH Regulation) prepared by ECHA and sent as a recommendation to the Commission.
10868nlautorisatielijstDe lijst van autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV van de REACH-verordening), die door ECHA wordt opgesteld en als aanbeveling aan de Commissie gezonden.
10869nlCasperEen door ECHA ontwikkeld en gebruikt hulpmiddel voor prioriteitsstelling en rapportage. Op dit moment wordt het gebruikt voor het selecteren van te beoordelen dossiers, voor het leveren van statistieken voor diverse doeleinden, waaronder de artikel 117-verslagen, en voor het ondersteunen van de voorbereiding voor de CoRAP-lijst.
10869nlbeslissingsondersteunend systeem voor het bepalen van prioriteiten en rapporteringEen door ECHA ontwikkeld en gebruikt hulpmiddel voor prioriteitsstelling en rapportage. Op dit moment wordt het gebruikt voor het selecteren van te beoordelen dossiers, voor het leveren van statistieken voor diverse doeleinden, waaronder de artikel 117-verslagen, en voor het ondersteunen van de voorbereiding voor de CoRAP-lijst.
10869enIT Characterisation Application for Selection, Prioritisation, Evaluation and Reporting
10869enCasper
10870enHelpNet Exchange
10870enHelpExExchange tool to communicate and to discuss questions among the members of HelpNet.
10870nlHelpNet Exchange
10870nlHelpExEen hulpmiddel voor gegevensuitwisseling om vragen te stellen en te bespreken onder de leden van HelpNet.
10871nlREACH-uitvoeringsprojecten voor nanomaterialenEen alomvattend project om advies te verstrekken over kernpunten van de tenuitoverlegging van REACH met betrekking tot nanomaterialen wat betreft informatie-eisen en de chemische veiligheidsbeoordeling.
10871nlRIP-oNEen alomvattend project om advies te verstrekken over kernpunten van de tenuitoverlegging van REACH met betrekking tot nanomaterialen wat betreft informatie-eisen en de chemische veiligheidsbeoordeling.
10871enREACH Implementation Projects on Nanomaterials
10871enRIP-oN
10872nlOdysseyEen hulpmiddel ter ondersteuning van de besluitvorming bij de beoordeling van wetenschappelijke dossiers.
10872enOdysseyA decision-support system for the evaluation of scientific dossiers.
10873nlnetwerk van REACH- en CLP-helpdesksEen netwerk van de nationale REACH- en CLP-helpdesks die zijn opgericht in het kader van de REACH-verordening en de CLP-verordening, en ECHA.
10873nlHelpNetEen netwerk van de nationale REACH- en CLP-helpdesks die zijn opgericht in het kader van de REACH-verordening en de CLP-verordening, en ECHA.
10873enREACH and CLP Helpdesk Network
10873enHelpNet
10874nlmicro-organismeEen microbiologische entiteit, cellulair of niet-cellulair, die in staat is tot replicatie of tot overdracht van genetisch materiaal, met inbegrip van lagere fungi, virussen, bacteriën, gisten, schimmels, algen, protozoën en microscopische parasitaire wormen.
10874enmicro-organismAny microbiological entity, cellular or non-cellular, capable of replication or of transferring genetic material, including lower fungi, viruses, bacteria, yeasts, moulds, algae, protozoa and microscopic parasitic helminths.
10875nlbestaande werkzame stofEen stof die op 14 mei 2000 als werkzame stof van een biocide op de markt was voor andere doeleinden dan wetenschappelijk onderzoek en we­tenschappelijke ontwikkeling of onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés.
10875enexisting active substanceA substance which was on the market on 14 May 2000 as an active substance of a biocidal product for purposes other than scientific or product and process-orientated research and development.
10876nlnieuwe werkzame stofEen stof die op 14 mei 2000 nog niet als werkzame stof van een biocide op de markt was voor andere doeleinden dan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling of onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés.
10876ennew active substanceA substance which was not on the market on 14 May 2000 as an active substance of a biocidal product for purposes other than scientific or product and process-orientated research and development.
10877nltot bezorgdheid aanleiding gevende stofIedere stof, met uitzondering van de werkzame stof, die als intrinsieke eigenschap heeft dat zij onmiddellijk of in de verdere toekomst een nadelig effect kan hebben op mensen, in het bijzonder op kwetsbare groepen, dieren of het milieu en die in een biocide in voldoende concentratie aanwezig is of ontstaat om het risico van een dergelijk effect te doen ontstaan.
10877ensubstance of concernAny substance, other than the active substance, which has an inherent capacity to cause an adverse effect, immediately or in the more distant future, on humans, in particular vulnerable groups, animals or the environment and is present or is produced in a biocidal product in sufficient concentration to present risks of such an effect.
10878nlschadelijk organismeEen organisme, inclusief ziekteverwekker, dat ongewenst aanwezig is of een schadelijke invloed heeft op mensen, op menselijke werkzaamheden of de door mensen gebruikte of vervaardigde producten, op dieren of op het milieu.
10878enharmful organismAn organism, including pathogenic agents, which has an unwanted presence or a detrimental effect on humans, their activities or the products they use or produce, on animals or the environment.
10879nlresiduEen stof die in of op producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, watervoorraden, drinkwater, levensmiddelen, diervoeders, of elders in het milieu aanwezig is ten gevolge van het gebruik van een biocide, met inbegrip van de metabolieten en de afbraak- of reactieproducten van een dergelijke stof.
10879enresidueA substance present in or on products of plant or animal origin, water resources, drinking water, food, feed or elsewhere in the environment and resulting from the use of a biocidal product, including such a substance’s metabolites, breakdown or reaction products.
10880nlop de markt aanbiedenDe levering van een biocide of een behandeld voorwerp voor distributie of gebruik in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling.
10880enmaking available on the marketAny supply of a biocidal product or of a treated article for distribution or use in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.
10881nlbehandeld voorwerpElke stof die en elk mengsel of voorwerp dat met een of meer biociden is behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt.
10881entreated articleAny substance, mixture or article which has been treated with, or intentionally incorporates, one or more biocidal products.
10882nlnationale toelatingEen bestuursrechtelijk besluit waarbij de bevoegde autoriteit van een lidstaat toelaat dat een biocide of een biocidefamilie op haar grondgebied of een gedeelte daarvan op de markt wordt aangeboden en gebruikt.
10882ennational authorisationAn administrative act by which the competent authority of a Member State authorises the making available on the market and the use of a biocidal product or a biocidal product family in its territory or in a part thereof.
10883nltoelating van de UnieEen bestuursrechtelijk besluit waarbij de Commissie toelaat dat een biocide of een biocidefamilie op het grondgebied van de Unie of een gedeelte daarvan op de markt wordt aangeboden en gebruikt.
10883enUnion authorisationAn administrative act by which the Commission authorises the making available on the market and the use of a biocidal product or a biocidal product family in the territory of the Union or in a part thereof.
10884enauthorisation holderThe person established within the Union who is responsible for the placing on the market of a biocidal product in a particular Member State or in the Union and specified in the authorisation.
10884nlhouder van de toelatingDe in de Unie gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van een biocide in een bepaalde lidstaat of in de Unie en die in de toelating is vermeld.
10885enproduct-typeOne of the biocidal product-types specified in Annex V of Regulation (EU) No 528/2012.
10885nlproductsoortEen van de productsoorten als omschreven in bijlage V van Verordening (EU) nr. 528/2012.
10886ensingle biocidal productA biocidal product with no intended variations as to the percentage of the active or non-active substances it contains.
10886nluniek biocide
10886nléén biocide
10887nlbiocidefamilieEen groep biociden met soortgelijke toepassingen, waarvan de werkzame stoffen dezelfde kenmerken hebben en die, wat hun samenstelling betreft, specifieke variaties vertonen en waarbij die variaties het risiconiveau van de producten niet nadelig beïnvloeden of de werkzaamheid van de producten niet significant verminderen.
10887enbiocidal product familyA group of biocidal products having similar uses, the same active substances, similar composition with specified variations, and similar levels of risk and efficacy.
10888nlverklaring van toegangEen authentiek document, ondertekend door de eigenaar van de gegevens of zijn vertegenwoordiger, waarin verklaard wordt dat die gegevens door bevoegde autoriteiten, het agentschap en de Commissie voor de toepassing van deze verordening mogen worden gebruikt ten gunste van derden.
10888enletter of accessAn original document, signed by the data owner or its representative, which states that the data may be used for the benefit of a third party by competent authorities, the Agency, or the Commission for the purposes of Regulation (EU) No 528/2012.
10889enfoodAny substance or product, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be, or reasonably expected to be ingested by humans.
10889nllevensmiddelAlle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltel?k verwerkt of onverwerkt, die bestemd z?n om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redel?kerw?s kan worden verwacht dat z? door de mens worden geconsumeerd.
10889nlvoedingsmiddelAlle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltel?k verwerkt of onverwerkt, die bestemd z?n om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redel?kerw?s kan worden verwacht dat z? door de mens worden geconsumeerd.
10890enfeedAny substance or product, including additives, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be used for oral feeding to animals.
10890nldiervoederAlle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltel?k verwerkt of onverwerkt, die bestemd z?n om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren;
10891nltechnische hulpstofElke stof die op zichzelf niet als levensmiddel of diervoeder wordt geconsumeerd, maar die bij de verwerking van grondstoffen, levensmiddelen, diervoeders of de ingredienten daarvan bewust wordt gebruikt om tijdens de bewerking of verwerking aan een bepaald technologisch doel te beantwoorden, hetgeen kan leiden tot de onbedoelde maar technisch onvermijdelijke aanwezigheid van residuen van deze stof of bijproducten ervan in het eindproduct, mits deze residuen geen gevaar voor de gezondheid vormen en geen technologisch effect op het eindproduct hebben.
10891enprocessing aidAny substance not consumed as food or feed by itself, intentionally used in the processing of raw materials, foods, feeds or their ingredients to fulfil a technological purpose during treatment or processing which may result in the unintentional but technologically unavoidable presence in the final product of residues of the substance or its derivatives provided they do not present any health risk and do not have any technological effect on the final product.
10892entechnical equivalenceSimilarity, as regards the chemical composition and hazard profile, of a substance produced either from a source different to the reference source, or from the reference source but following a change to the manufacturing process and/or manufacturing location, compared to the substance of the reference source in respect of which the initial risk assessment was carried out, as established in Article 54 of Regulation (EU) No 528/2012.
10892nltechnische gelijkwaardigheidOvereenkomst, qua chemische samenstelling en risicoprofiel, tussen een stof die afkomstig is hetzij uit een bron die verschilt van de referentiebron, hetzij uit de referentiebron maar volgens een gewijzigd productieproces en/of een gewijzigde productielocatie, en de stof van de referentiebron waarvoor de initiële risicobeoordeling werd uitgevoerd, zoals vastgesteld in artikel 54.
10893nlreclameHet bevorderen van de verkoop of het gebruik van een biocide door middel van gedrukte, elektronische of andere media.
10893enadvertisementA means of promoting the sale or use of biocidal products by printed, electronic or other media.
10894nldeeltjeEen miniem stukje materiaal met afgebakende fysieke grenzen.
10894enparticleA minute piece of matter with defined physical boundaries.
10895nlagglomeraatEen verzameling los met elkaar verbonden deeltjes of aggregaten waarvan de totale externe oppervlakte gelijk is aan de som van de oppervlakten van de individuele componenten.
10895enagglomerateA collection of weakly bound particles or aggregates where the resulting external surface area is similar to the sum of the surface areas of the individual components.
10896nlaggregaatEen deeltje dat uit sterk verbonden of gefuseerde deeltjes bestaat.
10896enaggregateA particle comprising strongly bound or fused particles.
10897enadministrative changeAn amendment of an existing authorisation of a purely administrative nature involving no change to the properties or efficacy of the biocidal product or biocidal product family.
10897nladministratieve wijzigingEen aanpassing van een bestaande toelating van louter administratieve aard, die geen wijziging van de eigenschappen of de werkzaamheid van het biocide of de biocidefamilie betreft.
10898enminor changeAn amendment of an existing authorisation that is not of a purely administrative nature and requires only a limited re-assessment of the properties or efficacy of the biocidal product or biocidal product family.
10898nlkleine wijzigingEen aanpassing van een bestaande toelating die niet van louter administratieve aard is, en die slechts een beperkte herbeoordeling van de eigenschappen of de werkzaamheid van het biocide of de biocidefamilie vereist.
10899nlbelangrijke wijzigingEen aanpassing van een bestaande toelating die geen administratieve of een kleine wijziging is.
10899enmajor changeAn amendment of an existing authorisation which is neither an administrative change nor a minor change.
10900envulnerable groupsPersons needing specific consideration when assessing the acute and chronic health effects of biocidal products. These include pregnant and nursing women, the unborn, infants and children, the elderly and, when subject to high exposure to biocidal products over the long term, workers and residents.
10900nlkwetsbare groepenMensen die specifieke aandacht behoeven als het gaat om de beoordeling van acute en chronische gevolgen van biociden voor de gezondheid. Hiertoe behoren zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, ongeboren kinderen, zuigelingen en kinderen, ouderen alsmede, wanneer zij gedurende langere tijd blootstaan aan hoge doses biociden, werknemers en bewoners.
10901encomparative assessmentIn the course of granting or renewing the authorisation of a biocidal product that contains an active substance that is a candidate for substitution, the comparison of the biocidal product with other authorised biocidal products, non-chemical means of control and prevention methods with regard to risks they pose and benefits from their use.
10901nlvergelijkende evaluatieDe vergelijking, in de loop van de toekennings- of verlengingsprocedure voor de toelating van een biocide die een werkzame stof bevat die in aanmerking komt voor vervanging, van het biocide met andere toegelaten biociden en niet-chemische bestrijdings- en preventiemethoden ten aanzien van de risico’s die ze veroorzaken en de voordelen van het gebruik ervan.
10902ensimplified authorisation procedureProcedure by which a product authorised in at least one Member State may be made available on the market in all Member States without the need for mutual recognition, under certain conditions.
10902nlvereenvoudigde toelatingsprocedureEen procedure volgens welke een product, zodra het in minstens één lidstaat is toegelaten, onder bepaalde voorwaarden zonder wederzijdse erkenning in alle lidstaten op de markt kan worden aangeboden.
10903enmutual recognitionPrinciple according to which a product lawfully marketed in one Member State and not subject to Union harmonisation should be allowed to be marketed in any other Member State, even when the product does not fully comply with the technical rules of the Member State of destination.
10903nlwederzijdse erkenningHet beginsel dat een product dat in een lidstaat wettig in de handel is gebracht en niet aan EU-harmonisatie is onderworpen, in elke andere lidstaat in de handel moet kunnen worden gebracht, zelfs als het product niet volledig voldoet aan de technische voorschriften van de lidstaat van bestemming.
10904nlopeenvolgende wederzijdse erkenningenProcedure voor de erkenning door een of meer lidstaten van een nationale toelating van een biocide waarvoor reeds in een andere lidstaat een toelating is verleend.
10904enmutual recognition in sequenceProcedure of recognition by one or more Member States of a national authorisation of a product already granted in another Member State.
10905nlwederzijdse parallelle erkenningenProcedure voor de erkenning door een of meer lidstaten van een product dat in nog geen enkele lidstaat is toegelaten.
10905enmutual recognition in parallelProcedure of recognition by one or more Member States of a product which has not yet been authorised in any Member State.
10906enCoordination GroupGroup responsible for examining any question relating to whether a biocidal product, for which an application for mutual recognition has been made, meets the conditions for granting an authorisation. In particular, the Coordination Group is reponsible for resolving any disagreements between Member States within a specified time limit.
10906nlcoördinatiegroepEen groep die tot taak heeft alle kwesties te behandelen in verband met de vraag of een biocide waarvoor een aanvraag voor wederzijdse erkenning is ingediend, aan de voorschriften voor het verlenen van een toelating voldoet. Het is met name de verantwoordelijkheid van de coördinatiegroep om geschillen tussen lidstaten binnen een bepaalde termijn op te lossen.
10907enperiod of gracePeriod granted by a competent authority or the Commission for the disposal, making available on the market and use of existing stocks of a biocidal product when its authorisation has been cancelled, amended or not renewed.
10907nlrespijtperiodeDoor een bevoegde autoriteit of de Commissie verleende periode voor de verwijdering, het op de markt aanbieden en het gebruik van de bestaande voorraden van een biocide, wanneer de toelating ervan wordt ingetrokken, wordt gewijzigd of niet wordt verlengd.
10908nlvergunning voor parallelhandelVergunning die wordt verleend door een bevoegde autoriteit van een lidstaat („de lidstaat van binnenkomst”) voor een biocide dat in een andere lidstaat („de lidstaat van oorsprong”) is toegelaten, zodat dit in de lidstaat van binnenkomst op de markt aangeboden en gebruikt mag worden, indien de bevoegde autoriteit bepaalt dat het biocide identiek is aan een biocide („het referentieproduct”) dat in de lidstaat van binnenkomst reeds is toegelaten.
10908enparallel trade permitPermit granted by a competent authority of a Member State (“Member State of introduction”) for a biocidal product that is authorised in another Member State (“Member State of origin”) to be made available on the market and used in the Member State of introduction, if it determines that the biocidal product is identical to a biocidal product already authorised in the Member State of introduction (“the reference product”).
10909endata protectionMeasures to ensure that all data submitted for the purposes of Directive 98/8/EC or of Regulation (EU) No 528/2012 and held by competent authorities or the European Chemicals Agency is treated following the requirements established under Chapter XIV of Regulation (EU) No 528/2012 and not used for the benefit of a subsequent applicant except where applicable.
10909nlgegevensbeschermingMaatregelen om te garanderen dat alle gegevens die worden ingediend voor de toepassing van Richtlijn 98/8/EG of Verordening (EU) nr. 528/2012 en die bij de bevoegde autoriteiten of het Europees Agentschap voor chemische stoffen berusten, worden behandeld volgens de bepalingen in hoofdstuk XIV van Verordening (EU) nr. 528/2012 en niet worden gebruikt ten behoeve van een latere aanvrager, tenzij de latere aanvrager een verklaring van toegang voorlegt of de toepasselijke gegevensbeschermingstermijn verstreken is.
10910endata sharingThe communication to a prospective applicant that has sent a written request to the European Chemicals Agency of the contact details of the data submitter and data owner of a previous application with related scientific and technical data and for which relevant tests or studies have been already carried out in order to avoid unnecessary testing.
10910nldelen van gegevensMededeling aan een kandidaat-aanvrager die bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen een schriftelijk verzoek heeft ingediend, van de contactgegevens van degene die in verband met een eerdere aanvraag waarvoor relevante proeven of studies reeds zijn uitgevoerd, gerelateerde wetenschappelijke en technische gegevens heeft voorgelegd, alsmede van de eigenaar van deze gegevens, teneinde onnodige proeven te vermijden.
10910nlgezamenlijk gebruik van gegevensMededeling aan een kandidaat-aanvrager die bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen een schriftelijk verzoek heeft ingediend, van de contactgegevens van degene die in verband met een eerdere aanvraag waarvoor relevante proeven of studies reeds zijn uitgevoerd, gerelateerde wetenschappelijke en technische gegevens heeft voorgelegd, alsmede van de eigenaar van deze gegevens, teneinde onnodige proeven te vermijden.
10911enRegister for Biocidal ProductsInformation system set up by the European Chemicals Agency for the submission by applicants of applications and data for all the procedures covered by Regulation (EU) No 528/2012 and which will be used for the exchange of information between competent authorities, the Agency and the Commission and between applicants and competent authorities, the Agency and the Commission.
10911enR4BPInformation system set up by the European Chemicals Agency for the submission by applicants of applications and data for all the procedures covered by Regulation (EU) No 528/2012 and which will be used for the exchange of information between competent authorities, the Agency and the Commission and between applicants and competent authorities, the Agency and the Commission.
10911nlbiocidenregisterDoor het Europees Agentschap voor chemische stoffen opgezet informatiesysteem voor het indienen van aanvragen en gegevens voor alle procedures die onder Verordening nr. 528/2012 vallen, dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten, het agentschap en de Commissie, alsook tussen de aanvragers en de bevoegde autoriteiten, het agentschap en de Commissie.
10911nlR4BPDoor het Europees Agentschap voor chemische stoffen opgezet informatiesysteem voor het indienen van aanvragen en gegevens voor alle procedures die onder Verordening nr. 528/2012 vallen, dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten, het agentschap en de Commissie, alsook tussen de aanvragers en de bevoegde autoriteiten, het agentschap en de Commissie.
10912enBiocidal Products CommitteeBody established by the European Chemicals Agency to prepare the opinions of the European Chemicals Agency regarding several processes related to the Biocidal Products Regulation.
10912enBPCBody established by the European Chemicals Agency to prepare the opinions of the European Chemicals Agency regarding several processes related to the Biocidal Products Regulation.
10912nlComité voor biociden
10912nlBPC
10913nlbeoordelingsprogrammaWerkprogramma voor de systematische beoordeling van alle werkzame stoffen die op 14 mei 2000 als werkzame stoffen van biociden op de markt zijn.
10913enreview programmeProgramme of work for the systematic examination of all active substances already on the market on 14 May 2000 as active substances of biocidal products.
10914endisinfectantIn the context of Regulation (EU) No 528/2012, group of biocidal product-types used for disinfection and hygiene purposes. This group excludes cleaning products that are not intended to have a biocidal effect, including washing liquids, powders and similar products.
10914nldesinfecteermiddel
10914nlontsmettingsmiddel
10915enpreservativeIn the context of Regulation (EU) No 528/2012, group of biocidal product-types which includes only products to prevent microbial and algal development.
10915nlconserveermiddelIn het kader van Verordening (EU) nr. 528/2012, een groep van verschillende soorten biociden die alleen producten omvat om ontwikkeling van bacteriën en algen te voorkomen.
10915nlconserveringsmiddelIn het kader van Verordening (EU) nr. 528/2012, een groep van verschillende soorten biociden die alleen producten omvat om ontwikkeling van bacteriën en algen te voorkomen.
10916enpest controlIn the context of Regulation (EU) No 528/2012, group of biocidal product-types which includes products used for control of rodents, birds, fish, arthropods and other harmful organisms by repulsion, attraction or other means.
10916nlplaagbestrijdingsmiddelenIn het kader van Verordening (EU) nr. 528/2012, een groep van verschillende soorten biociden die producten omvat die worden gebruikt voor de bestrijding van knaagdieren, vogels, vissen, ongewervelde dieren en andere schadelijke organismen door middel van afweren, aanlokken of andere middelen.
10917nlandere biocidenBiociden die niet onder de andere productsoorten in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012 vallen, zoals aangroeiwerende middelen en vloeistoffen voor balsemen en opzetten.
10917enother biocidal productsBiocidal product-types which are not covered by other groups in Annex V of Regulation (EU) No 528/2012, such as antifouling products and embalming and taxidermist fluids.
10918enalternative supplierManufacturer or importer of active substances who was not involved in the review programme for the active substances under the Biocidal Products Directive and did not contribute to the approval of an active substance, but is benefitting from it by placing the active substance on the market.
10918nlalternatieve leverancier
10919nlBiocidenrichtlijnRichtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden. Deze richtlijn werd in 1998 aangenomen om de Europese markt voor biociden en de werkzame stoffen daarvan te harmoniseren en een hoog niveau van bescherming van zowel de gezondheid van mens en dier als het milieu te waarborgen.
10919nlBPDRichtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden. Deze richtlijn werd in 1998 aangenomen om de Europese markt voor biociden en de werkzame stoffen daarvan te harmoniseren en een hoog niveau van bescherming van zowel de gezondheid van mens en dier als het milieu te waarborgen.
10919enBiocidal Products DirectiveDirective 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on the placing on the market of biocidal products adopted in 1998 with the aim to harmonise the European market for biocidal products and their active substances and to provide a high level of protection for humans, animals and the environment.
10919enBiocides DirectiveDirective 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on the placing on the market of biocidal products adopted in 1998 with the aim to harmonise the European market for biocidal products and their active substances and to provide a high level of protection for humans, animals and the environment.
10919enBPDDirective 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on the placing on the market of biocidal products adopted in 1998 with the aim to harmonise the European market for biocidal products and their active substances and to provide a high level of protection for humans, animals and the environment.
10920enBiocidal Products RegulationRegulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals, materials or articles against harmful organisms, like pests or bacteria, by the action of the active substances contained in the biocidal product. The new text was adopted on 22 May 2012 and it will be applicable from 1 September 2013, with a transitional period for certain provisions.
10920enBiocides RegulationRegulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals, materials or articles against harmful organisms, like pests or bacteria, by the action of the active substances contained in the biocidal product. The new text was adopted on 22 May 2012 and it will be applicable from 1 September 2013, with a transitional period for certain provisions.
10920enBPRRegulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals, materials or articles against harmful organisms, like pests or bacteria, by the action of the active substances contained in the biocidal product. The new text was adopted on 22 May 2012 and it will be applicable from 1 September 2013, with a transitional period for certain provisions.
10920nlBiocidenverordeningDe Biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide.
10920nlBPRDe Biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide.
10921enapprovalProcess initiated by a company which submits a dossier to ECHA for evaluation by the competent authority and which results are then forwarded to ECHA's Biocidal Products Committee for an opinion. The opinion is then submitted to the European Commission for decision-making.
10921nlgoedkeuringProcedure die wordt geïnitieerd door een bedrijf dat bij ECHA een dossier indient om door de bevoegde instantie te te worden beoordeeld, waarna het resultaat voor advies wordt doorgestuurd naar het Comité voor biociden van ECHA. Dit advies wordt vervolgens voorgelegd aan de Europese Commissie, die een besluit neemt.
10922nl1,2-benzeendicarbonzuur, loodcomplex
10923nl1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
10923nldi-n-pentylftalaat
10923nldiisopentylftalaat
10923nln-pentyl-isopentylftalaat
10923en1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear
10924nl1,2-diethoxyethaan
10924nlethyleenglycoldiethylether
10924en1,2-diethoxyethane
10925nl1-broompropaan (n-propylbromide)
10925en1-bromopropane (n-propyl bromide)
10926nl3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
10926en3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
10927nl4,4'-methyleendi-o-toluidine
10927en4,4'-methylenedi-o-toluidine
10928nl4,4?-oxydianiline en zijn zouten
10928nlp-aminofenylether
10928en4,4'-oxydianiline and its salts
10929nl4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd
10929nlpara-tert-octylfenol
10929en4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
10930nl4-aminoazobenzeen
10930en4-aminoazobenzene
10931nl4-methyl-m-fenyleendiamine (2,4-tolueendiamine)
10931en4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine)
10932nl4-nonylfenol, vertakt en lineair
10932en4-nonylphenol, branched and linear
10933nl4-nonylfenol, vertakt en lineair, geëthoxyleerd
10933en4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
10934nl6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)
10934en6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)
10935nlazijnzuur, loodzout, basisch
10935enacetic acid, lead salt, basic
10936nlAPFO
10936nlammoniumpentadecafluoroctanoaat
10936nlammoniumperfluoroctanoaat
10936enAPFO
10936enammonium pentadecafluorooctanoate
10937nl4-aminobifenyl
10937enbiphenyl-4-ylamine
10938nlDecaBDE
10938nlbis(pentabroomfenyl)ether
10938nldecabroomdifenylether
10938enDecaBDE
10938enbis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)
10939nlcadmium
10939encadmium
10940nlcadmiumoxide
10940encadmium oxide
10941nlHHPA
10941nlcyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
10941nlhexahydroftaalzuuranhydride
10941enHHPA
10941encyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
10942nlcis-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
10942encis-HHPA
10942encis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
10943nltrans-cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
10943entrans-HHPA
10943entrans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
10944nl1,1-azobisformamide
10944nlC,C'-azodi(formamide)
10944nlazodicarbonamide
10944nldiazeendicarbonamide
10944endiazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))
10945nlDBTC
10945nldibutyltindichloride
10945enDBTC
10945endibutyltin dichloride
10946nldiethylsulfaat
10946endiethyl sulphate
10947nldiisopentylftalaat
10947enDIPP
10947endiisopentylphthalate
10948nldimethylsulfaat
10948endimethyl sulphate
10949nldinoseb (6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol)
10949endinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)
10950nldioxobis(stearato)trilood
10950endioxobis(stearato)trilead
10951nlDPP
10951nldi-n-pentylftalaat
10951nldipentylftalaat [di-n-pentylftalaat]
10951enDPP
10951endipentyl phthalate
10952nlvetzuren, C16-18, loodzouten
10952enfatty acids, C16-18, lead salts
10953nlfuraan
10953nlfuran
10953enfuran
10954nlPFUdA
10954nlPFUnA
10954nlhenicosafluorundecaanzuur
10954nlperfluor-n-undecaanzuur
10954nlperfluorundecaanzuur
10954enhenicosafluoroundecanoic acid
10955nlPFTeA
10955nlPFTeDA
10955nlheptacosafluortetradecaanzuur
10955nlperfluortetradecaanzuur
10955enheptacosafluorotetradecanoic acid
10956nlMHHPA
10956nlhexahydromethylftaalzuuranhydride
10956enMHHPA
10956enhexahydromethylphthalic anhydride
10957nlhexahydro-4-methylftaalzuuranhydride
10957enhexahydro-4-methylphthalic anhydride
10958nlhexahydro-1-methylftaalzuuranhydride
10958enhexahydro-1-methylphthalic anhydride
10959nlhexahydro-3-methylftaalzuuranhydride
10959enhexahydro-3-methylphthalic anhydride
10960nlloodbis(tetrafluorboraat)
10960enlead bis(tetrafluoroborate)
10961nlloodcyaanamide
10961enlead cyanamidate
10962nllood(II)nitraat
10962nllooddinitraat
10962nlloodnitraat
10962enlead dinitrate
10963nllood(II)oxide
10963nlloodmonoxide
10963nlloodoxide
10963enlead monoxide
10963enlead oxide
10964nlloodoxidesulfaat
10964enlead oxide sulfate
10965nlloodtitaantrioxide
10965nlloodtitanaat
10965enlead titanium trioxide
10966nlPZT
10966nlloodtitaniumzirkoniumoxide
10966nlloodzirkonaattitanaat
10966nlloodzirkoniumtitanaat
10966enlead titanium zirconium oxide
10967nl2-methoxyazijnzuur
10967nlmethoxyazijnzuur
10967enMAA
10967enmethoxyacetic acid
10968nl1,2-epoxypropaan
10968nlmethylethyleenoxide
10968nlmethyloxiraan
10968nlpropeenoxide
10968nlpropyleenoxide
10968enmethyloxirane
10968enpropylene oxide
10969nlDMF
10969nlN,N-dimethylformamide
10969nldimethylformamide
10969enDMF
10969enN,N-dimethylformamide
10970nlN-methylaceetamide
10970enN-methylacetamide
10971nln-pentyl-isopentylftalaat
10971enn-pentyl-isopentylphthalate
10972nlloodmenie
10972nlloodtetraoxide
10972nlloodtetroxide
10972enlead tetroxide
10972enorange lead
10973nl4-amino-2',3-dimethylazobenzeen
10973nl4-o-tolylazo-o-toluidine
10973nlo-aminoazotolueen
10973en4-o-tolylazo-o-toluidine
10973eno-aminoazotoluene
10974nl2-aminotolueen
10974nl2-methylbenzeenamine
10974nlo-toluidine
10974eno-toluidine
10975nlpentacosafluortridecaanzuur
10975nlperfluortridecaanzuur
10975enpentacosafluorotridecanoic acid
10976nlPFOA
10976nlpentadecafluoroctaanzuur
10976nlperfluoroctaanzuur
10976enPFOA
10976enpentadecafluorooctanoic acid
10977nlpentaloodtetraoxidesulfaat
10977enpentalead tetraoxide sulphate
10978nlNapels geel
10978nlloodantimonaat
10978nlpyrochlore, antimony lead yellow'
10978enpyrochlore, antimony lead yellow
10979nlkiezelzuur, bariumzout, met toegevoegd lood
10979ensilicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped
10979ensilicic acid, barium salt, lead-doped
10980nlkiezelzuur, loodzout
10980nlloodsilicaat
10980ensilicic acid, lead salt
10981nldibasisch loodsulfiet
10981nlzwaveligzuur, loodzout, dibasisch
10981endibasic lead sulfite
10981ensulfurous acid, lead salt, dibasic
10982nlSER
10982nlloodtetraethyl
10982nltetraethyllood
10982entetraethyllead
10983nltetraloodtrioxidesulfaat
10983entetralead trioxide sulphate
10984nlPFDoA
10984nlperfluordodecaanzuur
10984nltricosafluordodecaanzuur
10984entricosafluorododecanoic acid
10985nltriloodbis(carbonaat)dihydroxide
10985entrilead bis(carbonate)dihydroxide
10986nltrilooddioxidefosfonaat
10986entrilead dioxide phosphonate
10987enchemical similaritysimilarity, as regards the substance identity and chemical composition, of a substance produced from one source, compared to the same substance produced from a different source
10987enCSsimilarity, as regards the substance identity and chemical composition, of a substance produced from one source, compared to the same substance produced from a different source
10987nlchemische gelijkenisde gelijkenis met betrekking tot de identiteit van de stof en de chemische samenstelling van een stof afkomstig uit een bron, vergeleken met dezelfde stof afkomstig uit een andere bron
10988enpeer reviewevaluation of scientific, academic, or professional work by others working in the same field
10988nlintercollegiale toetsingbeoordeling van wetenschappelijk, academisch of professioneel werk door andere personen die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn
10989nlPermanent Comité voor biocidencomité opgericht om de Europese Commissie bij te staan en dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het beoordeelt aanbevelingen van de Commissie en maakt opmerkingen over het beoordelingsverslag (de overeengekomen wijzigingen worden vervolgens opgenomen in het verslag van de als rapporteur aangewezen lidstaat). De besluitvorming over ontwerpbesluiten vindt plaats bij gekwalificeerde meerderheid en op basis van de technische richtsnoeren van de EU met betrekking tot de opname in bijlage I.
10989enStanding Committee on Biocidal Productscommittee created to assist the European Commission, composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission. It considers recommendations made by the Commission and provides comments on the assessment report (agreed changes are subsequently incorporated in the report by the Rapporteur Member State). It decides by Qualified Majority Voting (QMV) whether to accept the draft decision relying on the EU Technical Note for Guidance on Annex I Inclusion to help reach a decision.
10989enSCBPcommittee created to assist the European Commission, composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission. It considers recommendations made by the Commission and provides comments on the assessment report (agreed changes are subsequently incorporated in the report by the Rapporteur Member State). It decides by Qualified Majority Voting (QMV) whether to accept the draft decision relying on the EU Technical Note for Guidance on Annex I Inclusion to help reach a decision.
10990enrenewal of approvalrenewal by the Commission of an active substance approval for one or more product types for a period of 15 years following the conditions described under Article 12 of the Regulation (EU) No 528/2012
10990nlverlenging van de goedkeuringdoor de Commissie afgegeven verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof voor een of meer productsoorten voor een periode van 15 jaar overeenkomstig de voorwaarden van artikel 12 van de Verordening (EU) nr. 528/2012
10991nlgedeeltelijke terugbetalingpercentage van de vergoeding dat de aanvrager terugbetaald krijgt wanneer een aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken
10991enpartial refundpercentage of the fee reimbursed to the applicant for a rejected or withdrawn application
10992enexclusion criteria
10992nluitsluitingscriterialijst met criteria op grond waarvan werkzame stoffen niet worden goedgekeurd, omdat ze worden aangemerkt als: <br>
10993ensubstitution criteria
10993nlvervangingscriterialijst met criteria op grond waarvan een werkzame stof wordt beschouwd als in aanmerking komend voor vervanging, uitgaande van hun intrinsieke gevaarlijke eigenschappen in combinatie met het gebruik en de potentiële blootstelling. Het betreft de volgende criteria:<br>
10994nluitvoeringshandelingdoor de Commissie goedgekeurde handeling bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zijn vastgesteld in een wetgevingshandeling en die beantwoordt aan de behoefte aan gelijkvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze wetgevingshandeling. De goedkeuring van uitvoeringshandelingen wordt met een comitologieprocedure aan de controle van de lidstaten onderworpen
10994enimplementing actact adopted by the Commission in the exercise of its implementing powers provided for in a legislative act, as per Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union,  that addresses the need for uniform conditions for the implementation of that legislative act. Member States exercise control over the adoption of implementing acts through the comitology procedure
10995endelegated actnon-legislative act adopted by the Commission under Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union that supplements or amends certain non-essential elements of the legislative act
10995nlgedelegeerde handelingniet-wetgevingshandeling die door de Commissie is aangenomen op grond van artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dient tot aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling
10996enrelevant personany person wishing to place active substance(s) on the Union market on its own or in biocidal products
10996nlrelevante persooneen persoon die een werkzame stof, al dan niet in een biocide, in de Unie in de handel wil brengen
10997nlin aanmerking komend voor vervanging
10997encandidate for substitutionan active substance shall be considered a candidate for substitution if any of the following conditions are met:<br>
10998nlbeoordelende bevoegde autoriteitde bevoegde autoriteit van een lidstaat die het aanvraagdossier beoordeelt en een ontwerp-beoordelingsverslag opstelt met de conclusies van haar beoordeling
10998enevaluating competent authoritycompetent authority in a Member State in charge of evaluating the application dossier and preparing a draft assessment report and the conclusions of its evaluation
10999nlaanvraagnummernummer dat wordt toegewezen aan elke aanvraag die binnenkomt bij het biocidenregister
10999enapplication numbernumber assigned to every application received in the Register for Biocidal Products
11000enbiocidal product characteristics
11000nlproductkenmerken van het biocideeen lijst met kenmerken die aan de aanvraag voor toelating is verbonden en die de volgende informatie bevat:<br>
11001nldatum van aanvaardingdatum waarop de bevoegde autoriteit van een lidstaat de aanvraag heeft goedgekeurd
11001endate of acceptancedate on which the competent authorities of a Member State have accepted the application
11002nlwaarin doelbewust een biocide is verwerktgeeft aan dat het biocide (doorgaans tijdens de productie van het behandeld voorwerp) zodanig is gebruikt dat het in het mengsel of voorwerp achterblijft en er daardoor onderdeel van wordt
11002enintentionally incorporating a biocidal product
11003nlbehandeld met een biocidegeeft aan dat een biocide is toegepast op een mengsel of een voorwerp of op een onderdeel daarvan. Er kunnen al dan niet residuen van het biocide achterblijven in het mengsel of voorwerp
11003nlmet een biocide behandeldgeeft aan dat een biocide is toegepast op een mengsel of een voorwerp of op een onderdeel daarvan. Er kunnen al dan niet residuen van het biocide achterblijven in het mengsel of voorwerp
11003entreated with a biocidal product
11004nlprimaire biocidale werkingbiocidale werking als belangrijkste of meest waardevolle werking in vergelijking met andere werkingen
11004enprimary biocidal functionbiocidal function of first rank, importance, or value compared to other functions
11005nlbiocidale eigenschap van een behandeld voorwerpeigenschap die voortvloeit uit het feit dat het mengsel of voorwerp met een biocide is behandeld of een doelbewust verwerkt biocide bevat, bedoeld om de eigenschappen of werking ervan te beschermen of de levensduur of houdbaarheid ervan te verlengen
11005enbiocidal property of a treated article
11006nlbiocidale werkingwerking met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden
11006enbiocidal function
11007nlbehandeld voorwerp met biocidale werkingvoorwerp waarvan het beoogde gebruik minimaal geschikt moet zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden. De werking is niet bedoeld om het voorwerp zelf of de oorspronkelijke werking ervan te beschermen, maar om een extra biocidale werking te introduceren.
11007entreated article with a biocidal function
11008nlclaim in verband met een biocidale eigenschapverklaring waaruit expliciet of impliciet blijkt dat het behandelde voorwerp een zekere mate van bescherming biedt tegen ongewenste organismen (de claim heeft hier betrekking op een biocidale eigenschap van het behandelde voorwerp)
11008enclaim regarding a biocidal property
11009nlclaim in verband met een biocidale werkingverklaring waaruit expliciet of impliciet blijkt dat het behandelde voorwerp een bepaalde werkzaamheid of werking heeft tegen ongewenste organismen (de claim heeft hier dus betrekking op een biocidale werking van het behandelde voorwerp)
11009enclaim regarding a biocidal function
11010nlmet bewijsmateriaal gestaafde aanvraag
11010ensubstantiated claim
11011nlgezondheidsclaim
11011enpublic health claim
11012nlantibacterieel middel
11012enantibacterial
11013nlsamenvatting van de productkenmerkeneen belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de toelating van een biocide waarin onder meer de handelsnaam en gebruiksaanwijzing van het product zijn opgenomen. De samenvatting vormt onderdeel van de aanvraag voor de toelating van het product op grond van Verordening (EU) nr. 528/2012
11013nlSPCeen belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de toelating van een biocide waarin onder meer de handelsnaam en gebruiksaanwijzing van het product zijn opgenomen. De samenvatting vormt onderdeel van de aanvraag voor de toelating van het product op grond van Verordening (EU) nr. 528/2012
11013enSummary of Product Characteristicsimportant part of the application for a biocidal product authorisation that contains, for example, the product trade name and instructions for use. It is part of the application for product authorisation under the Regulation (EU) No 528/2012.
11013enSPCimportant part of the application for a biocidal product authorisation that contains, for example, the product trade name and instructions for use. It is part of the application for product authorisation under the Regulation (EU) No 528/2012.
11014nlemissiescenario-documentdocument met emissiescenario's die een inschatting geven van de stoffen die biociden (of behandelde materialen) tijdens hun gebruiks- en/of levensduur direct vrijgeven aan het milieu
11014nlESDdocument met emissiescenario's die een inschatting geven van de stoffen die biociden (of behandelde materialen) tijdens hun gebruiks- en/of levensduur direct vrijgeven aan het milieu
11014enemission scenario documentdocument containing emission scenarios to estimate the initial release of substances from biocidal products (or treated materials) to the environment during their use and/or their service life
11014enESDdocument containing emission scenarios to estimate the initial release of substances from biocidal products (or treated materials) to the environment during their use and/or their service life
11015enasset numberunique ID of the asset, received after the regulatory decision of a case, consisting of the market area country code and a series of numbers
11015nltoelatingsnummereen uniek nummer ter identificatie van de toelating die wordt verleend na het regulerend besluit van een zaak, en dat is samengesteld uit de landcode van de markt en een reeks cijfers
11016encase numberunique ID of the case, received after the application submission
11016nlzaaknummereen uniek nummer ter identificatie van de zaak, dat na indiening van de aanvraag wordt toegewezen
11017enreference sourcesource established based on the source(s) on which the risk assessment was carried out and for which a decision has been taken by the Commission to approve the active substance
11017nlreferentiebronde bron die is vastgesteld op basis van de bron(nen) waarvoor de risicobeoordeling is uitgevoerd en op basis waarvan de Commissie besloten heeft de werkzame stof toe te laten
11018enalternative sourcesource different from the reference source
11018nlalternatieve broneen bron die verschilt van de referentiebron
11019nltechnische gelijkwaardigheidovereenkomst, qua chemische samenstelling en risicoprofiel, tussen enerzijds een stof die afkomstig is hetzij uit een bron die verschilt van de referentiebron, hetzij uit de referentiebron maar volgens een gewijzigd productieproces en/of een gewijzigde productielocatie, en anderzijds de stof van de referentiebron waarvoor de initiële risicobeoordeling werd uitgevoerd
11019entechnical equivalenceassessment to determine the similarity with regard to the chemical composition and hazard profile, of substances produced from a source different to the reference source or from the reference source but following a change to the manufacturing process and/or manufacturing location compared to the substance of the reference source in respect of which the initial risk assessment was carried out
11019enTEassessment to determine the similarity with regard to the chemical composition and hazard profile, of substances produced from a source different to the reference source or from the reference source but following a change to the manufacturing process and/or manufacturing location compared to the substance of the reference source in respect of which the initial risk assessment was carried out
11020nltechnisch materiaalIn overeenstemming met het FAO-handboek (FAO, 2010) verwijst technisch materiaal doorgaans naar het eindproduct dat voorafgaand aan de samenstelling van het consumentenproduct, is bereid met de werkzame stof. Ze kunnen (indien nodig) stabilisatoren en/of antiklontermiddelen of antistatische middelen bevatten, maar geen andere toevoegingsmiddelen.
11020entechnical materialin accordance with the FAO manual (FAO, 2010), technical material is usually the final product from preparation of the active substance prior to being formulated into an end-use product. This may contain a stabiliser and/or anti-caking or anti-static agents (if required) but no other additives.
11020enTCin accordance with the FAO manual (FAO, 2010), technical material is usually the final product from preparation of the active substance prior to being formulated into an end-use product. This may contain a stabiliser and/or anti-caking or anti-static agents (if required) but no other additives.
11021nltechnisch concentraatIn overeenstemming met het FAO-handboek (FAO, 2010) kan het eindproduct dat is bereid met de werkzame stof, ook worden aangeduid met technisch concentraat, dat naast stabilisatoren tevens andere toevoegingsmiddelen (geen formuleringshulpstoffen) kan bevatten. Een technisch concentraat kan ook oplosmiddelen (inclusief water) bevatten, die hetzij opzettelijk toegevoegd zijn aan een technisch materiaal, hetzij niet verwijderd zijn tijdens de bereiding.
11021nlTKIn overeenstemming met het FAO-handboek (FAO, 2010) kan het eindproduct dat is bereid met de werkzame stof, ook worden aangeduid met technisch concentraat, dat naast stabilisatoren tevens andere toevoegingsmiddelen (geen formuleringshulpstoffen) kan bevatten. Een technisch concentraat kan ook oplosmiddelen (inclusief water) bevatten, die hetzij opzettelijk toegevoegd zijn aan een technisch materiaal, hetzij niet verwijderd zijn tijdens de bereiding.
11021entechnical concentratein accordance with the FAO manual (FAO, 2010), a technical concentrate may also be the final product from preparation of the active substance but it may contain additives (not formulants) in addition to a stabiliser, for example as safety agents. Technical concentrates may also contain solvent(s) (including water), either deliberately added to a technical material or not removed during preparation.
11021enTKin accordance with the FAO manual (FAO, 2010), a technical concentrate may also be the final product from preparation of the active substance but it may contain additives (not formulants) in addition to a stabiliser, for example as safety agents. Technical concentrates may also contain solvent(s) (including water), either deliberately added to a technical material or not removed during preparation.
11022enlist of active substance supplierslist entailing the suppliers entitled to place active substances on the market
11022nllijst met leveranciers van werkzame stoffeneen overzicht van de leveranciers die gerechtigd zijn om werkzame stoffen in de handel te brengen
11023enMember State concernedMember State where a national authorisation is sought
11023nlbetrokken lidstaatlidstaat waar een nationale toelating wordt aangevraagd
11024enreference Member StateMember State where a national authorisation of a biocidal product has already been granted
11024nlreferentielidstaatlidstaat waar de nationale toelating voor een biocide al is verleend
11025enasset ownerlegal entity that is the ‘applicant’ under the Regulation (EU) No 528/2012. It may be the same as the case owner where no representative is appointed
11025nltoelatinghoudereen wettelijke entiteit die krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 optreedt als 'aanvrager'. Wanneer er geen vertegenwoordiger wordt aangewezen, kan dit dezelfde entiteit zijn als de zaakhouder
11026encase ownerlegal entity submitting the application under the Regulation (EU) No 528/2012. It is the legal entity that creates the case and follows it through its processing; ensuring invoices are paid, providing any additional information requested by authorities, commenting on any draft evaluation reports or opinions, etc. The case owner may be either the prospective asset owner or a representative of the asset owner acting on behalf of the asset owner.
11026nlzaakhoudereen wettelijke entiteit die de aanvraag krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 indient. Deze wettelijke entiteit spant de zaak aan en zorgt gedurende het verloop voor de verdere naleving (de betaling van facturen, de verstrekking van aanvullende informatie op verzoek van de autoriteiten, de reactie op eventuele ontwerp-beoordelingsverslagen en bevindingen etc.). De zaakhouder kan de toekomstige toelatingshouder zijn of een vertegenwoordiger die optreedt namens de toelatingshouder.
11027enconfidentiality claimrequest by the applicant to keep certain information confidential and that it is submitted by setting the confidentiality flag(s) next to the information in the IUCLID dossier. It should be accompanied by a justification as to why publishing the information would be potentially harmful for the commercial interests of the applicant or any other party concerned and the relevant fee paid if applicable.
11027nlvertrouwelijkheidsverzoekeen verzoek van de aanvrager om bepaalde informatie (te herkennen aan de vertrouwelijkheidsvlag(gen) naast de informatie in het IUCLID-dossier) vertrouwelijk te houden. Als onderdeel van het verzoek moet worden aangegeven waarom publicatie van de informatie mogelijk schadelijk kan zijn voor de zakelijke belangen van de aanvrager of van een andere betrokken partij, alsmede welke kosten daarmee eventueel gepaard gaan.
11028enelectronic public accesspublicly and easily available free of charge access to the up-to-date information held by the Agency or the Commission on active substances from the date on which an active substance is approved as described in Article 67 of the Regulation (EU) No 528/2012
11028nlelektronische publieke toegangkosteloze, openbare toegang tot actuele, door het agentschap of de Commissie bewaarde informatie over werkzame stoffen vanaf de datum waarop de werkzame stof is goedgekeurd
11029nlverzoek tot het delen van gegevenseen stap die de aanvrager verplicht moet uitvoeren voordat hij kan overgaan tot proeven of studies waarbij gewervelde dieren zijn betrokken. Op basis van een schriftelijk ingediend verzoek bij ECHA wordt bepaald of dergelijke proeven of studies al eerder zijn verricht onder de biocidenrichtlijn (Richtlijn 98/8/EG) of de biocidenverordening
11029eninquiry to share data
11030nlSecretariaat van de helpdesk en van HelpNet
11030enHelpdesk and Helpnet Secretariat
11031nlDossierindiening & PIC
11031enDossier Submission & PIC
11032nlComputationele Beoordeling & Verspreiding
11032enComputational Assessment & Dissemination
11033nlRegistratie
11033enRegistration
11034nlRisicobeheer
11034enRisk Management
11035nlIndeling
11035enClassification
11036nlBiocidenbeoordeling
11036enBiocides Assessment
11037nlBeoordeling
11037enEvaluation
11038nlBeoordeling I
11038enEvaluation I
11039nlBeoordeling II
11039enEvaluation II
11040nlBeoordeling III
11040enEvaluation III
11041nlDodelijk bij inslikken en bij contact met de huid
11041enFatal if swallowed or in contact with skin
11042nlDodelijk bij inslikken en bij inademing
11042enFatal if swallowed or if inhaled
11043nlDodelijk bij contact met de huid en bij inademing
11043enFatal in contact with skin or if inhaled
11044nlDodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
11044enFatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled
11045nlGiftig bij inslikken en bij contact met de huid
11045enToxic if swallowed or in contact with skin
11046nlGiftig bij inslikken en bij inademing
11046enToxic if swallowed or if inhaled
11047nlGiftig bij contact met de huid en bij inademing
11047enToxic in contact with skin or if inhaled
11048nlGiftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
11048enToxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
11049nlSchadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
11049enHarmful if swallowed or in contact with skin
11050nlSchadelijk bij inslikken en bij inademing
11050enHarmful if swallowed or if inhaled
11051nlSchadelijk bij contact met de huid en bij inademing
11051enHarmful in contact with skin or if inhaled
11052nlSchadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
11052enHarmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled
11053nlSchadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer
11053enHarms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere
11054nlHouder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
11054enPressurised container: May burst if heated.
11055nlKan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.
11055enMay react explosively even in the absence of air.
11056nlKan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.
11056enMay react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.
11057nlRaadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling
11057enRefer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
11058nlEn wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
11058enAnd wash it before reuse.
11059nlVerontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
11059enTake off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
11060nlVerontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
11060enTake off contaminated clothing and wash it before reuse.
11252nldossier van werkzame stoffeneen dossier dat voldoet aan de voorschriften van bijlage II of, indien van toepassing, van bijlage IIA bij Richtlijn 98/8/EG
11252enactive substance dossierdossier complying with the requirements of Annex II or, where appropriate, with Annex IIA to Directive 98/8/EC
11252endossier on an active substancedossier complying with the requirements of Annex II or, where appropriate, with Annex IIA to Directive 98/8/EC
11253nlacute dermale toxiciteitnadelige effecten die optreden binnen een korte tijd na toediening op de huid van één dosis van een teststof
11253enacute dermal toxicityadverse effects occurring within a short time of dermal application of a single dose of a test substance
11254enacute inhalation toxicitythe total of adverse effects caused by a test article following a single, uninterrupted exposure of non-fasted healthy young adult animals by inhalation over a short period of time (less than 24 hours) to an adequately generated and characterised test article atmosphere
11254nlacute toxiciteit bij inademingalle nadelige effecten die worden veroorzaakt door een testvoorwerp ten gevolge van een afzonderlijke, ononderbroken blootstelling van niet-nuchtere, gezonde jong volwassen dieren door inademing gedurende een korte periode (minder dan 24 uur) in een adequaat gegenereerde en gekarakteriseerde omgeving voor het testvoorwerp
11255nlacute orale toxiciteitde schadelijke effecten die zich voordoen na orale toediening van een dosis van een stof of verschillende doses die binnen 24 uur worden toegediend
11255enacute oral toxicityadverse effects occurring following oral administration of a single dose of a substance or multiple doses given within 24 hours.
11256enadaptation to scientific and technical progressregular updates of the provisions in legislative documents to reflect latest scientific and technical developments in the field
11256nlaanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniekregelmatige bijwerking van de bepalingen in de wetgevingsdocumenten om deze aan te passen aan de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen in het veld
11257enAdditional Data Setcomplementary information to the Core Data Set for active substances or biocidal products in accordance with Annex II or III to Regulation (EU) 528/2012 respectively
11257enADScomplementary information to the Core Data Set for active substances or biocidal products in accordance with Annex II or III to Regulation (EU) 528/2012 respectively
11257nlaanvullende gegevensaanvullende informatie bij de gemeenschappelijke basisgegevens voor werkzame stoffen of biociden overeenkomstig respectievelijk Bijlage II of III bij Verordening (EU) 528/2012
11257nlADSaanvullende informatie bij de gemeenschappelijke basisgegevens voor werkzame stoffen of biociden overeenkomstig respectievelijk Bijlage II of III bij Verordening (EU) 528/2012
11258nlaanvragerpersoon die de technische gelijkwaardigheid wenst vast te stellen van werkzame stoffen en die een aanvraag indient bij het Agentschap
11258enapplicantperson seeking to establish the technical equivalence of active substances that submits an application to the Agency
11258enapplicant for authorisationperson seeking to establish the technical equivalence of active substances that submits an application to the Agency
11259enCIPAC numberunambiguous coding of active ingredients and variants used in the area/field of pesticides
11259nlCIPAC-nummerondubbelzinnige codering van werkzame ingrediënten en varianten die worden gebruikt op het gebied/in het veld van pesticiden
11260encomplete substance dossierdossier of active substances or substances generating an active substance complying with Annex II of Regulation No 334/2014 or with Annex IIA or IVA to Directive 98/8/EC and, where relevant, Annex IIIA to that Directive
11260nlvolledig stoffendossierdossier met werkzame stoffen alsmede alle stoffen die een werkzame stof genereren die voldoet aan de voorschriften van Bijlage II van Verordening nr. 334/2014 of van bijlage IIA of IVA bij Richtlijn 98/8/EG en, indien relevant, van bijlage IIIA van die Richtlijn
11261enCore Data Setkey information required for active substances or biocidal products in accordance with Annex II or III to Regulation (EU) 528/2012 respectively
11261enCDSkey information required for active substances or biocidal products in accordance with Annex II or III to Regulation (EU) 528/2012 respectively
11261nlgemeenschappelijke basisgegevensbelangrijke informatie die vereist is voor werkzame stoffen of biociden overeenkomstig respectievelijk Bijlage II of III van Verordening (EU) 528/2012
11261nlCDSbelangrijke informatie die vereist is voor werkzame stoffen of biociden overeenkomstig respectievelijk Bijlage II of III van Verordening (EU) 528/2012
11262nlkostenvergoedingsmechanismemechanisme voor eerlijke vergoeding voor aanvragers die hebben geïnvesteerd in de ondersteuning van de goedkeuring van een werkzame stof of van de toelating van een biocide overeenkomstig deze verordening of Richtlijn 98/8/EG om een deel van hun investering te kunnen recupereren telkens wanneer geoctrooieerde informatie die zij ter ondersteuning van een dergelijke goedkeuring of toelating hebben ingediend, ten behoeve van latere aanvragers wordt gebruikt
11262encost compensation mechanism
11263nldatum van opneming
11263endate of inclusionthe date on which an active substance has been included in Annex I to Directive 98/8/EC, and which shall be deemed as the date of the approval of that active substance for the purposes of Regulation (EU) No 528/2012“
11264nlverwijderingiedere handeling die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen.
11264endisposalany operation which is not recovery even where the operation has as a secondary consequence the reclamation of substances or energy
11265enenvironmental fatelife cycle of a chemical or biological pollutant after its release in the natural environment
11265nllot in het milieulevenscyclus van een biologische of chemische verontreinigende stof nadat deze is vrijgekomen in de natuurlijke omgeving
11266nlmateriaal dat met levensmiddelen in contact komtalle materialen en voorwerpen die zijn bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen, die worden gebruikt in verwerkingsapparatuur en die in contact komen met water bestemd voor menselijke consumptie
11266enfood contact materialall materials and articles intended to come into contact with food, used in processing equipments and in contact with water intended for human consumption
11266enFCMall materials and articles intended to come into contact with food, used in processing equipments and in contact with water intended for human consumption
11267nlbeoordeling van de risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieuvoorafgaande studie die is uitgevoerd ten einde de effecten op mens en milieu na te gaan van een nieuwe werkzame stof die in de handel wordt gebracht en waarin een verplicht aantal gegevens wordt vermeld
11267enhuman health and environmental risk assessmentprior study carried out with the aim to control the effects on man and the environment of a new substance to be placed on the market and that conveys certain mandatory information
11268nlisomeersamenstelling
11268enisomeric composition
11269enMember State of introductionin the context of parallel trade, a Member State where an applicant has submitted a request for making available on the market and use a biocidal product which is authorised in another Member State and that is identical to a biocidal product already authorised in the Member State where the request for the parallel trade permit is submitted
11269nllidstaat van binnenkomstin het kader van parallelhandel, een lidstaat waar een aanvrager een verzoek heeft ingediend voor het op de markt aanbieden en gebruiken van een biocide dat is toegelaten in een andere lidstaat en dat identiek is aan een biocide dat al is toegelaten in de lidstaat waar het verzoek voor een vergunning voor parallelhandel is ingediend
11270enMember State of originin the context of parallel trade, a Member State where a biocidal product, for which a parallel trade permit is sought in another Member State, has been originally authorised
11270nllidstaat van oorsprongin het kader van parallelhandel, een lidstaat waar een biocide waarvoor een vergunning voor parallelhandel is aangevraagd in een andere lidstaat, oorspronkelijk is toegelaten
11271enmolar massmass of a given substance divided by its amount of substance
11271nlmolaire massade molaire massa van een chemische stof is de massa per mol van die stof
11272nlmolecuulformulevoor samenstellingen die bestaan uit discrete moleculen, een formule die overeenkomt met de relatieve moleculaire massa (of de structuur)
11272enmolecular formulafor compounds consisting of discrete molecules, a formula according with the relative molecular mass (or the structure)
11273nlniet-doelorganismeplant of dier die/dat verschilt van de plant of het dier waarop het pesticide wordt toegepast
11273ennon-target organisma plant or animal other than the one against which the pesticide is applied
11274nluitfaseringstermijnperiode van maximaal 180 dagen voor het op de markt brengen van het biocide en een periode van maximaal 365 dagen voor het gebruik van bestaande voorraden van het biocide waarvoor geen toelating is verleend of waarbij, indien er wel toelating is verleend, de voorwaarden die zijn opgelegd niet zijn nageleefd
11274enphase-out periodmaximum period of 180 days for the making available on the market of the biocidal product and a maximum period of 365 days for the use of existing stocks of the biocidal product where no authorisation is granted or, where an authorisation is granted, the conditions that were imposed are not complied with
11275nlbestrijding van vergiftigingen
11275nlvoorkoming van vergiftiging
11275enpoison control
11276nlraadpleging vóór indiening
11276enpre-submission consultation
11277nlleverancier van het producteen in de Unie gevestigde persoon die een biocide vervaardigt of op de markt aanbiedt dat bestaat uit die relevante stof of dat die relevante stof bevat of genereert
11277enproduct suppliera person established within the Union who manufactures or makes available on the market a biocidal product consisting of, containing or generating that relevant substance
11278nlreferentieproducteen biocide dat reeds is toegelaten in de lidstaat van binnenkomst en dat identiek is aan een biocide waarvoor in die lidstaat een vergunning voor parallelhandel is aangevraagd
11278enreference product
11279enrelevant substancein the context of Article 95 of Regulation (EU) No 528/2012, active susbstance, or substance generating an active substance, for which a complete substance dossier has been submitted and accepted or validated by a Member State in a procedure provided for by that Regulation or Directive 98/8/EC”
11279nlrelevante stofin de context van Artikel 95 van Verordening (EU) Nr. 528/2012, een werkzame stof, of een stof die een werkzame stof genereert, waarvoor een volledig stoffendossier is ingediend en aanvaard of gevalideerd door een lidstaat in een procedure die bij deze verordening of Richtlijn 98/8/EG is vastgesteld
11280enrepeated exposureexposure to a chemical that occurs or is performed repeatedly
11280nlherhaalde blootstellingblootstelling aan een chemische stof die herhaaldelijk optreedt of wordt uitgevoerd
11281nleenmalige blootstellingblootstelling aan een chemische stof die eenmalig optreedt of wordt uitgevoerd
11281ensingle exposureexposure to a chemical that occurs, or is performed, once
11282enspecific migration limitmaximum permitted amount of a given substance released from a material or article into food or food simulants
11282enSMLmaximum permitted amount of a given substance released from a material or article into food or food simulants
11282nlspecifieke migratielimietde maximaal toegestane hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven
11282nlSMLde maximaal toegestane hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven
11283enstarting materialmolecules at the start of an organic reaction, which have reagents applied to them, and become products.
11283nluitgangsmateriaalmoleculen bij de aanvang van een organische reactie, waarop reagentia worden toegepast, zodat producten worden gevormd
11284nlstructuurformuleformule die informatie bevat over de wijze waarop atomen in een molecuul zijn verbonden en gerangschikt
11284enstructural formulaformula which gives information about the way the atoms in a molecule are connected and arranged in space
11285nlleverancier van de stofeen in de Unie gevestigde persoon die een relevante stof, al dan niet in een biocide, vervaardigt of importeert
11285ensubstance suppliera person established within the Union who manufactures or imports a relevant substance, on its own or in biocidal products
11286nldoelorganismemicro-organisme, schimmel, dier of plant waarop het biocide wordt toegepast
11286entarget organismmicro-organism, fungi, animal or plant towards which the biocide is applied
11287nltechnisch richtsnoerdocument dat richtsnoeren bevat betreffende de tenuitvoerlegging van bepaalde bepalingen in Verordening (EU) nr. 528/2012
11287entechnical guidance notedocument containing guidance on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) 528/2012
11288nlovergangsmaatregel
11288entransitional measure
11289nlonverwacht effect
11289enunexpected effect
21501nlextrapolatieprincipeRegel waarmee de gevaren van het mengsel gekarakteriseerd kunnen worden door gebruik te maken van gegevens over soortgelijke, wel geteste mengsels zonder met het mengsel zelf tests te doen.
21501enbridging principleprinciples used when the substance or mixture has not been tested to determine its hazardous properties, but there are sufficient data on similar tested mixtures and individual hazardous ingredient substances to adequately characterise the hazards of the mixture
21502enbundprovision of liquid collection facilities which, in the event of any leak or spillage from tanks or pipe work, will capture well in excess of the volume of liquids held
21502enbundingprovision of liquid collection facilities which, in the event of any leak or spillage from tanks or pipe work, will capture well in excess of the volume of liquids held
21502nlafdammingEen afdamming is een voorziening voor het opvangen van vloeistof met een capaciteit die ruim voldoende is om bij lekkage of lozing uit tanks of leidingen het volume van de daarin aanwezige vloeistof vast te houden, bv. een dam. Afgedamde zones moeten afvoeren op een opvangtank die over voorzieningen beschikt voor het scheiden van water/olie.
21502nlindammenEen afdamming is een voorziening voor het opvangen van vloeistof met een capaciteit die ruim voldoende is om bij lekkage of lozing uit tanks of leidingen het volume van de daarin aanwezige vloeistof vast te houden, bv. een dam. Afgedamde zones moeten afvoeren op een opvangtank die over voorzieningen beschikt voor het scheiden van water/olie.
21503nlChemical Lists Information SystemDatabase, ontwikkeld door het Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) die informatie bevat over chemische identificaties (bv. naam, CAS-nummer) en chemische structuur.
21503nlCheLISTDatabase, ontwikkeld door het Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) die informatie bevat over chemische identificaties (bv. naam, CAS-nummer) en chemische structuur.
21503enChemical Lists Information Systemdatabase developed by the Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) providing information on chemical identifiers, such as name and CAS number, as well as chemical structure
21503enCheLISTdatabase developed by the Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) providing information on chemical identifiers, such as name and CAS number, as well as chemical structure
21504nlbevoegde persoonIn de verordening wordt geen specifieke definitie van de “bevoegde persoon” gegeven. De term kan in deze context echter zinvol gedefinieerd worden als een persoon (of een aantal personen) – of een coördinator van een groep personen – die op grond van zijn (hun) opleiding, ervaring en voortgezette scholing over voldoende kennis beschikt (beschikken) om de respectieve rubrieken van het SDS of het gehele SDS op te stellen.
21504encompetent person
21505endilution ventilationprocess of supplying or removing air by natural or mechanical means, to or from any space
21505nlverdunningsventilatie
21506nlgevaar voor stofexplosie
21506endust explosion hazardpotential to give rise to rapid combustion or an explosion which arises from powders and other products which contain, or are able to produce, a dust that can ignite or explode when exposed to an ignition source while dispersed in air or another oxidizing gas“
21507nlecotoxicologieWetenschap die zich bezighoudt met de schadelijke effecten van chemische stoffen, hun fysische eigenschappen en natuurlijke producten op plantenpopulaties, dieren en de mens.
21507eneco-toxicologyscience dealing with the adverse effects of chemical, physical agents, and natural products on populations and communities of plants, animals and human beings
21508enemergency responderfirefighters, emergency medical service personnel, hazardous material employees and technical rescue specialists, as well as law enforcement officers, who are required to respond to an emergency
21508enERfirefighters, emergency medical service personnel, hazardous material employees and technical rescue specialists, as well as law enforcement officers, who are required to respond to an emergency
21508nlhulpdienstEen hulpdienst is een instantie, al dan niet van de overheid, met een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen, zoals de politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigades.
21509nlgasdicht pakVan kleding die tegen chemische stoffen beschermt biedt het gasdichte pak het hoogste beschermingsniveau. Dergelijke pakken zijn vervaardigd van neopreen, vinylrubber of andere materialen en worden in combinatie met SCBA gebruikt. Ze bieden bescherming tegen veel maar niet alle chemische stoffen.
21509engas-tight suithighest level of chemical protective clothing manufactured from neoprene, vinyl rubber or other materials and used with self-contained breathing apparatus
21510nlmondiaal geharmoniseerd systeemDe wijze van indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen, overeengekomen door de Verenigde Naties ten behoeve van een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid en het milieu
21510nlGHSDe wijze van indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen, overeengekomen door de Verenigde Naties ten behoeve van een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid en het milieu
21510enGlobal Harmonised Systemclassification and labelling of hazardous chemicals agreed by the UN whose purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles
21510enGHSclassification and labelling of hazardous chemicals agreed by the UN whose purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles
21511engranulometrymeasurmement of the size distribution in a collection of grains
21511nlgraderingDe statistische verdeling van de korreldiameter in granulaire materialen
21511nlkorrelgrootteverdelingDe statistische verdeling van de korreldiameter in granulaire materialen
21512nlH-codeCode ter aanduiding van de gevarenklasse.
21512enH-codecode starting with the letter H and followed by 3 digits designating a hazard statement
21513enCategory Codespecific code for representing a category or categories/divisions/types within the hazard class
21513nlcategoriecodeCode ter aanduiding van een categorie of categorieën/subklassen/soorten binnen een gevarenklasse.
21514enindividual concentrationconcentration expressed as a volume/volume percentage that determine the classification of the preparation
21514nlafzonderlijke concentratieConcentratie van een afzonderlijke stof in een mengsel, ofwel de verhouding van het volume van die stof ten opzichte van het totale volume, uitgedrukt als percentage. Deze concentratie is bepalend voor de indeling in een gevarenklasse.
21515nlanorganisch ionPositief of negatief geladen atoom in een anorganische verbinding of in een organometaalverbinding.
21515eninorganic ionions necessary for vital cellular activity like supporting the electrical activity or the osmotic pressure
21516nllog KowLogaritme met grondtal tien, waarbij Kow de octanol/waterverdelingscoëfficiënt is.
21516nloctanol/water-verdelingscoëfficiëntLogaritme met grondtal tien, waarbij Kow de octanol/waterverdelingscoëfficiënt is.
21516enlog Kowlogarithm to the base 10 of Kow, where Kow is the partition coefficient between octanol and water
21516enoctanol-water partition coefficientlogarithm to the base 10 of Kow, where Kow is the partition coefficient between octanol and water
21517enmiscibilitymeasure of the extent to which two substances ( liquids or gases) will mix in all proportions to form a homogeneous solution
21517nlmengbaarheidMate waarin twee stoffen (vloeistoffen of gassen) in verschillende proporties kunnen mengen om een homogene oplossing of homogeen mengsel te vormen.
21518enmobility in soilpotential of a substance or the components of a mixture, if released to the environment, to move under natural forces to the groundwater or to a distance from the site of release
21518nlmobiliteit in de bodemMobiliteit in de bodem is het vermogen van de stof of de bestanddelen van een mengsel om, indien zij in het milieu terechtkomen, door natuurkrachten te worden getransporteerd naar het grondwater of tot op een afstand van de plaats waar zij zijn vrijgekomen.
21519enfuel oilany liquid fuel that is burned in a furnace or boiler for the generation of heat or used in an engine for the generation of power
21519enheavy oilany liquid fuel that is burned in a furnace or boiler for the generation of heat or used in an engine for the generation of power
21519enoil fuelany liquid fuel that is burned in a furnace or boiler for the generation of heat or used in an engine for the generation of power
21519nlbrandstofolie
21519nlstookolieHet vloeibare product dat wordt
21520nlgeurdrempelwaardeDe geurdrempel van een gasvormige stof is de laagste concentratie van die stof in lucht waarbij de geur ervan nog waarneembaar is door de mens.
21520enodour thresholdconcentration of a compound which produces an odour detectable by a human being
21521nlvermogen tot vorming van fotochemische ozonIndicator voor het vermogen van vluchtige organische stoffen om bij te dragen aan de vorming van fotochemische ozon.
21521enphotochemical ozone creation potentialindicator of the ability of volatile organic compounds to contribute to photochemical ozone formation
21521enPOCPindicator of the ability of volatile organic compounds to contribute to photochemical ozone formation
21522enSpecific Target Organ Toxicity - single exposurespecific, non-lethal toxic effects on target organs that arise from a single exposure to a substance or mixture
21522enSTOT-single exposurespecific, non-lethal toxic effects on target organs that arise from a single exposure to a substance or mixture
21522nlspecifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstellingOnder „specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling” wordt verstaan specifieke, niet-letale doelorgaantoxiciteit als gevolg van eenmalige blootstelling aan een stof of mengsel.
21522nlSTOT - bij eenmalige blootstellingOnder „specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling” wordt verstaan specifieke, niet-letale doelorgaantoxiciteit als gevolg van eenmalige blootstelling aan een stof of mengsel.
21523nlspecifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstellingOnder „doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling” wordt verstaan specifieke doelorgaantoxiciteit als gevolg van herhaalde blootstelling aan een stof of mengsel.
21523nlSTOT - bij herhaalde blootstellingOnder „doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling” wordt verstaan specifieke doelorgaantoxiciteit als gevolg van herhaalde blootstelling aan een stof of mengsel.
21523enSTOT-repeated exposurespecific, target organ toxicity arising from a repeated exposure to a substance or mixture
21523enSpecific Target Organ Toxicity-repeated exposurespecific, target organ toxicity arising from a repeated exposure to a substance or mixture
21524nlleverancier van een stof of een mengselFabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur die een stof, als zodanig of in een mengsel, of een mengsel in de handel brengt.
21524ensupplier of a substance or a mixtureany manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a mixture, or a mixture
21525ensurface chemistryproperties that may arise as a result of the particular surface properties of a (solid) substance or mixture
21525nloppervlaktechemieMet de term “oppervlaktechemie” gedoeld op eigenschappen die het gevolg zijn van de specifieke oppervlakte-eigenschappen van een (vaste) stof of een mengsel (bv. het gevolg van bepaalde nano-afmetingen).
21526nlvluchtige organische vloeistof resp. vluchtige organische stofelke organische vloeistof die vluchtige organische stoffen kan afgeven
21526nlVOSelke organische vloeistof die vluchtige organische stoffen kan afgeven
21526envolatile organic liquidany organic liquid which can emit volatile organic compounds
21527nlzèta-potentiaalEen zeta potentiaal is de elektrische potentiaal in de laag rond een geladen deeltje in suspensie.
21527enzeta potentialpotential at the surface of shear, that is the boundary between the charged layer accompanying the migrating particle, and the bulk liquid
21528enuse by professional workersuse carried out in the context of commercial activities and assumed to take place in most towns of a certain size, by multiple actors each at low scale
21528nlgebruik door professionele werknemers
21529enarticle service lifeperiod of time an article remains in service or in use
21529nleconomische levensduur van een voorwerp
21530ensubsequent service life relevant for this useindication whether the use leads to the inclusion of the substance into an article and/or the substance remains in a dried or cured mixture on the surface of an article
21530nl[daarop]volgende economische levensduur die relevant is voor het gebruik
21531nlderde vertegenwoordigerVertegenwoordiger met een bemiddelaarsrol: een 'derde vertegenwoordiger' vertegenwoordigt importeusr bij het gezamenlijk indienen van gegevens voor een registratie.
21531enThird Party Representativerepresentative appointed by a manufacturer, importer or downstream user for all proceedings under Article 11, Article 19, Title III and Article 53 of REACH involving discussions with other manufacturers, importers, or where relevant downstream users (thus inter alia allowing a registrant to remain anonymous vis-à-vis other stakeholders in the data sharing process)
21531enTPRrepresentative appointed by a manufacturer, importer or downstream user for all proceedings under Article 11, Article 19, Title III and Article 53 of REACH involving discussions with other manufacturers, importers, or where relevant downstream users (thus inter alia allowing a registrant to remain anonymous vis-à-vis other stakeholders in the data sharing process)
21532nlgevaar voor het aquatisch milieuDe gevarenklasse gevaar voor het aquatisch milieu is onderverdeeld in: | — | acuut aquatisch gevaar; | — | Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn). Onder „acute aquatische toxiciteit” wordt verstaan de intrinsieke eigenschap van een stof om bij korte blootstelling schade aan een organisme te berokkenen. Onder „chronische aquatische toxiciteit” worden verstaan de intrinsieke schadelijke eigenschap van een stof voor blootgestelde aquatische organismen, vastgesteld in relatie tot de levenscyclus van het organisme.
21532enhazardous to the aquatic environmentchronic or acute toxicity, combined with a lack of rapid degradability and/or a potential to bioconcentrate, used to assign a substance to a chronic (long term) hazard category
21533nlKan kanker veroorzaken bij inademing
21533enMay cause cancer by inhalation
21534nlKan de vruchtbaarheid schaden
21534enMay damage fertility
21535nlKan het ongeboren kind schaden
21535enMay damage the unborn child
21536nlWordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
21536enSuspected of damaging fertility
21537nlWordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
21537enSuspected of damaging the unborn child
21538nlKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden
21538enMay damage fertility. May damage the unborn child
21539nlWordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
21539enSuspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child
21540nlKan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
21540enMay damage fertility. Suspected of damaging the unborn child
21541nlKan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
21541enMay damage the unborn child. Suspected of damaging fertility
21601enactivated sludgemass of microorganisms cultivated in the sewage treatment process to break down organic matter into carbon dioxide, water, and other inorganic compounds
21601nlactief slibin het rioolwaterzuiveringsproces gecultiveerde massa micro-organismen met als doel organisch materiaal af te breken in koolstofdioxide, water en andere anorganische verbindingen
21602nlaanpassing van informatie-eisenwijziging van standaardinformatie-eisen die naar behoren onderbouwd moet zijn
21602enadaptation of information requirementsany modification of standard information requirements which must be duly justified
21603nlalternatief voor dierproevenmethode voor het verzamelen van gegevens waarbij geen proeven op dieren worden uitgevoerd
21603nlalternatieve methode voor dierproevenmethode voor het verzamelen van gegevens waarbij geen proeven op dieren worden uitgevoerd
21603enalternative method to animal testingmethod for collecting data that does not involve tests being carried out on animals
21603enalternative to animal testingmethod for collecting data that does not involve tests being carried out on animals
21604nlbiologische monitoringmeting van de hoeveelheid chemische stoffen (bijv. toxinen) in levende organismen, zoals het menselijk lichaam
21604nlbiomonitoringmeting van de hoeveelheid chemische stoffen (bijv. toxinen) in levende organismen, zoals het menselijk lichaam
21604enbiomonitoringmeasurement of the amount of chemicals (such as toxins) in living organisms, such as the human body
21605nlcategoriebenaderinggroeperen van stoffen om de gegevens over stoffen binnen de groep te gebruiken voor het voorspellen van de eigenschappen van andere stoffen die tot dezelfde groep of categorie behoren
21605nlgroeperingsbenaderinggroeperen van stoffen om de gegevens over stoffen binnen de groep te gebruiken voor het voorspellen van de eigenschappen van andere stoffen die tot dezelfde groep of categorie behoren
21605encategory approachgrouping substances in order to use the data from substances in the group, to predict the properties of other substances belonging to the same group or category
21605engrouping approachgrouping substances in order to use the data from substances in the group, to predict the properties of other substances belonging to the same group or category
21606nlbijdragend scenarioonderdeel van een blootstellingscenario, en wel een specifieke activiteit die of een specifiek proces dat onder het blootstellingscenario valt
21606encontributing scenarioconstituent part of an exposure scenario, consisting of a specific activity or process within the exposure scenario
21607enco-registrantperson or legal entity that registered the same substance and is part of the same joint registration
21607nlmederegistrant(rechts)persoon die dezelfde stof registreert of heeft geregistreerd en deel uitmaakt van dezelfde gezamenlijke registratie
21608nlcytogeniteitmicroscopisch waarneembare genetische celbeschadiging
21608encytogenicitygenetic cell damage that is visible through a microscope
21609endata waivingprocedural step that justifies justifying why the standard test is not performed but is replaced by other information
21609nlweglating van gegevensprocedurele stap waarbij wordt gemotiveerd waarom de standaardtest niet wordt uitgevoerd, maar wordt vervangen door andere informatie
21610nldesorptievrijkomen van een stof uit een andere stof, uit of via een oppervlak
21610endesorptionrelease of one substance from another, either from the surface or through the surface
21611nlecosysteembiologisch systeem dat wordt gevormd door alle organismen in een bepaalde fysieke omgeving en de wisselwerkingen die zij hiermee en met elkaar hebben
21611enecosystembiological system composed of all the organisms found in a particular physical environment, interacting with it and with each other
21612engranulometrysize measurement of solid matter particles
21612nlkorrelgrootteverdelingmeting van deeltjesgrootte van vaste stof
21613nlhalfwaardetijdtijd waarin een stof tot de helft afneemt (bv. afbraak) of uit een lichaam wordt verwijderd door andere processen (bv. metabolische omzetting)
21613enhalf-lifethe time it takes for half the amount of a substance to degrade (e.g. decomposition) or to be eliminated from a body (e.g. metabolisation) by different processes
21614enhazardous substancesubstance with properties that are harmful for humans or the environment
21614nlgevaarlijke stofstof met eigenschappen die schadelijk zijn voor mens of milieu
21615nlinterpolatieschatting of berekening van een onbekende waarde op basis van twee gerelateerde bekende waarden (bij ontbrekende gegevens)
21615eninterpolationestimation or calculation of an unknown value, based on two related known values (in the case of missing data)
21616nlchronische toxiciteitschadlijke effecten die optreden door herhaalde blootstelling aan een stof over een lange periode
21616nltoxiciteit op lange termijnschadlijke effecten die optreden door herhaalde blootstelling aan een stof over een lange periode
21616enchronic toxicityadverse effects resulting from repeated exposure to a substance over a long period of time
21616enlong-term toxicityadverse effects resulting from repeated exposure to a substance over a long period of time
21617nlmicronucleusformatievorming van micronuclei in een recent gedeelte dochtercel, wijzend op celschade
21617enmicronucleus formationformation of small bodies sprouting from a recently divided daughter cell, indicative of damage in cells
21618enCAS RNstandardised number used to identify a substance
21618enEC numberstandardised number used to identify a substance
21618eninventory numberstandardised number used to identify a substance
21618enlist numberstandardised number used to identify a substance
21618ennumerical identifierstandardised number used to identify a substance
21618nlCAS-nummergestandaardiseerd nummer dat wordt gebruikt om een stof te identificeren
21618nlEG-nummergestandaardiseerd nummer dat wordt gebruikt om een stof te identificeren
21618nlinventarisnummergestandaardiseerd nummer dat wordt gebruikt om een stof te identificeren
21618nllijstnummergestandaardiseerd nummer dat wordt gebruikt om een stof te identificeren
21618nlnumerieke identificatorgestandaardiseerd nummer dat wordt gebruikt om een stof te identificeren
21619enspecific consumer exposure determinantset of realistic exposure values that can be used in consumer exposure models to assess chemical safety
21619enSCEDset of realistic exposure values that can be used in consumer exposure models to assess chemical safety
21619nlspecifieke determinant voor blootstelling van consumenten
21619nlSCED
21620enauto-ignitionspontaneous combustion
21620enself-ignitionspontaneous combustion
21620nlzelfontbrandingspontane verbranding
21620nlzelfontstekingspontane verbranding
21621nltoxiciteit op korte termijnschadelijke effecten die optreden door herhaalde blootstelling aan een stof over een korte periode
21621enshort-term toxicityadverse effects resulting from repeated exposure to a substance over a short period of time
21622nlstofidentificatieprofielidentificatieparameters voor de samenstelling van een stof die worden gebruikt om het debat over de mate van overeenkomst tussen chemische stoffen te onderbouwen
21622nlstofidentiteitsprofielidentificatieparameters voor de samenstelling van een stof die worden gebruikt om het debat over de mate van overeenkomst tussen chemische stoffen te onderbouwen
21622nlSIPidentificatieparameters voor de samenstelling van een stof die worden gebruikt om het debat over de mate van overeenkomst tussen chemische stoffen te onderbouwen
21622ensubstance identification profileidentification parameters regarding the composition of a substance, used to inform discussion on the level of similarity of chemical substances
21622enSIPidentification parameters regarding the composition of a substance, used to inform discussion on the level of similarity of chemical substances
21622ensubstance identity profile
21623enspecific environmental release categoryset of realistic exposure values that can be used in environmental exposure models to assess chemical safety
21623enSPERCset of realistic exposure values that can be used in environmental exposure models to assess chemical safety
21623nlspecifieke milieu-emissiecategorie
21623nlSPERC
21624ensewage treatment plant toxicitytoxicity to microorganisms in activated sludge
21624enSTP toxicitytoxicity to microorganisms in activated sludge
21624nltoxiciteit voor micro-organismen in een rioolwaterzuiveringsinstallatietoxiciteit voor micro-organismen in actief slib
21624nlRWZI-toxiciteittoxiciteit voor micro-organismen in actief slib
21625nlgebruikssectoreen gebruiksdescriptor die informatie verstrekt over de economische sector of het marktdeel waar het gebruik plaatsvindt
21625nlSUeen gebruiksdescriptor die informatie verstrekt over de economische sector of het marktdeel waar het gebruik plaatsvindt
21625ensector of usea use descriptor which provides information on the sector of the economy or market area where the use takes place
21625enSU
21626ensector-specific worker exposure descriptionset of realistic exposure values that can be used in worker exposure models to assess chemical safety
21626enSWEDset of realistic exposure values that can be used in worker exposure models to assess chemical safety
21626nlsectorspecifieke beschrijving van blootstelling van werknemersreeks realistische blootstellingswaarden die in blootstellingsmodellen voor werknemers kan worden gebruikt om de chemische veiligheid te beoordelen
21626nlspecifieke beschrijving van blootstelling van werknemers
21626nlSWED
21626enspecific worker exposure determinant
21627enuse descriptor systemstandardised way of describing use of a substance, consisting of seven lists of descriptors (life cycle stage, sector of use, product category, process category, environmental release category, artcile categoty, technical function
21627nlgebruiksdescriptorsysteemgestandaardiseerde manier voor het beschrijven van het gebruik van een stof, gebaseerd op zeven gebruiksdescriptorlijsten (levenscyclusfase, gebruikssector, productcategorie, procescategorie, milieu-emissiecategorie, voorwerpcategorie, technische functie)
21628nlgebruikskaart
21628enuse-map
21629nlop bewijskracht gebaseerde aanpakmethode voor het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een weloverwogen conclusie te komen over een eigenschap van een stof
21629nlop bewijskracht gebaseerde benaderingmethode voor het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een weloverwogen conclusie te komen over een eigenschap van een stof
21629enweight of evidence approachmethod for analysing all available information so as to reach a considered conclusion on a property of a substance
21629enWoE approachmethod for analysing all available information so as to reach a considered conclusion on a property of a substance
21630nlnanovorm-samenstellingsrecordvereiste gegevensreeks in het registratiedossier waar ‘<i>vaste stof: nanomateriaal</i>’ is geselecteerd in de keuzelijst voor 'fysische toestand/vorm van de stof' en waarin informatie over groottebereiken, vormcategorieën en oppervlaktechemie van de deeltjes wordt gerapporteerd
21630ennanoform composition recordset of data required in the registration dossier where ‘<i>solid: nanomaterial</i>’ has been selected from the list of options in the picklist for the “physical state/form of the substance” and where information on the size ranges, shape categories and surface chemistries of the particles is reported
21631enparticle compositional profilelist of constituents and their respective concentration ranges that contribute to the core composition and the list of constituents and their respective concentration ranges that contribute to the surface layer composition due to the modification of surface chemistry
21631nlsamenstellingsprofiel van het deeltjelijst van bestanddelen en hun respectieve concentratiebereiken die bijdragen aan de samenstelling van de kern en de lijst van bestanddelen en hun respectieve concentratiebereiken die bijdragen aan de samenstelling van de oppervlaktelaag die het gevolg is van modificatie van de oppervlaktechemie
21632enparticle core compositional profilelist of the constituents and their respective concentration ranges forming a particle core
21632nlsamenstellingsprofiel van de kern van het deeltjelijst van bestanddelen en hun respectieve concentratiebereiken die de kern van een deeltje vormen
21633nlsamenstellingsrecordgegevens die in rubriek 1.2 van IUCLID worden ingevoerd om de precieze samenstelling van een stof te rapporteren, namelijk een lijst van bestanddelen, hun respectieve concentratiebereiken en, indien van toepassing, aanvullende elementen
21633encomposition recorddata entered in IUCLID section 1.2 to report the exact composition of a substance, i.e. a list of the constituents, their respective concentration ranges and additional elements as relevant
21634ennanoformform of a substance that can be described as a nanomaterial (under the Commission Recommendation on the definition of a nanomaterial) in so far as it has a known substance identity but differs in its shape and/or surface chemistry
21634nlnanovormvorm van een stof die als nanomateriaal kan worden beschreven (volgens de aanbeveling van de Commissie inzake de definitie van nanomateriaal), voor zover dit een bekende stofidentiteit heeft, maar verschilt in vorm en/of oppervlaktechemie
21635nlWaarnemingscentrum van de Europese Unie voor nanomaterialenonlineplatform voor informatie over de op de EU-markt aanwezige nanomaterialen
21635nlEUONonlineplatform voor informatie over de op de EU-markt aanwezige nanomaterialen
21635enEuropean Union Observatory for Nanomaterialsonline platform for information about existing nanomaterials on the EU market
21635enEUONonline platform for information about existing nanomaterials on the EU market
21636enpoisons centrespecialised unit that advises on and assists with the prevention, diagnosis and management of poisoning incidents
21636nlantigifcentrumgespecialiseerde eenheid die adviseert over en assisteert bij de preventie, het diagnosticeren en het beheersen van gifincidenten
21637nlQSAR Toolboxsoftware voor het groeperen van chemische stoffen in categorieën en het aanvullen van lacunes in (eco)toxiciteitsgegevens die nodig zijn om de gevaren van chemische stoffen te beoordelen
21637enQSAR toolboxsoftware used for grouping chemicals into categories and filling gaps in (eco)toxicity data that is needed to assess the hazards of chemicals
21638nlECHA Cloudinternetomgeving waar ECHA-accounthouders toegang kunnen krijgen tot onlinebronnen van ECHA
21638enECHA cloudinternet environment where ECHA account holders can access ECHA online resources
21639enIUCLID cloudinternet environment for managing chemical data and created for SMEs and ECHA account holders to prepare REACH registration dossiers
21639nlIUCLID Cloudinternetomgeving voor het beheren van gegevens over chemische stoffen, ontwikkeld om het mkb/kmo's en ECHA-accounthouders in staat te stellen REACH-registratiedossiers op te stellen
21640nlIUCLID Cloud-applicatiewebapplicatie die door het mkb/kmo's en ECHA-accounthouders wordt gebruikt voor het opstellen en valideren van REACH-registratiedossiers
21640enIUCLID Cloud Appinternet application used by SMEs and ECHA account holders to prepare and validate REACH registration dossiers
21640enIUCLID cloud applicationinternet application used by SMEs and ECHA account holders to prepare and validate REACH registration dossiers
21641nlIUCLID Cloud clientonlinetool voor gegevensopslag in de cloud (met geavanceerdere functies dan de IUCLID Cloud-applicatie die wordt gebruikt voor het opstellen van REACH-registratiedossiers)
21641enIUCLID cloud clientonline tool for storing data on the cloud (with more advanced features than the IUCLID cloud application that is used to prepare REACH registration dossiers)
21642enIUCLID 6 desktopsoftware that enables desktop or laptop computer access to the chemical data management database, IUCLID
21642nlIUCLID 6 Desktopsoftware die desktop- of laptopcomputers toegang biedt tot IUCLID, databank voor het beheren van gegevens over chemische stoffen
21643enIUCLID 6 serversoftware that enables server access to the chemical data management database, IUCLID
21643nlIUCLID 6 Serversoftware die servers toegang biedt tot IUCLID, databank voor het beheren van gegevens over chemische stoffen
21644nlIUCLID-applicatiesoftwareapplicatie die door het mkb/kmo's en ECHA-accounthouders kan worden gebruikt voor het registereren van chemische stoffen en het actueel houden van de opgeslagen informatie in IUCLUD, databank voor het beheren van gegevens over chemische stoffen
21644enIUCLID applicationsoftware application for use by SMEs and ECHA account holders to register chemicals and update information stored in the chemical data management database, IUCLID
21645enInternational Uniform ChemicaL Information Databasedatabase for managing chemical data (co-developed by ECHA and the OECD) to record, store and exchange data on the intrinsic and hazardous properties of chemical substances
21645enIUCLIDdatabase for managing chemical data (co-developed by ECHA and the OECD) to record, store and exchange data on the intrinsic and hazardous properties of chemical substances
21645nlInternationale Databank voor uniforme informatie over chemische stoffendatabank voor het beheren van gegevens over chemische stoffen (door ECHA en de OESO samen ontwikkeld) om gegevens over intrinsieke en gevaarlijke eigenschappen van chemische stoffen vast te leggen, op te slaan en uit te wisselen
21645nlIUCLIDdatabank voor het beheren van gegevens over chemische stoffen (door ECHA en de OESO samen ontwikkeld) om gegevens over intrinsieke en gevaarlijke eigenschappen van chemische stoffen vast te leggen, op te slaan en uit te wisselen
21801enbulk submissiontwo or more notifications filed for convenience in the form of one global submission by a common submitter
21801nlbulkindieningtwee of meer kennisgevingen die voor het gemak als één algemene indiening worden gedeponeerd door een gemeenschappelijke indiener
21802nlbedrijfssleutelwachtwoord dat door de UFI-generator wordt gegenereerd voor bedrijven die geen btw-nummer hebben en een UFI-code moeten genereren
21802encompany keypassword generated by the UFI generator application for companies that do not have a VAT number and need to generate a UFI code
21803enconcentration rangeindication of both the minimum and maximum concentration values to be included in a submission
21803nlconcentratiebereikaanduiding van zowel de minimum- alls de maximumconcentratiewaarden die in een indiening moeten worden opgenomen
21804encosts and benefits studyanalysis that converts all the positive effects into monetary units to enable the effects and costs to be compared in the assessment and prevention of health risks or environmental damage
21804nlkosten-batenanalyseanalyse die alle positieve effecten in monetaire eenheden vertaalt om de effecten en kosten te kunnen vergelijken bij de beoordeling en preventie van gezondheidsrisico's of milieuschade
21805nlcuratieve maatregeltherapeutische maatregel om een ziekte te genezen of pijn te verlichten
21805encurative measure
21806endata-sharing disputewhen registrants disagree about sharing information on substances being registered
21806nlgeschil over gezamenlijk gebruik van gegevensgeschil dat optreedt wanneer registranten het niet eens zijn over het delen van informatie over stoffen die worden geregistreerd
21807nltaakhoudermarktdeelnemer, zoals een importeur of downstreamgebruiker, die ofwel gevaarlijke mengsels in de handel brengt, ofwel betrokken is bij het herverpakken, bijvullen of de <i>loonfabricage</i> en om die reden een verantwoordelijkheid heeft voor het indienen van informatie ten behoeve van het formuleren van preventieve en curatieve maatregelen met het oog op respons in noodgevallen.
21807enduty holder
21808enemergency health responseseries of preventative and curative measures taken in the event of a health emergency based on information from importers and downstream users who placed mixtures on the market
21808nlrespons in noodgevallenreeks preventieve en curatieve maatregelen die in een noodgeval met betrekking tot de gezondheid worden genomen op basis van informatie van importeurs en downstreamgebruikers die mengels in de handel hebben gebracht
21809nlEuropees productindelingssysteemgeharmoniseerd systeem van productindelingen dat in de EU wordt gebruikt om het beoogde gebruik van een mengsel te beschrijven waarvoor een indiening moet worden verstrekt ingevolge artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening
21809nlEuPCSgeharmoniseerd systeem van productindelingen dat in de EU wordt gebruikt om het beoogde gebruik van een mengsel te beschrijven waarvoor een indiening moet worden verstrekt ingevolge artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening
21809enEuropean Product Categorisation Systemharmonised system of product categories, used in the EU to describe the intended use of a mixture for which a submission has to be made according to Article 45 and Annex VIII of the CLP Regulation
21809enEuPCSharmonised system of product categories, used in the EU to describe the intended use of a mixture for which a submission has to be made according to Article 45 and Annex VIII of the CLP Regulation
21810nlfocusgroep voor het Europees productindelingssysteemvertegenwoordigers van de nationale aangewezen organen die de taak hebben de voorgestelde ontwerpproductindelingen te beoordelen en verder te ontwikkelen
21810enEuPCS focus grouprepresentatives from the national appointed bodies tasked with reviewing and further developing the proposed draft product categories
21811enformula of a mixtureseries of letters and symbols for identifying the substances contained in a particular mixture
21811nlformule van een mengselreeks letters en symbolen voor de identificatie van de stoffen in een bepaald mengsel
21812enformulation codeunique set of alphanumeric characters used to identify chemical compositions
21812nlformuleringscodeunieke reeks alfanumerieke tekens die wordt gebruikt om chemische samenstellingen te identificeren
21813nlformuleringsnummernumerieke waarde tussen 0 en 268.435.455 (inclusief) die wordt gebruikt om chemische formuleringen te identificeren
21813enformulation numbernumerical value between 0 and 268.435.455 (inclusive) used to identify chemical formulations
21814engeneral publicpersons buying a chemical substance not for professional activities
21814nlpubliekpersonen die een chemische stof kopen voor andere dan professionele activiteiten
21815engeneric product identifiername of a class or group of product identifiers [cross-ref. 2244082]
21815nlalgemene productidentificatienaam van een categorie of groep productidentificaties [cross-ref. 2244082]
21816engroup notificationnotice given by a third party on behalf of a group of manufacturers or importers regarding a substance placed on the market and submitted to the Classification and Labelling Inventory
21816nlgroepskennisgevingkennisgeving van een stof die in de handel is gebracht, die namens een groep fabrikanten of importeurs door een derde partij wordt ingediend voor opname in de Inventaris van indelingen en etiketteringen
21817nlgegroepeerde indieningenkelvoudige indiening van informatie over meerdere mengsels die tot dezelfde productcategorie behoren en dezelfde indeling hebben voor gezondheid en fysische gevaren, maar waarvan de geur- en reukstoffen licht kunnen verschillen en de concentratie van geur- en reukstoffen in geen enkel mengsel meer dan 5% mag bedragen.
21817engroup submission
21818nlstandaardindieningindiening van informatie over een of meer producten die dezelfde mengselsamenstelling hebben
21818enstandard submission
21819nlgeharmoniseerd formaatunieke structuur en lay-out van gegevens die ECHA heeft vastgesteld voor gebruik door importeurs en downstreamgebruikers die in verschillende lidstaten actief zijn, wanneer zij elektronisch informatie indienen bij aangewezen organen
21819enharmonised format
21820enhazard identificationprocess of finding, listing and defining substances that represent a danger for human health or the environment
21820nlgevarenidentificatieproces waarin stoffen worden gezocht, geïnventariseerd en gedefinieerd die een gevaar voor de gezondheid en het milieu vertegenwoordigen
21821enhazard informationinformation on the types of danger represented by substances or mixtures
21821nlgevareninformatieinformatie over de soorten gevaar die stoffen of mengsels vertegenwoordigen
21822enindustrial useuse of chemicals at industrial sites only
21822nlindustrieel gebruikgebruik van chemische stoffen uitsluitend op industrielocaties
21823enintended usehow a product is to be used in accordance with the information provided by the person or entity placing it on the market, or the ordinary use as determined by the design and construction of the product
21823nlbeoogd gebruik
21824enlimited submissionoption available for mixtures intended for industrial use only, which allows importers and downstream users to submit a reduced amount of information
21824nlbeperkte indieningoptie die beschikbaar is voor mengsels die uitsluitend voor industrieel gebruik zijn bedoeld, die importeurs en downstreamgebruikers in staat stelt minder informatie in te dienen
21825nlmedisch adviespreventieve en curatieve aanbevelingen van een antigifcentrum voor het publiek in het geval van onopzettelijke blootstelling aan chemische stoffen
21825enmedical advice
21826nlmicroplasticszeer kleine deeltjes kunststof die in het milieu aanwezig zijn en restanten zijn van kunststoffen die verkeerd zijn verwijderd of gerecycleerd
21826enmicroplasticvery small particles of plastic material found in the environment and left over from the widespread use of plastic that is not disposed of or recycled properly
21827enmixture in mixturemixture consisting of two or more mixtures blended according to the formulator's specifications
21827enMIMmixture consisting of two or more mixtures blended according to the formulator's specifications
21827nlmengsel in mengselmengsel dat bestaat uit twee of meer mengsels die zijn gemengd volgens de specificaties van de formuleerder
21827nlMIMmengsel dat bestaat uit twee of meer mengsels die zijn gemengd volgens de specificaties van de formuleerder
21828nlproduct dat uit meerdere componenten bestaatverzameling afzonderlijke elementen die als set worden verkocht en bedoeld zijn om gemengd of met elkaar samenhangend te worden gebruikt
21828enmulti-component productcollection of separate elements sold as a set and intended to be used together as a mixture, or sequentially
21829nlbesluit tot niet-goedkeuringuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over het niet opnemen van een werkzame stof in een aangegeven productsoort, wat inhoudt dat artikelen die met een biocide die de niet-goedgekeurde werkzame stof bevat, behandeld zijn of deze stof bevatten, uit de handel worden gehaald
21829ennon-approval decisionimplementing decision adopted by the European Commission regarding the non-inclusion of an active substance in a specified product-type, which entails the removal from the market of articles that were treated with, or incorporated, a biocidal product containing the non-approved active substance
21830nlonlinetool voor een stapsgewijze voorbereiding van dossiersinternetplatform voor gebruikers die informatie willen indienen bij alle relevante aangewezen organen via een begeleide centrale portaalsite die wordt gehost door ECHA
21830enonline guided dossier preparation toolinternet platform available to users who wish to submit information to all the relevant appointed bodies through a guided central web portal hosted by ECHA
21831enpoison centre notificationvalid and successful electronic submission of information by duty holders or distributors regarding ingredients in mixtures classified as hazardous for physical and/or health effects
21831enPCNvalid and successful electronic submission of information by duty holders or distributors regarding ingredients in mixtures classified as hazardous for physical and/or health effects
21831nlkennisgeving aan gifcentrageldige en succesvolle elektronische indiening door taakhouders of distributeurs van informatie over ingrediënten van mengsels die vanwege hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld
21831nlPCNgeldige en succesvolle elektronische indiening door taakhouders of distributeurs van informatie over ingrediënten van mengsels die vanwege hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld
21832nlportaal voor kennisgevingen aan gifcentraonline gecentraliseerd systeem dat wordt beheerd door ECHA, waarin indieningen door taakhouders kunnen worden voorbereid, doorgezonden naar de aangewezen organen en opgeslagen voor controle en eventueel kunnen worden opgehaald door indieners
21832nlPCN-portaalonline gecentraliseerd systeem dat wordt beheerd door ECHA, waarin indieningen door taakhouders kunnen worden voorbereid, doorgezonden naar de aangewezen organen en opgeslagen voor controle en eventueel kunnen worden opgehaald door indieners
21832enPoison Centre Notification portalonline centralised system managed by ECHA where submissions can be prepared by duty holders, dispatched to the appointed bodies and stored for auditing purposes and possibly for retrieval by submitters
21832enPCN portalonline centralised system managed by ECHA where submissions can be prepared by duty holders, dispatched to the appointed bodies and stored for auditing purposes and possibly for retrieval by submitters
21833enPCN dossierfile that is compliant with the PCN format and contains all the relevant information on hazardous mixtures in single XML files, to be electronically submitted via the PCN portal
21833nlPCN-dossierbestand dat overeenstemt met het PCN-formaat en alle relevante informatie over gevaarlijke mengsels bevat in afzonderlijke XML-bestanden, voor elektronische indiening via het PCN-portaal
21834nlPCN-formaatXML-formaat dat bepaalt aan welke vereisten en structuur de gegevens moeten voldoen voor de online indiening van informatie over gevaarlijke mengsels bij de aangewezen organen van de lidstaten
21834nlformaat van de Poison Centres NotificationXML-formaat dat bepaalt aan welke vereisten en structuur de gegevens moeten voldoen voor de online indiening van informatie over gevaarlijke mengsels bij de aangewezen organen van de lidstaten
21834enpoison centre notification formatXML-based format defining the data requirements and structure for the online submission of information on hazardous mixtures to the appointed bodies of the Member States
21834enPCN formatXML-based format defining the data requirements and structure for the online submission of information on hazardous mixtures to the appointed bodies of the Member States
21835nlfysisch gevaargevaarlijke fysische eigenschap van stoffen of mengsels, bijvoorbeeld ontplofbaar, ontvlambaar, oxiderend, pyrofoor, instabiel, met water reagerend
21835enphysical hazarddangerous physical property of substances or mixtures that may be explosive, flammable, oxidising, pyrophoric, unstable, water reactive, etc.
21836nlaccidentele vergiftiginggebeurtenis, zoals verontreiniging door of lekkage van een product, die leidt tot blootstelling of potentiële blootstelling aan een middel in doses die als giftig worden beschouwd
21836enpoisoning incidentevent, such as contamination or spillage of a product, leading to exposure or potential exposure to an agent in doses considered to be toxic
21837enpreventative measureaction taken with a view to averting or avoiding harm to human health from chemical substances or mixtures
21837nlpreventieve maatregelmaatregel die wordt genomen om schade aan de gezondheid, veroorzaakt door chemische stoffen of mengsels, te voorkomen of te vermijden
21838enprofessional useuse of a substance or mixture by informed users, but not at industrial sites
21838nlberoepsmatig gebruikgebruik van een stof of mengsel door geïnformeerde gebruikers, maar niet op industrielocaties
21839enrapid accessmeans of getting complete information quickly on mixtures for industrial use, which have been subject to limited submissions
21839nlsnelle toegangmanier om snel volledige informatie te verkrijgen over mengsels voor industrieel gebruik, wanneer er sprake is geweest van een beperkte indiening
21840nlcentrale contactpersoonpersoon die door een bedrijf in REACH IT is aangewezen als degene die verantwoordelijk is voor het ontvangen van e-mailwaarschuwingen en voor het in gang zetten van follow-up-acties op grond van belangrijke berichten van ECHA
21840enregulatory contact personperson assigned by a company in REACH IT to receive e-mail alerts and to initiate follow-up actions required by any important message sent by ECHA
21841enrelabellingregulatory activity of operators in the supply chains of mixtures or hazardous substances consisting in providing a new or different label for a mixture or hazardous substance, so as to update and supplement the hazard information or add the supplier’s contact details
21841nlheretiketteringregelgevingsactiviteit van ondernemers in de toeleveringsketen van mengsels of gevaarlijke stoffen, bestaande uit het verstrekken van een nieuw of ander etiket voor een mengsel of gevaarlijke stof, teneinde de informatie over gevaren bij te werken en aan te vullen of de contactgegevens van de leverancier toe te voegen
21842nlherverpakkingregelgevingsactiviteit van taakhouders, bestaande uit het wijzigen van de verpakking van een gevaarlijke stof waarvan indiening vereist is krachtens bijlage VIII van de CLP
21842enrepackaging
21843nlbeperkingenregistratievastlegging van beperkingen die van toepassing zijn op de fabricage, het gebruik en het in de handel brengen van een stof of mengsel of een groep stoffen of mengsels krachtens REACH
21843enrestriction entryrecord of limitations applying to the manufacture, use of and placing on the market of a substance ormixture or a group of substances or mixtures under the REACH framework
21844enprogramme of review of existing biocidal active substanceswork programme for the examination of existing biocidal active substances contained in biocidal products
21844enreview programmework programme for the examination of existing biocidal active substances contained in biocidal products
21844nlprogramma ter beoordeling van de bestaande werkzame stoffen van biocidenwerkprogramma voor het onderzoek van bestaande werkzame stoffen in biociden
21844nlbeoordelingsprogrammawerkprogramma voor het onderzoek van bestaande werkzame stoffen in biociden
21845enreview reportreport submitted by the authorisation holder (AH) at least 18 months before the expiry of the review period with a view to continuing to place the substance on the market and/or to use it beyond the expiry date of the review period
21845nlherbeoordelingsrapportrapport dat ten minste 18 maanden voor het einde van de beoordelingstermijn wordt ingediend door de autorisatiehouder om de stof in de handel te houden en/of deze te gebruiken na de datum waarop de beoordelingstermijn afloopt
21846enspecific target organ toxicitythe adverse effects or disease states induced in specific organs in the body by a toxicant
21846enSTOTthe adverse effects or disease states induced in specific organs in the body by a toxicant
21846nlspecifieke doelorgaantoxiciteitde nadelige effecten of ziektetoestanden in specifieke lichaamsorganen als gevolg van een giftige stof
21846nlSTOTde nadelige effecten of ziektetoestanden in specifieke lichaamsorganen als gevolg van een giftige stof
21847nlindieningverzending van een elektronisch opgesteld en ingediend informatiedossier
21847ensubmissiontransmission of an information dossier prepared and submitted electronically
21848nlindienerimporteur, downstreamgebruiker of fabrikant die informatie heeft ingediend over gevaarlijke mengsels of stoffen die hij in de handel wil brengen
21848ensubmitterimporter, downstream user or manufacturer who has submitted information on hazardous mixtures or substances that they intend to place on the market
21849ensystem-to-system integrationpreparation of PCN notifications by companies directly in IUCLID format (.i6z) within their own systems that automatically transfer to the PCN portal
21849nlsysteemintegratievoorbereiding, rechtstreeks in IUCLID-formaat (.i6z), van PCN-kennisgevingen in systemen van ondernemingen die deze kennisgevingen vervolgens automatisch naar het PCN-portaal versturen
21850nltijdige terugtrekkingde aanvrager verwijdert een aanvraag voor toepassing van een werkzame stof of opname in categorie 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 vóór de datum waarop de beoordelende bevoegde autoriteit haar verslag doet toekomen aan de aanvrager
21850entimely withdrawalapplicant removes an application for an active substance approval or inclusion, in category 6 of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012, before the date on which the evaluating authority submits its report to the applicant
21851nlloonfabrikantbedrijf dat een mengsel formuleert voor een ander bedrijf, d.w.z. een ‘derde bedrijf’, en vaak ook het etiket levert met de contactgegevens en merknaam van de klant
21851entoll formulator
21852nltoxicologische informatiegegevens over de waarschijnlijke effecten van blootstelling aan een schadelijke stof of mengsel, de symptomen die worden veroorzaakt door de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de stof, het mengsel en/of bekende bijproducten, evenals over acute en uitgestelde nadelige gevolgen, waaronder chronische effecten als gevolg van kort- of langdurende blootstelling
21852entoxicological informationdetails on the likely effects of exposure to a harmful substance or mixture, the symptoms caused by the physical, chemical and toxicological characteristics of the substance, mixture and/or known by-products, as well as immediate and delayed adverse effects, including chronic effects from short and long-term exposure
21853enunique formula identifiersequence of alphanumeric characters used to identify the composition of a mixture or a group of mixtures
21853enUFIsequence of alphanumeric characters used to identify the composition of a mixture or a group of mixtures
21853nlunieke identificatiecode van formulesreeks alfanumerieke tekens die wordt gebruikt om de samenstellling van een mengsel of een groep mengsels te identificeren
21853nlUFIreeks alfanumerieke tekens die wordt gebruikt om de samenstellling van een mengsel of een groep mengsels te identificeren
21854enUFI codeset of 16 alphanumeric characters created by a UFI generator as a unique formula identifier
21854nlUFI-codereeks van 16 alfanumerieke tekens die wordt aangemaakt door een UFI-generator als een unieke identificatiecode van formules
21855nlUFI-generatorsoftware-applicatie waarmee het bedrijfsleven unieke identificatiecodes van formules kan genereren
21855enUFI generatorsoftware application permitting the generation of unique formula identifiers by industry
21856nlUFI-generatorapplicatiewebapplicatie die is ontwikkeld door ECHA om te worden gebruikt voor het genereren van unieke identificatiecodes van formules door bedrijven die geen eigen generator hebben
21856enUFI generator application
21857nlsoort gebruikcategorie op basis van eindgebruikers die het gebruik van een gevaarlijk mengsel het best definieert
21857enuse typecategory which best defines the use of a hazardous mixture, based on its end user
21858nlvrijwillige indieninginformatie over stoffen/mengsels die op vrijwillige basis wordt ingediend voor stoffen/mengsels waarvoor het niet verplicht is informatie in te dienen
21858envoluntary submission
21859nlaangewezen orgaannationale instantie die informatie verzamelt en ontvangt van importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels in de handel brengen, met het doel deze informatie direct beschikbaar te stellen aan het nationale antigifcentrum in het geval van een respons in noodgevallen met betrekking tot de gezondheid
6931enprecautionary principlePrinciple that may be invoked where urgent measures are required in the face of a possible danger to human, animal or plant health, or to protect the environment where scientific data do not permit a complete evaluation of the risk.
6931nlvoorzorgsbeginselOp het voorzorgsbeginsel kan men zich beroepen wanneer dringend moet worden opgetreden tegen een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mensen, dieren of planten, of ter bescherming van het milieu wanneer wetenschappelijke gegevens geen volledige risicobeoordeling mogelijk maken.
6932enprinciple of proportionalityPrinciple stipulating that the institutions' involvement must be limited to what is necessary to achieve the objectives of the Treaties.
6932nlevenredigheidsbeginselKrachtens dit beginsel moet het optreden van de instellingen beperkt blijven tot wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te bereiken.
6933enprinciple of subsidiarityPrinciple intended to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen and that constant checks are made as to whether action at Community level is justified in the light of the possibilities available at national, regional or local level.
6933nlsubsidiariteitsbeginselBeginsel dat bedoeld is om de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Als men op EU-niveau een maatregel wil nemen, wordt daarom eerst nagegaan of het beoogde effect niet ook op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan worden bereikt.
6934enregulatory procedure
6934nlregelgevingsprocedureEen van de vijf ‘comitologie-‘procedures die zijn vastgesteld bij het Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, als gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG.”
6935nlrisicobeheerRisicobeheer bestaat uit risicowaarneming, risicoanalyse en alertheid ten aanzien van de impact van chemische stoffen.
6935enrisk managementIt consists of risk perception, risk analysis, and risk preparedness regarding the impact of chemicals.
6936nlbelanghebbendeEen individu, groep, instelling of regering die belang heeft bij of zorgen heeft over een bepaalde maatregel, een bepaald voorstel of een bepaald evenement, met name op economisch, maatschappelijk of milieugebied.
6936enstakeholderAn individual, group, institution or government with an interest or concern, either economic, societal, or environmental, in a particular measure, proposal or event.
6937ensupply chainNetwork of manufacturers and/or importers and/or downstream users that participate in the production, delivery and sale of substances.
6937nltoeleveringsketenNetwerk van fabrikanten en/of importeurs en/of downstreamgebruikers die deelnemen aan de productie, levering en verkoop van stoffen.
6938nlrichtsnoer
6938enguidance
6939nlgevaarseindpuntEen eindpunt dat gevaarlijk kan zijn voor de mens of het milieu.
6939enhazard endpointAn endpoint that may be dangerous to humans or the environment.
6940enjoint submissionWhen a substance is manufactured or imported by more than one company, these companies are required to submit certain information jointly. This is called the joint submission of data. Joint submission applies to any substance to be registered, including on-site or transported isolated intermediates.
6940nlgezamenlijke indieningWanneer een stof door meer dan één onderneming wordt gemaakt of ingevoerd, dan moeten deze ondernemingen bepaalde informatie gezamenlijk indienen. Dit wordt de gezamenlijke indiening van gegevens genoemd. Gezamenlijke indiening geldt voor alle te registreren stoffen, ook voor locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten.
6941enlist of restricted substancesList that should include chemicals already restricted by EU legislation and which may also contain other chemicals known to harm humans or the environment.
6941enrestricted substances listList that should include chemicals already restricted by EU legislation and which may also contain other chemicals known to harm humans or the environment.
6941enRSLList that should include chemicals already restricted by EU legislation and which may also contain other chemicals known to harm humans or the environment.
6941nllijst van aan beperkingen onderworpen stoffenLijst waarin chemische stoffen moeten worden opgenomen die al door EU-wetgeving aan beperkingen zijn onderworpen en die ook andere chemische stoffen kan bevatten waarvan bekend is dat zij schadelijk zijn voor de mens of het milieu.
6942nlraad van bestuurOrgaan van het Agentschap dat de bevoegdheid heeft de begroting op te stellen, de uitvoering ervan te controleren, interne regels op te stellen, een financiële regeling goed te keuren en de uitvoerend directeur aan te stellen.
6942enManagement BoardBody of the European Chemicals Agency with the necessary powers to establish the budget, check its implementation, draw up internal rules, adopt financial regulations and appoint the Executive Director.
6943enmultiple registrantsGroup of registrants that submit data jointly to ECHA regarding a substance.
6943nlgroepsgewijze registratieGroep registranten die voor een bepaalde stof gezamenlijk gegevens bij het ECHA indienen.
6944ennational helpdeskService established in each Member State providing advice to manufacturers, importers, downstream users and any other interested parties on their respective responsibilities and obligations under the REACH Regulation, in particular in relation to the registration of substances.
6944nlnationale helpdeskIn iedere lidstaat is er een dienst die advies geeft aan fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en andere belanghebbende partijen over hun respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van de REACH-Verordening, met name in verband met de registratie van stoffen.
6945nlrichtsnoerDocument van het ECHA dat samen met veel belanghebbenden (uit het bedrijfsleven, de lidstaten en van NGO’s) is opgesteld met het doel de tenuitvoerlegging van REACH gemakkelijker te maken door de beschrijving van goede praktijken voor het voldoen aan de verplichtingen.
6945enguidance documentDocument provided by ECHA and developed with the participation of many stakeholders (industry, Member States and NGOs), the objective of which is to facilitate the implementation of REACH by describing good practice on the fulfilment of obligations.
6946enpartial banRestrictions on the placing on the market and specific uses of a substance on its own, in a preparation or in an article. Such conditions of restriction are included in Annex XVII of the REACH Regulation.
6946nlgedeeltelijk verbodBeperkingen op het in de handel brengen en op het specifieke gebruik van een stof als zodanig, in een preparaat of in een voorwerp. De beperkingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage XVII van de REACH-Verordening.
6947enprinciple of environmental protectionPrinciple consisting in the commitment of the Member States to a high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment in the context of policies and activities at Community level.
6947nlbeginsel van milieubeschermingBeginsel bestaande uit de verplichting van de lidstaten een hoog beschermingsniveau voor het milieu te handhaven en de kwaliteit van het milieu in het kader van communautair beleid en communautaire activiteiten te verbeteren.
6948nlbeginsel van duurzame ontwikkelingCulturele verscheidenheid is een van de belangrijkste eigenschappen van mens en maatschappij. De bescherming, bevordering en handhaving van culturele verscheidenheid zijn absoluut noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties.
6948enprinciple of sustainable developmentCultural diversity is a key asset for individuals and societies. The protection, promotion and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable development for the benefit of present and future generations.
6949nlprioriteitstelling voor de autorisatieprocedure
6949enprioritisation for authorisation
6950nlrapporteurPersoon die door een ECHA-comité op grond van de wettelijke voorschriften van dat comité wordt aangewezen om een advies voor te bereiden.
6950enrapporteurPerson appointed by an ECHA Committee who is responsible for preparing an opinion based on the REACH legal text of that Committee.
6951nlREACH-sturingspakket
6951enREACH guidance package
6952nlgeregistreerde stofEen stof die in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 is geregistreerd en daarbij een registratienummer van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen heeft ontvangen.
6952enregistered substanceA substance that has been registered in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 and that has received a corresponding registration number from the European Chemicals Agency.
6953nlregistratiebepaling
6953enregistration provision
6954enrestriction dossierDossier that ECHA will prepare for each of the substances that presents a specific risk for human health or the environment.
6954nlbeperkingsdossierDossier dat het ECHA zal samenstellen voor elke stof die een specifiek risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu vormt.
6955nlbeperkingsprocedure
6955enrestriction procedure
6956nlbepaling inzake beperking
6956enrestriction provision
6957nlrisicobeheersmaatregelRisicobeheersmaatregelen omvatten elke actie, elk gebruik van een instrument,en elke verandering van parameter tijdens de productie of het gebruik van een stof (in zuivere staat of in een preparaat) die erop is gericht om de blootstelling van mensen en/of het milieu te voorkomen, onder controle te houden of te beperken. Dergelijke maatregelen beheersen de risico’s voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Risicobeheersmaatregelen zijn bv. het indammen van het proces, grondige ventilatie, het gebruik van handschoenen, afvalwaterzuivering en luchtfilters.
6957nlrisicobeperkende maatregelRisicobeheersmaatregelen omvatten elke actie, elk gebruik van een instrument,en elke verandering van parameter tijdens de productie of het gebruik van een stof (in zuivere staat of in een preparaat) die erop is gericht om de blootstelling van mensen en/of het milieu te voorkomen, onder controle te houden of te beperken. Dergelijke maatregelen beheersen de risico’s voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Risicobeheersmaatregelen zijn bv. het indammen van het proces, grondige ventilatie, het gebruik van handschoenen, afvalwaterzuivering en luchtfilters.
6957nlRMMRisicobeheersmaatregelen omvatten elke actie, elk gebruik van een instrument,en elke verandering van parameter tijdens de productie of het gebruik van een stof (in zuivere staat of in een preparaat) die erop is gericht om de blootstelling van mensen en/of het milieu te voorkomen, onder controle te houden of te beperken. Dergelijke maatregelen beheersen de risico’s voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Risicobeheersmaatregelen zijn bv. het indammen van het proces, grondige ventilatie, het gebruik van handschoenen, afvalwaterzuivering en luchtfilters.
6957enrisk management measureIt includes any action, use of tool, change of parameter state that is introduced during manufacture or use of a substance (either in a pure state or in a preparation) in order to prevent, control, or reduce exposure of humans and / or the environment. Such measures thereby control the risks to human health or the environment. Risk management measures include e.g. containment of process, local exhaust ventilation, gloves, waste water treatment, exhaust air filters.
6957enrisk reduction measureIt includes any action, use of tool, change of parameter state that is introduced during manufacture or use of a substance (either in a pure state or in a preparation) in order to prevent, control, or reduce exposure of humans and / or the environment. Such measures thereby control the risks to human health or the environment. Risk management measures include e.g. containment of process, local exhaust ventilation, gloves, waste water treatment, exhaust air filters.
6957enRMMIt includes any action, use of tool, change of parameter state that is introduced during manufacture or use of a substance (either in a pure state or in a preparation) in order to prevent, control, or reduce exposure of humans and / or the environment. Such measures thereby control the risks to human health or the environment. Risk management measures include e.g. containment of process, local exhaust ventilation, gloves, waste water treatment, exhaust air filters.
6958enCommunity rolling action plan for substance evaluationPlan established by the Agency in cooperation with the Member States that covers a period of three years and specifies substances to be evaluated each year. Substances shall be included if there are grounds for considering that a given substance constitutes a risk to human health or the environment.
6958nlcommunautair voortschrijdend actieplan voor de beoordeling van stoffenEen door het Agentschap in samenwerking met de lidstaten vastgesteld driejarenplan waarin wordt vermeld welke stoffen er ieder jaar moeten worden beoordeeld. Stoffen worden opgenomen indien er redenen zijn om aan te nemen dat een bepaalde stof een risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu vormt.
6959nlwetenschappelijk adviesConsensus of meerderheidsstandpunt van het Comité risicobeoordeling en/of het Comité sociaaleconomische analyse ten aanzien van dossiers voor voorstellen voor beperking (artikel 70 REACH-Verordening) voor indeling en etikettering (artikel 37 van CLP-Verordening nr. 1272/2008) en voor autorisatie (artikel 64 REACH-Verordening).
6959enscientific opinionThe consensus or majority evidence-based view adopted by the Committee for Risk Assessment and/or Committee for Socio-economic Analysis in relation to dossiers for restriction (Article 70 of REACH); for classification and labelling (Article 37 of the Classification, Packaging and Labelling Regulation – No 1272/2008); and authorisation (Article 64 of REACH Regulation).
6960enStrategic Approach to International Chemical ManagementPolicy framework to foster the sound management of chemicals adopted by the International Conference on Chemicals Management (ICCM) on 6 February 2006 in Dubai. SAICM was developed by a multi-stakeholder and multi-sectoral Preparatory Committee and supports the achievement of the goal agreed at the 2002 Johannesburg World Summit on Sustainable Development of ensuring that, by the year 2020, chemicals are produced and used in ways that minimise significant adverse impacts on the environment and human health.
6960enSAICMPolicy framework to foster the sound management of chemicals adopted by the International Conference on Chemicals Management (ICCM) on 6 February 2006 in Dubai. SAICM was developed by a multi-stakeholder and multi-sectoral Preparatory Committee and supports the achievement of the goal agreed at the 2002 Johannesburg World Summit on Sustainable Development of ensuring that, by the year 2020, chemicals are produced and used in ways that minimise significant adverse impacts on the environment and human health.
6960nlStrategische aanpak voor het internationaal beheer van chemische stoffenBeleidskader ten behoeve van een goed beheer van chemische stoffen, op 6 februari 2006 in Dubai vastgesteld door de International Conference on Chemicals Management (ICCM). SAICM werd door een voorbereidend comité bestaande uit belanghebbenden uit meerdere sectoren ontwikkeld ter bevordering van de doelstelling die in 2002 tijdens de topconferentie in Johannesburg voor duurzame ontwikkeling was overeengekomen, namelijk dat in het jaar 2020 chemische stoffen zodanig worden geproduceerd en gebruikt dat zij zo min mogelijk negatieve effecten hebben voor het milieu en de gezondheid.
6960nlSAICMBeleidskader ten behoeve van een goed beheer van chemische stoffen, op 6 februari 2006 in Dubai vastgesteld door de International Conference on Chemicals Management (ICCM). SAICM werd door een voorbereidend comité bestaande uit belanghebbenden uit meerdere sectoren ontwikkeld ter bevordering van de doelstelling die in 2002 tijdens de topconferentie in Johannesburg voor duurzame ontwikkeling was overeengekomen, namelijk dat in het jaar 2020 chemische stoffen zodanig worden geproduceerd en gebruikt dat zij zo min mogelijk negatieve effecten hebben voor het milieu en de gezondheid.
6961ensubstance evaluationEvaluation undertaken by national Competent Authorities on substances that have been prioritised for potential regulatory action because of concerns relating to their hazardous properties. A key regulatory outcome of evaluation could be the imposition of restrictions on the manufacture, supply or use of a substance.
6961nlbeoordeling van stoffenBeoordeling door nationale bevoegde instanties van prioritaire stoffen waarvoor uit bezorgdheid voor hun gevaarlijke eigenschappen eventueel regels moeten worden vastgelegd. Als resultaat van de beoordeling zouden eventueel beperkingen kunnen worden opgelegd voor de vervaardiging, de levering of het gebruik van een stof.
6961nlstoffenbeoordelingBeoordeling door nationale bevoegde instanties van prioritaire stoffen waarvoor uit bezorgdheid voor hun gevaarlijke eigenschappen eventueel regels moeten worden vastgelegd. Als resultaat van de beoordeling zouden eventueel beperkingen kunnen worden opgelegd voor de vervaardiging, de levering of het gebruik van een stof.
6962nltestmethode
6962entest method
6963entotal banRestrictions forbidding the manufacture, placing on the market or use of a substance on its own, in a preparation or in an article. Such restrictions are included in Annex XVII of the REACH Regulation.
6963nlvolledig verbodBeperkingen op het in de handel brengen en op het specifieke gebruik van een stof als zodanig, in een preparaat of in een voorwerp. De beperkingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage XVII van de REACH-Verordening.
6964nloperationele omstandigheidIedere handeling, elk gebruik of werktuig of iedere parameter tijdens de vervaardiging of het gebruik van een stof (in pure staat of in een preparaat) dat als ongewenste bijwerking van invloed kan zijn op de blootstelling van de mens en/of het milieu.
6964enoperational conditionAny action, use of tool or parameter state that prevails during manufacture or use of a substance (either in a pure state or in a preparation) that as a side effect may have an impact on exposure of humans and/or the environment.
6964enOC
6965nlinwinnen van informatieVerplichting van een potentiële registrant van een niet geleidelijk geïntegreerde stof en/of van een geleidelijk geïntegreerde stof indien hij hiervoor geen preregistratie heeft verricht, om voorafgaand aan de registratie bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen informatie in te winnen of al een aanvraag tot registratie voor dezelfde stof is ingediend. Hiermee wordt gestreefd naar het delen van gegevens tussen potentiële en bestaande registranten en het voorkomen van onnodige testen.
6965eninquiryDuty of a potential registrant of a non-phase-in substance and/or, when not pre-registered by the registrant, of a phase-in-substance to inquire prior to registration from the European Chemicals Agency whether a registration has been submitted for the same substance. The duty aims at sharing of data between potential and existing registrants and thus avoidance of unnecessary testing.
6966nlanalysemethodeEen volledige analysemethode bestaat uit bemonstering en analyse. Bemonstering heeft betrekking op verzameling of scheiding van het /de desbetreffende bestandde(e)l(en) naar of in zuivere dragers, gevolgd door vervoer en opslag. De analyse bestaat uit de voorbereiding van de monsters, meting en gegevensverwerking met methodische precisie en accuraatheid.
6966enanalytical methodA complete analytical method consists of both sampling and analysis. The sampling aspect relates to the collection or separation of the component(s) of interest onto or in clean media, followed by transport and storage. Analysis consists of sample preparation, measurement and data processing, with method precision and accuracy.
6967enbrief general description of the useDescription of the purpose for which the user and his/her customers apply the substance or preparation. The system for standard description of uses can be used.
6967nlbeknopte algemene beschrijving van het gebruikBeschrijving van het doel waarvoor de gebruiker en zijn/haar klanten de stof of het preparaat gebruiken. Daartoe kan de standaadbeschrijving worden gebruikt.
6968encarcinogen category 1Substances known to be carcinogenic to man. There is sufficient evidence to establish a causal associationbetween human exposure to a substance and the development of cancer.
6968encarcinogenic substance category 1Substances known to be carcinogenic to man. There is sufficient evidence to establish a causal associationbetween human exposure to a substance and the development of cancer.
6968nlkankerverwekkende stof, categorie 1Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend zijn. Er is voldoende bewijs voor een oorzakelijk verband tussen blootstelling van de mens aan de stof en de ontwikkeling van kanker.
6969encarcinogen category 2Substances which should be regarded as if they are carcinogenic to man. There is sufficient evidence to provide a strong presumption that human exposure to a substance may result in the development of cancer, generally on the basis of appropriate long-term animal studies and other relevant information.
6969encarcinogenic substance category 2Substances which should be regarded as if they are carcinogenic to man. There is sufficient evidence to provide a strong presumption that human exposure to a substance may result in the development of cancer, generally on the basis of appropriate long-term animal studies and other relevant information.
6969nlkankerverwekkende stof, categorie 2Stoffen die moeten worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Er is voldoende bewijs voor een sterk vermoeden dat blootstelling van de mens aan een dergelijke stof kan leiden tot de ontwikkeling van kanker, doorgaans gebaseerd op naar behoren uitgevoerde langdurige dieronderzoeken en andere relevante informatie.
6970encarcinogen category 3Substances which cause concern for man owing to possible carcinogenic effects but in respect of which the available information is not adequate for making a satisfactory assessment. There is some evidence from appropriate animal studies, but this is insufficient to place the substance in Category 2.
6970encarcinogenic substance category 3Substances which cause concern for man owing to possible carcinogenic effects but in respect of which the available information is not adequate for making a satisfactory assessment. There is some evidence from appropriate animal studies, but this is insufficient to place the substance in Category 2.
6970nlkankerverwekkende stof, categorie 3Stoffen die in verband met hun mogelijk kankerverwekkende eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, maar waarvan de effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald. Er zijn aanwijzingen op grond van naar behoren uitgevoerde dierproeven, maar deze zijn niet voldoende voor indeling van de stof in categorie 2.
6971nlchemisch elementEen soort atomen; alle atomen met hetzelfde aantal protonen in de atoomkern
6971enchemical elementA species of atoms; all atoms with the same number of protons in the atomic nucleus.
6972nlfysisch-chemische eigenschap
6972enphysicochemical property
6973endiffuse useExposure to many substances at low levels by whole populations and the entire environment.
6973nldiffuus gebruikBlootstelling aan veel stoffen in geringe hoeveelheden door hele bevolkingsgroepen en het hele milieu.
6974nlrechtstreekse blootstellingRechtstreekse blootstelling wordt gedefinieerd als een al dan niet bewust rechtstreeks contact met, of directe nabijheid van de chemische stof op ongeacht welk moment van de cyclus ervan. Directe blootstelling van de mens wordt onderscheiden van indirecte blootstelling in de zin dat er in het eerste geval geen significant traject in het milieu voorkomt tussen het punt van vrijkomen en de plaats van de blootstelling. Rechtstreekse blootstelling van de mens aan consumenten- en handelsstoffen geschiedt voornamelijk door inademing en/of huidcontact.
6974endirect exposureDirect exposure is defined as resulting from direct contact with, or close proximity to, the chemical during any part of its lifecycle, whether knowingly or not. Furthermore, direct human exposure is distinguished from indirect human exposure in that no significant pathway in the environment intervenes between the point of release and the point of human exposure. Direct human exposure to consumer and commercial chemicals occurs mainly by inhalation and/or dermal contact.
6975endispersive useReferred to a substance used for a wide range of activities particularly where end users come into contact with the products.
6975enwide dispersive useReferred to a substance used for a wide range of activities particularly where end users come into contact with the products.
6975enwidespread dispersive useReferred to a substance used for a wide range of activities particularly where end users come into contact with the products.
6975nldispersief gebruikHeeft betrekking op een stof die voor een breed scala aan activiteiten wordt gebruikt, in het bijzonder waar eindgebruikers in contact komen met de producten.
6975nlsterk verspreid gebruikHeeft betrekking op een stof die voor een breed scala aan activiteiten wordt gebruikt, in het bijzonder waar eindgebruikers in contact komen met de producten.
6975nlwijdverbreid gebruikHeeft betrekking op een stof die voor een breed scala aan activiteiten wordt gebruikt, in het bijzonder waar eindgebruikers in contact komen met de producten.
6976nlwerkzame stofIn verband met gewasbeschermingsmiddelen wordt onder werkzame stoffen verstaan: stoffen of micro-organismen, met inbegrip van virussen, met een algemene of specifieke werking tegen schadelijke organismen of op planten, delen van planten of plantaardige producten. Een gewasbeschermingsmiddel kan bestaan uit een werkzame stof alleen, zonder hulpstoffen, of het kan een preparaat zijn dat een of meer werkzame stoffen bevat.
6976enactive substanceAn active substance in the context of plant protection products is a substance or micro-organism, including a virus, having general or specific action against harmful organisms or on plants, parts of plants or plant products. A plant protection product may be composed of only one active substance, without co-formulants, or it may be a preparation including one or more active substances.
6977enbudgetary authorityThe European Parliament and the Council of the European Union.
6977nlbegrotingsautoriteitHet Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
6978encarcinogenicityA substance or a mixture of substances which induce cancer or increase its incidence. Substances which have induced benign and malignant tumours in well performed experimental studies on animals are considered also to be presumed or suspected human carcinogens unless there is strong evidence that the mechanism of tumour formation is not relevant for humans.
6978encarcinogenityA substance or a mixture of substances which induce cancer or increase its incidence. Substances which have induced benign and malignant tumours in well performed experimental studies on animals are considered also to be presumed or suspected human carcinogens unless there is strong evidence that the mechanism of tumour formation is not relevant for humans.
6978nlkankerverwekkendheidEen stof of mengsel van stoffen die kanker veroorzaken of het risico op kanker vergroten. Stoffen die goed- en kwaadaardige tumoren bij dieren in correct uitgevoerde experimentele onderzoeken hebben veroorzaakt worden eveneens geacht of verdacht kankerverwekkend bij de mens te zijn, tenzij duidelijk is aangetoond dat het mechanisme van tumorvorming voor de mens niet relevant is.
6979nlchemisch procesElke industriële activiteit waarbij een fabrikant of downstreamgebruiker een stof in geconstrueerde faciliteiten gebruikt.
6979enchemical processAny industrial activity involving the use of a substance in engineered facilities by a manufacturer or any downstream user.
6980enchemical structureThe arrangement of atoms in a constituent. It includes molecular geometry, electronic structure and crystal structure of the constituent.
6980nlchemische structuurDe ordening van atomen in een bestanddeel. De chemische structuur betreft de moleculaire geometrie, elektronenstructuur en de kristallenstructuur van het bestanddeel.
6981nlverbinding
6981encompound
6982nlconcentratiegrensEen grenswaarde/drempel voor elk(e) geklasseerde onzuiverheid, additief of afzonderlijk bestanddeel in een stof of mengsel die/dat kan leiden tot indeling van die stof of dat mengsel.
6982enconcentration limitA threshold of any classified impurity, additive or individual constituent in a substance or in a mixture that may trigger classification of the substance or the mixture.
6983nlco-rapporteurEen tweede lid van een comité dat de rapporteur moet helpen met het opstellen van een ontwerpadvies of met de beoordeling of een dossier van een lidstaat in overeenstemming is met de eisen van bijlage XV.
6983enco-rapporteurA second member of a Committee who is appointed to support the rapporteur when preparing a draft opinion or considering whether a Member State dossier conforms with the requirements of Annex XV.
6984nlcovalente bindingEen gebied van relatief hoge elektronendichtheid tussen kernen dat althans deels ontstaat uit het gezamenlijk delen van elektronen en leidt tot een aantrekkende kracht en kenmerkende internucleaire afstand.
6984encovalent bondA region of relatively high electron density between nuclei which arises at least partly from sharing of electrons and gives rise to an attractive force and characteristic internuclear distance.
6985enmolecular weightWeight of a molecule of a substance expressed in atomic mass units (amu) or as the molar mass (g/mole); it may be calculated from the molecular formula of the substance: it is the sum of the atomic weights of the atoms making up the molecule.
6985nlmolecuulgewichtGewicht van een molecuul of een stof uitgedrukt in atoommassa-eenheden (ame’s) of als molaire massa (g/mol); het kan worden berekend aan de hand van de moleculaire formule van de stof en is gelijk aan de som van de gewichten van de atomen waaruit de molecule bestaat.
6986nlreactieve stofIedere stof die rechtstreeks bij een chemische reactie is betrokken.
6986enreactantAny substance that is directly involved in a chemical reaction.
6987ensafeguard clauseThe possibility for a Member State to adopt a provisional measure where there are justifiable grounds for believing that urgent action is essential to protect human health or the environment in respect of a substance, on its own, in a preparation or in an article.
6987nlvrijwaringsclausuleEen lidstaat heeft de mogelijkheid voorlopige maatregelen te treffen wanneer hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat ter bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu onmiddellijk optreden absoluut noodzakelijk is ten aanzien van een stof, als zodanig of in een preparaat of voorwerp.
6988nlstabiliteitVermogen van een stof zijn chemische identiteit te behouden
6988enstabilityAbility for a substance to retain its chemical identity.
6989nlhoeveelheidsklasseDe voorschriften van de verordening zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal dat wordt geproduceerd of ingevoerd. Bij een registratie zal de hoeveelheidsklasse een van de bepalende factoren zijn voor de informatie-eisen.
6989entonnage bandThe requirements of the Regulation vary depending upon the tonnage of material manufactured or imported. When making a registration, the tonnage range or band into which that registration falls will be a determinant of the information requirements for that registration.
6989entonnage rangeThe requirements of the Regulation vary depending upon the tonnage of material manufactured or imported. When making a registration, the tonnage range or band into which that registration falls will be a determinant of the information requirements for that registration.
6990nldetailhandelaar
6990enretailer
6991enecotoxicologicalThat combines the methods of ecology and toxicology in studying the effects of toxic substances and especially pollutants on natural populations, communities, or ecosystems.
6991nlecotoxicologischCombinatie van de ecologische en toxicologische methoden bij de bestudering van de effecten van giftige stoffen en in het bijzonder verontreinigingen op natuurlijke populaties, gemeenschappen of ecosystemen.
6992nleindgebruikAlle vormen van gebruik van de stof of het preparaat, met uitzondering van gebruik waarbij het preparaat met andere stoffen en/of preparaten wordt vermengd om een nieuw preparaat te produceren. Het eindgebruik behelst in dit geval het gebruik door consumenten en beroepsmatige gebruikers (onder industriële en niet-industriële omstandigheden).
6992enend useAll uses of the substance/preparation, except those where the preparation is mixed with other substances and/or preparations to produce a new preparation. End-use here covers use by consumers and professionals (industry and non-industrial conditions).
6993enenvironmental hazard assessmentEvaluation of the information on the intrinsic properties of a substance to conclude on the hazards to the environment.
6993nlbeoordeling van de milieugevarenBeoordeling van de informatie over de intrinsieke eigenschappen van een stof om conclusies ten aanzien van de gevaren voor het milieu te kunnen trekken.
6994nlForum voor de uitwisseling van handhavingsinformatieEen forum voor de coördinatie van een netwerk van instanties van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze verordening.
6994enForum for Exchange of Information on EnforcementA forum that coordinates a network of Member State authorities responsible for enforcement.
6995enhuman health hazard assessmentEvaluation of the information on the intrinsic properties of a substance to conclude on the hazards to human health.
6995nlbeoordeling van de gevaren voor de gezondheid van de mensBeoordeling van de informatie over de intrinsieke eigenschappen van een stof om conclusies ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid van de mens te kunnen trekken.
6996nlhumane toxiciteitMate waarin een stof of mengsel van stoffen schadelijke effecten voor de mens kan hebben.
6996enhuman toxicityDegree to which a substance or mixture of substances can cause adverse effects to humans.
6997enindustrial userEnd user using substances/preparations which do not remain in the product (e.g. is applied as a processing aid) in the context of an industrialprocess.
6997nlindustrieel gebruikerEen eindgebruiker die gebruik maakt van stoffen/preparaten die niet in het product blijven (bv. die gebruikt worden als technische hulpstoffen) in het kader van een industrieel proces.
6998nlIUPAC-nomenclatuurSystematische benaming van chemische samenstellingen zoals aanbevolen door de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
6998enIUPAC nomenclatureSystematic way of naming chemical compounds as recommended by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
6999enManual of Decisions and OpinionsManual on interpretation and implementation of the REACH Regulation based on conclusions from the Member State Committee.
6999nlhandboek van besluiten en adviezenEen handboek voor de interpretatie en tenuitvoerlegging van de REACH-Verordening op basis van conclusies van het Comité lidstaten.
7000enmutagen category 1Substances known to be mutagenic to humans. There is sufficient evidence to establish a causal association between human exposure to a substance and heritable genetic damage.
7000enmutagenic category 1Substances known to be mutagenic to humans. There is sufficient evidence to establish a causal association between human exposure to a substance and heritable genetic damage.
7000nlmutagene categorie 1Stoffen waarvan bekend is dat zij mutageen zijn voor de mens. Er is voldoende bewijs voor een oorzakelijk verband tussen blootstelling van de mens aan de stof en erfelijke genetische schade.
7001nlzonder gegevens geen handelAls een stof niet is geregistreerd zijn de gegevens ervan niet beschikbaar en kan de stof niet langer wettig en rechtmatig worden vervaardigd of geleverd.
7001enno data, no marketIf a substance is not registered, then its data will not be available and, as a result, it will no longer be possible to manufacture or supply this substance legally.
7002nlniet-dispersief gebruikVerwijst naar processen waarbij stoffen zodanig worden gebruikt dat alleen bepaalde werknemers die met deze processen vertrouwd zijn met dergelijke stoffen in contact komen.
7002ennon dispersive useRefers to processes in which substances are used in such a way that only certain groups of workers, with knowledge of the processes, come into contact with these substances.
7003nltestmethode zonder dierproevenAndere methoden dan dierproeven zoals chemische en biologische read-across, in-vitroresultaten, informatie in vivo op analogen, kwantitatieve structuuractiviteitsrelaties (QSAR’s) en ‘exposure-based waiving’ (vrijstelling van testen voor stoffen zonder blootstellingsrisico’s)
7003ennon-animal testingAlternative methods to animal testing such as chemical and biological read-across, in vitro results, in vivo information on analogues, quantitative structure-activity relationships (QSARs), and exposure-based waiving.
7004enmutagen category 2Substances which should be regarded as if they are mutagenic to humans. There is sufficient evidence to provide a strong presumption that human exposure to the substance may result in the development of heritable genetic damage (generally on the basis of appropriate animal studies).
7004enmutagenic category 2Substances which should be regarded as if they are mutagenic to humans. There is sufficient evidence to provide a strong presumption that human exposure to the substance may result in the development of heritable genetic damage (generally on the basis of appropriate animal studies).
7004nlmutagene categorie 2Stoffen die moeten worden beschouwd als mutageen voor de mens. Er is voldoende bewijs voor een sterk vermoeden dat blootstelling van de mens aan een dergelijke stof kan leiden tot de ontwikkeling van erfelijke genetische schade (doorgaans gebaseerd op passende dieronderzoeken).
7005enmutagen category 3Substances which cause concern for humans owing to possible mutagenic effects. There is evidence from appropriate mutagenicity studies, but this is insufficient to place the substance in Category 2.
7005enmutagenic category 3Substances which cause concern for humans owing to possible mutagenic effects. There is evidence from appropriate mutagenicity studies, but this is insufficient to place the substance in Category 2.
7005nlmutagene categorie 3Stoffen die reden geven tot bezorgdheid voor de mens omdat zij mogelijk mutaties veroorzaken. Dit zou blijken uit specifieke mutageniteitsonderzoeken, maar deze zijn onvoldoende om de stof in categorie 2 onder te brengen.
7006enphysicochemical hazard assessmentEvaluation of the information on the intrinsic properties of a substance to conclude on the hazards to human health due to its physicochemical properties.
7006nlbeoordeling van fysisch-chemische gevaarsaspectenBeoordeling van de informatie over de intrinsieke eigenschappen van een stof om conclusies ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid van de mens te kunnen trekken aan de hand van de fysisch-chemische eigenschappen van de stof.
7007nlprioriteitstellingOntwikkeling van criteria om te kunnen vaststellen welke stoffen als eerste voor een risicobeoordeling in aanmerking komen
7007enprioritisation for evaluationDevelopment of criteria for prioritising which substances should be subject to the substance evaluation process using a risk-based approach.
7008nlberoepsmatig gebruiker
7008nlprofessioneel gebruiker
7008enprofessional user
7009enreacted formThe chemical form in which a substance ends up following its chemical reaction.
7009nlgereageerde vormDe chemische vorm van een stof na zijn chemische reactie
7010enreactivityCapacity or tendency to react chemically; the degree to which a substance is chemically reactive.
7010nlreactiviteitCapaciteit of neiging tot chemische reactie; de mate waarin een stof chemisch reactief is.
7011nlterugwinningsprocesEen technisch proces dat leidt tot de terugwinning van een stof als zodanig, uit een preparaat of uit afvalvoorwerpen.
7011enrecovery processA technical process that leads to the recovery of a substance on its own, in a preparation or in articles from waste.
7012nlregistratievergoedingVergoeding die de registrant aan het Agentschap moet betalen voor de registratie van een stof.
7012enregistration feeFee to be paid by the registrant to the Agency for registration of a substance.
7013nlregistratienummerNummer dat automatisch door het REACH-IT-systeem van het Agentschap aan de registrant wordt toegekend zodra de registratie van een stof volledig is.
7013enregistration numberNumber assigned automatically by the REACH IT system at the Agency to the registrant once the registration of a substance is complete.
7014nlindieningsdatumDatum van ontvangst van de registratie bij het Agentschap
7014ensubmission dateDate of receipt of the registration at the Agency.
7015ensubmission numberNumber assigned by the Agency (given automatically by REACH-IT) to be used for all correspondence concerning the registration until the registration is complete.
7015nlindieningsnummerDoor het Agentschap toegekend nummer (automatisch gegenereerd door REACH-IT) dat in alle correspondentie over de registratie moet worden vermeld totdat de registratie volledig is.
7016nlvervangingsplanVoorstel – met tijdschema – over de vervanging van een stof door (een) veiliger alternatief/ven. Het vervangingsplan wordt opgenomen in de aanvraag voor autorisatie als er goede alternatieven beschikbaar zijn. Dit kan ook worden verlangd bij de herziening van een bepaalde autorisatie.
7016ensubstitution planProposal including a timetable detailing the replacement of a substance by a safer alternative/s. The substitution plan shall be included in the application for authorisation if suitable alternatives are available. It might also be required within the review of a given authorisation.
7017entoxic for reproduction category 1Substances known to impair fertility in humans and substances known to cause developmental toxicity in humans.
7017nlgiftig voor de voortplanting categorie 1Stoffen waarvan bekend is dat zij bij de mens de vruchtbaarheid schaden en stoffen waarvan bekend is dat zij ontwikkelingstoxiciteit bij de mens teweegbrengt.
7018entoxicologicalRelated to the study of the adverse effects of chemicals on living organisms.
7018nltoxicologischGerelateerd aan het onderzoek naar de negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen.
7019entoxic for reproduction category 2Substances which should be regarded as if they impair fertility in humans and substances which should be regarded as if they cause developmental toxicity to humans.
7019nlgiftig voor de voortplanting categorie 2Stoffen die moeten worden beschouwd als schadelijk voor de vruchtbaarheid bij de mens en stoffen die moeten worden beschouwd als veroorzaker van ontwikkelingstoxiciteit bij de mens.
7020entoxic for reproduction category 3Substances which cause concern for human fertility and substances which cause concern for humans owing to possible developmental toxic effects.
7020nlgiftig voor de voortplanting categorie 3Stoffen die reden tot bezorgdheid geven voor de menselijke vruchtbaarheid en stoffen die reden tot bezorgdheid geven wegens mogelijke giftige effecten voor de ontwikkeling.
7021enend userPerson or body using substances or preparations in an industrial or professional activity (e.g. not a consumer or distributor) who does not supply it further downstream.
7021nleindgebruikerEen persoon of orgaan die/dat stoffen of preparaten gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten (geen consument of distributeur) en deze niet verder downstream levert.
7022nlgebruikssector
7022nlSU
7022ensector of use
7022enSU
7023nlchemische productcategorie
7023nlPC
7023enchemical product category
7023enPC
7024nlprocescategorie
7024nlPROC
7024enprocess category
7024enPROC
7025nlvoorwerpcategorie
7025nlAC
7025enarticle category
7025enAC
7026nlBij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
7026enIf medical advice is needed, have product container or label at hand.
7027nlBuiten het bereik van kinderen houden.
7027enKeep out of reach of children.
7028nlAlvorens te gebruiken, het etiket lezen.
7028enRead label before use.
7029nlAlvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
7029enObtain special instructions before use.
7030nlPas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
7030enDo not handle until all safety precautions have been read and understood.
7031nlVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
7031enKeep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
7032nlNiet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
7032enDo not spray on an open flame or other ignition source.
7033nlVan kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
7033enKeep/Store away from clothing/…/combustible materials.
7034nlVermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.
7034enTake any precaution to avoid mixing with combustibles…
7035nlContact met de lucht vermijden.
7035enDo not allow contact with air.
7036nlContact met water vermijden.
7036enDo not allow contact with water.
7037nlVochtig houden met…
7037enKeep wetted with…
7038nlOnder inert gas werken.
7038enHandle under inert gas.
7039nlTegen vocht beschermen.
7039enProtect from moisture.
7040nlIn goed gesloten verpakking bewaren.
7040enKeep container tightly closed.
7041nlUitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
7041enKeep only in original container.
7042nlKoel bewaren.
7042enKeep cool.
7043nlOpslag- en opvangreservoir aarden.
7043enGround/bond container and receiving equipment.
7044nlExplosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
7044enUse explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/ equipment.
7045nlUitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
7045enUse only non-sparking tools.
7046nlVoorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
7046enTake precautionary measures against static discharge.
7047nlHoud afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.
7047enKeep valves and fittings free from oil and grease.
7048nlMalen/schokken/…/wrijving vermijden.
7048enDo not subject to grinding/shock/…/friction.
7049nlOok na gebruik niet doorboren of verbranden.
7049enDo not pierce or burn, even after use.
7050nlStof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
7050enDo not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
7051nlInademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
7051enAvoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
7052nlContact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
7052enDo not get in eyes, on skin, or on clothing.
7053nlBij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
7053enAvoid contact during pregnancy/while nursing.
7054nlNa het werken met dit product … grondig wassen.
7054enWash … thoroughly after handling.
7055nlNiet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
7055enDo not eat, drink or smoke when using this product.
7056nlgevaarsignaalwoord ter aanduiding van de ernstigere gevarencategorieën
7056enDangerA signal word indicating the more severe hazard categories
7057nlwaarschuwingsignaalwoord ter aanduiding van de minder ernstige gevarencategorieën
7057enWarningA signal word indicating the less severe hazard categories
7058enabsorptionthe entrance of a substance in a body across a cell membrane
7058nlabsorptieDe opname van water, andere vloeistoffen of opgeloste chemische stoffen door een cel of een organisme.
7059nlchronischOp lange termijn of langdurig. Het kan een effect aangaande blootstelling of gezondheid omschrijven. Een chronische blootstelling is een blootstelling op lange termijn.
7059enchronicLong-term or prolonged. It can describe either an exposure or a health effect. A chronic exposure is a long-term exposure.
7060nlconcentratie/dosisniveau
7060enconcentration/dose level
7061enconsumer useThe use of a chemical substance that is directly, or as part of a mixture, sold to or made available to consumers for their use in or around a permanent or temporary household or residence, in or around a school, or in or around recreational areas.
7061nlconsumptief gebruikHet gebruik van een chemische stof die direct of als onderdeel van een mengsel wordt verkocht of voor consumenten beschikbaar wordt gemaakt voor het gebruik door hen in of rond een permanent of tijdelijk huishouden of verblijf, in of rond een school, of in of rond recreatiegebieden.
7062encorrosivityAbility of a chemical to causes visible destruction of, or irreversible alterations in, living tissue by chemical action at the site of contact.
7062nlcorrosiviteit
7063endistributionthe movement of a chemical substance from the systemic circulation to various tissues or organs throughout the body
7063nlverspreiding
7064nlEINECS-nummerIn de EINECS is voor de stoffen een identificatiecode vastgelegd. Deze code start met het nummer 200-001-8.
7064enEINECS numberIdentification code for each substance listed in the EINECS. The code starts at 200-001 8.
7065enELINCS numberIdentification code defined and published in the ELINCS for each new substance notified under the Directive 67/548/EEC. The code starts at 400-010-9.
7065nlELINCS-nummerAan nieuwe stoffen waarvan in het kader van Richtlijn 67/548/EEG kennisgeving is gedaan, is een identificatiecode toegekend die is gepubliceerd in de ELINCS. Deze code start met het nummer 400-010-9.
7066nlkarakterisering van de emissieSchatting van de hoeveelheden van de stof die bij alle door de fabrikant of importeur uitgevoerde activiteiten en elk geïdentificeerd gebruik in de verschillende milieucompartimenten vrijkomen, en een bepaling van de te verwachten routen via welke de mens en het milieu aan de stof worden blootgesteld.
7066enemission characterisationEstimation of the amounts of the substance released to the different environmental compartments during all activities carried out by the manufacturer or importer and all identified uses, and an identification of the likely routes by which humans and the environment are exposed to the substance.
7067nlmilieucompartiment
7067enenvironmental sphere
7068nlblootstellingContact van een organisme met een chemisch, radiologisch of fysisch middel. Blootstelling wordt gekwantificeerd als de voor absorptie beschikbare hoeveelheid van het middel op de uitwisselingsgrenzen van het organisme (bv. huid, longen, darmen).
7068enexposureContact of an organism with a chemical, radiological, or physical agent. Exposure is quantified as the amount of the agent available at the exchange boundaries of the organism (e.g. skin, lungs, gut) and available for absorption.
7069enexposure controlThe full range of specific risk management measures to be taken during use in order to minimise worker and environmental exposure.
7069nlbeheersing van blootstellingDe hele scala van specifieke risicobeheersmaatregelen die tijdens het gebruik moeten worden genomen om blootstelling van de werknemers en het milieu tot een minimum te beperken.
7070enexposure estimationQuantification of exposure related to the operational conditions and risk management measures as described in an exposure scenario. Exposure scenario building and the related exposure estimate together build the exposure assessment.
7070nlschatting van de blootstellingKwantificering van blootstelling met betrekking tot de operationele omstandigheden en de risicobeheersmaatregelen zoals beschreven in een blootstellingsscenario. Opbouw van een blootstellingsscenario en de daarmee verband houdende schatting van blootstelling vormen samen de beoordeling van blootstelling.
7071enexposure levelThe amount (concentration) of a chemical at the absorptive surfaces of an organism.
7071nlblootstellingsniveauDe hoeveelheid (concentratie) van een chemische stof aan de absorptieoppervlakken van een organisme.
7072nleindproduct
7072enfinished article
7073nlhistorische gegevens over de mensEpidemiologisch onderzoek bij blootgestelde populaties, gegevens over de blootstelling bij ongevallen of tijdens de beroepsuitoefening, en klinisch onderzoek, die de relevante gezondheidseffecten op de mens behandelen.
7073enhistorical human dataEpidemiological studies on exposed populations, accidental or occupational exposure data and clinical studies, which address the relevant health effect(s) in humans.
7074enindirect exposureUptake via air, water and the food chain.
7074nlonrechtstreekse blootstellingOpname via de lucht, het water en de voedselketen.
7075enlifecycleThe phases, changes, or stages through which a substance passes throughout its lifetime.
7075nllevenscyclusDe fasen, veranderingen of stadia die een stof tijdens zijn leven doorloopt.
7076enmobilityThe potential of the substance or the appropriate constituents of a preparation, if released to the environment, to transport to groundwater or far from the site of release.
7076nlmobiliteitHet vermogen van de stof of de betreffende bestanddelen van een preparaat om, indien zij in het milieu terechtkomen, naar het grondwater of ver van de plaats van lozing te worden getransporteerd.
7077ennon-stabilised formThe form of a substance which does not include the presence of a stabiliser necessary to preserve its stability.
7077nlniet-gestabiliseerde vormDe vorm van een stof zonder een stabilisator die nodig is om de stabiliteit ervan te behouden.
7078enquantitative dose (concentration) – response (effect) relationshipRelationship between the total amount of an agent administered to, taken up or absorbed by an organism, system or (sub) population and the changes developed in that organism, system or (sub) population in reaction to the agent.
7078nlkwantitatieve relatie tussen dosis (concentratie) en respons (effect)Relatie tussen de totale hoeveelheid van een middel dat is toegediend aan, opgenomen door of geabsorbeerd door een organisme, systeem of (sub)populatie en de veranderingen die in dat organisme, dat systeem of die (sub)populatie als reactie op dat middel opgetreden zijn.
7079enreaction productThe product of the reaction between the reactants.
7079nlreactieproductHet product van de reactie tussen de reactanten.
7080enread-across approachPrediction from data for reference substance(s) within the group or ‘category’ of substances by interpolation to other substances in the group.
7080nl“read-across”-aanpakGegevens voor referentiestof(fen) binnen de groep of “categorie” van stoffen door interpolatie naar andere stoffen binnen de groep.
7081enroute of exposureThe way in which an organism may contact a chemical substance.
7081nlblootstellingsrouteDe route waarlangs een organisme in contact met een chemische stof kan komen.
7082ensensitisationSensitisation is caused by agents that can activate the immune system, which leads to allergic response or other adverse health effects.
7082nlsensibiliseringSensibilisering wordt veroorzaakt door middelen die het immuunsysteem kunnen activeren, wat leidt tot allergische respons of andere schadelijke gezondheidseffecten.
7083enstabilised formThe form of a substance which includes the presence of a stabiliser.
7083nlgestabiliseerde vormDe vorm van een stof in de aanwezigheid van een stabilisator.
7084nlonderzoek naar subchronische toxiciteit
7084ensub-chronic toxicity study
7085nlonderzoek naar giftigheid voor de voortplanting met twee generaties
7085entwo-generation reproductive toxicity study
7086nlacuut effectEen zich snel ontwikkelend effect als gevolg van een enkelvoudige of korte blootstelling.
7086enacute effectA rapidly developing effect caused by a single or brief exposure.
7087nlacute toxiciteitAcute toxiciteit verwijst naar schadelijke effecten als gevolg van een enkelvoudige of korte blootstelling.
7087enacute toxicityAcute toxicity refers to adverse effects, which result from a single or short term exposure.
7088enadsorptionPhysical or chemical bonding of molecules of gas, liquid or a dissolved substance to the external surface of a solid or the internal surface, if the material is porous, in a very thin layer.
7088nladsorptieFysische of chemische binding van moleculen van gas, vloeistof of een opgeloste stof in een zeer dunne laag aan het buitenoppervlak van een vaste stof of het binnenoppervlak, als het materiaal poreus is.
7089enbioaccumulationProgressive increase in the amount of a substance in an organism or part of an organism which occurs because the rate of intake exceeds the organism's ability to remove the substance from the body.
7089nlbioaccumulatie
7090enbioconcentrationThe accumulation of a chemical in tissues of an organism to levels greater than in the environment in which the organism lives.
7090nlbioconcentratieDe accumulatie van een chemische stof in weefsels van een organisme tot niveaus die hoger zijn dan in de leefomgeving van het organisme.
7091enbiodegradationThe decomposition of chemical substances in the environment through biological processes.
7091nlafgebroken langs biologische wegDe afbraak van chemische stoffen in het milieu via biologische processen.
7091nlbiologische afbraakDe afbraak van chemische stoffen in het milieu via biologische processen.
7092nlbijproductEen product uit een productieproces dat niet als het hoofdmateriaal wordt beschouwd.
7092enby-productA product from a manufacturing process that is not considered the principal material.
7093nlcontrolegroepEen controlegroep bestaat uit onbehandelde proefobjecten waarvan de resultaten worden vergeleken met die van de testgroepen ter evaluatie van de effecten.
7093encontrol groupA group of untreated targets that is compared to experimental groups on outcome measurement in impact evaluations.
7094endecompositionThe separation of a chemical compound into elements or smaller compounds. It is sometimes defined as the opposite of a chemical synthesis. Chemical decomposition is often an undesired chemical reaction.
7094nlontledingEen chemische reactie waarbij een enkele stof wordt omgezet in één of meer andere (kleinere) stoffen. Ontleding wordt soms omschreven als het tegenovergestelde van een chemische synthese. Chemische ontleding is vaak een ongewenste chemische reactie.
7095nlafbraakAfbreken van complexe naar meer eenvoudige stoffen als gevolg van bijvoorbeeld chemische of biologische processen.
7095endegradationBreaking down of complex substances to simpler ones as a result of, for example, chemical or biological processes.
7096endetection limitThe minimum quantity of a substance that can be measured with a predetermined confidence level for presence of the substance.
7096nldetectiegrensDe minimale hoeveelheid van een stof die gemeten kan worden met een van tevoren vastgesteld betrouwbaarheidsniveau voor de aanwezigheid van de stof.
7097nlontwikkelingstoxiciteitOntwikkelingseffecten betreffen bijvoorbeeld groei- en ontwikkelingsachterstand, misvormingen en functionele gebreken in het nageslacht.
7097endevelopmental toxicityDevelopmental effects refer to e.g. growth and developmental retardation, malformations and functional deficits in the offspring.
7098endistillationThe process by which the parts of a mixture are separated by vaporization and condensation.
7098nldestillatieHet proces waarbij delen van een mengsel worden gescheiden door middel van verdamping en condensatie.
7099enecotoxicityThe capacity of a substance to cause toxic effects not only on living species but also on their organisations, their relations with the inanimate material, and their inter-relations (biological imbalances). The ecotoxicity of a substance is in particular linked to its long-term effects. The ecotoxic threat is therefore all the greater if the substance is stable and if it can be accumulated by organisms throughout the food chains.
7099nlecotoxiciteitHet vermogen van een stof tot het veroorzaken van toxische effecten op levende soorten, op de organisatie ervan, de verhoudingen ervan tot levenloos materiaal en de verhoudingen tussen soorten onderling (biologische onbalans). De ecotoxiciteit van een stof is in het bijzonder verbonden met de lange-termijneffecten ervan. De ecotoxische dreiging is derhalve alleen maar groter wanneer de stof stabiel is en kan accumuleren in organismen in de gehele voedselketen.
7100eneliminationElimination of organic and inorganic, solid, solute and volatile substances – endogenous or exogenous – through the excretory organs of the organism.
7100nleliminatieEliminatie of uitscheiden van organische en anorganische, vaste, opgeloste en vluchtige stoffen – endogeen of exogeen – via de uitscheidingsorganen van het organisme.<br>
7101enend productThe final product of a manufacturing process.
7101nleindproductHet uiteindelijke product van een productieproces.
7102enflash-pointLowest temperature at which a flame will propagate through the vapour of a combustible material to the liquid surface.
7102nlvlampuntLaagste temperatuur waarbij een vlam zich door de damp van een ontvlambaar materiaal naar het vloeistofoppervlak voortplant.
7103enimmunotoxicityThe toxic effect of an immunotoxin on the immune system.
7103nlimmunotoxiciteitHet toxische effect van een immunotoxine op het immuunsysteem.
7104enirritationIrritation refers local effects on the skin, in the eyes or in respiratory system, which are considered to be reversible and usually less severe.
7104nlirritatieIrritatie verwijst naar lokale effecten op de huid, in de ogen of in het ademhalingsstelsel, die als omkeerbaar en doorgaans minder ernstig worden beschouwd.
7105nlmetabolismeAlle chemische reacties die in een levend organisme plaatsvinden, die zowel anabolisme als katabolisme omvatten. Basaal metabolisme is de energie-uitwisseling van een dier in rust. Anabolisme is de synthese van complexe moleculen uit meer eenvoudige moleculen. Katabolisme is de afbraak door organismen van complexe moleculen tot meer eenvoudige moleculen, waarbij energie vrijkomt.
7105enmetabolismAll the chemical reactions that take place in a living organism, comprising both anabolism and catabolism. Basal metabolism is the energy exchange of an animal at rest. Anabolism is the synthesis of complex molecules from simpler ones. Catabolism is the breaking down by organisms of complex molecules into simpler ones with the liberation of energy.
7106enneurotoxicityThe occurrence of adverse effects on a nervous system following exposure to a chemical.
7106nlneurotoxiciteitHet optreden van schadelijke effecten op het zenuwstelsel na blootstelling aan een chemische stof.
7107enpersistenceThe capacity of a substance to remain chemically stable. This is an important factor in estimating the environmental effects of substances discharged into the environment. Certain toxic substances (e.g. cyanides) have a low persistence, whereas other less immediately toxic substances (e.g. many organochlorines) have a high persistence and may therefore produce more serious effects.
7107nlpersistentieHet vermogen van een stof om chemisch stabiel te blijven. Dit is een belangrijke factor bij het inschatten van de milieueffecten van stoffen die in het milieu worden geloosd. Sommige toxische stoffen (bv. cyaniden) hebben een lage persistentie, terwijl andere, minder rechtstreeks toxische stoffen (bv. veel organochloorverbindingen) een hoge persistentie hebben en derhalve meer ernstige effecten kunnen veroorzaken.
7108nlpolymerisatieVorming van polymeren door aaneenschakeling van meer eenvoudige moleculen (monomeren).
7108enpolymerisationFormation of polymers from simpler (monomer) molecules by addition.
7109nltoxiciteit bij herhaalde toedieningOptreden van toxische verschijnselen na herhaalde toediening van een stof of combinatie van stoffen.
7109enrepeated dose toxicityOccurrence of toxic phenomena after repeated administration of a substance or combination of substances.
7110enreproductive toxicityReproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
7110nlgiftigheid voor de voortplantingGiftigheid voor de voortplanting heeft betrekking op effecten zoals verminderde fertiliteit, effecten op geslachtsklieren en verstoring van de spermatogenese en omvat ook ontwikkelingstoxiciteit.
7111enroute of administrationPath by which a substance is taken into the body.
7111nltoedieningswegDe route waarlangs een stof in het lichaam wordt opgenomen.
7112nlstabilisatorEen stof die aan een andere stof wordt toegevoegd om voor de stabiliteit van die andere stof te zorgen.
7112nlstabiliseringsmiddelEen stof die aan een andere stof wordt toegevoegd om voor de stabiliteit van die andere stof te zorgen.
7112enstabiliserA substance added to another substance in order to ensure the stability of that other substance.
7112enstabilising agentA substance added to another substance in order to ensure the stability of that other substance.
7113entoxicokineticsStudy of the absorption, distribution, metabolism and excretion of test substances.
7113nltoxicokinetiekOnderzoek naar de absorptie, de verdeling, het metabolisme en de uitscheiding van proefverbindingen.
7114enanimal testingThe use of non-human vertebrates in experiments.
7114nldierproefHet gebruik van gewervelde dieren in experimenten
7114nlproef met dierenHet gebruik van gewervelde dieren in experimenten
7115nlautorisatieaanvraagProcedure die moet worden gestart door ondernemingen die een stof na de verbodsdatum willen gebruiken.
7115enauthorisation applicationProcedure to be initiated by those companies wishing to use a substance after the “sunset date”.
7115enauthorisation application procedureProcedure to be initiated by those companies wishing to use a substance after the “sunset date”.
7116enauthorisation procedureProcess consisting of the following steps: 1. Identification of SVHC, 2. Prioritisation and inclusion in Annex XIV, 3. Application for authorisation by industry, 4. Decision about granting an authorisation by Commission.
7116enauthorisation processProcess consisting of the following steps: 1. Identification of SVHC, 2. Prioritisation and inclusion in Annex XIV, 3. Application for authorisation by industry, 4. Decision about granting an authorisation by Commission.
7116nlautorisatieprocedureProces dat uit de volgende fases bestaat: 1. Vaststelling van zeer zorgwekkende stof, 2. Prioriteitstelling en opname in bijlage XIV, 3. Autorisatieaanvraag door onderneming, 4. Besluit over toekenning van een autorisatie door de Commissie.
7117enauthorisation provisionProvision that should ensure the good functioning of the internal market while assuring that the risks from substances of very high concern are properly controlled.
7117nlautorisatiebepalingBepaling die moet zorgen voor de goede werking van de interne markt, en tegelijk moet voorzien in een degelijke controle van de risico's van zeer risicovolle stoffen.
7118enauthorised useIf an authorisation is granted, a company can use the substance for the particular use(s) the authorisation was granted for.
7118nltoegelaten gebruikAls autorisatie voor een bepaald gebruik is verleend, kan een onderneming de stof daarvoor gebruiken.
7119nlcentrale procedure
7119encentralised procedure
7120enchemical agentAgent that produces chemical reactions.
7120nlchemisch agensAgens dat chemische reacties veroorzaakt.
7121nlcontrole op volledigheidHet Agentschap controleert elke registratie op volledigheid, om zich ervan te vergewissen dat alle ingevolge de artikelen 10 en 12 dan wel artikel 17 of 18 vereiste elementen, alsmede de in artikel 6, lid 4, artikel 7, leden 1 en 5, artikel 17, lid 2, of artikel 18, lid 2, bedoelde registratievergoeding zijn verstrekt.
7121encompleteness checkChecking that the Agency shall undertake of each registration in order to ascertain that all the elements required under Articles 10 and 12 or under Articles 17 or 18, as well as the registration fee referred to in Article 6(4), Article 7(1) and (5), Article 17(2) or Article 18(2) of the REACH Regulation, have been provided.
7122nlsamengestelde stof
7122encomplex substance
7123nlnalevingscontroleHet Agentschap kan elke registratie onderzoeken om deze op een of meer van de volgende punten te controleren:a) of de informatie in de overeenkomstig artikel 10 ingediende technische dossiers aan de voorschriften van de artikelen 10, 12 en 13 en de bijlagen III en VI tot en met X voldoet;b) of de in de technische dossiers ingediende aanpassingen van de standaardinformatie en de motiveringen ervan aan de voorschriften voor die aanpassingen van de bijlagen VII tot en met X en aan de algemene regels van bijlage XI voldoen;c) of de chemischeveiligheidsbeoordeling en het chemischeveiligheidsrapport die eventueel vereist zijn, voldoen aan de voorschriften van bijlage I, en of de voorgestelde risicobeheersmaatregelen adequaat zijn;d) of de overeenkomstig artikel 11, lid 3, of artikel 19, lid 2, ingediende toelichting een objectieve grondslag heeft.
7123encompliance checkChecking that the Agency may carry out on any registration in order to verify any of the following:<br>(a) that the information in the technical dossier(s) submitted pursuant to Article 10 complies with the requirements of Articles 10, 12 and 13 and with Annexes III and VI to X;<br>(b) that the adaptations of the standard information requirements and the related justifications submitted in the technical dossier(s) comply with the rules governing such adaptations set out in Annexes VII to X and with the general rules set out in Annex XI;<br>© that any required chemical safety assessment and chemical safety report comply with the requirements of Annex I and that the proposed risk management measures are adequate;<br>(d) that any explanation(s) submitted in accordance with Article 11(3) or Article 19(2) have an objective basis.
7124nlchemische samenstelling
7124nlsamenstelling
7124enchemical composition
7124encomposition
7125nlconcentratiedrempelwaarde
7125enconcentration threshold
7126nlgevaarlijk preparaatEen preparaat wordt als gevaarlijk aangemerkt en wordt bijgevolg onderworpen aan de maatregelen van Richtlijn 1999/45/EG als het: <br>-ten minste één gevaarlijke stof bevat als omschreven in artikel 2 (definities van gevaarlijke stoffen); <br>-na beoordeling als gevaarlijk wordt beschouwd wegens zijn fysisch-chemische eigenschappen en de gevaren die het oplevert voor de gezondheid en het milieu. De beoordelingsmethoden voor deze drie criteria staan vermeld in de bijlagen; <br>-niet als gevaarlijk wordt beschouwd in de strikte zin van de Richtlijn, maar toch een specifiek gevaar kan opleveren. Deze preparaten worden bepaald in de bijlage.
7126endangerous preparationA preparation is classed as dangerous and therefore subject to the provisions of Directive 1999/45/EC if it: <br>-contains at least one dangerous substance within the meaning of Article 2 (definitions of dangerous substances); <br>-is considered to be dangerous, after evaluation, because of its physico-chemical properties, or the dangers that it poses to health or to the environment. The methods of evaluation for these three criteria are set out in the annexes; <br>-is not considered dangerous within the strict meaning of the Directive but may nevertheless present a specific danger. These preparations are specified in the annex.
7127endossier evaluationEvaluation performed by the Agency consisting of:<br>- a compliance check to examine whether all required information is included in the registration dossier and whether this information is adequate.<br>- a checking of testing proposals to evaluate whether the testing proposals submitted in the registration dossier by the registrant, in case further testing is necessary for information specified in Annex IX and X or the Regulation, are adequate.
7127nldossierbeoordelingDe beoordeling door het Agentschap bestaat uit:<br>- een nalevingscontrole waarbij wordt nagegaan of alle vereiste informatie in het registratiedossier is opgenomen en of deze informatie adequaat is.<br>- een controle van testvoorstellen om te beoordelen of de door de registrant in het registratiedossier ingediende testvoorstellen adequaat zijn, indien ten behoeve van de in bijlage IX en X of de Verordening gespecificeerde informatie verdere testen nodig zijn .
7128eneco-labelling schemeScheme set up to identify products with a reduced environmental impact.
7128nlregeling betreffende ecolabelingRegeling voor de identificatie van producten met een geringere belasting voor het milieu.
7129enExecutive DirectorLegal representative of the European Chemicals Agency who shall exercise the responsibilities set out in Article 83 of the REACH Regulation.
7129nlUitvoerend directeurWettelijke vertegenwoordiger van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, die de taken zal uitvoeren die zijn uiteengezet in artikel 83 van de REACH-Verordening.
7130nlautorisatie-instantieInstantie die beoordeelt of de uit het gebruik van de stof voortvloeiende risico’s voor de gezondheid en het milieu afdoende worden beheerst en die de desbetreffende toestemming zal verlenen.
7130engranting authorityAuthority that will evaluate whether the risks to human health and the environment arising from the use of the substance are adequately controlled and will provide the relevant authorisation.
7131nlkamer van beroepEen bij de REACH-Verordening opgericht orgaan dat werkzaam is binnen het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Het is verantwoordelijk voor de behandeling van beroepen tegen bepaalde besluiten die het Agentschap uit hoofde van de REACH-Verordening heeft genomen.
7131enBoard of AppealBody established by the REACH Regulation. As a regulatory appeal body, it functions within the framework of the European Chemicals Agency. It is responsible for processing appeals lodged against certain decisions of the Agency adopted under the REACH Regulation.
7132nlcomitologieprocedureEen procedure waarbij de Europese Commissie voor de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving bijzondere adviescommissies moet raadplegen, die bestaan uit deskundigen uit de EU-lidstaten.
7132enCommittee procedureA process whereby the European Commission, when implementing EU law, has to consult special advisory committees composed of experts from the EU countries.
7133endangerous substanceThe classification of dangerous substances is based on categories clearly defined in Directive 67/548/EEC according to the greatest degree of hazard and the specific nature of the risks. These categories include explosive substances, inflammable substances, toxic substances, harmful substances, etc.
7133nlgevaarlijke stofDe indeling van de gevaarlijke stoffen is gebaseerd op in de richtlijn duidelijk omschreven categorieën, waarbij rekening is gehouden met de hoogste graad van gevaarlijkheid en de specifieke aard van de gevaren. Die categorieën zijn onder meer irriterende, ontplofbare, ontvlambare, giftige en schadelijke stoffen.
7134nlvrij entrepotEntrepot in het douanegebied waar geen invoerrechten worden geheven en geen handelspolitieke maatregelen gelden voor niet-communautaire goederen en waar voor communautaire goederen alle voor export noodzakelijke stappen kunnen worden gezet.
7134enfree warehouseWarehouse situated in the customs territory in which import duties and commercial policy measures are suspended for non-Community goods, and Community goods can already benefit from measures requiring their export.
7135nlvrije zoneEntrepot in het douanegebied waar geen invoerrechten worden geheven en geen handelspolitieke maatregelen gelden voor niet-communautaire goederen en waar voor communautaire goederen alle voor export noodzakelijke stappen kunnen worden gezet.
7135enfree zoneZone situated in the customs territory in which import duties and commercial policy measures are suspended for non-Community goods, and Community goods can already benefit from measures requiring their export.
7136eninternal marketThe internal market of the European Union is a single market in which the free movement of goods, services, capital and persons is ensured, and in which European citizens are free to live, work, study and do business.
7136nlinterne marktDe interne markt van de Europese Unie is een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen waarbinnen de Europese burgers vrij kunnen wonen, werken, studeren of zakendoen.
7137nlrechtspersoonConcept in veel rechtssystemen dat betrekking heeft op ondernemingen die rechtspersoonlijkheid hebben gekregen in het voor hen geldende rechtssysteem (het recht van de lidstaat van vestiging) en daarom rechten en verplichtingen hebben onafhankelijk van de mensen of andere ondernemingen achter hen.
7137enlegal personConcept applied in many legal systems to refer to companies which have been endowed with legal personality by the legal system applicable to them (the law of the Member State in which they are established) and therefore are capable of carrying rights and obligations, independently of the people or other companies behind them.
7138nlnatuurlijk persoonConcept in veel rechtssystemen dat betrekking heeft op mensen die de bekwaamheid en het recht hebben om contracten of handelstransacties te sluiten. Doorgaans betreft het mensen die wettelijk meerderjarig en in het volledige bezit van hun rechten zijn.
7138ennatural personConcept applied in many legal systems to refer to human beings who are capable and have the right to engage into contracts or commercial transactions. These are usually people who have reached the age of legal maturity and are in full possession of their rights.
7139nlimporteurEen in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de invoer verantwoordelijk is.
7139enimporterAny natural or legal person established within the Community who is responsible for import.
7140nlonzuiverheidEen bestanddeel dat onopzettelijk aanwezig is in een vervaardigde stof. Het kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de startmaterialen of het resultaat zijn van neven- of onvolledige reacties tijdens het productieproces. Hoewel het in de eindstof aanwezig is, werd het niet opzettelijk toegevoegd. In de meeste gevallen maken onzuiverheden minder dan 10% van de stof uit.
7140enimpurityAn unintended constituent present in a substance as manufactured. It may, for example, originate from the starting materials or be the result of secondary or incomplete reactions during the production process. While it is present in the final substance, it was not intentionally added. In most cases impurities constitute less than 10% of the substance.
7141enin vitro testingStudies in the laboratory, usually involving isolated organs, tissues, cells or biochemical systems.
7141nlin-vitrotestDe term verwijst naar studies in het laboratorium waarbij gewoonlijk geïsoleerde organen, weefsels, cellen of biochemische systemen betrokken zijn.
7142enin vivo testingTesting within a living organism.
7142nlin-vivotestTest in een levend organisme
7143enindications of dangerIn the existing provisions on classification and labelling, laid down in Directive 67/548/EEC, the indications of danger are words which are included on the packaging of the substance or the preparation, together with the danger symbol. Indication of danger describes the type of danger associated with the symbol.
7143nlgevaarsaanduidingenIn de bestaande bepalingen inzake indeling en etikettering, zoals opgenomen in richtlijn 67/548/EEG, zijn de gevarenaanduidingen woorden die vermeld worden op de verpakking van de stof of het preparaat, samen met het gevaarsymbool. De gevarenaanduiding beschrijft het soort gevaar dat gepaard gaat met het symbool.
7144eninformation requirementInformation needed in a registration dossier (see Article 10 and Annexes VI to XI of the REACH Regulation). It includes information on inherent properties of the substance, as well as some information on manufacture, use and exposure.
7144nlinformatie-eisInformatie-eisen verwijzen naar de informatie die nodig is voor een registratiedossier (zie artikel 10 en bijlagen VI tot XI). Dit omvat zowel informatie over inherente eigenschappen van de stof als informatie over de vervaardiging, het gebruik en de blootstelling.
7144nlinformatievereisteInformatie-eisen verwijzen naar de informatie die nodig is voor een registratiedossier (zie artikel 10 en bijlagen VI tot XI). Dit omvat zowel informatie over inherente eigenschappen van de stof als informatie over de vervaardiging, het gebruik en de blootstelling.
7145enintermediateSubstance that is manufactured for and consumed in or used for chemical processing in order to be transformed into another substance.
7145nltussenproductEen stof die uitsluitend vervaardigd wordt voor en verbruikt wordt in of gebruikt wordt voor een chemische reactie, om omgezet te worden in een andere stof.
7146nlintrinsieke eigenschapEen intrinsieke eigenschap van een chemische stof is een kenmerk van de stof dat gebruikt kan worden om het lot ervan te bepalen of om potentiële gevaren te identificeren. Om een stof onder REACH te registreren, moet de registrant specifieke informatie indienen over de intrinsieke eigenschappen van de stof in elk van de volgende gebieden:<br>- fysisch/chemische eigenschappen<br>- informatie over de toxiciteit voor de mens<br>- ecotoxicologische informatie<br>Gegevens over de intrinsieke eigenschappen van een stof worden ingedeeld in eindpunten. Bijvoorbeeld: “carcinogeniciteit” is een menselijk toxicologisch eindpunt.
7146enintrinsic propertyA characteristic of the chemical substance which can be used to determine its fate or to identify potential hazards. In order to register a substance under REACH, the registrant must submit specific information about the intrinsic properties of the substance in each of the following areas:<br>- physical/chemical properties<br>- human toxicological information<br>- ecotoxicological information<br>Data on the intrinsic properties of a substance are categorised into endpoints. For instance, ‘carcinogenicity’ is a human toxicological endpoint.
7147enindustry categoryIndicates in which sectors of economy (including private household and public domain) the substance is used. This descriptor is based on the NACE system.
7147enICIndicates in which sectors of economy (including private household and public domain) the substance is used. This descriptor is based on the NACE system.
7147nlcategorie van de industrieDe categorie van de industrie geeft aan in welke economische sectoren (met inbegrip van de huishoudelijke en de openbare sector) de stof gebruikt wordt. Deze descriptor is gebaseerd op het NACE-systeem.
7147nlICDe categorie van de industrie geeft aan in welke economische sectoren (met inbegrip van de huishoudelijke en de openbare sector) de stof gebruikt wordt. Deze descriptor is gebaseerd op het NACE-systeem.
7148nlinformatietechnologie
7148nlIT
7148eninformation technology
7148enIT
7149enintegrated pollution prevention and controlThe European Union defines the obligations with which industrial and agricultural activities with a high pollution potential must comply. It establishes a procedure for authorising these activities and sets minimum requirements to be included in all permits, particularly in terms of pollutants released. The aim is to prevent or reduce pollution of the atmosphere, water and soil, as well as the quantities of waste arising from industrial and agricultural installations, to ensure a high level of environmental protection.
7149enIPPCThe European Union defines the obligations with which industrial and agricultural activities with a high pollution potential must comply. It establishes a procedure for authorising these activities and sets minimum requirements to be included in all permits, particularly in terms of pollutants released. The aim is to prevent or reduce pollution of the atmosphere, water and soil, as well as the quantities of waste arising from industrial and agricultural installations, to ensure a high level of environmental protection.
7149nlgeïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingDe Europese Unie heeft eisen vastgesteld waaraan industriële en landbouwactiviteiten met een groot verontreinigingspotentieel moet voldoen. Voor deze activiteiten moet een vergunning worden aangevraagd waarin de minimumeisen zijn vermeld, met name wat betreft het lozen van vervuilende stoffen. Doel is tot een hoog niveau van milieubescherming te komen door afval van industriële en landbouwinstallaties zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken evenals de lozing van vervuilende stoffen in lucht, water en bodem.
7149nlIPPCDe Europese Unie heeft eisen vastgesteld waaraan industriële en landbouwactiviteiten met een groot verontreinigingspotentieel moet voldoen. Voor deze activiteiten moet een vergunning worden aangevraagd waarin de minimumeisen zijn vermeld, met name wat betreft het lozen van vervuilende stoffen. Doel is tot een hoog niveau van milieubescherming te komen door afval van industriële en landbouwinstallaties zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken evenals de lozing van vervuilende stoffen in lucht, water en bodem.
7150enInternational Organization for StandardizationISO is the world's largest developer and publisher of International Standards, organised as a network of the national standards institutes of 158 countries, one member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system.
7150enISOISO is the world's largest developer and publisher of International Standards, organised as a network of the national standards institutes of 158 countries, one member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system.
7150nlInternationale Organisatie voor Standaardisatie
7150nlISO
7151nlInternationale Databank voor uniforme informatie over chemische stoffenIUCLID is een databank- en beheersysteem voor gegevens over chemische stoffen.
7151nlIUCLIDIUCLID is een databank- en beheersysteem voor gegevens over chemische stoffen.
7151enInternational Uniform Chemical Information DatabaseA database and management system for the administration of data on chemical substances.
7151enIUCLIDA database and management system for the administration of data on chemical substances.
7152enInternational Union of Pure and Applied ChemistryThe International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) serves to advance the worldwide aspects of the chemical sciences and to contribute to the application of chemistry in the service of mankind. As a scientific, international, non-governmental and objective body, IUPAC can address many global issues involving the chemical sciences.
7152enIUPACThe International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) serves to advance the worldwide aspects of the chemical sciences and to contribute to the application of chemistry in the service of mankind. As a scientific, international, non-governmental and objective body, IUPAC can address many global issues involving the chemical sciences.
7152nlInternational Union of Pure and Applied Chemistry (Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)
7152nlIUPAC
7153nlIUCLID 5IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database - Internationale databank voor uniforme informatie over chemische stoffen) is een databank die een hulpmiddel omvat voor het verzamelen van gegevens over chemische stoffen. In het bijzonder biedt IUCLID5 niet alleen de mogelijkheid om een registratiedossier voor te bereiden, maar ook andere soorten REACH-dossiers (PPORD-dossiers, I&E-kennisgevingen, kennisgevingen van stoffen in voorwerpen, DU-rapporten en bijlage XV-dossiers) alsook dossiers voor andere EU- en internationale entiteiten. REACH vereist dat registratiedossiers bij het Agentschap ingediend worden in IUCLID-formaat.<br>IUCLID5 werd opgebouwd met internationaal geharmoniseerde formaten voor het rapporteren van gegevens over intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen die bereid en aanvaard werden door talrijke nationale en internationale regelgevende organen binnen de OECD.
7153enIUCLID5Database including a tool for data collection on chemical substances. In particular, IUCLID5 enables the preparation of a registration dossier as well as the preparation of other types of REACH dossiers (PPORD dossiers, C&L notifications, notifications of substances in articles, DU reports and Annex XV dossiers) as well as dossiers for other EU and international jurisdictions. REACH requires that registration dossiers are submitted to the Agency in IUCLID format.<br>IUCLID5 is built using internationally harmonised formats for reporting data on intrinsic properties of chemicals that were prepared and accepted by many national and international regulatory authorities within the OECD.
7154nlgezamenlijke registratieEen groep bedrijven die gevormd wordt om gezamenlijk een registratie in te dienen overeenkomstig artikel 11.
7154enjoint registrationA group of companies assembled together for the purpose of joint submission of registration in accordance with Article 11 of the REACH Regulation.
7155nlletale concentratie x%De LCx komt overeen met de concentratie van een geteste stof die x % letaliteit veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval.
7155nlLCxDe LCx komt overeen met de concentratie van een geteste stof die x % letaliteit veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval.
7155enlethal concentration x%Corresponds to the concentration of a tested substance causing x% lethality during a specified time interval.
7155enLCxCorresponds to the concentration of a tested substance causing x% lethality during a specified time interval.
7156nlletale dosis x%De LDx komt overeen met de dosis van een geteste stof die x % letaliteit veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval.
7156nlLDxDe LDx komt overeen met de dosis van een geteste stof die x % letaliteit veroorzaakt gedurende een bepaald tijdsinterval.
7156enlethal dose x%Corresponds to the dose of a tested substance causing x% lethality during a specified time interval.
7156enLDxCorresponds to the dose of a tested substance causing x% lethality during a specified time interval.
7157nlhoofdregistrantEen bedrijf dat registratie-informatie indient bij het Agentschap in naam van andere leden van een gezamenlijke registratie. De door de hoofdregistrant ingediende informatie heeft betrekking op indeling en etikettering, onderzoekssamenvattingen, testvoorstellen en, indien nodig, een aanduiding of de informatie nagezien werd door een beoordelaar. Indien de leden van de gezamenlijke registratie dat beslissen, kan de hoofdregistrant in naam van de anderen ook informatie indienen over veilig gebruik en het CSR. Nadat de hoofdregistrant de informatie heeft ingediend, dienen de andere leden van de gezamenlijke registratie individueel de resterende informatie in.
7157enlead registrantA company which submits registration information to the European Chemicals Agency on behalf of other members of a joint registration. The information submitted by the lead registrant concerns classification and labelling, study summaries, test proposals and, if necessary, an indication of which of the information was reviewed by an assessor. If the members of the joint registration so decide, the lead registrant may also submit information on safe use and the CSR on behalf of the others. After the lead registrant has submitted the information, the other members of the joint registration submit the remaining information individually.
7158enlowest observed adverse effect concentrationThe lowest tested concentration at which there are statistically significant increases in frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group.
7158enLOAECThe lowest tested concentration at which there are statistically significant increases in frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group.
7158nllaagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteldDe laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld is de laagste geteste concentratie waarbij er statistisch betrouwbare toenames zijn in frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep.
7158nlLOAECDe laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld is de laagste geteste concentratie waarbij er statistisch betrouwbare toenames zijn in frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep.
7159enlowest observed adverse effect levelThe lowest tested dose or exposure level at which there are statistically significant increases in frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group.
7159enLOAELThe lowest tested dose or exposure level at which there are statistically significant increases in frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group.
7159nllaagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteldDe laagste dosis waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld is de laagste geteste dosis of het laagste geteste blootstellingsniveau waarbij er statistisch betrouwbare toenames zijn in frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep.
7159nlLOAELDe laagste dosis waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld is de laagste geteste dosis of het laagste geteste blootstellingsniveau waarbij er statistisch betrouwbare toenames zijn in frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep.
7160enlowest observed effect concentrationThe lowest tested concentration at which, in a study, a statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7160enLOECThe lowest tested concentration at which, in a study, a statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7160nllaagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteldDe laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld is de laagste geteste concentratie waarbij, in een studie, een statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie vergeleken met een geschikte controlegroep.
7160nlLOECDe laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld is de laagste geteste concentratie waarbij, in een studie, een statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie vergeleken met een geschikte controlegroep.
7161enlowest observed effect levelThe lowest tested dose or exposure level at which, in a study, a statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7161enLOELThe lowest tested dose or exposure level at which, in a study, a statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7161nllaagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteldDe laagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteld is de laagste geteste dosis of het laagste geteste blootstellingsniveau waarbij, in een studie, een statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie vergeleken met een geschikte controlegroep.
7161nlLOELDe laagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteld is de laagste geteste dosis of het laagste geteste blootstellingsniveau waarbij, in een studie, een statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie vergeleken met een geschikte controlegroep.
7162enMember StateA Member State of the European Union is any one of the 27 sovereign nation states that have acceded to the European Union (EU) since its de facto inception in 1951 as the European Coal and Steel Community (ECSC). <br>As from 1 January 2007 the 27 Member States of the EU are Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom.
7162enMSA Member State of the European Union is any one of the 27 sovereign nation states that have acceded to the European Union (EU) since its de facto inception in 1951 as the European Coal and Steel Community (ECSC). <br>As from 1 January 2007 the 27 Member States of the EU are Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom.
7162nllidstaat
7163nlComité lidstatenHet Comité lidstaten (MSC) van het Agentschap moet een oplossing brengen in geval van uiteenlopende meningen over ontwerpbesluiten van het Agentschap of van de lidstaten inzake de beoordelingsprocedures (Titel VI) en voorstellen voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen waarvoor een autorisatieverplichting geldt. Het MSC bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat die benoemd wordt voor een termijn van drie jaar (hernieuwbaar). De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken.
7163nlMSCHet Comité lidstaten (MSC) van het Agentschap moet een oplossing brengen in geval van uiteenlopende meningen over ontwerpbesluiten van het Agentschap of van de lidstaten inzake de beoordelingsprocedures (Titel VI) en voorstellen voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen waarvoor een autorisatieverplichting geldt. Het MSC bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat die benoemd wordt voor een termijn van drie jaar (hernieuwbaar). De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken.
7163enMember State CommitteeA European Chemicals Agency committee responsible for resolving potential divergences of opinion on draft decisions proposed by the Agency or the Member States under the evaluation procedures (Title VI) and proposals for identification of substances of very high concern to be subjected to the authorisation procedure. The MSC consists of one representative appointed by each Member State for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7163enMSCA European Chemicals Agency committee responsible for resolving potential divergences of opinion on draft decisions proposed by the Agency or the Member States under the evaluation procedures (Title VI) and proposals for identification of substances of very high concern to be subjected to the authorisation procedure. The MSC consists of one representative appointed by each Member State for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7164nlhoofdbestanddeelEen bestanddeel van een stof, dat geen additief of onzuiverheid is, dat een aanzienlijk deel uitmaakt van die stof en daarom gebruikt wordt in de naamgeving van de stof en de gedetailleerde identificatie van de stof. Voor stoffen die gedefinieerd worden als bestaande uit één bestanddeel, heeft het hoofdbestanddeel in de stof een concentratie ? 80%. Voor stoffen met verscheidene bestanddelen, hebben alle hoofdbestanddelen een concentratie in het bereik van ? 10% tot <80%.
7164enmain constituentA constituent, not being an additive or impurity, in a substance that makes a significant part of that substance and is therefore used in substance naming and detailed substance identification. For substances defined as mono-constituent, the main constituent has a concentration in the substance of ? 80%. For multi-constituent substances, the main constituents all have a concentration between ? 10% and <80%.
7165nlfabrikantEen in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof vervaardigt.
7165enmanufacturerAny natural or legal person established within the Community who manufactures a substance within the Community.
7166enmanufacturingProduction or extraction of substances in the natural state.
7166nlvervaardigingProductie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand.
7167nlstof met één bestanddeelDit is in het algemeen een stof, gedefinieerd door zijn samenstelling, waarin één hoofdbestanddeel aanwezig is naar rato van minstens 80% (g/g).
7167enmono-constituent substanceAs a general rule, a substance, defined by its composition, in which one main constituent is present to at least 80% (w/w).
7168nlmonomeerEen stof die covalente bindingen kan vormen door herhaalde koppeling van soortgelijke of ongelijke moleculen onder de voorwaarden van de voor dat proces gebruikte polymerisatiereactie.
7168enmonomerA substance which is capable of forming covalent bonds with a sequence of additional like or unlike molecules under the conditions of the relevant polymer-forming reaction used for the particular process.
7169nlstof met verscheidene bestanddelenIn het algemeen, een stof, gedefinieerd door zijn samenstelling, waarin meer dan één hoofdbestanddeel aanwezig is in een concentratie ? 10% (g/g) en < 80% (g/g).
7169enmulti-constituent substanceAs a general rule, a substance, defined by its composition, in which more than one main constituent is present in a concentration ? 10% (w/w) and < 80% (w/w).
7170ennon-phase-in substanceA substance which is not a phase-in substance within the meaning of Article 3(20). Non-phase-in substances do not benefit from the transitional regime provided for phase-in substances under REACH and therefore have to be registered before manufacture or import starts.
7170nlniet-geleidelijk geïntegreerde stofEen stof die geen geleidelijk geïntegreerde stof is, in de betekenis van artikel 3, lid 20. Deze niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen kunnen geen gebruik maken van de overgangsregeling voor geleidelijk geïntegreerde stoffen onder REACH en moeten dus geregistreerd worden voordat met de vervaardiging of invoer gestart wordt.
7171nlniet chemisch gewijzigde stofEen stof waarvan de chemische structuur ongewijzigd blijft ook al heeft hij een chemisch proces, een chemische behandeling of een fysische mineralogische transformatie ondergaan, bijvoorbeeld ter verwijdering van onzuiverheden.
7171ennot chemically modified substanceA substance whose chemical structure remains unchanged, even if it has undergone a chemical process or treatment, or a physical mineralogical transformation, for instance to remove impurities.
7172ennotificationThe submission of specific information to the European Chemicals Agency in accordance with a legislative requirement. The REACH Regulation requires actors in the supply chain (manufacturers, importers, downstream users) to submit the following types of notification, under certain circumstances:<br>- Notification of a substance in an article;<br>- Notification of classification and labelling;<br>- Notification of substances for the purposes of product and process orientated research and development;<br>- Notification by downstream user of use within the conditions of authorisation granted to an actor up his supply chain;<br>- Notification of restart of use by downstream user.<br>Notification may also refer to substances notified under Directive 67/548/EEC.
7172nlkennisgevingHet indienen van specifieke informatie aan het Agentschap overeenkomstig een wettelijke eis. De REACH-verordening verplicht actoren in de toeleveringsketen (fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers) om in bepaalde omstandigheden volgende soorten kennisgevingen in te dienen:<br>- kennisgeving van een stof in een voorwerp<br>- kennisgeving van indeling en etikettering<br>- kennisgeving van stoffen met het oog op onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés<br>- kennisgeving door een downstreamgebruiker van gebruik binnen de voorwaarden van een voor dat gebruik aan een actor eerder in de toeleveringsketen verleende autorisatie<br>- kennisgeving van hernieuwd gebruik door een downstreamgebruiker<br>De kennisgeving kan ook verwijzen naar stoffen die ter kennis gebracht werden onder richtlijn 67/548/EEG.
7173nlaangemelde stofEen stof waarvan kennisgeving is gedaan en die in de handel kan worden gebracht overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG.
7173ennotified substanceA substance for which a notification has been submitted and which could be placed on the market in accordance with Directive 67/548/EEC.
7174enno observed adverse effect concentrationThe highest tested concentration at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered adverse or precursors of adverse effects.
7174enNOAECThe highest tested concentration at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered adverse or precursors of adverse effects.
7174nlconcentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteldDe concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.
7174nlNOAECDe concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.
7175enno observed adverse effect levelThe highest tested dose or exposure level at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered adverse or precursors of adverse effects.
7175enNOAELThe highest tested dose or exposure level at which there are no statistically significant increases in the frequency or severity of adverse effects between the exposed population and an appropriate control group; some effects may be produced at this level, but they are not considered adverse or precursors of adverse effects.
7175nldosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteldDe dosis of concentratie waarbij er geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of de ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.
7175nlNOAELDe dosis of concentratie waarbij er geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of de ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.
7176enno observed effect concentrationThe highest tested concentration at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7176enNOECThe highest tested concentration at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7176nlconcentratie zonder waargenomen effectenDe concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgesteld populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.
7176nlNOECDe concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgesteld populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.
7177enno observed effect levelThe highest tested dose or exposure level at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7177enNOELThe highest tested dose or exposure level at which, in a study, no statistically significant effect is observed in the exposed population compared with an appropriate control group.
7177nldosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteldDe dosis of concentratie waarbij er geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.
7177nlNOELDe dosis of concentratie waarbij er geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.
7178nlniet langer polymeerEen NLP is een stof die beschouwd werd als ter kennis gebracht krachtens artikel 8, lid 1 van de 6de wijziging van Richtlijn 67/54/EEG (en dus vrijgesteld was van kennisgevingsplicht op grond van die richtlijn), maar die niet voldoet aan de REACH-definitie van een polymeer (die dezelfde is als de definitie van polymeren zoals bepaald in de 7de wijziging van Richtlijn 67/548/EEG)
7178nlNLPEen NLP is een stof die beschouwd werd als ter kennis gebracht krachtens artikel 8, lid 1 van de 6de wijziging van Richtlijn 67/54/EEG (en dus vrijgesteld was van kennisgevingsplicht op grond van die richtlijn), maar die niet voldoet aan de REACH-definitie van een polymeer (die dezelfde is als de definitie van polymeren zoals bepaald in de 7de wijziging van Richtlijn 67/548/EEG)
7178enno-longer polymerA substance which was considered as notified under Article 8(1) of the 6th amendment of Directive 67/54/EEC (and hence did not have to be notified under that Directive), but which does not meet the REACH definition of a polymer (which is the same as the polymer definition introduced by the 7th amendment of Directive 67/548/EEC).
7178enNLPA substance which was considered as notified under Article 8(1) of the 6th amendment of Directive 67/54/EEC (and hence did not have to be notified under that Directive), but which does not meet the REACH definition of a polymer (which is the same as the polymer definition introduced by the 7th amendment of Directive 67/548/EEC).
7179ennon-governmental organisationA nonprofit group or association organized outside of institutionalized political structures to realize particular social objectives or serve particular constituencies. NGO activities range from research, information distribution, training, local organization, and community service to legal advocacy, lobbying for legislative change, and civil disobedience. NGO's range in size from small groups within a particular community to huge membership groups with a national or international scope.
7179enNGOA nonprofit group or association organized outside of institutionalized political structures to realize particular social objectives or serve particular constituencies. NGO activities range from research, information distribution, training, local organization, and community service to legal advocacy, lobbying for legislative change, and civil disobedience. NGO's range in size from small groups within a particular community to huge membership groups with a national or international scope.
7179nlniet-gouvernementele organisatie
7179nlNGO
7180nlgrenswaarde voor beroepsmatige blootstellingGrenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) zijn door bevoegde autoriteiten of andere nationale instanties vastgestelde maxima voor concentraties van gevaarlijke verbindingen in de lucht. Deze OEL’s zijn een belangrijk middel bij risicobeoordeling en risicobeheer en leveren waardevolle informatie ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot gevaarlijke stoffen.
7180nlOELGrenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) zijn door bevoegde autoriteiten of andere nationale instanties vastgestelde maxima voor concentraties van gevaarlijke verbindingen in de lucht. Deze OEL’s zijn een belangrijk middel bij risicobeoordeling en risicobeheer en leveren waardevolle informatie ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk met betrekking tot gevaarlijke stoffen.
7180enoccupational exposure limitValue set by competent national authorities or other relevant national institutions as the limit for concentrations of hazardous compounds in workplace air. OELs for hazardous substances represent an important tool for risk assessment and management, and valuable information for occupational safety and health activities concerning hazardous substances.
7180enOELValue set by competent national authorities or other relevant national institutions as the limit for concentrations of hazardous compounds in workplace air. OELs for hazardous substances represent an important tool for risk assessment and management, and valuable information for occupational safety and health activities concerning hazardous substances.
7181nlenige vertegenwoordigerKrachtens artikel 8 van de REACH-verordening kan een buiten de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die een stof als zodanig dan wel in preparaten of in voorwerpen vervaardigt, een preparaat formuleert of een voorwerp vervaardigt dat in de Gemeenschap wordt ingevoerd, met wederzijdse instemming, een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon aanwijzen om, als zijn enige vertegenwoordiger, de verplichtingen voor importeurs inzake de registratie van stoffen te vervullen. De enige vertegenwoordiger dient tevens alle andere verplichtingen voor importeurs onder REACH te vervullen.<br>De buiten de Gemeenschap gevestigde producent moet de importeur(s) in dezelfde toeleveringsketen daarvan op de hoogte stellen. In het kader van de REACH-verordening worden deze importeurs als downstreamgebruikers beschouwd.
7181enonly representativeA natural or legal person established outside the Community who manufactures a substance on its own or in preparations, formulates a preparation or produces an article imported into the Community, may by mutual agreement appoint a natural or legal person established in the Community to fulfil, as his only representative, the obligations on importers regarding the registration of substances. The only representative shall also comply with all other obligations of importers under REACH.<br>The non-Community exporter must inform the importer(s) within the same supply chain of the appointment. These importers are regarded as downstream users for the purposes of REACH.
7182enOrganisation for Economic Cooperation and DevelopmentThe OECD brings together the governments of countries committed to democracy and the market economy from around the world to: <br> • support sustainable economic growth;<br> • boost employment;<br> • raise living standards;<br> • maintain financial stability;<br> • assist other countries' economic development;<br> • contribute to growth in world trade.
7182enOECDThe OECD brings together the governments of countries committed to democracy and the market economy from around the world to: <br> • support sustainable economic growth;<br> • boost employment;<br> • raise living standards;<br> • maintain financial stability;<br> • assist other countries' economic development;<br> • contribute to growth in world trade.
7182nlOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
7182nlOESO
7183nldeeltje per miljoenWordt gebruikt om sterk verdunde concentraties van stoffen uit te drukken. Eén ppm is gelijk aan 1 milligram van iets per liter water (mg/l) of 1 milligram van iets per kilogram grond (mg/kg).
7183nlppmWordt gebruikt om sterk verdunde concentraties van stoffen uit te drukken. Eén ppm is gelijk aan 1 milligram van iets per liter water (mg/l) of 1 milligram van iets per kilogram grond (mg/kg).
7183enparts per millionOne ppm is equivalent to 1 milligram of something per litre of water (mg/l) or 1 milligram of something per kilogram of soil (mg/kg). It is a way of expressing very dilute concentrations of substances.
7183enppmOne ppm is equivalent to 1 milligram of something per litre of water (mg/l) or 1 milligram of something per kilogram of soil (mg/kg). It is a way of expressing very dilute concentrations of substances.
7184nlpersistent, bioaccumulerend en toxischEen stof die aan alle drie de onderstaande criteria voldoet, is een PBT-stof.<br>1.1. Persistentie<br>Een stof voldoet aan het persistentiecriterium (P-) als:<br>- de halfwaardetijd in zeewater langer is dan 60 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in zoetwater of estuaria langer is dan 40 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in marien sediment langer is dan 180 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in zoetwater- of sediment van estuaria langer is dan 120 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in de bodem langer is dan 120 dagen.<br>De persistentie in het milieu wordt bepaald op basis van de beschikbare halfwaardetijden die in de betreffende, door de registrant te beschrijven omstandigheden zijn opgetekend.<br>1.2. Bioaccumulatie<br>Een stof voldoet aan het bioaccumulatiecriterium (B-) als:<br>- de bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 2000.<br>De bioaccumulatie wordt bepaald op basis van meetgegevens over de bioconcentratie in aquatische soorten. Zowel mariene als zoetwatersoorten mogen worden gebruikt.<br>1.3. Toxiciteit<br>Een stof voldoet aan het toxiciteitscriterium (T-) als:<br>- de langetermijn-NOEC (no-observed-effect concentration, concentratie waarbij geen effect meer is waargenomen) voor mariene of zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 mg/l, of<br>- de stof als kankerverwekkend (categorie 1 of 2), mutageen (categorie 1 of 2) of giftig voor de voortplanting (categorie 1, 2 of 3) is ingedeeld, of<br>- er andere aanwijzingen voor chronische toxiciteit zijn, zoals aangegeven door de indelingen T, R48 of Xn, R48 volgens Richtlijn 67/548/EEG.<br>
7184nlPBTEen stof die aan alle drie de onderstaande criteria voldoet, is een PBT-stof.<br>1.1. Persistentie<br>Een stof voldoet aan het persistentiecriterium (P-) als:<br>- de halfwaardetijd in zeewater langer is dan 60 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in zoetwater of estuaria langer is dan 40 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in marien sediment langer is dan 180 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in zoetwater- of sediment van estuaria langer is dan 120 dagen, of<br>- de halfwaardetijd in de bodem langer is dan 120 dagen.<br>De persistentie in het milieu wordt bepaald op basis van de beschikbare halfwaardetijden die in de betreffende, door de registrant te beschrijven omstandigheden zijn opgetekend.<br>1.2. Bioaccumulatie<br>Een stof voldoet aan het bioaccumulatiecriterium (B-) als:<br>- de bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 2000.<br>De bioaccumulatie wordt bepaald op basis van meetgegevens over de bioconcentratie in aquatische soorten. Zowel mariene als zoetwatersoorten mogen worden gebruikt.<br>1.3. Toxiciteit<br>Een stof voldoet aan het toxiciteitscriterium (T-) als:<br>- de langetermijn-NOEC (no-observed-effect concentration, concentratie waarbij geen effect meer is waargenomen) voor mariene of zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 mg/l, of<br>- de stof als kankerverwekkend (categorie 1 of 2), mutageen (categorie 1 of 2) of giftig voor de voortplanting (categorie 1, 2 of 3) is ingedeeld, of<br>- er andere aanwijzingen voor chronische toxiciteit zijn, zoals aangegeven door de indelingen T, R48 of Xn, R48 volgens Richtlijn 67/548/EEG.<br>
7184enpersistent, bioaccumulative and toxicAnnex XIII of the REACH Regulation defines criteria for the identification of substances that are Persistent, Bio-accumulative and Toxic (PBTs) and Annex I lays down general provisions for PBT assessment. PBTs are substances of very high concern (SVHC) and may be included in Annex XIV and by that be made subject to authorisation.
7184enPBTAnnex XIII of the REACH Regulation defines criteria for the identification of substances that are Persistent, Bio-accumulative and Toxic (PBTs) and Annex I lays down general provisions for PBT assessment. PBTs are substances of very high concern (SVHC) and may be included in Annex XIV and by that be made subject to authorisation.
7185nlpesticide
7185enpesticide
7186enper yearPer calendar year, unless stated otherwise, for phase-in substances that have been imported or manufactured for at least three consecutive years, quantities per year shall be calculated on the basis of the average production or import volumes for the three preceding calendar years.
7186nlper jaarBetekent per kalenderjaar, tenzij anders is bepaald, voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die ingevoerd of vervaardigd werden gedurende minstens drie opeenvolgende jaren, moeten de hoeveelheden per jaar berekend worden op basis van de gemiddelde productie- of invoervolumes voor de drie voorafgaande kalenderjaren.
7187nlgeleidelijk geïntegreerde stofEen stof die ten minste aan een van de volgende criteria voldoet:<br>(a) de stof is in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) opgenomen<br>(b) de stof is vervaardigd in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995 of 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, maar is niet door de fabrikant of importeur ten minste eenmaal in de handel gebracht in de 15 jaar vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd<br>© de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995 of 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht en voor de inwerkingtreding van deze verordening eveneens door de fabrikant of importeur in de handel gebracht en is een stof waarvan overeenkomstig het eerste streepje van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, wordt geacht kennisgeving te zijn gedaan, maar de stof voldoet niet aan de definitie van een polymeer van de onderhavige verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd.
7187enphase-in substanceA substance which meets at least one of the following criteria:<br>(a) it is listed in the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS);<br>(b) it was manufactured in the Community, or in the countries acceding to the European Union on 1 January 1995 or on 1 May 2004, but not placed on the market by the manufacturer or importer, at least once in the 15 years before the entry into force of the REACH Regulation, provided the manufacturer or importer has documentary evidence of this;<br>© it was placed on the market in the Community, or in the countries acceding to the European Union on 1 January 1995 or on 1 May 2004, before entry into force of REACH Regulation by the manufacturer or importer and was considered as having been notified in accordance with the first indent of Article 8(1) of Directive 67/548/EEC but does not meet the definition of a polymer as set out in the REACH Regulation, provided the manufacturer or importer has documentary evidence of this.
7188enplacing on the marketThe first making available on the market of a biocidal product or of a treated article.
7188nlin de handel brengenHet voor het eerst op de markt aanbieden van een biocide of een behandeld voorwerp
7189nlgewasbeschermingsmiddelWerkzame stoffen en één of meer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en bestemd om: <br>1) planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking van dergelijke organismen te voorkomen, voor zover die stoffen of preparaten hierna niet anders worden gedefinieerd<br>2) de levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen (bijvoorbeeld groeiregulatoren)<br>3) plantaardige producten te bewaren, voor zover die stoffen of producten niet onder bijzondere bepalingen van de Raad of van de Commissie inzake bewaarmiddelen vallen<br>4) ongewenste planten te doden of <br>5) delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen.<br>Op grond van artikel 15, lid 1 van de REACH-verordening worden werkzame stoffen die gebruikt en ingedeeld worden als gewasbeschermingsmiddelen beschouwd als zijnde reeds geregistreerd onder REACH.
7189nlPPPWerkzame stoffen en één of meer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en bestemd om: <br>1) planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking van dergelijke organismen te voorkomen, voor zover die stoffen of preparaten hierna niet anders worden gedefinieerd<br>2) de levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen (bijvoorbeeld groeiregulatoren)<br>3) plantaardige producten te bewaren, voor zover die stoffen of producten niet onder bijzondere bepalingen van de Raad of van de Commissie inzake bewaarmiddelen vallen<br>4) ongewenste planten te doden of <br>5) delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen.<br>Op grond van artikel 15, lid 1 van de REACH-verordening worden werkzame stoffen die gebruikt en ingedeeld worden als gewasbeschermingsmiddelen beschouwd als zijnde reeds geregistreerd onder REACH.
7189enplant protection productActive substances and preparations containing one or more active substances, put up in the form in which they are supplied to the user, intended to: <br>1) protect plants or plant products against all harmful organisms or prevent the action of such organisms, in so far as such substances or preparations are not otherwise defined below;<br>2) influence the life processes of plants, other than as a nutrient, (e.g. growth regulators);<br>3) preserve plant products, in so far as such substances or products are not subject to special Council of Commission provisions on preservatives;<br>4) destroy undesired plants; or <br>5) destroy parts of plants, check or prevent undesired growth of plants.<br>Under Article 15 (1) of the REACH Regulation, active substances which are used and regulated as plant protection products are regarded as being already registered under REACH.
7189enPPPActive substances and preparations containing one or more active substances, put up in the form in which they are supplied to the user, intended to: <br>1) protect plants or plant products against all harmful organisms or prevent the action of such organisms, in so far as such substances or preparations are not otherwise defined below;<br>2) influence the life processes of plants, other than as a nutrient, (e.g. growth regulators);<br>3) preserve plant products, in so far as such substances or products are not subject to special Council of Commission provisions on preservatives;<br>4) destroy undesired plants; or <br>5) destroy parts of plants, check or prevent undesired growth of plants.<br>Under Article 15 (1) of the REACH Regulation, active substances which are used and regulated as plant protection products are regarded as being already registered under REACH.
7190enpolymerA substance consisting of molecules characterised by the sequence of one or more types of monomer units. Such molecules must be distributed over a range of molecular weights wherein differences in the molecular weight are primarily attributable to differences in the number of monomer units. A polymer compromises the following:<br>(a) a simple weight majority of molecules containing at least three monomer units which are covalently bound to at least one other monomer unit or other reactant;<br>(b) less than a simple weight majority of molecules of the same molecular weight.<br>In the context of this definition a ‘monomer unit’ means the reacted form of a monomer substance in a polymer.
7190nlpolymeerEen stof die bestaat uit moleculen die worden gekenmerkt door een opeenvolging van een of meer soorten monomeereenheden. Die moleculen moeten over een reeks molecuulgewichten verdeeld zijn, waarbij de verschillen in molecuulgewicht in de eerste plaats het gevolg zijn van verschillen in het aantal monomeereenheden. Een polymeer bevat het volgende:<br>(a) een gewichtsmeerderheid van moleculen die bestaan uit ten minste drie monomeereenheden die op covalente wijze aan ten minste een andere monomeereenheid of andere reactieve stof zijn gebonden<br>(b) minder dan een gewichtsmeerderheid aan moleculen van hetzelfde molecuulgewicht.<br>In deze definitie betekent “monomeereenheid” de gereageerde vorm van een monomeer in een polymeer.
7191nlpreregistratieNa de inwerkingtreding van de REACH-verordening kan de vervaardiging en de invoer van stoffen in hoeveelheden ? 1 ton per jaar slechts plaatsvinden als de stof geregistreerd is. Voor stoffen die al in de handel zijn (zgn. geleidelijk geïntegreerde stoffen) bestaat echter een overgangsregeling. Om van deze overgangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een fabrikant of importeur zijn stoffen tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008 preregistreren. Preregistratie laat bedrijven toe om de vervaardiging en de invoer van geleidelijk geïntegreerde stoffen verscheidene jaren voort te zetten tot de deadline voor registratie wordt bereikt. Een preregistrant moet bij het Agentschap een preregistratiedossier indienen dat gegevens bevat over de naam van de stof, de contactgegevens van de preregistrant, de beoogde termijn voor de registratie en de hoeveelheidsklasse en de naam van stoffen voor read across, groeperen of QSAR.
7191enpre-registrationAfter entry into force of REACH, manufacturing and import of substances in quantities > 1 tonne per year can only take place if the substance is registered. However, for substances already on the market (so-called ‘phase-in substances’) a transitional arrangement exists, provided the manufacturer or importer pre-registered their substances between 1 June 2008 and 1 December 2008. Pre-registration allows companies to continue manufacturing and importing their phase-in substances for several years until the registration deadline is reached. A pre-registrant will have to submit a pre-registration dossier to the Agency containing data on the name of the substance, contact details of the pre-registrant, envisaged deadline for registration and tonnage band and name of substances for read-across, grouping or QSAR.
7192nlproducent van een voorwerpElke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voorwerp binnen de Gemeenschap vervaardigt of assembleert.
7192enarticle producerAny natural or legal person who makes or assembles an article within the Community.
7192enproducer of an articleAny natural or legal person who makes or assembles an article within the Community.
7193nlonderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédésElke wetenschappelijke ontwikkeling in verband met de ontwikkeling van een product, de verdere ontwikkeling van een stof, als zodanig, in preparaten of in voorwerpen, waarbij proefinstallaties of productie-experimenten worden gebruikt om het productieprocédé te ontwikkelen en/of de toepassingsgebieden van de stof te testen.
7193nlPPORDElke wetenschappelijke ontwikkeling in verband met de ontwikkeling van een product, de verdere ontwikkeling van een stof, als zodanig, in preparaten of in voorwerpen, waarbij proefinstallaties of productie-experimenten worden gebruikt om het productieprocédé te ontwikkelen en/of de toepassingsgebieden van de stof te testen.
7193enproduct and process orientated research and developmentAny scientific development related to product development or the further development of a substance, on its own, in preparations or in articles, in the course of which pilot plant or production trials are used to develop the production process and/or to test the fields of application of the substance.
7193enPPORDAny scientific development related to product development or the further development of a substance, on its own, in preparations or in articles, in the course of which pilot plant or production trials are used to develop the production process and/or to test the fields of application of the substance.
7194enpredicted environmental concentrationIndication of the expected concentration of a material in the environment, taking into account the amount initially present (or added to) the environment, its distribution, and the probable methods and rates of environmental degradation and removal, either forced or natural.
7194enPECIndication of the expected concentration of a material in the environment, taking into account the amount initially present (or added to) the environment, its distribution, and the probable methods and rates of environmental degradation and removal, either forced or natural.
7194nlvoorspelde concentratie in het milieu
7194nlPEC
7195enpredicted no-effect concentrationConcentration of the substance below which adverse effects in the environmental sphere of concern are not expected to occur.
7195enPNECConcentration of the substance below which adverse effects in the environmental sphere of concern are not expected to occur.
7195nlvoorspelde concentratie zonder effectConcentratie van de stof beneden dewelke er geen schadelijke effecten op het desbetreffende milieucompartiment worden verwacht.
7195nlPNECConcentratie van de stof beneden dewelke er geen schadelijke effecten op het desbetreffende milieucompartiment worden verwacht.
7196nlkwantitatief structuur-activiteitrelatiemodelDit is de relatie tussen de fysische en/of chemische eigenschappen van een stof en hun vermogen om een specifiek effect te veroorzaken. Het doel van QSAR-studies in toxicologie is inzicht te krijgen waardoor de giftigheid van een stof voorspeld kan worden uit zijn chemische structuur analoog met de eigenschappen van andere giftige stoffen met een bekende structuur en bekende giftige eigenschappen. In de praktijk zijn QSAR's mathematische modellen die gebruikt worden om de eigenschappen van stoffen te voorspellen aan de hand van hun moleculaire structuur.
7196nlQSARDit is de relatie tussen de fysische en/of chemische eigenschappen van een stof en hun vermogen om een specifiek effect te veroorzaken. Het doel van QSAR-studies in toxicologie is inzicht te krijgen waardoor de giftigheid van een stof voorspeld kan worden uit zijn chemische structuur analoog met de eigenschappen van andere giftige stoffen met een bekende structuur en bekende giftige eigenschappen. In de praktijk zijn QSAR's mathematische modellen die gebruikt worden om de eigenschappen van stoffen te voorspellen aan de hand van hun moleculaire structuur.
7196enquantitative structure-activity relationshipThe relationship between the physical and\or chemical properties of a substance and their ability to cause a particular effect. The goal of QSAR studies in toxicology is to develop whereby the toxicity of a substance can be predicted from its chemical structure by analogy with the properties of other toxic substances of known structure and toxic properties. In practice, QSARs are mathematical models used to predict the properties of substances from their molecular structure.
7196enQSARThe relationship between the physical and\or chemical properties of a substance and their ability to cause a particular effect. The goal of QSAR studies in toxicology is to develop whereby the toxicity of a substance can be predicted from its chemical structure by analogy with the properties of other toxic substances of known structure and toxic properties. In practice, QSARs are mathematical models used to predict the properties of substances from their molecular structure.
7197enREACHREACH is a new European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006). It deals with the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. The new law entered into force on 1 June 2007.<br>The aim of REACH is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. At the same time, innovative capability and competitiveness of the EU chemicals industry should be enhanced. The benefits of the REACH system will come gradually, as more and more substances are phased into REACH.
7197enRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of ChemicalsREACH is a new European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006). It deals with the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. The new law entered into force on 1 June 2007.<br>The aim of REACH is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. At the same time, innovative capability and competitiveness of the EU chemicals industry should be enhanced. The benefits of the REACH system will come gradually, as more and more substances are phased into REACH.
7197nlREACH
7197nlregistratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
7198enREACH implementation projectProjects intended for the production of technical guides and IT tools for the use of the Agency, the competent authorities and the industry.
7198enRIPProjects intended for the production of technical guides and IT tools for the use of the Agency, the competent authorities and the industry.
7198nlREACH-uitvoeringsproject
7198nlRIP
7199nlonderzoek en ontwikkeling
7199nlO&O
7199enresearch and development
7199enR&D
7200nlrisicokarakteriseringsratio
7200nlRCR
7200enrisk characterisation ratio
7200enRCR
7201enR-phrasesUnder Directive 67/548/EEC these are standard phrases indicating the special risks arising from the dangers involved in using the substance or preparation. When the current provisions are repealed and GHS enters into force, the R-phrases will be replaced by ‘hazard statements’.
7201nlR-zinnenIn het kader van Richtlijn 67/548/EEG zijn dit standaardzinnen die de speciale risico's aangeven die ontstaan uit de gevaren verbonden aan het gebruik van de stof of het preparaat. Wanneer de huidige bepalingen afgeschaft zullen worden en het GHS van kracht wordt, zullen de R-zinnen vervangen worden door “gevaarzinnen”.
7202nlreactiemassaEen stof met verscheidene bestanddelen wordt een reactiemassa van twee of meer hoofdbestanddelen genoemd.
7202enreaction massA multi-constituent substance is termed a reaction mass of two or more main constituents.
7203nlafnemer van een stof of een preparaatDownstreamgebruiker of distributeur aan wie een stof of een preparaat geleverd wordt.
7203enrecipient of a substance or a preparationA downstream user or a distributor being supplied with a substance or a preparation.
7204nlafnemer van een voorwerpIndustrieel of beroepsmatig gebruiker aan wie een voorwerp wordt geleverd, consumenten zijn geen afnemers van een voorwerp.
7204enrecipient of an articleAn industrial or professional user, or a distributor being supplied with an article but does not include consumers.
7205enregistrantThe manufacturer or the importer of a substance or the producer or importer of an article submitting a registration for a substance.
7205nlregistrantDe fabrikant, of importeur van een stof, dan wel de producent of importeur van een voorwerp, die een registratie voor een stof indient.
7206nleigen gebruik van de registrantIndustrieel of beroepsmatig gebruik door de registrant.
7206enregistrant's own useAn industrial or professional use by the registrant.
7207enregistrationThe submission to the European Chemicals Agency of a technical dossier and, if required, a chemical safety report for a substance being manufactured in or imported into the European Union (and in the European Economic Area (EEA) once implemented in these countries).
7207nlregistratieRegistratie is het bij het Agentschap indienen van een technisch dossier en, indien nodig, een chemisch veiligheidsrapport voor een stof die in de Europese Unie (en in de Europese Economische Ruimte (EER)) zodra die in deze landen ingevoerd is) wordt vervaardigd of ingevoerd.
7208nlregistratiedossierFabrikanten of importeurs van stoffen als zodanig of in preparaten of producenten of importeurs van voorwerpen zullen in bepaalde omstandigheden een registratiedossier moeten voorleggen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 10, 11, 12, 17 en 18. Dit bestaat uit een technisch dossier en, indien nodig, een chemisch veiligheidsrapport.
7208enregistration dossierConsists of a technical dossier and, when required, a Chemical Safety Report that manufacturers or importers of substances on their own or in preparations, or producers or importers of articles, will, in certain circumstances, have to provide to the European Chemicals Agency according to Articles 10, 11, 12, 17 and 18 of the REACH Regulation.
7209nlbeperkingElke voorwaarde voor of elk verbod op de vervaardiging, het gebruik of het in de handel brengen van een stof. De onder REACH opgestelde beperkingen zijn opgenomen in bijlage XVII van de verordening. Ze bepalen de omvang en voorwaarden van de beperking.
7209enrestrictionAny condition for or prohibition of the manufacture, use or placing on the market of a substance. The restrictions established under REACH are included in Annex XVII of the REACH Regulation, which will define the scope and conditions of the restriction.
7210enriskThe probability that some adverse effect (e.g. skin irritation or cancer) will result from a given exposure to a chemical. The risk posed by a substance depends both on the intrinsic properties of the substance (hazard) and of exposure.
7210nlrisicoRisico is de waarschijnlijkheid dat bepaalde schadelijke effecten (bvb. huidirritatie of kanker) zullen voortvloeien uit een bepaalde blootstelling aan een chemische stof. Het risico dat een stof vertegenwoordigt is afhankelijk van zowel de intrinsieke eigenschappen van de stof (gevaar) als de blootstelling.
7211enrisk characterisationFinal step in chemical safety assessment, it consists of estimation of the incidence and severity of the adverse effects likely to occur in a human population or environmental compartment due to actual or predicted exposure to a substance. It may include a ‘risk estimation’, i.e. the quantification of that likelihood. Risk characterisation is made for each exposure scenario and for each target population or compartment.
7211enRCFinal step in chemical safety assessment, it consists of estimation of the incidence and severity of the adverse effects likely to occur in a human population or environmental compartment due to actual or predicted exposure to a substance. It may include a ‘risk estimation’, i.e. the quantification of that likelihood. Risk characterisation is made for each exposure scenario and for each target population or compartment.
7211nlrisicokarakteriseringDit is de laatste stap in de chemische veiligheidsbeoordeling en bestaat in het ramen van de incidentie en ernst van de schadelijke effecten die mogelijk zullen optreden bij een menselijke populatie of milieucompartiment door de huidige of voorspelde blootstelling aan een stof. Dit kan een “risicoschatting” omvatten, d.i. een kwantificering van die mogelijkheid. Een risicokarakterisering vindt plaats voor elk blootstellingsscenario en voor elke doelpopulatie of elk doelcompartiment.
7212nluitgebreide onderzoekssamenvattingEen gedetailleerde samenvatting van de doelstellingen, methoden, resultaten en conclusies van een volledig onderzoeksverslag waarin voldoende informatie wordt gegeven om een onafhankelijke beoordeling van de studie mogelijk te maken, waarbij de noodzaak om het volledige onderzoeksverslag te raadplegen tot een minimum wordt beperkt.
7212enrobust study summaryA detailed summary of the objectives, methods, results and conclusions of a full study report providing sufficient information to make an independent assessment of the study minimising the need to consult the full study report.
7213enScreening Information Data SetProgram operated by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) focused on developing base level test information, including physicochemical properties, results of environmental fate and effects testing, and health testing, on approximately 600 poorly characterised international HPV chemicals.
7213enSIDSProgram operated by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) focused on developing base level test information, including physicochemical properties, results of environmental fate and effects testing, and health testing, on approximately 600 poorly characterised international HPV chemicals.
7213nlScreening Information Data Set
7213nlSIDS
7214enSIDS Initial Assessment ProfileDocument that summarises the rationale for the conclusions and clarifies the recommendations further, if appropriate.
7214enSIAPDocument that summarises the rationale for the conclusions and clarifies the recommendations further, if appropriate.
7214nleerste beoordelingsprofiel van SIDS
7214nlSIAP
7215enSIDS Initial Assessment ReportReport that draws conclusions on the potential hazard(s) and recommendations on the need for further work.
7215enSIARReport that draws conclusions on the potential hazard(s) and recommendations on the need for further work.
7215nleerste beoordelingsrapport van SIDS
7215nlSIAR
7216nlSimplified Molecular Input Line Entry SystemDit is een vereenvoudigde chemische notatie die een gebruiker de mogelijkheid biedt om een 2-dimensionale chemische structuur weer te geven in lineaire textuele vorm om ze gemakkelijk te kunnen invoeren in een computerapplicatie.
7216nlSMILESDit is een vereenvoudigde chemische notatie die een gebruiker de mogelijkheid biedt om een 2-dimensionale chemische structuur weer te geven in lineaire textuele vorm om ze gemakkelijk te kunnen invoeren in een computerapplicatie.
7216enSimplified Molecular Input Line Entry SystemA simplified chemical notation that allows a user to represent a two-dimensional chemical structure in linear textual form for easy entry into a computer application.
7216enSMILESA simplified chemical notation that allows a user to represent a two-dimensional chemical structure in linear textual form for easy entry into a computer application.
7217enS-phrasesStandard phrases relating to the safe use of the substance. When the current provisions are repealed and GHS enters into force, the S-phrases will be replaced by ‘precautionary statements’.
7217nlS-zinnenStandaardzinnen betreffende het veilig gebruik van de stof. Wanneer de huidige bepalingen zullen worden afgeschaft en het GHS in werking zal treden, zullen de S-zinnen vervangen worden door tekst met “voorzorgsmaatregelen”.
7218ensafety data sheetThe main tool used in industry for communicating information on the hazard of dangerous substances and preparations through the supply chain. Annex II of REACH is based on the Annex to the Safety Data Sheet Directive (91/155/EEC) and explains what information should be included under each of the 16 safety data sheet headings.
7218enSDSThe main tool used in industry for communicating information on the hazard of dangerous substances and preparations through the supply chain. Annex II of REACH is based on the Annex to the Safety Data Sheet Directive (91/155/EEC) and explains what information should be included under each of the 16 safety data sheet headings.
7218nlveiligheidsinformatiebladHet veiligheidsinformatieblad is het voornaamste hulpmiddel dat in de industrie gebruikt wordt om via de toeleveringsketen informatie te verstrekken over gevaarlijke stoffen en preparaten. Bijlage II van REACH is gebaseerd op de bijlage bij de Richtlijn over veiligheidsinformatiebladen (91/155/EEG) en legt uit welke informatie gegeven moet worden onder elk van de 16 punten van het veiligheidsinformatieblad.
7218nlSDSHet veiligheidsinformatieblad is het voornaamste hulpmiddel dat in de industrie gebruikt wordt om via de toeleveringsketen informatie te verstrekken over gevaarlijke stoffen en preparaten. Bijlage II van REACH is gebaseerd op de bijlage bij de Richtlijn over veiligheidsinformatiebladen (91/155/EEG) en legt uit welke informatie gegeven moet worden onder elk van de 16 punten van het veiligheidsinformatieblad.
7219nlwetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingElke wetenschappelijke proefneming, analyse of chemisch onderzoek uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden in een hoeveelheid van minder dan 1 ton per jaar.
7219nlWO&OElke wetenschappelijke proefneming, analyse of chemisch onderzoek uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden in een hoeveelheid van minder dan 1 ton per jaar.
7219enscientific research and developmentAny scientific experimentation, analysis or chemical research carried out under controlled conditions in a volume less than 1 tonne per year.
7219enSR&DAny scientific experimentation, analysis or chemical research carried out under controlled conditions in a volume less than 1 tonne per year.
7220nllocatieEén plaats waar, indien er meer dan een fabrikant is van een of meer stoffen, bepaalde infrastructuur en faciliteiten worden gedeeld.
7220ensiteA single location, in which, if there is more than one manufacturer of (a) substance(s), certain infrastructure and facilities are shared.
7221nlkleine en middelgrote ondernemingTot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt..
7221nlmidden- en kleinbedrijfTot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt..
7221nlKMOTot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt..
7221nlMKBTot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt..
7221ensmall and medium-sized enterpriseThe category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.
7221enSMEThe category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.
7222nlsociaal-economische analyseDe sociaal-economische analyse (SEA) is een methodologie om te beoordelen welke kosten en voordelen een actie voor de samenleving veroorzaakt door na te gaan wat er zal gebeuren indien deze actie wordt geïmplementeerd in vergelijking met wat er zal gebeuren indien deze actie niet wordt geïmplementeerd. Onder REACH kunnen SEA-argumenten aangehaald worden met betrekking tot de beslissing of autorisatie moet worden verleend voor het gebruik van een stof en of een beperking moet worden opgelegd.
7222nlSEADe sociaal-economische analyse (SEA) is een methodologie om te beoordelen welke kosten en voordelen een actie voor de samenleving veroorzaakt door na te gaan wat er zal gebeuren indien deze actie wordt geïmplementeerd in vergelijking met wat er zal gebeuren indien deze actie niet wordt geïmplementeerd. Onder REACH kunnen SEA-argumenten aangehaald worden met betrekking tot de beslissing of autorisatie moet worden verleend voor het gebruik van een stof en of een beperking moet worden opgelegd.
7222ensocio-economic analysisA methodology to evaluate what costs and benefits an action will create for society by comparing what will happen if this action is implemented as compared to the situation where the action is not implemented. Under REACH, SEA arguments can be made in relation to the decision of whether or not to grant an authorisation for the use(s) of a substance and in relation to the decision whether or not to introduce a restriction.
7222enSEAA methodology to evaluate what costs and benefits an action will create for society by comparing what will happen if this action is implemented as compared to the situation where the action is not implemented. Under REACH, SEA arguments can be made in relation to the decision of whether or not to grant an authorisation for the use(s) of a substance and in relation to the decision whether or not to introduce a restriction.
7223nlAlleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
7223enUse only outdoors or in a well-ventilated area.
7224nlVerontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
7224enContaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
7225nlVoorkom lozing in het milieu.
7225enAvoid release to the environment.
7226nlBeschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
7226enWear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
7227nlDe nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
7227enUse personal protective equipment as required.
7228nlKoude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.
7228enWear cold insulating gloves/face shield/eye protection.
7229nlVuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
7229enWear fire/flame resistant/retardant clothing.
7230nl[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
7230en[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
7231nlBij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
7231enIn case of inadequate ventilation wear respiratory protection.
7232nlOnder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
7232enHandle under inert gas. Protect from moisture.
7233nlKoel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
7233enKeep cool. Protect from sunlight.
7234nlNA INSLIKKEN:
7234enIF SWALLOWED:
7235nlBIJ CONTACT MET DE HUID:
7235enIF ON SKIN:
7236nlBIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
7236enIF ON SKIN (or hair):
7237nlNA INADEMING:
7237enIF INHALED:
7238nlBIJ CONTACT MET DE OGEN:
7238enIF IN EYES:
7239nlNA MORSEN OP KLEDING:
7239enIF ON CLOTHING:
7240nlNA blootstelling:
7240enIF exposed:
7241nlNA (mogelijke) blootstelling:
7241enIF exposed or concerned:
7242nlNA blootstelling of bij onwel voelen:
7242enIF exposed or if you feel unwell:
7243nlOnmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7243enImmediately call a POISON CENTER/doctor/…
7244nlEen ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7244enCall a POISON CENTER/doctor/…
7245nlBij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7245enCall a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.
7246nlEen arts raadplegen.
7246enGet medical advice/attention.
7247nlBij onwel voelen een arts raadplegen.
7247enGet medical advice/attention if you feel unwell.
7248nlOnmiddellijk een arts raadplegen.
7248enGet immediate medical advice/attention.
7249nlSpecifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).
7249enSpecific treatment is urgent (see … on this label).
7250nlSpecifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
7250enSpecific treatment (see … on this label).
7251nlSpecifieke maatregelen (zie … op dit etiket).
7251enSpecific measures (see … on this label).
7252nlDe mond spoelen.
7252enRinse mouth.
7253nlGEEN braken opwekken.
7253enDo NOT induce vomiting.
7254nlBij huidirritatie:
7254enIf skin irritation occurs:
7255nlBij huidirritatie of uitslag:
7255enIf skin irritation or rash occurs:
7256nlIn koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
7256enImmerse in cool water/wrap in wet bandages.
7257nlLosse deeltjes van de huid afvegen.
7257enBrush off loose particles from skin.
7258nlBevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
7258enThaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area.
7259nlBij aanhoudende oogirritatie:
7259enIf eye irritation persists:
7260nlContactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
7260enRemove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
7261nlDe persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
7261enRemove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
7262nlBij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
7262enIf breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
7263nlBij ademhalingssymptomen:
7263enIf experiencing respiratory symptoms:
7264nlVoorzichtig wassen met veel water en zeep.
7264enGently wash with plenty of soap and water.
7265nlVoorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
7265enRinse cautiously with water for several minutes.
7266nlMet veel water/… wassen.
7266enWash with plenty of water/…
7267nlHuid met water afspoelen/afdouchen.
7267enRinse skin with water/shower.
7268nlVerontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
7268enRinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
7269nlVerontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
7269enTake off immediately all contaminated clothing.
7270nlVerontreinigde kleding uittrekken.
7270enTake off contaminated clothing.
7271nlVerontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
7271enWash contaminated clothing before reuse.
7272nlIn geval van brand:
7272enIn case of fire:
7273nlIn geval van grote brand en grote hoeveelheden:
7273enIn case of major fire and large quantities:
7274nlOntploffingsgevaar in geval van brand.
7274enExplosion risk in case of fire.
7275nlNIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
7275enDO NOT fight fire when fire reaches explosives.
7276nlMet normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
7276enFight fire with normal precautions from a reasonable distance.
7277nlOp afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
7277enFight fire remotely due to the risk of explosion.
7278nlHet lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
7278enStop leak if safe to do so.
7279nlBrand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.
7279enLeaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.
7280nlBlussen met …
7280enUse… to extinguish.
7281nlEvacueren.
7281enEvacuate area.
7282nlAlle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.
7282enEliminate all ignition sources if safe to do so.
7283nlGelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
7283enAbsorb spillage to prevent material damage.
7284nlGelekte/gemorste stof opruimen.
7284enCollect spillage.
7285nlNA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7285enIF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
7286nlNA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7286enIF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.
7287nlNA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
7287enIF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
7288nlBIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
7288enIF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
7289nlBIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
7289enIF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
7290nlBIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
7290enIF ON SKIN: Wash with plenty of water/…
7291nlBIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
7291enIF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
7292nlNA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
7292enIF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
7293nlNA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
7293enIF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
7294nlBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
7294enIF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
7295nlNA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
7295enIF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
7296nlNA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7296enIF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/…
7297nlNA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
7297enIF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
7298nlNA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
7298enIF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
7299nlBij huidirritatie: een arts raadplegen.
7299enIf skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
7300nlBij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
7300enIf skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
7301nlLosse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
7301enBrush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
7302nlBij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
7302enIf eye irritation persists: Get medical advice/attention.
7303nlBij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
7303enIf experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…
7304nlIn geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
7304enIn case of fire: Stop leak if safe to do so.
7305nlIn geval van brand: blussen met …
7305enIn case of fire: Use… to extinguish.
7306nlIn geval van brand: evacueren.
7306enIn case of fire: Evacuate area.
7307nlIn geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
7307enIn case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
7308nlIn geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
7308enIn case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
7309nl… bewaren.
7309enStore …
7310nlOp een droge plaats bewaren.
7310enStore in a dry place.
7311nlOp een goed geventileerde plaats bewaren.
7311enStore in a well-ventilated place.
7312nlIn gesloten verpakking bewaren.
7312enStore in a closed container.
7313nlAchter slot bewaren.
7313enStore locked up.
7314nlIn corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
7314enStore in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner.
7315nlRuimte laten tussen stapels/pallets.
7315enMaintain air gap between stacks/pallets.
7316nlTegen zonlicht beschermen.
7316enProtect from sunlight.
7317nlBij maximaal … °C/…°F bewaren.
7317enStore at temperatures not exceeding …°C/…°F.
7318nlNiet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
7318enDo not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
7319nlBulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.
7319enStore bulk masses greater than … kg/… lbs at temperatures not exceeding …°C/…°F.
7320nlGescheiden van ander materiaal bewaren.
7320enStore away from other materials.
7321nlOnder … bewaren.
7321enStore contents under …
7322nlOp een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
7322enStore in a dry place. Store in a closed container.
7323nlOp een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
7323enStore in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
7324nlOp een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
7324enStore in a well-ventilated place. Keep cool.
7325nlTegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
7325enProtect from sunlight. Store in a well-ventilated place.
7326nlTegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
7326enProtect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
7327nlBij maximaal …°C/…°F bewaren. Koel bewaren.
7327enStore at temperatures not exceeding …°C/…°F. Keep cool.
7328nlInhoud/verpakking afvoeren naar …
7328enDispose of contents/container to …
7329nlInstabiele ontplofbare stof.
7329enUnstable explosives.
7330nlOntplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
7330enExplosive; mass explosion hazard.
7331nlOntplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.
7331enExplosive, severe projection hazard.
7332nlOntplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
7332enExplosive; fire, blast or projection hazard.
7333nlGevaar voor brand of scherfwerking.
7333enFire or projection hazard.
7334nlGevaar voor massa-explosie bij brand.
7334enMay mass explode in fire.
7335nlZeer licht ontvlambaar gas.
7335enExtremely flammable gas.
7336nlOntvlambaar gas.
7336enFlammable gas.
7337nlZeer licht ontvlambare aerosol.
7337enExtremely flammable aerosol.
7338nlOntvlambare aerosol.
7338enFlammable aerosol.
7339nlZeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
7339enExtremely flammable liquid and vapour.
7340nlLicht ontvlambare vloeistof en damp.
7340enHighly flammable liquid and vapour.
7341nlOntvlambare vloeistof en damp.
7341enFlammable liquid and vapour.
7342nlOntvlambare vaste stof.
7342enFlammable solid.
7343nlOntploffingsgevaar bij verwarming.
7343enHeating may cause an explosion.
7344nlBrand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
7344enHeating may cause a fire or explosion.
7345nlBrandgevaar bij verwarming.
7345enHeating may cause a fire.
7346nlVat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
7346enCatches fire spontaneously if exposed to air.
7347nlVatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
7347enSelf-heating: may catch fire.
7348nlIn grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
7348enSelf-heating in large quantities; may catch fire.
7349nlIn contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
7349enIn contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
7350nlIn contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
7350enIn contact with water releases flammable gases.
7351nlKan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
7351enMay cause or intensify fire; oxidiser.
7352nlKan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
7352enMay cause fire or explosion; strong oxidiser.
7353nlKan brand bevorderen; oxiderend.
7353enMay intensify fire; oxidiser.
7354nlBevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
7354enContains gas under pressure; may explode if heated.
7355nlBevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
7355enContains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.
7356nlKan bijtend zijn voor metalen.
7356enMay be corrosive to metals.
7357nlDodelijk bij inslikken.
7357enFatal if swallowed.
7358nlGiftig bij inslikken.
7358enToxic if swallowed.
7359nlSchadelijk bij inslikken.
7359enHarmful if swallowed.
7360nlKan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
7360enMay be fatal if swallowed and enters airways.
7361nlDodelijk bij contact met de huid.
7361enFatal in contact with skin.
7362nlGiftig bij contact met de huid.
7362enToxic in contact with skin.
7363nlSchadelijk bij contact met de huid.
7363enHarmful in contact with skin.
7364nlVeroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
7364enCauses severe skin burns and eye damage.
7365nlVeroorzaakt huidirritatie.
7365enCauses skin irritation.
7366nlKan een allergische huidreactie veroorzaken.
7366enMay cause an allergic skin reaction.
7367nlVeroorzaakt ernstig oogletsel.
7367enCauses serious eye damage.
7368nlVeroorzaakt ernstige oogirritatie.
7368enCauses serious eye irritation.
7369nlDodelijk bij inademing.
7369enFatal if inhaled.
7370nlGiftig bij inademing.
7370enToxic if inhaled.
7371nlSchadelijk bij inademing.
7371enHarmful if inhaled.
7372nlKan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
7372enMay cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
7373nlKan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
7373enMay cause respiratory irritation.
7374nlKan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
7374enMay cause drowsiness or dizziness.
7375nlKan schadelijk zijn via borstvoeding.
7375enMay cause harm to breast-fed children.
7376nlZeer giftig voor in het water levende organismen.
7376enVery toxic to aquatic life.
7377nlZeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
7377enVery toxic to aquatic life with long lasting effects.
7378nlGiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
7378enToxic to aquatic life with long lasting effects.
7379nlSchadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
7379enHarmful to aquatic life with long lasting effects.
7380nlKan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
7380enMay cause long lasting harmful effects to aquatic life.
7381nlIn droge toestand ontplofbaar.
7381enExplosive when dry.
7382nlOntplofbaar met en zonder lucht.
7382enExplosive with or without contact with air.
7383nlReageert heftig met water.
7383enReacts violently with water.
7384nlKan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
7384enIn use may form flammable/explosive vapour-air mixture.
7385nlKan ontplofbare peroxiden vormen.
7385enMay form explosive peroxides.
7386nlOntploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
7386enRisk of explosion if heated under confinement.
7387nlVormt giftig gas in contact met water.
7387enContact with water liberates toxic gas.
7388nlVormt giftig gas in contact met zuren.
7388enContact with acids liberates toxic gas.
7389nlVormt zeer giftig gas in contact met zuren.
7389enContact with acids liberates very toxic gas.
7390nlHerhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
7390enRepeated exposure may cause skin dryness or cracking.
7391nlGiftig bij oogcontact.
7391enToxic by eye contact.
7392nlBijtend voor de luchtwegen.
7392enCorrosive to the respiratory tract.
7393nlGevaarlijk voor de ozonlaag.
7393enHazardous to the ozone layer.
7394nlCyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
7394enCyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.
7395nlBevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
7395enContains chromium (VI). May produce an allergic reaction.
7396nlBevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
7396enContains isocyanates. May produce an allergic reaction.
7397nlBevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
7397enContains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.
7398nlLet op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
7398enWarning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).
7399nlLet op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
7399enWarning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.
7400nlVeiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
7400enSafety data sheet available on request.
7401nlVolg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
7401enTo avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.
7402nlactor in de toeleveringsketenAlle fabrikanten en/of importeurs en/of downstreamgebruikers in een toeleveringsketen
7402enactors in the supply chainAll manufacturers and/or importers and/or downstream users in a supply chain.
7403nladditiefBinnen de context van REACH is een additief een verbinding die opzettelijk toegevoegd werd tijdens het vervaardigingsproces om de stof te stabiliseren.
7403enadditiveWithin the context of REACH, an additive is a compound that has been intentionally added during the manufacturing process to stabilise the substance.
7404nlschadelijk effectVerandering in morfologie, fysiologie, groei, ontwikkeling of levensduur van een organisme die resulteert in een vermindering van de functionele capaciteit of in een vermindering van de capaciteit om bijkomende stress te compenseren of in een verhoogde gevoeligheid voor de schadelijke effecten van andere omgevingsinvloeden.
7404enadverse effectChange in morphology, physiology, growth, development or lifespan of an organism, which results in impairment of its functional capacity or impairment of its capacity to compensate for additional stress or increased susceptibility to the harmful effects of other environmental influences.
7405nllegeringLegering betekent een metallisch materiaal, dat homogeen is op een macroscopische schaal, dat bestaat uit twee of meer elementen die dusdanig met elkaar zijn verbonden dat zij niet vlot via mechanische middelen kunnen worden gescheiden.
7405enalloyA metallic material, homogenous on a macroscopic scale, consisting of two or more elements so combined that they cannot be readily separated by mechanical means.
7406nlvoorwerpEen voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling.
7406enarticleAn object which during production is given a specific shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition.
7407enauthorisationSystem set up under the REACH Regulation under which the use of substances with properties of very high concern and their placing on the market can be made subject to an authorisation requirement. Such substances are included in Annex XIV of the Regulation, and may not be placed on the market or used without an authorisation after the sunset date. This authorisation requirement ensures that risks from the use of such substances are either adequately controlled or outweighed by socio-economic benefits. An analysis of alternative substances or technologies will be a fundamental component of the authorisation process.
7407nlautorisatieREACH voorziet in een autorisatiesysteem dat ervoor moet zorgen dat zeer zorgwekkende stoffen afdoende worden beheerst en geleidelijk worden vervangen door veiliger stoffen of technologieën, of uitsluitend worden gebruikt wanneer dat de samenleving tot algeheel voordeel strekt. Dergelijke stoffen krijgen prioriteit en zullen op termijn in bijlage XIV worden opgenomen. Wanneer deze stoffen in bijlage XIV zullen zijn opgenomen, moet de industrie bij het Agentschap een autorisatieaanvraag indienen om deze stoffen verder te mogen gebruiken.
7408nlacute referentiedosisDe acute referentiedosis is een geraamde hoeveelheid van een chemische stof, uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, waaraan een menselijke populatie (met inbegrip van gevoelige subgroepen) blootgesteld kan worden gedurende een korte tijdspanne (24 uur of minder), zonder merkbaar risico van schadelijke effecten tijdens een leven.
7408nlARfDDe acute referentiedosis is een geraamde hoeveelheid van een chemische stof, uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, waaraan een menselijke populatie (met inbegrip van gevoelige subgroepen) blootgesteld kan worden gedurende een korte tijdspanne (24 uur of minder), zonder merkbaar risico van schadelijke effecten tijdens een leven.
7408enacute reference doseAn estimate of a chemical substance, expressed on a bodyweight basis, to which a human population (including sensitive subgroups) can be exposed over a short period of time (24 hours or less), without an appreciable risk of deleterious effects during a lifetime.
7408enARfDAn estimate of a chemical substance, expressed on a bodyweight basis, to which a human population (including sensitive subgroups) can be exposed over a short period of time (24 hours or less), without an appreciable risk of deleterious effects during a lifetime.
7409enAnnex XIVAnnex XIV of the REACH Regulation lists all substances which are subject to authorisation under REACH. The use and placing on the market for a use of substances listed in Annex XIV is prohibited from the ‘sunset’ date unless an authorisation has been granted for that use or an exemption applies.
7409nlbijlage XIVBijlage XIV van REACH geeft een lijst van alle autorisatieplichtige stoffen onder REACH. Het gebruik en het voor een bepaald gebruik in de handel brengen van stoffen die opgenomen zijn in bijlage XIV zijn verboden vanaf de “verbodsdatum”, tenzij daarvoor een autorisatie werd verleend of tenzij een vrijstelling van toepassing is.
7410nlbijlage XVBijlage XV van de REACH-verordening legt de algemene beginselen vast voor het opstellen van Bijlage XV-dossiers met het oog op het voorstellen en motiveren van<br>(a) geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van CMR's, voor de ademhalingswegen sensibiliserende stoffen en andere stoffen<br>(b) de identificatie van stoffen als CMR, PBT-, zPzB- of even zorgwekkende stoffen <br>© beperkingen op het vervaardigen, het in de handel brengen of het gebruik van een stof in de Gemeenschap.
7410enAnnex XVAnnex XV of the REACH Regulation lays down general principles for preparing Annex XV dossiers to propose and justify <br>(a) harmonised classification and labelling of CMRs, respiratory sensitizers and other effects;<br>(b) the identification of a substance as a CMR, PBT, vPvB or a substance of equivalent concern;<br>© restrictions on the manufacture, placing on the market or use of a substance within the Community.
7411nlbijlage XV-dossierEen overeenkomstig Bijlage XV opgesteld dossier. <br>Het dossier bestaat uit twee delen, het Bijlage XV-rapport en een Bijlage XV-technisch dossier ter ondersteuning van het Bijlage XV-rapport.
7411enAnnex XV dossierA dossier produced in accordance with Annex XV of the REACH Regulation. <br>The dossier consists of two parts, the Annex XV report and an Annex XV technical dossier supporting the Annex XV report.
7412nlbijlage XVIIBijlage XVII van REACH omvat de lijst van alle stoffen waarvoor een beperking geldt en de voorwaarden van hun beperkingen onder REACH.
7412enAnnex XVIIAnnex XVII of the REACH Regulation lists all restricted substances and the conditions of their restrictions under REACH.
7413enassessment factorFactor that expresses the difference between effects values derived for a limited number of species from laboratory tests and the PNEC for the environmental sphere.
7413enAFFactor that expresses the difference between effects values derived for a limited number of species from laboratory tests and the PNEC for the environmental sphere.
7413nlbeoordelingsfactorEen beoordelingsfactor geeft het verschil aan tussen de effectwaarden die voor een beperkt aantal soorten uit laboratoriumtesten zijn afgeleid, en de PNEC voor het milieucompartiment.
7413nlBFEen beoordelingsfactor geeft het verschil aan tussen de effectwaarden die voor een beperkt aantal soorten uit laboratoriumtesten zijn afgeleid, en de PNEC voor het milieucompartiment.
7414enbenchmark doseThe BMD concept involves fitting a mathematical model to dose-response data. The BMD is defined as the dose causing a predetermined change in response.
7414enBMDThe BMD concept involves fitting a mathematical model to dose-response data. The BMD is defined as the dose causing a predetermined change in response.
7414nlbenchmarkdosisHet BMD-concept omvat het aanpassen van een mathematisch model aan dosis-respons gegevens. De BMD wordt gedefinieerd als de dosis die een voorafbepaalde verandering in de respons veroorzaakt.
7414nlBMDHet BMD-concept omvat het aanpassen van een mathematisch model aan dosis-respons gegevens. De BMD wordt gedefinieerd als de dosis die een voorafbepaalde verandering in de respons veroorzaakt.
7415enbiocidal product
7415enbiocide-any substance or mixture, in the form in which it is supplied to the user, consisting of, containing or generating one or more active substances, with the intention of destroying, deterring, rendering harmless, preventing the action of, or otherwise exerting a controlling effect on, any harmful organism by any means other than mere physical or mechanical action,<br>
7415nlbiocide- alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden; <br>- alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden. Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden;
7416nlbioconcentratiefactorEen bioconcentratiefactor (L/kg) kan ofwel worden uitgedrukt als de verhouding van de concentratie van een stof in een organisme tot de concentratie in water zodra een stationaire toestand bereikt is (statische BCF), of, in geval van een onevenwicht, als het quotiënt van de opname- en depuratiesnelheidsconstanten (dynamische BCF). Zowel de statische als de dynamische BCF kunnen worden gebruikt voor regelgeving. De parameter geeft een aanwijzing van het accumulatiepotentieel van een stof.
7416nlBCFEen bioconcentratiefactor (L/kg) kan ofwel worden uitgedrukt als de verhouding van de concentratie van een stof in een organisme tot de concentratie in water zodra een stationaire toestand bereikt is (statische BCF), of, in geval van een onevenwicht, als het quotiënt van de opname- en depuratiesnelheidsconstanten (dynamische BCF). Zowel de statische als de dynamische BCF kunnen worden gebruikt voor regelgeving. De parameter geeft een aanwijzing van het accumulatiepotentieel van een stof.
7416enbioconcentration factorCan be expressed either as the ratio of the concentration of a substance in an organism to the concentration in water once a steady state has been achieved (static BCF), or, on a non-equilibrium basis, as the quotient of the uptake and depuration rate constants (dynamic BCF). Static and dynamic BCFs can be equally used for regulatory purposes. The parameter gives an indication of the accumulation potential of a substance.
7416enBCFCan be expressed either as the ratio of the concentration of a substance in an organism to the concentration in water once a steady state has been achieved (static BCF), or, on a non-equilibrium basis, as the quotient of the uptake and depuration rate constants (dynamic BCF). Static and dynamic BCFs can be equally used for regulatory purposes. The parameter gives an indication of the accumulation potential of a substance.
7417enBMD10The benchmark dose associated with a 10% response (for tumours upon lifetime exposure after correction for spontaneous incidence; for other effects in a specified study).
7417nlBMD10De benchmarkdosis die gepaard gaat met een respons van 10% (voor tumoren bij levenslange blootstelling na correctie voor spontane incidentie, voor andere effecten in een gespecificeerde studie)
7418enBMDL10The lower 95% confidence interval of a benchmark dose representing a 10% response (e.g. tumour response upon lifetime exposure), i.e. the lower 95% confidence interval of a BMD10.
7418nlBMDL10Het onderste 95% betrouwbaarheidsinterval van een benchmarkdosis die een respons van 10% vertegenwoordigt (bvb. tumorrespons bij levenslange blootstelling), d.i. het onderste 95% betrouwbaarheidsinterval van een BMD10
7419nllichaamsgewicht
7419nlLG
7419enbody weight
7419enBw
7420encarcinogenic, mutagenic or toxic to reproductionSubstances meeting the criteria for classification as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction category 1 or 2, in accordance with Directive 67/548/EEC, are substances of very high concern2. They may be included in Annex XIV and by that made subject to authorisation requirement. CMRs may be non-threshold (i.e. it is not possible to define a Derived No-Effect Level (DNEL)) or threshold (i.e. it is possible to define a DNEL).
7420enCMRSubstances meeting the criteria for classification as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction category 1 or 2, in accordance with Directive 67/548/EEC, are substances of very high concern2. They may be included in Annex XIV and by that made subject to authorisation requirement. CMRs may be non-threshold (i.e. it is not possible to define a Derived No-Effect Level (DNEL)) or threshold (i.e. it is possible to define a DNEL).
7420nlcarcinogeen, mutageen of reproductietoxisch
7420nlCMR
7421nlChemical Abstracts Service IndexnummerDit is een uniek identificatienummer zonder chemische betekenis. Het omvat tot 9 cijfers die door koppeltekens in 3 groepen verdeeld worden. Het eerste deel van het nummer, beginnend van links, telt tot 6 cijfers, het tweede deel telt 2 cijfers en het laatste deel bestaat uit één controlecijfer.
7421enChemical Abstracts Service index numberA unique numeric identifier with no chemical significance. It includes up to 9 digits which are separated into 3 groups by hyphens. The first part of the number, starting from the left, has up to 6 digits, the second part has 2 digits, and the final part consists of a single check digit.
7422encandidate listList of substances of very high concern (SVHC) from which the substances to be included in Annex XIV of the REACH Regulation (list of substances subject to authorisation) are selected. The candidate list is established in accordance with Article 59 of the REACH Regulation.
7422nllijst van stoffen die (daartoe) in aanmerking komenDe lijst van stoffen die in aanmerking komen verwijst naar de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) waaruit de stoffen die toegevoegd moeten worden aan Bijlage XIV (lijst van stoffen die onderworpen zijn aan autorisatie) worden geselecteerd. Deze lijst van stoffen die in aanmerking komen wordt opgesteld overeenkomstig artikel 59.
7423encategory of dangerDescribes the nature of hazard posed by a substance or preparation. Under Directive 67/548/EEC there are 15 categories of danger. Substances and preparations may be: (a) explosive; (b) oxidizing; © extremely flammable; (d) highly flammable; (e) flammable; (f) very toxic; (g) toxic; (h) harmful; (i) corrosive; (j) irritant; (k) sensitizing; (l) carcinogenic; (m) mutagenic; (n) toxic for reproduction; and (o) dangerous for the environment. Under GHS these categories will be replaced by hazard classes.
7423nlgevarencategorieGevarencategorieën beschrijven de aard van het gevaar dat een stof of preparaat stelt. Op grond van Richtlijn 67/548/EEG zijn er 15 gevarencategorieën vastgelegd. Stoffen en preparaten zijn mogelijk: (a) ontplofbaar: (b) oxiderend © zeer licht ontvlambaar (d) licht ontvlambaar (e) ontvlambaar (f) zeer giftig (g) giftig (h) schadelijk (i) corrosief (j) irriterend (k) sensibiliserend (l) carcinogeen (m) mutageen (n) reproductietoxisch, (o) milieugevaarlijk. Onder het GHS worden deze categorieën vervangen door risicoklassen.
7424nlchemische categorie van stoffenIn het kader van REACH is een categorie stoffen een groep stoffen waarvan de fysisch-chemische, toxicologische en/of ecotoxicologische eigenschappen naar verwachting gelijkaardig zijn of ten gevolge van een gelijkaardige structuur een regelmatig patroon volgen. <br>De gelijkenissen kunnen gebaseerd zijn op het volgende:<br>a) gemeenschappelijke functionele groep(en) (bvb. aldehyde, epoxide, ester, specifiek metaalion)<br>b) gemeenschappelijke bestanddelen of chemische klassen, vergelijkbare aantallen koolstofatomen. Dit is vaak het geval met complexe stoffen die vaak bekend zijn als “stoffen van onbekende of wisselende samenstelling, complexe reactieproducten of biologische stoffen” (UVCB-stoffen)<br>c) een incrementele en constante verandering bij het doorlopen van de categorie (bvb. een ketenlengtecategorie), vaak waargenomen in fysisch-chemische eigenschappen, bvb. kookpuntinterval<br>d) de waarschijnlijkheid van gemeenschappelijke precursoren en/of afbraakproducten, via fysische of biologische processen, die leiden tot structureel gelijkaardige chemische stoffen (bvb. de “benadering via metabole weg” van het onderzoek van verwante chemische stoffen zoals zuur/ester/zout).
7424enchemical category of substancesA group of substances whose physicochemical, toxicological and/or ecotoxicological properties are likely to be similar or follow a regular pattern as a result of structural similarity. <br>The similarities may be based on the following:<br> a) common functional group(s) (e.g. aldehyde, epoxide, ester, specific metal ion);<br> b) common constituents or chemical classes, similar carbon range numbers. This is frequently the case with complex substances often known as ‘ substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material’ (UVCB substances);<br> c) an incremental and constant change across the category (e.g. a chain-length category), often observed in physicochemical properties, e.g. boiling point range;<br> d) the likelihood of common precursors and/or breakdown products, via physical or biological processes, which result in structurally similar chemicals (e.g. the ‘metabolic pathway approach’  of examining related chemicals such as acid/ester/salt).
7425enclassificationProcess in which a given substance or preparation is assigned one of the 15 categories of danger depending on their intrinsic properties in accordance with the criteria specified in Directive 67/548/EEC. If the substance is not found to be dangerous, according to the said criteria, then it is not classified. Under GHS the substance or preparation will be assigned to hazard classes.
7425nlindelingIndeling is het proces waarbij een bepaalde stof of preparaat toegewezen wordt aan één van de 15 gevarencategorieën naargelang hun intrinsieke eigenschappen in overeenstemming met de criteria, zoals gespecificeerd in Richtlijn 67/548/EEG. Indien de stof niet gevaarlijk bevonden wordt overeenkomstig genoemde criteria, dan wordt ze niet ingedeeld. Onder het GHS zal de stof of het preparaat toegewezen worden aan een gevarenklasse.
7426encompetent authorityThe authority or authorities or bodies established by the Member States to carry out the obligations arising from the REACH Regulation.
7426enCAThe authority or authorities or bodies established by the Member States to carry out the obligations arising from the REACH Regulation.
7426nlbevoegde instantieBetekent de instantie, instanties of organen die de lidstaten hebben aangewezen om de uit de REACH-verordening voortvloeiende verplichtingen uit te voeren.
7427encomponentSubstance intentionally added to form a mixture.
7427nlcomponentStof die opzettelijk toegevoegd wordt om een preparaat te vormen.
7428enconditions of useOperational conditions and risk management measures as described in an exposure scenario.
7428nlgebruiksomstandigheidDe gebruiksomstandigheden verwijzen naar de gebruiksvoorwaarden en de maatregelen voor risicobeheersing zoals beschreven in het blootstellingsscenario.
7429nlbestanddeelElke afzonderlijke chemische stof die aanwezig is in een stof die gekenmerkt kan worden door haar unieke chemische identiteit.
7429enconstituentAny single species present in a substance that can be characterised by its unique chemical identity.
7430encustoms territoryThe customs territory of the Community comprises the territory of: <br>• Belgium, <br>• Bulgaria, <br>• the Czech Republic, <br>• Denmark, except the Faroe Islands and Greenland, <br>• Germany, except the Island of Heligoland and the territory of Büsingen, <br>• Estonia, <br>• Ireland, <br>• Greece, <br>• Spain, except Ceuta and Melilla, <br>• France, except New Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna Islands, French Polynesia and French Southern and Antarctic Terrirories, <br>• Italy, except the municipalities of Livigno and Campione d'Italia and the national waters of Lake Lugano which are between the bank and the political frontier of the area between Ponte Tresa and Porto Ceresio,<br>• Cyprus (pending a settlement to the Cyprus problem, the application of the Community 'acquis' is suspended in those areas in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control), <br>• Latvia, <br>• Lithuania, <br>• Luxembourg, <br>• Hungary, <br>• Malta, <br>• the Netherlands in Europe, <br>• Austria, <br>• Poland, <br>• Portugal, <br>• Romania <br>• Slovenia, <br>• the Slovak Republic, <br>• Finland, <br>• Sweden, <br>• the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Channel Islands and the Isle of Man. <br>The customs territory of the Community includes the territorial waters, the inland maritime waters and the airspace of the Member States, except for the territorial waters, the inland maritime waters and the airspace of those territories which are not part of the customs territory of the Community as listed above.<br>The following territories, including their territorial waters, inland maritime waters and airspace, situated outside the territory of the Member States, shall also be considered to be part of the customs territory of the Community:<br>• the territory of the principality of Monaco;<br>• the territory of the United Kingdom Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia, in Cyprus.
7430nldouanegebied
7431nlcentraal zenuwstelsel
7431nlCZS
7431encentral nervous system
7431enCNS
7432enChemical Abstracts ServiceService that maintains the most comprehensive list of chemical substances. Each substance registered in the CAS Registry is assigned a CAS Registry Number. The CAS Registry Number (commonly referred to as the CAS number) is widely used as a unique identifier of chemical substances.
7432enCASService that maintains the most comprehensive list of chemical substances. Each substance registered in the CAS Registry is assigned a CAS Registry Number. The CAS Registry Number (commonly referred to as the CAS number) is widely used as a unique identifier of chemical substances.
7432nlChemical Abstracts ServiceChemical Abstracts Service houdt de meest uitgebreide lijst van chemische stoffen bij. Aan elke stof die in het CAS-register opgenomen wordt, wordt een CAS-registratienummer toegekend. Het CAS-registratienummer (gewoonlijk CAS-nummer genoemd) wordt alom gebruikt als unieke identificatie van chemische stoffen.
7432nlCASChemical Abstracts Service houdt de meest uitgebreide lijst van chemische stoffen bij. Aan elke stof die in het CAS-register opgenomen wordt, wordt een CAS-registratienummer toegekend. Het CAS-registratienummer (gewoonlijk CAS-nummer genoemd) wordt alom gebruikt als unieke identificatie van chemische stoffen.
7433enChemical Safety AssessmentProcess aimed at determining the risk posed by a substance and, as part of the exposure assessment, develop exposure scenarios including risk management measures to control the risks. Annex I contains general provisions for performing a CSA. The CSA consists of the following steps: <br>• Human health hazard assessment<br>• Human health hazard assessment of physicochemical properties<br>• Environmental hazard assessment<br>• PBT and vPvB assessment<br>If, as a result of this hazard assessment, the registrant concludes that the substance meets the criteria for classification as dangerous according to Directive 67/548/EEC (for substances) or has PBT/vPvB properties, this triggers further steps in the chemical safety assessment:<br>• Exposure assessment <br>• Risk characterization.
7433enCSAProcess aimed at determining the risk posed by a substance and, as part of the exposure assessment, develop exposure scenarios including risk management measures to control the risks. Annex I contains general provisions for performing a CSA. The CSA consists of the following steps: <br>• Human health hazard assessment<br>• Human health hazard assessment of physicochemical properties<br>• Environmental hazard assessment<br>• PBT and vPvB assessment<br>If, as a result of this hazard assessment, the registrant concludes that the substance meets the criteria for classification as dangerous according to Directive 67/548/EEC (for substances) or has PBT/vPvB properties, this triggers further steps in the chemical safety assessment:<br>• Exposure assessment <br>• Risk characterization.
7433nlchemische veiligheidsbeoordelingDe chemische veiligheidsbeoordeling is een proces dat tot doel heeft de risico's die veroorzaakt worden door een stof te beoordelen en, als onderdeel van de beoordeling van de blootstelling, blootstellingsscenario's te ontwikkelen die maatregelen voor risicobeheersing omvatten. Bijlage I bevat algemene bepalingen om een CSA uit te voeren. De CSA bestaat uit de volgende stappen: <br>• een beoordeling van het gevaar voor de gezondheid van de mens<br>• een beoordeling van de fysisch-chemische gevaren voor de gezondheid van de mens<br>• een beoordeling van het gevaar voor het milieu<br>• een beoordeling van de mate waarin de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) en zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is<br>Indien de registrant, op grond van deze beoordeling van de gevaren, concludeert dat de stof voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG (voor stoffen) of PBT/zPzB-eigenschappen heeft, dan moet de chemische veiligheidsbeoordeling tevens de volgende aanvullende stappen omvatten:<br>• een beoordeling van de blootstelling<br>• een risicokarakterisering.
7433nlCSADe chemische veiligheidsbeoordeling is een proces dat tot doel heeft de risico's die veroorzaakt worden door een stof te beoordelen en, als onderdeel van de beoordeling van de blootstelling, blootstellingsscenario's te ontwikkelen die maatregelen voor risicobeheersing omvatten. Bijlage I bevat algemene bepalingen om een CSA uit te voeren. De CSA bestaat uit de volgende stappen: <br>• een beoordeling van het gevaar voor de gezondheid van de mens<br>• een beoordeling van de fysisch-chemische gevaren voor de gezondheid van de mens<br>• een beoordeling van het gevaar voor het milieu<br>• een beoordeling van de mate waarin de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) en zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is<br>Indien de registrant, op grond van deze beoordeling van de gevaren, concludeert dat de stof voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG (voor stoffen) of PBT/zPzB-eigenschappen heeft, dan moet de chemische veiligheidsbeoordeling tevens de volgende aanvullende stappen omvatten:<br>• een beoordeling van de blootstelling<br>• een risicokarakterisering.
7434enChemical Safety ReportReport that documents the chemical safety assessment for a substance on its own, in a preparation or in an article or a group of substances.<br>It details the process and the results of a chemical safety assessment (CSA). Annex I of the REACH Regulation contains general provisions for performing CSAs and preparing CSRs.
7434enCSRReport that documents the chemical safety assessment for a substance on its own, in a preparation or in an article or a group of substances.<br>It details the process and the results of a chemical safety assessment (CSA). Annex I of the REACH Regulation contains general provisions for performing CSAs and preparing CSRs.
7434nlchemisch veiligheidsrapportHet chemisch veiligheidsrapport documenteert de chemische veiligheidsbeoordeling voor een stof als dusdanig, in een preparaat of in een voorwerp of een groep van stoffen.<br>Anders gezegd is het chemisch veiligheidsrapport (CSR) een document dat details geeft over het proces en de resultaten van een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA). Bijlage I van de REACH-verordening bevat algemene regels voor het uitvoeren van CSA's en het opstellen van CSR's.
7434nlCSRHet chemisch veiligheidsrapport documenteert de chemische veiligheidsbeoordeling voor een stof als dusdanig, in een preparaat of in een voorwerp of een groep van stoffen.<br>Anders gezegd is het chemisch veiligheidsrapport (CSR) een document dat details geeft over het proces en de resultaten van een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA). Bijlage I van de REACH-verordening bevat algemene regels voor het uitvoeren van CSA's en het opstellen van CSR's.
7435nlindeling & etikettering
7435nlC&L
7435enclassification and labelling
7435enC&L
7436nlinventaris van indelingen en etiketteringenDe Inventaris van indelingen en etiketteringen is een database die bijgehouden wordt door het Agentschap en die de indeling bevat van alle stoffen die in registratiedossiers of in kennisgevingen van indeling en etikettering worden ingediend, met inbegrip van PPORD-kennisgevingen. Informatie uit deze inventaris, die de naam van de stof en de indeling en etikettering ervan omvat wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 119 van de REACH-verordening.
7436enclassification and labelling inventoryDatabase maintained by the European Chemicals Agency containing the classification of all substances submitted either in registration dossiers or in notification of classification and labelling, including in PPORD notifications. Information from this inventory, which includes substance name and classification and labelling, is made publicly available in accordance with the provisions of Article 119 of the REACH Regulation.
7437nlComité risicobeoordelingHet Comité risicobeoordeling (RAC) is een comité van het Agentschap dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het advies van het Agentschap over beoordelingen, autorisatieaanvragen, voorstellen voor beperkingen en voorstellen voor indeling en etikettering die deel uitmaken van de taken voor de inventaris van indelingen en etiketteringen, en alle overige kwesties die zich voordoen in verband met de toepassing van deze verordening met betrekking tot de risico's voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Het RAC bestaat uit minstens één en maximum twee leden van de kandidaten van elke lidstaat, die door de raad van bestuur aangewezen zijn voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken.
7437nlRACHet Comité risicobeoordeling (RAC) is een comité van het Agentschap dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het advies van het Agentschap over beoordelingen, autorisatieaanvragen, voorstellen voor beperkingen en voorstellen voor indeling en etikettering die deel uitmaken van de taken voor de inventaris van indelingen en etiketteringen, en alle overige kwesties die zich voordoen in verband met de toepassing van deze verordening met betrekking tot de risico's voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Het RAC bestaat uit minstens één en maximum twee leden van de kandidaten van elke lidstaat, die door de raad van bestuur aangewezen zijn voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken.
7437enCommittee for Risk AssessmentEuropean Chemicals Agency committee responsible for preparing the opinion of the Agency on evaluations, applications for authorisation, proposals for restrictions and proposals for classification and labelling under the classification and labelling inventory task and any other questions that may arise from the implementation of the REACH Regulation relating to risks to human health or the environment. The RAC consists of at least one, but no more than two, members from the nominees of each Member State appointed by the Management Board for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7437enRACEuropean Chemicals Agency committee responsible for preparing the opinion of the Agency on evaluations, applications for authorisation, proposals for restrictions and proposals for classification and labelling under the classification and labelling inventory task and any other questions that may arise from the implementation of the REACH Regulation relating to risks to human health or the environment. The RAC consists of at least one, but no more than two, members from the nominees of each Member State appointed by the Management Board for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7438nlComité sociaaleconomische analyseHet Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) is een comité van het Agentschap dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het advies van het Agentschap over autorisatieaanvragen, voorstellen voor beperkingen en alle overige kwesties die zich voordoen in verband met de toepassing van deze verordening met betrekking tot de sociaaleconomische impact van mogelijke wetgevingsmaatregelen betreffende stoffen. Het SEAC bestaat uit minstens één en maximum twee leden uit de kandidaten van elke lidstaat, die door de raad van bestuur aangewezen zijn voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken..
7438nlSEACHet Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) is een comité van het Agentschap dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het advies van het Agentschap over autorisatieaanvragen, voorstellen voor beperkingen en alle overige kwesties die zich voordoen in verband met de toepassing van deze verordening met betrekking tot de sociaaleconomische impact van mogelijke wetgevingsmaatregelen betreffende stoffen. Het SEAC bestaat uit minstens één en maximum twee leden uit de kandidaten van elke lidstaat, die door de raad van bestuur aangewezen zijn voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De leden van het Comité kunnen worden bijgestaan door adviseurs voor wetenschappelijke, technische of regelgevingsvraagstukken..
7438enCommittee for Socio-economic AnalysisEuropean Chemicals Agency committee responsible for preparing the opinion of the Agency on applications for authorisation, proposals for restrictions, and any other questions that may arise from the implementation of the REACH Regulation relating to the socioeconomic impact of possible legislative action on substances. The SEAC consists of at least one, but no more than two, members from the nominees of each Member State appointed by the Management Board for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7438enSEACEuropean Chemicals Agency committee responsible for preparing the opinion of the Agency on applications for authorisation, proposals for restrictions, and any other questions that may arise from the implementation of the REACH Regulation relating to the socioeconomic impact of possible legislative action on substances. The SEAC consists of at least one, but no more than two, members from the nominees of each Member State appointed by the Management Board for a renewable term of three years. The Committee members may be accompanied by advisers on scientific, technical or regulatory matters.
7439nlvertrouwelijke bedrijfsinformatie
7439enconfidential business information
7439enCBI
7440nlgevaarsymboolOvereenkomstig de huidige bepalingen voor indeling en etikettering zijn gevaarsymbolen pictogrammen die op de verpakking van gevaarlijke stoffen en preparaten aangebracht worden. Het ontwerp van de gevaarsymbolen moet overeenstemmen met de bepalingen van bijlage II van Richtlijn 67/548/EEG. Het symbool dient in zwart op een oranjegele achtergrond te worden gedrukt. Na de inwerkingtreding van het GHS zullen de huidige gevaarsymbolen niet meer gebruikt worden en zullen ze vervangen worden door een nieuwe set GHS-symbolen.
7440endanger symbolsPictograms which are placed on the packaging of dangerous substances and preparations according to current classification and labelling provisions. The design of the danger symbols shall comply with those laid down in Annex II of Directive 67/548/EEC. The symbol shall be printed in black on an orange-yellow background. After the GHS enters into force, current danger symbols shall no longer be used and will be replaced by a new set of GHS symbols.
7441nldistributeurBetekent elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als zodanig of in een preparaat, uitsluitend bewaart en in de handel brengt ten behoeve van derden.
7441endistributorAny natural or legal person established within the Community, including a retailer, who only stores and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties.
7442nldosisdescriptorEen waarde verkregen uit een toxiciteits/ecotoxiciteitstest of uit andere relevante gegevens, gewoonlijk de dosis die nodig is om een gespecificeerd schadelijk effect te induceren (bvb. een letaliteit van 50%) of de hoogste dosis die geen schadelijke effecten veroorzaakt (bvb. NOAEL). De dosisdescriptor is een basis voor het bepalen/opstellen van de DNEL of de PNEC.
7442endose descriptorA value obtained from a toxicity/ecotoxicity test or from other relevant data, usually the dose needed to induce a specified adverse effect (e.g. 50% lethality) or the highest dose not causing adverse effects (e.g. NOAEL). The dose descriptor is a basis for determining/setting the DNEL or the PNEC.
7443nlbepaling van de dosis-responsrelatieEen bepaling van de dosis-responsrelatie is de raming van de relatie tussen de dosis, of niveau van blootstelling aan een stof, en de incidentie en ernst van een effect.
7443endose response assessmentAn estimation of the relationship between the dose, or level of exposure to a substance, and the incidence and severity of an effect.
7444endose response relationshipThe quantitative relationship between the dose or level of exposure to a substance and the incidence or the extent of the adverse effect.
7444nldosis-responsrelatieDe dosis-responsrelatie is de kwantitatieve relatie tussen de dosis (concentratie) of het niveau van blootstelling aan een stof, en de incidentie of de omvang van het schadelijk effect.
7445nldownstreamgebruikerElke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.
7445nlDUElke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een preparaat, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.
7445endownstream userAny natural or legal person established within the Community, other than the manufacturer or the importer, who uses a substance, either on its own or in a preparation, in the course of his industrial or professional activities.
7445enDUAny natural or legal person established within the Community, other than the manufacturer or the importer, who uses a substance, either on its own or in a preparation, in the course of his industrial or professional activities.
7446nlafgeleide dosis met minimaal effectVoor effecten zonder drempelwaarde wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er geen dosis vastgesteld kan worden waarbij geen effect optreedt, en zodoende drukt DMEL een blootstellingsniveau uit dat overeenkomt met een laag, mogelijk theoretisch, risico, dat als een toelaatbaar risico moet worden beschouwd.
7446nlDMELVoor effecten zonder drempelwaarde wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er geen dosis vastgesteld kan worden waarbij geen effect optreedt, en zodoende drukt DMEL een blootstellingsniveau uit dat overeenkomt met een laag, mogelijk theoretisch, risico, dat als een toelaatbaar risico moet worden beschouwd.
7446enderived minimal effect levelFor non-threshold effects, the underlying assumption is that a no-effect-level cannot be established, so a DMEL therefore expresses an exposure level corresponding to a low, possibly theoretical risk, which should be seen as a tolerable risk.
7446enDMELFor non-threshold effects, the underlying assumption is that a no-effect-level cannot be established, so a DMEL therefore expresses an exposure level corresponding to a low, possibly theoretical risk, which should be seen as a tolerable risk.
7447nlafgeleide dosis zonder effectEen DNEL is het niveau van blootstelling aan de stof beneden hetwelk er verwacht wordt dat er zich geen schadelijke effecten voordoen. Daarom is dit het blootstellingsniveau dat bij de blootstelling van de mens aan de stof niet mag worden overschreden. DNEL is een afgeleid blootstellingsniveau omdat het normaal berekend wordt op basis van beschikbare dosisdescriptors uit studies bij dieren zoals de niveaus zonder waarneembaar schadelijk effect (No Observed Adverse Effect Levels - NOAEL's) of benchmarkdoses (BMD's).
7447nlDNELEen DNEL is het niveau van blootstelling aan de stof beneden hetwelk er verwacht wordt dat er zich geen schadelijke effecten voordoen. Daarom is dit het blootstellingsniveau dat bij de blootstelling van de mens aan de stof niet mag worden overschreden. DNEL is een afgeleid blootstellingsniveau omdat het normaal berekend wordt op basis van beschikbare dosisdescriptors uit studies bij dieren zoals de niveaus zonder waarneembaar schadelijk effect (No Observed Adverse Effect Levels - NOAEL's) of benchmarkdoses (BMD's).
7447enderived no-effect levelLevel of exposure to the substance, below which no adverse effects are expected to occur. It is therefore the level of exposure to the substance above which humans should not be exposed. DNEL is a derived level of exposure because it is normally calculated on the basis of available dose descriptors from animal studies such as No Observed Adverse Effect Levels (NOAELs) or benchmark doses (BMDs).
7447enDNELLevel of exposure to the substance, below which no adverse effects are expected to occur. It is therefore the level of exposure to the substance above which humans should not be exposed. DNEL is a derived level of exposure because it is normally calculated on the basis of available dose descriptors from animal studies such as No Observed Adverse Effect Levels (NOAELs) or benchmark doses (BMDs).
7448enEC InventoryInventory composed of three combined European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory framework: EINECS, ELINCS and the NLP-list (no-longer polymers).
7448nlEG-inventarisDe EG-inventaris bestaat uit drie gecombineerde Europese lijsten van stoffen uit het voormalige regelgevingskader voor chemische stoffen van de EU: EINECS, ELINCS en de NLP-lijst (niet-langer polymeren).
7449enEC numberThe three European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory framework, EINECS, ELINCS and the NLP-list, in combination are called the EC Inventory. The EC Inventory is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the European Union.
7449nlEG-nummerDe combinatie van de drie Europese lijsten van stoffen uit het voormalige regelgevingskader voor chemische stoffen van de EU, met name EINECS, ELINCS en de NLP-lijst, wordt de EG-inventaris genoemd. De EG-inventaris vormt de basis voor het gebruik van het EG-nummer als identificatienummer voor stoffen.
7450nleindpuntEen eindpunt is een waarneembare of meetbare inherente eigenschap van een chemische stof. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar een fysisch-chemische eigenschap zoals dampdruk of naar afbreekbaarheid of naar een biologisch effect dat een gegeven stof heeft op de menselijke gezondheid of het milieu, bvb. carcinogeniteit, irritatie, toxiciteit in aquatisch milieu.
7450enendpointAn observable or measurable inherent property of a chemical substance. It can for example refer to a physical-chemical property like vapour pressure or to degradability or a biological effect that a given substance has on human health or the environment, e.g. carcinogenicity, irritation, aquatic toxicity.
7451enevaluationThere are three types of evaluation within REACH:<br>• Dossier evaluation performed by the Agency:<br> o Compliance check: to examine whether all required information is included in the registration dossier and whether this information is adequate.<br> o Checking of testing proposals: to evaluate whether the testing proposals submitted in the registration dossier by the registrant in case further testing is necessary for information specified in Annexes IX and X or the REACH Regulation are adequate.<br>• Substance evaluation performed by a Member State: to clarify any grounds for considering that a substance constitutes a risk to human health or the environment.<br>• Member States can also evaluate registered intermediates.
7451nlbeoordelingEr zijn drie types van beoordeling binnen REACH:<br>• Dossierbeoordeling uitgevoerd door het Agentschap:<br> o Nalevingscontrole: om te onderzoeken of alle vereiste informatie in het registratiedossier opgenomen is en of deze informatie adequaat is.<br> o Onderzoek van testvoorstellen: om te beoordelen of de testvoorstellen die door de registrant in het registratiedossier ingediend worden, in het geval verdere testen nodig zijn voor informatie die gespecificeerd wordt in bijlage IX en X van de verordening, adequaat zijn.<br>• Stoffenbeoordeling uitgevoerd door een lidstaat: om te bepalen of er redenen zijn om aan te nemen dat een stof een risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu.<br>Lidstaten kunnen ook geregistreerde tussenproducten beoordelen.
7452enexposure assessmentQuantitative or qualitative estimate of the dose/concentration of the substance to which humans and the environment are or may be exposed. Exposure assessment under REACH consists of two steps: 1) Development of Exposure Scenarios; and 2) Exposure Estimations, which have to be repeated until it can be concluded that the resulting exposure scenarios would ensure adequate control of risks upon implementation.
7452nlbeoordeling van de blootstellingHet doel van de beoordeling van de blootstelling is een kwantitatieve of kwalitatieve schatting te maken van de dosis / concentratie van de stof waaraan mensen en het milieu blootgesteld zijn of kunnen worden. De beoordeling van de blootstelling onder REACH bestaat uit twee stappen: 1) het ontwikkelen van blootstellingsscenario's en 2) de schatting van de blootstelling, die herhaald moeten worden tot is aangetoond dat de voortvloeiende blootstellingsscenario's een afdoende risicobeheersing zullen verzekeren wanneer ze geïmplementeerd worden.
7453enexposure scenarioSet of conditions, including operational conditions and risk management measures, that describe how the substance is manufactured or used during its life-cycle and how the manufacturer or importer controls, or recommends downstream users to control exposure of humans and the environment. These exposure scenarios may cover one specific process or use, or several processes or uses as appropriate.
7453enESSet of conditions, including operational conditions and risk management measures, that describe how the substance is manufactured or used during its life-cycle and how the manufacturer or importer controls, or recommends downstream users to control exposure of humans and the environment. These exposure scenarios may cover one specific process or use, or several processes or uses as appropriate.
7453nlblootstellingsscenarioDe reeks voorwaarden waarin wordt beschreven hoe de stof wordt vervaardigd of gedurende de levenscyclus wordt gebruikt en hoe de fabrikant of importeur de blootstelling van mens en milieu beheerst of downstreamgebruikers aanbeveelt deze te beheersen. Deze blootstellingsscenario's kunnen, naargelang het geval, één specifiek proces of gebruik, dan wel meerdere processen of gebruiken betreffen.
7454nlinwerkingtreding
7454enentry into force
7454enEIF
7455nlEuropees Informatiesysteem voor chemische stoffenIT-systeem dat ontworpen werd door het Europees Bureau voor chemische stoffen dat informatie verschaft over chemische stoffen, in verband met:<br>- EINECS (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen), <br>- ELINCS (Europese lijst van aangemelde chemische stoffen), <br>- NLP (Niet-langer polymeren), <br>- HPVC's (chemische stoffen met een hoog productievolume) en LPVC's (chemische stoffen met een laag productievolume), met inbegrip van de lijst van de EU-producenten/importeurs, <br>- C&L (Indeling en Etikettering), risico- en veiligheidszinnen, gevaar, enz., <br>- IUCLID Chemische veiligheidsinformatiebladen, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,<br>- Prioriteitslijsten, risicobeoordelingsproces en opvolgsysteem met betrekking tot Verordening (EEG) Nr. 793/93 van de Raad, ook bekend als de Verordening bestaande stoffen (ESR).
7455nlESISIT-systeem dat ontworpen werd door het Europees Bureau voor chemische stoffen dat informatie verschaft over chemische stoffen, in verband met:<br>- EINECS (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen), <br>- ELINCS (Europese lijst van aangemelde chemische stoffen), <br>- NLP (Niet-langer polymeren), <br>- HPVC's (chemische stoffen met een hoog productievolume) en LPVC's (chemische stoffen met een laag productievolume), met inbegrip van de lijst van de EU-producenten/importeurs, <br>- C&L (Indeling en Etikettering), risico- en veiligheidszinnen, gevaar, enz., <br>- IUCLID Chemische veiligheidsinformatiebladen, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,<br>- Prioriteitslijsten, risicobeoordelingsproces en opvolgsysteem met betrekking tot Verordening (EEG) Nr. 793/93 van de Raad, ook bekend als de Verordening bestaande stoffen (ESR).
7455enEuropean chemical Substances Information SystemIT system developed by the European Chemicals Bureau which provides information on chemicals, related to:<br>- EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances), <br>- ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), <br>- NLP (No-Longer Polymers), <br>- HPVCs (High Production Volume Chemicals) and LPVCs (Low Production Volume Chemicals), including EU Producers/Importers lists, <br>- C&L (Classification and Labelling), Risk and Safety Phrases, Danger, etc., <br>- IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,<br>- Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system in relation to Council Regulation (EEC) 793/93, also known as the Existing Substances Regulation (ESR).
7455enESISIT system developed by the European Chemicals Bureau which provides information on chemicals, related to:<br>- EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances), <br>- ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), <br>- NLP (No-Longer Polymers), <br>- HPVCs (High Production Volume Chemicals) and LPVCs (Low Production Volume Chemicals), including EU Producers/Importers lists, <br>- C&L (Classification and Labelling), Risk and Safety Phrases, Danger, etc., <br>- IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,<br>- Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system in relation to Council Regulation (EEC) 793/93, also known as the Existing Substances Regulation (ESR).
7456enEuropean Economic AreaThe European Economic Area (EEA) unites the 27 EU Member States and the three EEA EFTA States (Iceland, Liechtenstein, and Norway) into an Internal Market governed by the same basic rules. These rules aim to enable goods, services, capital, and persons to move freely about the EEA in an open and competitive environment, a concept referred to as the four freedoms.
7456enEEAThe European Economic Area (EEA) unites the 27 EU Member States and the three EEA EFTA States (Iceland, Liechtenstein, and Norway) into an Internal Market governed by the same basic rules. These rules aim to enable goods, services, capital, and persons to move freely about the EEA in an open and competitive environment, a concept referred to as the four freedoms.
7456nlEuropese Economische Ruimte
7456nlEER
7457enEuropean Free Trade AssociationIntergovernmental organisation set up for the promotion of free trade and economic integration to the benefit of its four Member States: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. The Association manages the EFTA Convention; EFTA’s worldwide network of free trade and partnership agreements, and the European Economic Area (EEA) Agreement.
7457enEFTAIntergovernmental organisation set up for the promotion of free trade and economic integration to the benefit of its four Member States: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. The Association manages the EFTA Convention; EFTA’s worldwide network of free trade and partnership agreements, and the European Economic Area (EEA) Agreement.
7457nlEuropese Vrijhandelsassociatie
7457nlEVA
7458enEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesInventory that lists and defines those chemical substances, which were deemed to be on the European Community market between 1 January 1971 and 18 September 1981.
7458enEINECSInventory that lists and defines those chemical substances, which were deemed to be on the European Community market between 1 January 1971 and 18 September 1981.
7458nlEuropese inventaris van bestaande chemische handelsstoffenInventaris van de chemische stoffen, met hun definitie, waarvan aangenomen werd dat zij tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981 binnen de Europese Gemeenschap verkrijgbaar waren.
7458nlEINECSInventaris van de chemische stoffen, met hun definitie, waarvan aangenomen werd dat zij tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981 binnen de Europese Gemeenschap verkrijgbaar waren.
7459nlEuropese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan
7459nlELINCS
7459enEuropean List of Notified Chemical Substances
7459enELINCS
7460nlverhoogd risico over de rest van het levenBijkomend risico over de rest van het leven bovenop het normale risico (of incidentie van ziekte)
7460nlELRBijkomend risico over de rest van het leven bovenop het normale risico (of incidentie van ziekte)
7460enexcess lifetime riskAdditional lifetime risk over the background normal risk (or incidence of disease).
7460enELRAdditional lifetime risk over the background normal risk (or incidence of disease).
7461enfull study reportA complete and comprehensive description of the activity performed to generate the information. This covers the complete scientific paper as published in the literature describing the study performed or the full report prepared by the test house describing the study performed.
7461nlvolledig onderzoeksverslagEen volledig onderzoeksverslag is een volledige, alomvattende beschrijving van de wijze waarop de gegevens zijn verkregen. Dit omvat het volledige wetenschappelijke artikel, zoals in de vakliteratuur gepubliceerd, waarin het uitgevoerde onderzoek wordt beschreven, of het volledige door het testlaboratorium opgestelde verslag waarin het uitgevoerde onderzoek wordt beschreven.
7462enGlobally Harmonized System of Classification and Labelling of ChemicalsThis system addresses classification of chemicals by types of hazard and proposes harmonized hazard communication elements, including labels and safety data sheets. It aims at ensuring that information on physical hazards and toxicity from chemicals be available in order to enhance the protection of human health and the environment during the handling, transport and use of these chemicals. The GHS also provides a basis for harmonization of rules and regulations on chemicals at national, regional and worldwide level, an important factor also for trade facilitation.
7462enGHSThis system addresses classification of chemicals by types of hazard and proposes harmonized hazard communication elements, including labels and safety data sheets. It aims at ensuring that information on physical hazards and toxicity from chemicals be available in order to enhance the protection of human health and the environment during the handling, transport and use of these chemicals. The GHS also provides a basis for harmonization of rules and regulations on chemicals at national, regional and worldwide level, an important factor also for trade facilitation.
7462nlmondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
7462nlGHS
7463engood laboratory practiceQuality system concerning the organisational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived and reported.
7463enGLPQuality system concerning the organisational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived and reported.
7463nlgoede laboratoriumpraktijkGoede laboratoriumpraktijken (GLP) is een kwaliteitssysteem voor de organisatie van en omstandigheden bij de planning, uitvoering, bewaking, registratie, archivering en rapportage van niet-klinisch onderzoek naar de veiligheid voor gezondheid en milieu.
7463nlGLPGoede laboratoriumpraktijken (GLP) is een kwaliteitssysteem voor de organisatie van en omstandigheden bij de planning, uitvoering, bewaking, registratie, archivering en rapportage van niet-klinisch onderzoek naar de veiligheid voor gezondheid en milieu.
7464nlgeharmoniseerde indeling en etiketteringEen geharmoniseerde indeling is een indeling die goedgekeurd is op het niveau van de Gemeenschap. Deze indeling is opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG. <br>Elke lidstaat kan een geharmoniseerde indeling en etikettering voorstellen door een Bijlage XV-dossier in te dienen.
7464enharmonised classification and labellingA classification agreed at Community level. It is included in Annex I of Directive 67/548/EEC. <br>Any Member State can propose a harmonised classification and labelling by submitting an Annex XV dossier.
7465enhazardProperty or set of properties that make a substance dangerous.
7465nlgevaarHet gevaar is een eigenschap of een reeks eigenschappen die een stof gevaarlijk maakt.
7466nlgevarenbeoordelingDe gevarenbeoordeling bestaat erin de informatie over de intrinsieke eigenschappen van de stof te gebruiken voor het beoordelen van de gevaren in de volgende gebieden:<br>1) beoordeling van het gevaar voor de gezondheid van de mens <br>2) beoordeling van het gevaar van fysisch-chemische eigenschappen voor de gezondheid van de mens<br>3) beoordeling van het gevaar voor het milieu<br>4) beoordeling van PBT en zPzB
7466enassessment of hazards of substancesConsists in using the information about the intrinsic properties of the substance to make an assessment of hazard in the following areas:<br>1) Human health hazard assessment <br>2) Human health hazard assessment of physicochemical properties<br>3) Environmental hazard assessment<br>4) PBT and vPvB assessment
7466enhazard assessmentConsists in using the information about the intrinsic properties of the substance to make an assessment of hazard in the following areas:<br>1) Human health hazard assessment <br>2) Human health hazard assessment of physicochemical properties<br>3) Environmental hazard assessment<br>4) PBT and vPvB assessment
7467enhigh performance liquid chromatographyA form of column chromatography used frequently in biochemistry and analytical chemistry to separate, identify, and quantify compounds.
7467enHPLCA form of column chromatography used frequently in biochemistry and analytical chemistry to separate, identify, and quantify compounds.
7467nlhogedrukvloeistofchromatografie
7467nlHPLC
7468nlhoog productievolume
7468nlHPV
7468enhigh production volume
7468enHPV
7469enhigh production volume chemicalA chemical which is defined as being produced or imported in a quantity of at least 1,000 tonnes per year in the EU by at least one industry.
7469enHPVCA chemical which is defined as being produced or imported in a quantity of at least 1,000 tonnes per year in the EU by at least one industry.
7469nlchemische stof met hoog productievolume
7469nlHPVC
7470nlgeïdentificeerd gebruikHet gebruik van een stof als zodanig of in een preparaat, of gebruik van een preparaat, dat door een actor in de toeleveringsketen wordt beoogd, met inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan hij door een directe downstreamgebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld.
7470enidentified useA use of a substance on its own or in a preparation, or a use of a preparation, that is intended by an actor in the supply chain, including his own use, or that is made known to him in writing by an immediate downstream user.
7471enimportThe physical introduction into the customs territory of the Community.
7471nlinvoerHet binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen
7472nlgas dat de verbranding van ander materiaal in grotere mate veroorzaakt of bevordert dan luchtZuiver gas of gasmengsel met een oxiderende kracht groter dan 23,5 %, vastgesteld volgens een methode gespecificeerd in ISO 10156, gewijzigd, of 10156-2, gewijzigd.
7472engas which causes or contributes to the combustion of other material more than airPure gas or gas mixture with an oxidising power greater than 23.5% as determined by a method specified in ISO 10156, as amended, or 10156-2, as amended.
7473engeneric concentration limitLimit assigned to a substance indicating a threshold at or above which the presence of that substance in another substance or in a mixture as an identified impurity, additive or individual constituent leads to the classification of the substance or mixture as hazardous, and which is set for any hazard class in Parts 3, 4 and 5 of Annex I of the CLP Regulation.
7473enGCLLimit assigned to a substance indicating a threshold at or above which the presence of that substance in another substance or in a mixture as an identified impurity, additive or individual constituent leads to the classification of the substance or mixture as hazardous, and which is set for any hazard class in Parts 3, 4 and 5 of Annex I of the CLP Regulation.
7473nlalgemene concentratiegrensGrens die aan een stof is toegewezen en die een drempel aangeeft waarop of waarboven de aanwezigheid van de betrokken stof als geïdentificeerde verontreiniging, additief of afzonderlijk bestanddeel in een andere stof of in een mengsel ertoe leidt dat de stof of het mengsel als gevaarlijk wordt ingedeeld en die voor de gevarenklassen in bijlage I, delen 3, 4 en 5, van de CLP-verordening is gesteld.
7474nlrichtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordelingRichtsnoer voor informatie-eisen onder REACH met betrekking tot de stofeigenschappen, blootstelling aan de stof, gebruik van de stof en maatregelen ter controle van de risico’s in de context van de beoordeling van de chemische veiligheid.
7474enIR/CSAGuidance on the information requirements under REACH with regard to substance properties, exposure, use and risk management measures, in the context of the chemical safety assessment.
7474enGuidance on information requirements and chemical safety assessmentsGuidance on the information requirements under REACH with regard to substance properties, exposure, use and risk management measures, in the context of the chemical safety assessment.
7475nlgevarenpictogramEen grafische voorstelling bestaande uit een symbool en andere grafische elementen zoals een kader, een achtergrondpatroon of -kleur, bedoeld om specifieke informatie over het betrokken gevaar te verstrekken;
7475enhazard pictogramA graphical composition that includes a symbol plus other graphic elements, such as a border, background pattern or colour, that is intended to convey specific information on the hazard concerned.
7476nlrisicoprofielEen beschrijving die de mogelijke veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s van een stof vaststelt en kenmerkt.
7476enhazard profileA description identifying and characterising a substance’s potential safety, health and environmental hazards.
7477nlgevaarlijke stofEen stof of mengsel waarvoor de criteria voor fysische gevaren, gezondheidsgevaren of milieugevaren van de delen 2 tot en met 5 van bijlage I van de CLP-verordening -vervuld zijn, en die wordt ingedeeld in de toepasselijke gevarenklassen van die bijlage.
7477enhazardous substanceA substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex.
7478nltussenverpakkingVerpakkingsmiddel tussen de binnenverpakkingen of de voorwerpen en de buitenverpakking.
7478enintermediate packagingPackaging placed between inner packaging, or articles, and outer packaging.
7479nltussenproductEen stof die geproduceerd wordt met als doel om in een volgende stap in andere stof te worden omgezet.
7479enisolated intermediateA substance that is manufactured for the purpose of being transformed into another substance in a subsequent step.
7480enisomerOne of two or more substances composed of the same proportions of elements but differing in some aspect of structure.
7480nlisomeerEén of twee of meer stoffen die uit dezelfde verhouding aan elementen bestaan, maar die op enige wijze in structuur verschillen.
7481enlate pre-registrationProvision applicable to companies starting to manufacture or import 1 tonne or more of a chemical substance per year after 1 December 2008.
7481nllate preregistratieBepaling die van toepassing is op bedrijven die na 1 december 2008 begonnen zijn met fabriceren of invoeren van 1 ton of meer van een chemische stof per jaar.
7481nlverlate preregistratieBepaling die van toepassing is op bedrijven die na 1 december 2008 begonnen zijn met fabriceren of invoeren van 1 ton of meer van een chemische stof per jaar.
7482nlrechtspersoonEen natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de EU, en na ratificatie van REACH in het kader van de EER-overeenkomst, in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd is.
7482enlegal entityA natural or legal person established in the EU and, following the ratification of REACH under the EEA Agreement, in the European Economic Area (EEA).
7483nllijst van geharmoniseerde indelingen en etiketteringenLijst die in deel 3 van bijlage VI van de CLP-verordening is gepubliceerd en die circa 7000 stoffen en de geharmoniseerde indeling en etikettering daarvan omvat.
7483enlist of harmonised classification and labellingList published in Part 3 of Annex VI of the CLP Regulation, which covers around 7,000 substances and their harmonised classification and labelling.
7484nlvermenigvuldigingsfactorFactor die van toepassing is op de concentratie van een stof die ingedeeld is als gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut categorie 1 of chronisch categorie 1, en die gebruikt wordt om middels de sommatiemethode de indeling te bepalen van een mengsel waarin de stof aanwezig is.
7484nlM-factorFactor die van toepassing is op de concentratie van een stof die ingedeeld is als gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acuut categorie 1 of chronisch categorie 1, en die gebruikt wordt om middels de sommatiemethode de indeling te bepalen van een mengsel waarin de stof aanwezig is.
7484enmultiplying factorFactor applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present.
7484enM-factorFactor applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present.
7485ennon-waste materialMaterial which has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific end-of-waste criteria in accordance with Article 6(1) of the Waste Framework Directive.
7485nlniet-afvalmateriaalMateriaal dat een terugwinningsstap, waaronder recycling, heeft ondergaan en voldoet aan specifieke einde-afvalcriteria overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.
7486nlkennisgeving van nieuwe stoffenEen regeling waarmee ECHA op de hoogte wordt gesteld van een voornemen tot invoer, productie of in de handel brengen van nieuwe chemische stoffen.
7486enNotification of new substancesA scheme to notify ECHA of an intention to import, produce or market new chemical substances.
7486enNONSA scheme to notify ECHA of an intention to import, produce or market new chemical substances.
7487ennotifierThe manufacturer or importer, or group of manufacturers or importers submitting a notification to ECHA.
7487nlinformatieverstrekkerDe fabrikant of importeur, dan wel de groep fabrikanten of importeurs die informatie verstrekt aan ECHA.
7488enpackagingOne or more receptacles and any other components or materials necessary for the receptacles to perform their containment and other safety functions.
7488nlverpakkingEen of meer houders en andere onderdelen of materialen die nodig zijn om de inhoud te bevatten en andere veiligheidsfuncties te vervullen.
7489enPractical guideDocument providing further information on best practices concerning individual REACH and CLP processes, and acting as supporting material for the existing guidance documents, content of webinars and other informative material produced by ECHA.
7489nlwegwijzerDocument dat aanvullende informatie geeft over beste praktijken aangaande afzonderlijke REACH- en CLP-processen en dat dient als ondersteunend materiaal voor de bestaande richtsnoeren, inhoud van webinars en ander informatiemateriaal van ECHA.
7490nlpreregistratieperiodePeriode waarin bedrijven hun stoffen kunnen preregistreren. De gespreide termijnen zijn als volgt: 30 november 2010, 31 mei 2013 en 31 mei 2018 (de uiterste termijn hangt af van de hoeveelheidsklasse en de gevaarlijke eigenschappen van de stof).
7490enpre-registration periodPeriod during which companies can pre-register their substances. The staggered deadlines are: 30 November 2010, 31 May 2013 and 31 May 2018 (the deadline depends on the tonnage band and the hazardous properties of the substance).
7491nlpre-SIEFEen forum om preregistranten samen te brengen en de vorming van een SIEF te vergemakkelijken.
7491enpre-SIEFA forum to bring pre-registrants together and facilitate SIEF formation.
7492nlREACH-ITEen portaal dat voor bedrijven het belangrijkste kanaal vormt voor het indienen van gegevens bij ECHA.
7492enREACH-ITA portal providing the main channel for companies to submit data to ECHA.
7493nlteruggewonnen toeslagmaterialenToeslagmaterialen die resulteren uit de verwerking van anorganisch materiaal dat eerder in de bouwsector is gebruikt (zoals beton, stenen), evenals bepaalde toeslagmaterialen van minerale oorsprong die resulteren uit industriële verwerking door middel van een thermische of andere behandeling.
7493enrecovered aggregateAggregates resulting from the processing of inorganic material previously used in construction (e.g. concrete and stones), as well as certain aggregates of mineral origin resulting from an industrial process involving thermal or other modification.
7494enrecovered materialMaterial that, after having been part of waste materials, has ceased to be waste according to the Waste Framework Directive.
7494nlteruggewonnen materiaal. Stoffen die, na onderdeel van afvalmaterialen te zijn geweest, volgens de kaderrichtlijn afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn.
7495enrecovered substanceSubstance that, after having been part of waste materials, has ceased to be waste according to the Waste Framework Directive.
7495nlteruggewonnen stofStoffen die, na onderdeel van afvalmaterialen te zijn geweest, volgens de kaderrichtlijn afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn.
7496nlfabrikant van een teruggewonnen stofEen natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij terugwinning van afval.
7496nlonderneming die stoffen terugwintEen natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij terugwinning van afval.
7496nlterugwinningsbedrijfEen natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij terugwinning van afval.
7496enestablishment undertaking a recoveryA natural or legal person involved in waste recovery.
7496enmanufacturer of a recovered substanceA natural or legal person involved in waste recovery.
7496enrecovery operatorA natural or legal person involved in waste recovery.
7497nlregister van intentiesEen lijst van ECHA die informatie bevat van partijen die van plan zijn om een CLH-dossier in te dienen.
7497enregistry of intentionsA list held by ECHA containing information from parties who intend to submit a CLH dossier to it.
7497enRoIA list held by ECHA containing information from parties who intend to submit a CLH dossier to it.
7498nlcommentaardocumentDocument waarin de opmerkingen van de betrokken partijen over een voorstel zijn verzameld.
7498enresponse to commentsDocument gathering the comments from the parties concerned regarding a proposal.
7498enRCOMDocument gathering the comments from the parties concerned regarding a proposal.
7499enRisk Assessment ReportDocument drafted by a Member State rapporteur following a detailed risk evaluation of the assessed substances.
7499enRARDocument drafted by a Member State rapporteur following a detailed risk evaluation of the assessed substances.
7499nlrisicobeoordelingDocument dat door een rapporteur van een lidstaat opgesteld is na een uitgebreide risico-evaluatie van de beoordeelde stoffen.
7499nlrisicobeoordelingsrapportDocument dat door een rapporteur van een lidstaat opgesteld is na een uitgebreide risico-evaluatie van de beoordeelde stoffen.
7499nlrisicobeoordelingsverslagDocument dat door een rapporteur van een lidstaat opgesteld is na een uitgebreide risico-evaluatie van de beoordeelde stoffen.
7500ensamenessThe recovered substance must be the same as the substance already registered.
7500ensubstance samenessThe recovered substance must be the same as the substance already registered.
7500nlgelijkheidDe teruggewonnen stof moet dezelfde zijn als de reeds geregistreerde stof.
7501nlselectieve terugwinning
7501enselective recovery
7502nlspecifieke concentratiegrensSpecifieke concentratiegrenzen en algemene concentratiegrenzen zijn aan een stof toegewezen drempels waarop of waarboven de aanwezigheid van de betrokken stof als geïdentificeerde verontreiniging, additief of afzonderlijk bestanddeel in een andere stof of in een mengsel ertoe leidt dat de stof of het mengsel als gevaarlijk wordt ingedeeld. Specifieke concentratiegrenzen worden vastgesteld door de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker indien uit adequate en betrouwbare informatie blijkt dat het gevaar van een stof evident is wanneer die stof aanwezig is in een concentratie die kleiner is dan de in bijlage I, deel 2, voor de gevarenklassen vermelde concentraties of onder de in bijlage I, delen 3, 4 en 5, voor de gevarenklassen vermelde algemene concentratiegrenzen ligt.
7502enspecific concentration limitLimit assigned to a substance by the manufacturer, importer or downstream user indicating a threshold at or above which the presence of that substance in another substance or in a mixture as an identified impurity, additive or individual constituent leads to the classification of the substance or mixture as hazardous.
7502enSCLLimit assigned to a substance by the manufacturer, importer or downstream user indicating a threshold at or above which the presence of that substance in another substance or in a mixture as an identified impurity, additive or individual constituent leads to the classification of the substance or mixture as hazardous.
7503nlstofgegevensverzamelingVerzameling informatie die betrekking heeft op een stof en die de identificatie van de stof, informatie over indeling en etikettering, en eindpuntonderzoeksrecords met uitgebreide studiesamenvattingen (RSS) en studiesamenvattingen (SS)bevat.
7503ensubstance datasetSet of information related to a substance and which includes the substance identification, information on classification and labelling, and endpoint study records with RSS and SS.
7504ensubstance subject to registrationRegistration is required for all substances: <br>- as defined in Article 3(1) of the REACH Regulation;<br>- manufactured in or imported into the Community in quantities of 1 tonne or more per registrant per year;<br>- unless they are explicitly exempted from the scope of registration according to Article 2(1) to (3) and Annexes IV and V or partially exempted according to Article 2(5-9) of the REACH Regulation;<br>- irrespective of whether they are classified as dangerous or not;<br>- unless they are covered by an exemption for product and process-orientated research and development under Article 9 of REACH.
7504nlregistratieplichtige stofRegistratieplichtig zijn alle stoffen: <br>- zoals omschreven in artikel 3, lid 1, van de REACH-verordening;<br>- die in hoeveelheden van 1 ton of meer per registrant per jaar in de Gemeenschap worden geproduceerd of ingevoerd;<br>- tenzij zij expliciet van registratie zijn vrijgesteld krachtens artikel 2, lid 1 t/m 3, en bijlagen IV en V, of deels van registratie zijn vrijgesteld krachtens artikel 2, lid 5 t/m 9, van de REACH-verordening;<br>- ongeacht of zij al dan niet als gevaarlijk worden ingedeeld;<br>- tenzij zij onder een vrijstelling voor product- en procesgeoriënteerd onderzoek en ontwikkeling krachtens artikel 9 van REACH vallen.
7504nlstoffen waarvoor registratie verplicht isRegistratieplichtig zijn alle stoffen: <br>- zoals omschreven in artikel 3, lid 1, van de REACH-verordening;<br>- die in hoeveelheden van 1 ton of meer per registrant per jaar in de Gemeenschap worden geproduceerd of ingevoerd;<br>- tenzij zij expliciet van registratie zijn vrijgesteld krachtens artikel 2, lid 1 t/m 3, en bijlagen IV en V, of deels van registratie zijn vrijgesteld krachtens artikel 2, lid 5 t/m 9, van de REACH-verordening;<br>- ongeacht of zij al dan niet als gevaarlijk worden ingedeeld;<br>- tenzij zij onder een vrijstelling voor product- en procesgeoriënteerd onderzoek en ontwikkeling krachtens artikel 9 van REACH vallen.
7505nlTechnisch Comité voor de indeling en etiketteringVoormalig EU-orgaan bestaande uit nationale deskundigen uit de lidstaten en waarnemers van de belanghebbenden, dat de indelingen en etiketteringen van gevaarlijke stoffen besprak en daarover overeenstemming bereikte.
7505enTechnical Committee on Classification and LabellingFormer EU body consisting of national experts from the Member States and stakeholder observers, who discussed and agreed on classifications of hazardous substances and their related labelling.
7505enTC C&LFormer EU body consisting of national experts from the Member States and stakeholder observers, who discussed and agreed on classifications of hazardous substances and their related labelling.
7506enTitle XITitle on classification and labelling inventory in the REACH Regulation, which has been repealed with the entry into force of the CLP Regulation.
7506nlTitel XITitel aangaande de inventaris van indeling en etikettering in de REACH-verordening, die bij inwerkingtreding van de CLP-verordening is geschrapt.
7507enwasteAny substance or object which the holder discards or intends or is required to discard.
7507nlafvalAlle stoffen of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
7508enwell defined substanceSubstance with a defined qualitative and quantitative composition that can be sufficiently identified based on the identification information required by section 2 of Annex VI to the REACH Regulation.
7508nlduidelijk gedefinieerde stof’duidelijk gedefinieerde stoffen’: stoffen met een gedefinieerde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling die adequaat kan worden geïdentificeerd op basis van de identificatie-informatie die wordt vereist onder punt 2 van bijlage VI van de REACH-verordening.
7509nlcontrole op volledigheidControle die door ECHA wordt uitgevoerd van alle registratiedossiers om vast te stellen of alle door de REACH-verordening vereiste elementen zijn geleverd.
7509nlTCCControle die door ECHA wordt uitgevoerd van alle registratiedossiers om vast te stellen of alle door de REACH-verordening vereiste elementen zijn geleverd.
7509entechnical completeness checkChecking carried out by ECHA on all registration dossiers to establish whether all the elements required by the REACH Regulation have been provided.
7509enTCCChecking carried out by ECHA on all registration dossiers to establish whether all the elements required by the REACH Regulation have been provided.
7510nlrechtspersoonobjectEen specifiek element in IUCLID 5 of REACH-IT om informatie van deze rechtspersoon te bewaren en te beheren. De informatie omvat de naam, het adres en andere contactgegevens, de contactpersoon/contactpersonen, en specifieke identificatienummers waarmee de rechtspersoon ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd.
7510nlLEOEen specifiek element in IUCLID 5 of REACH-IT om informatie van deze rechtspersoon te bewaren en te beheren. De informatie omvat de naam, het adres en andere contactgegevens, de contactpersoon/contactpersonen, en specifieke identificatienummers waarmee de rechtspersoon ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd.
7510enLegal Entity ObjectA specific element in IUCLID 5 or REACH-IT to store and manage this legal entity information. This information includes the name, address and other contact details, the contact person(s) and legal entity specific identification numbers which may help identifying it in an unambiguous manner.
7510enLEOA specific element in IUCLID 5 or REACH-IT to store and manage this legal entity information. This information includes the name, address and other contact details, the contact person(s) and legal entity specific identification numbers which may help identifying it in an unambiguous manner.
7511nlgevaarsindelingSysteem voor het indelen van gevaren die ontstaan uit de intrinsieke eigenschappen van natuurlijke of synthetische stoffen en mengsels.
7511nlindeling naar gevarencategorieSysteem voor het indelen van gevaren die ontstaan uit de intrinsieke eigenschappen van natuurlijke of synthetische stoffen en mengsels.
7511nlindeling naar graad van gevaarlijkheidSysteem voor het indelen van gevaren die ontstaan uit de intrinsieke eigenschappen van natuurlijke of synthetische stoffen en mengsels.
7511enhazard classificationSystem for classifying the hazards arising from the instrinsic properties of substances and mixtures, whether natural or synthetic.
7517nlontploffende bom
7517enexploding bomb
7518nlvlam
7518enflame
7519nlvlam boven cirkel
7519enflame over circle
7520nlgasfles
7520engas cylinder
7521nlcorrosie
7521encorrosion
7522nldoodshoofd met gekruiste beenderen
7522enskull and crossbones
7523nluitroepteken
7523enexclamation mark
7524nlgezondheidsgevaar
7524enhealth hazard
7525nlmilieu
7525enenvironment
7526nlOnderzoekssamenvattingEen samenvatting van de doelstellingen, methoden, resultaten en conclusies van een volledig onderzoeksverslag die voldoende informatie verstrekt voor beoordeling van de relevantie van de bij het onderzoek behorende studie.
7526enstudy summaryA summary of the objectives, methods, results and conclusions of a full study report providing sufficient information to make an assessment of the relevance of the study.
7527nlStofEen chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.
7527nlchemische stofEen chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd.
7527enchemical substanceA chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition.
7527ensubstanceA chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition.
7528nlstofidentificatieStofidentificatie is een procédé om een stof te identificeren en te onderscheiden van andere stoffen. Een element van de stofidentificatie is de naamgeving van de stof, die voldoet aan specifieke criteria, zoals uiteengezet in de richtsnoeren voor de identificatie van stoffen.
7528ensubstance identificationA process by which a substance can be identified and distinguished from other substances. An element of substance identification is the naming of the substance, which follows specific criteria, as set out in the Guidance document on substance identification.
7529nlstof die in de natuur voorkomtVan nature voorkomende stof als zodanig, onbewerkt of enkel bewerkt met de hand, met mechanische hulpmiddelen of met behulp van de zwaartekracht, door oplossing in water, door extractie met water, door stoomdistillatie, door flotatie of door verhitting uitsluitend om water te onttrekken, of die met enig hulpmiddel aan de lucht wordt onttrokken.
7529ensubstance which occurs in natureA naturally occurring substance as such, unprocessed or processed only by manual, mechanical or gravitational means, by dissolution in water, by flotation, by extraction with water, by steam distillation or by heating solely to remove water, or which is extracted from air by any means.
7530ensunset dateDate specified in Annex XIV of the REACH Regulation for each substance from which the placing on the market and the use of that substance shall be prohibited unless an exemption applies or an authorisation is granted, or an authorisation application has been submitted before the application date also specified in Annex XIV, but the Commission decision on the application for authorisation has not yet been taken.
7530nlverbodsdatumBijlage XIV (lijst van autorisatieplichtige stoffen) specificeert voor elke vermelde stof de datum (“verbodsdatum” genoemd) vanaf dewelke het in de handel brengen en gebruiken van die stof verboden zal zijn tenzij een vrijstelling geldt of een autorisatie verleend is of een autorisatieaanvraag ingediend werd vóór de uiterste indieningsdatum, die eveneens gespecificeerd wordt in bijlage XIV, maar waarvoor de Commissie nog geen beslissing heeft genomen over de autorisatieaanvraag.
7531nlleverancier van een stof of een preparaatFabrikant, importeur, (downstreamgebruiker of) distributeur of actor in de toeleveringsketen die een stof, als zodanig of in een preparaat, of een preparaat in de handel brengt.
7531ensupplier of a substance or a preparationAny manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a preparation, or a preparation.
7532nlleverancier van een voorwerpProducent of importeur van een voorwerp, distributeur of andere actor uit de toeleveringsketen die een voorwerp in de handel brengt.
7532ensupplier of an articleAny producer or importer of an article, distributor or other actor in the supply chain placing an article on the market.
7533nlstructuur-activiteitrelatiemodelEen (kwalitatief) verband tussen een chemische onderstructuur en het potentieel van een chemische stof met deze substructuur om een bepaald biologisch effect te vertonen.
7533nlSAREen (kwalitatief) verband tussen een chemische onderstructuur en het potentieel van een chemische stof met deze substructuur om een bepaald biologisch effect te vertonen.
7533enstructure-activity relationshipA (qualitative) association between a chemical substructure and the potential of a chemical containing the substructure to exhibit a certain biological effect.
7533enSARA (qualitative) association between a chemical substructure and the potential of a chemical containing the substructure to exhibit a certain biological effect.
7534nlinformatie-uitwisselingsforum voor stoffenSIEF staat voor Substance Information Exchange Forum (informatie-uitwisselingsforum voor stoffen). Een SIEF is een forum, dat gevormd wordt na de preregistratiefase, om gegevens over een bepaalde geleidelijk geïntegreerde stof te delen. <br>De voornaamste doelstellingen van een SIEF zijn:<br> i) het gezamenlijk gebruik van gegevens te vergemakkelijken met het oog op de registratie<br> ii) tot overeenstemming te komen over de indeling en etikketering van een stof wanneer er interpretatieverschillen zijn tussen de potentiële registranten.
7534nlSIEFSIEF staat voor Substance Information Exchange Forum (informatie-uitwisselingsforum voor stoffen). Een SIEF is een forum, dat gevormd wordt na de preregistratiefase, om gegevens over een bepaalde geleidelijk geïntegreerde stof te delen. <br>De voornaamste doelstellingen van een SIEF zijn:<br> i) het gezamenlijk gebruik van gegevens te vergemakkelijken met het oog op de registratie<br> ii) tot overeenstemming te komen over de indeling en etikketering van een stof wanneer er interpretatieverschillen zijn tussen de potentiële registranten.
7534enSubstance Information Exchange ForumA forum, formed after the pre-registration phase, to share data on a given phase-in substance. <br>The principal aims of a SIEF are to:<br> i) facilitate data sharing for the purposes of registration;<br> ii) agree on the classification and labelling of the substance where there is a difference of interpretation between the potential registrants.
7534enSIEFA forum, formed after the pre-registration phase, to share data on a given phase-in substance. <br>The principal aims of a SIEF are to:<br> i) facilitate data sharing for the purposes of registration;<br> ii) agree on the classification and labelling of the substance where there is a difference of interpretation between the potential registrants.
7535nlzeer zorgwekkende stofSVHC-stoffen zijn in de context van de REACH-verordening:<br>1. CMR-stoffen, categorie 1 of 2<br>2. PBT-stoffen en zPzB-stoffen die voldoen aan de criteria van bijlage XIII en<br>3. stoffen - zoals stoffen met hormoonontregelende eigenschappen of met persistente, bioaccumulerende en toxische eigenschappen of zeer persistente en zeer bioaccumulerende eigenschappen, die niet voldoen aan de criteria van Bijlage III - waarvoor er wetenschappelijk bewijs is van vermoedelijke ernstige effecten voor de menselijke gezondheid of het milieu en die even zorgwekkend zijn als andere stoffen die opgenomen zijn onder de punten 1 en 2 en die geval per geval geïdentificeerd worden overeenkomstig de procedure die beschreven wordt in artikel 59.
7535nlSVHCSVHC-stoffen zijn in de context van de REACH-verordening:<br>1. CMR-stoffen, categorie 1 of 2<br>2. PBT-stoffen en zPzB-stoffen die voldoen aan de criteria van bijlage XIII en<br>3. stoffen - zoals stoffen met hormoonontregelende eigenschappen of met persistente, bioaccumulerende en toxische eigenschappen of zeer persistente en zeer bioaccumulerende eigenschappen, die niet voldoen aan de criteria van Bijlage III - waarvoor er wetenschappelijk bewijs is van vermoedelijke ernstige effecten voor de menselijke gezondheid of het milieu en die even zorgwekkend zijn als andere stoffen die opgenomen zijn onder de punten 1 en 2 en die geval per geval geïdentificeerd worden overeenkomstig de procedure die beschreven wordt in artikel 59.
7535ensubstance of very high concernIn the context of the REACH Regulation are:<br>1. CMRs category 1 or 2;<br>2. PBTs and vPvBs meeting the criteria of Annex XIII; and<br>3. substances – such as those having endocrine disrupting properties or those having persistent, bioaccumulative and toxic properties or very persistent and very bioaccumulative properties, which do not fulfil the criteria of Annex III – for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health or the environment which give rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in points 1 and 2 and which are identified on a case-by-case basis in accordance with the procedure set out in Article 59.
7535enSVHCIn the context of the REACH Regulation are:<br>1. CMRs category 1 or 2;<br>2. PBTs and vPvBs meeting the criteria of Annex XIII; and<br>3. substances – such as those having endocrine disrupting properties or those having persistent, bioaccumulative and toxic properties or very persistent and very bioaccumulative properties, which do not fulfil the criteria of Annex III – for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health or the environment which give rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in points 1 and 2 and which are identified on a case-by-case basis in accordance with the procedure set out in Article 59.
7536nlstof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen
7536nlUVCB
7536ensubstance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
7536enUVCB
7537enT25The chronic dose rate that will give 25% of the animals’ tumours at a specific tissue site after correction for spontaneous incidence, within the standard lifetime of that species.
7537nlT25De chronische dosissnelheid die 25% van de dieren tumoren zal geven op een bepaalde weefselplaats na correctie voor spontane incidentie, binnen de standaardlevensduur van die diersoort.
7538entechnical dossierThe primary meaning of the term under REACH is documentation, which contains all information required for registration, as specified in Article 10(a). The format of the technical dossier is IUCLID.<br>In addition, the term ‘technical dossier’ is also used to refer to one of the two parts of the Annex XV dossier. It supports the Annex XV report.
7538nltechnisch dossierDe eerste betekenis van deze term onder REACH is documentatie, die alle vereiste informatie voor de registratie bevat, zoals gespecificeerd in artikel 10, onder a). Het formaat van het technisch dossier is IUCLID.<br>Daarnaast wordt de term technisch dossier ook gebruikt voor één van de twee delen van het Bijlage XV-dossier. Het ondersteunt het Bijlage-XV rapport.
7539nlvoorlopig blootstellingsscenarioHet voorlopig BS vormt het vertrekpunt voor de schatting van de blootstelling en de risicokarakterisering. Een voorlopig BS is een reeks veronderstellingen (gebruikmakend van de determinanten van blootstelling) over hoe een proces wordt gevoerd en welke risicobeheersmaatregelen toegepast worden of geïmplementeerd moeten worden. Het kan nodig zijn om de voorlopige BS's aan te passen tijdens de regelmatig terugkerende chemische veiligheidsbeoordeling tot aangetoond is dat de risico's beheerst worden. De voortvloeiende BS's moeten worden geïmplementeerd voor eigen vervaardiging/gebruik en/of meegedeeld worden aan downstreamgebruikers (DU) als bijlage bij het veiligheidsinformatieblad.
7539ententative exposure scenarioStarting point for the exposure estimate and risk characterisation, it is a set of assumptions (using the determinants of exposure) on how a process is conducted and which risk management measures are used or should be implemented. The tentative ES may have to be adapted during the iterative Chemical Safety Assessment until it is shown that risks are controlled. The resulting ESs shall be implemented for own manfacture/use and/or communicated to downstream users (DUs) as annex to the safety data sheet.
7540nltestvoorstelEen voorstel dat ingediend wordt door een registrant of een downstreamgebruiker voor verdere testen overeenkomstig bijlage IX en X van de verordening.
7540entesting proposalA proposal made by a registrant or a downstream user for further testing in accordance with Annexes IX and X of the REACH Regulation.
7541entonnage thresholdVolume-based criteria for different requirements under REACH, formulated as ‘X tonnes/year per manufacturer/importer’. In addition, the tonnage threshold will affect registration deadlines for phase-in substances.
7541nldrempelwaarde (voor de hoeveeelheid)Criteria op basis van het volume voor verscheidene eisen onder REACH, geformuleerd als “X ton/jaar per fabrikant/importeur”. Bovendien zal de hoeveelheid drempelwaarde een invloed hebben op de registratietermijnen voor geleidelijk geïntegreerde stoffen.
7541nlhoeveelheidsdrempelwaardeCriteria op basis van het volume voor verscheidene eisen onder REACH, geformuleerd als “X ton/jaar per fabrikant/importeur”. Bovendien zal de hoeveelheid drempelwaarde een invloed hebben op de registratietermijnen voor geleidelijk geïntegreerde stoffen.
7542enUnited Nations Environment ProgrammeUnited Nations system’s designated entity for addressing environmental issues at the global and regional level. Its mandate is to coordinate the development of environmental policy consensus by keeping the global environment under review and bringing emerging issues to the attention of governments and the international community for action.
7542enUNEPUnited Nations system’s designated entity for addressing environmental issues at the global and regional level. Its mandate is to coordinate the development of environmental policy consensus by keeping the global environment under review and bringing emerging issues to the attention of governments and the international community for action.
7542nlmilieuprogramma van de Verenigde Naties
7542nlUNEP
7543enUniversal Unique IdentifierA string of 41 characters created by the IUCLID5 application upon creation of each dossier. The UUID uniquely identifies each dossier.
7543enUUIDA string of 41 characters created by the IUCLID5 application upon creation of each dossier. The UUID uniquely identifies each dossier.
7543nluniversele unieke identificatie
7543nlUUID
7544nlgebruikscategorie
7544nlUC
7544enUse Category
7544enUC
7545nlgebruikElke vorm van verwerking, formulering, consumptie, opslag, bewaring, behandeling, overbrenging in recipiënten, overbrenging van de ene recipiënt naar de andere, vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere gebruikmaking.
7545enuseAny processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilisation.
7546nlgebruiks- en blootstellingscategorieBlootstellingsscenario dat een groot aantal verschillende processen of gebruiken omvat, waarbij de procédés of gebruiken, op z'n minst, meegedeeld worden als beknopte algemene beschrijving van gebruik.
7546enuse and exposure categoryAn exposure scenario covering a wide range of processes or uses, where the processes or uses are communicated, as a minimum, in terms of the brief general description of use.
7547nlzeer persistent en zeer bioaccumulerendZeer zorgwekkende stoffen, die zeer persistent (zeer moeilijk afbreekbaar) en zeer bioaccumulerend zijn in levende organismen. Bijlage XIII legt de criteria vast ter identificatie van zPzB-stoffen en bijlage I voorziet in algemene bepalingen voor de beoordeling ervan. zPzB-stoffen kunnen worden opgenomen in bijlage XIV en op die manier autorisatieplichtig worden gemaakt.
7547nlzPzBZeer zorgwekkende stoffen, die zeer persistent (zeer moeilijk afbreekbaar) en zeer bioaccumulerend zijn in levende organismen. Bijlage XIII legt de criteria vast ter identificatie van zPzB-stoffen en bijlage I voorziet in algemene bepalingen voor de beoordeling ervan. zPzB-stoffen kunnen worden opgenomen in bijlage XIV en op die manier autorisatieplichtig worden gemaakt.
7547envery persistent and very bioaccumulativeSubstances of very high concern, which are very persistent (very difficult to break down) and very bioaccumulative in living organisms. Annex XIII of the REACH Regulation defines criteria for the identification of vPvBs, and Annex I lays down general provisions for their assessment. vPvBs may be included in Annex XIV and thereby be made subject to authorisation.
7547envPvBSubstances of very high concern, which are very persistent (very difficult to break down) and very bioaccumulative in living organisms. Annex XIII of the REACH Regulation defines criteria for the identification of vPvBs, and Annex I lays down general provisions for their assessment. vPvBs may be included in Annex XIV and thereby be made subject to authorisation.
7548nlEuropees Agentschap voor chemische stoffenAgentschap, opgericht bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, met de volgende taken: beheer van alle REACH- en CLP-taken door de noodzakelijke activiteiten zelf uit te voeren of te coördineren , te zorgen voor een consistente tenuitvoerlegging op communautair niveau en te waarborgen dat de lidstaten en de Europese instellingen het best mogelijke wetenschappelijke advies krijgen over de veiligheid en de sociaaleconomische aspecten van het gebruik van chemische stoffen. Dit wordt bereikt door voor een geloofwaardig besluitvormingsproces te zorgen met inzet van de best mogelijke wetenschappelijke, technische en regelgevende vermogens en door op een doelmatige, transparante en consistente wijze in onafhankelijkheid te werken.
7548nlECHAAgentschap, opgericht bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, met de volgende taken: beheer van alle REACH- en CLP-taken door de noodzakelijke activiteiten zelf uit te voeren of te coördineren , te zorgen voor een consistente tenuitvoerlegging op communautair niveau en te waarborgen dat de lidstaten en de Europese instellingen het best mogelijke wetenschappelijke advies krijgen over de veiligheid en de sociaaleconomische aspecten van het gebruik van chemische stoffen. Dit wordt bereikt door voor een geloofwaardig besluitvormingsproces te zorgen met inzet van de best mogelijke wetenschappelijke, technische en regelgevende vermogens en door op een doelmatige, transparante en consistente wijze in onafhankelijkheid te werken.
7548enEuropean Chemicals AgencyAgency established by Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 to manage all REACH and CLP tasks by carrying out or co-coordinating the necessary activities, to ensure a consistent implementation at Community level, and to provide Member States and the European institutions with the best possible scientific advice on questions related to the safety and the socio-economic aspects of the use of chemicals. This is achieved by ensuring a credible decision-making process, using the best possible scientific, technical and regulatory capacities and by working independently in an efficient, transparent and consistent manner.
7548enECHAAgency established by Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 to manage all REACH and CLP tasks by carrying out or co-coordinating the necessary activities, to ensure a consistent implementation at Community level, and to provide Member States and the European institutions with the best possible scientific advice on questions related to the safety and the socio-economic aspects of the use of chemicals. This is achieved by ensuring a credible decision-making process, using the best possible scientific, technical and regulatory capacities and by working independently in an efficient, transparent and consistent manner.
7549enmonomer unitThe reacted form of a monomer substance in a polymer.
7549nlmonomeereenheidDe gereageerde vorm van een monomeer in een polymeer.
7550nlniet-geïsoleerd tussenproductEen tussenproduct dat tijdens de synthese niet opzettelijk wordt verwijderd (behalve voor bemonstering) uit de apparatuur waarin de synthese plaatsvindt. Deze apparatuur omvat het reactievat, de bijbehorende apparatuur en alle apparatuur waar de stof of stoffen tijdens een continue stroming of een batchprocedé doorheen gaan alsook het buizenstelsel voor de overbrenging van het ene vat naar het andere ten behoeve van de volgende reactiestap, maar omvat niet de tanks of andere vaten waarin de stof of stoffen na de vervaardiging worden bewaard.
7550ennon-isolated intermediateAn intermediate that during synthesis is not intentionally removed (except for sampling) from the equipment in which the synthesis takes place. Such equipment includes the reaction vessel, its ancillary equipment, and any equipment through which the substance(s) pass(es) during a continuous flow or batch process as well as the pipework for transfer from one vessel to another for the purpose of the next reaction step, but it excludes tanks or other vessels in which the substance(s) are stored after the manufacture.
7551nllocatiegebonden geïsoleerd tussenproductEen tussenproduct dat niet aan de criteria van een niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat wordt vervaardigd op de locatie waar een of meer andere stoffen uit dat tussenproduct worden gesynthetiseerd, door een of meer rechtspersonen.
7551enon-site isolated intermediateAn intermediate not meeting the criteria of a non-isolated intermediate and where the manufacture of the intermediate and the synthesis of (an)other substance(s) from that intermediate take place on the same site, operated by one or more legal entities.
7552ensynthesisTransformation of a substance into another substance through chemical processing.
7552nlsynthese
7553nlvervoerd geïsoleerd tussenproductEen tussenproduct dat niet aan de criteria van een niet-geïsoleerd tussenproduct voldoet en dat wordt vervoerd tussen of wordt geleverd aan andere locaties.
7553entransported isolated intermediateAn intermediate not meeting the criteria of a non-isolated intermediate and transported between or supplied to other sites.
7554nleffectieve concentratie x%De ECx komt overeen met de concentratie van een geteste stof die x% verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdspanne.
7554nlECxDe ECx komt overeen met de concentratie van een geteste stof die x% verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdspanne.
7554eneffective concentration x%Concentration of a tested substance causing x% changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval.
7554enECxConcentration of a tested substance causing x% changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval.
7555eneffective dose x%Dose of a tested substance causing an increased incidence of 10% during a specified time interval.
7555enEDxDose of a tested substance causing an increased incidence of 10% during a specified time interval.
7555nleffectieve dosis x%De EDx komt overeen met de dosis van een geteste stof die een verhoogde incidentie van 10% veroorzaakt gedurende een welbepaalde tijdspanne.
7555nlEDxDe EDx komt overeen met de dosis van een geteste stof die een verhoogde incidentie van 10% veroorzaakt gedurende een welbepaalde tijdspanne.
7556enEuropean UnionUnion established under the Treaty on European Union (Maastricht, 1992) IATE:865789 “to organise, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples”.
7556enEUUnion established under the Treaty on European Union (Maastricht, 1992) IATE:865789 “to organise, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples”.
7556nlEuropese UnieOpgericht bij het Verdrag van Maastricht (1992), dat “een nieuwe etappe [markeert] in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa”.
7556nlEUOpgericht bij het Verdrag van Maastricht (1992), dat “een nieuwe etappe [markeert] in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa”.
7557enCommission of the European CommunitiesPolitically independent collegial institution which embodies and defends the general interests of the European Union
7557enEuropean CommissionPolitically independent collegial institution which embodies and defends the general interests of the European Union
7557enCommissionPolitically independent collegial institution which embodies and defends the general interests of the European Union
7557nlCommissie
7557nlCommissie van de Europese Gemeenschappen
7557nlEuropese Commissie
7558nlKan genetische schade veroorzaken.
7558enMay cause genetic defects.
7559nlVerdacht van het veroorzaken van genetische schade.
7559enSuspected of causing genetic defects.
7560nlKan kanker veroorzaken.
7560enMay cause cancer.
7561nlVerdacht van het veroorzaken van kanker.
7561enSuspected of causing cancer.
7562nlKan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
7562enMay damage fertility or the unborn child.
7563nlKan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
7563enSuspected of damaging fertility or the unborn child.
7564nlVeroorzaakt schade aan organen.
7564enCauses damage to organs.
7565nlKan schade aan organen.
7565enMay cause damage to organs.
7566nlVeroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
7566enCauses damage to organs through prolonged or repeated exposure.
7567nlKan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
7567enMay cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
7568nlBevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. Let op! Bevat lood.
7568enContains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead.
7569nlBevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
7569enContains (name of sensitising substance). May produce an allergic reaction.
7570nlKan bij gebruik licht ontvlambaar worden. Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
7570enCan become highly flammable in use. Can become flammable in use.
7571enmutagenicityAbility of a chemical to cause changes in the genetic material.
7571nlmutageniteit
7572engerm cell mutagenicityAbility of a chemical to cause heritable changes in the genetic material in germ cells.
7572nlmutageniteit van geslachtscellen
7573enaspirationThe entry of a liquid or solid chemical product into the trachea and lower respiratory system directly through the oral or nasal cavity, or indirectly from vomiting.
7573nlaspiratieHet in de luchtpijp en de onderste luchtwegen binnendringen van vloeibare of vaste chemische stoffen, hetzij rechtstreeks via de mond- of neusholte, hetzij indirect door braken.
7574nlbiochemische zuurstofvraagHoeveelheid opgeloste zuurstof die organismen nodig hebben voor aerobe ontbinding van in water aanwezig organisch materiaal.
7574nlBZVHoeveelheid opgeloste zuurstof die organismen nodig hebben voor aerobe ontbinding van in water aanwezig organisch materiaal.
7574enbiochemical oxygen demandAmount of dissolved oxygen required by organisms for the aerobic decomposition of organic matter present in water.
7574enBODAmount of dissolved oxygen required by organisms for the aerobic decomposition of organic matter present in water.
7575nlchemische zuurstofvraagHoeveelheid zuurstof die wordt verbruikt bij chemische afbraak van organisch en anorganisch materiaal.
7575nlCZVHoeveelheid zuurstof die wordt verbruikt bij chemische afbraak van organisch en anorganisch materiaal.
7575enchemical oxygen demandAmount of oxygen consumed by the chemical breakdown of organic and inorganic matter.
7575enCODAmount of oxygen consumed by the chemical breakdown of organic and inorganic matter.
7576nlkankerverwekkende stofEen chemische stof of een mengsel van chemische stoffen die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.
7576encarcinogenA chemical substance or a mixture of chemical substances which induce cancer or increase its incidence.
7577nlchemische identiteitEen unieke naam die een chemische stof aanduidt. Dit kan een naam zijn die overeenstemt met de nomenclatuursystemen van de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) of de Chemical Abstracts Service (CAS) of een technische naam.
7577enchemical identityA name that will uniquely identify a chemical. This can be a name that is in accordance with the nomenclature systems of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) or the Chemical Abstracts Service (CAS), or a technical name.
7578encompressed gasA gas which when packaged under pressure is entirely gaseous at -50 °C; including all gases with a critical temperature ? -50 °C.
7578nlsamengeperst gasEen gas dat, wanneer het onder druk is verpakt, volledig gasvormig is bij ?50 °C; met inbegrip van alle gassen met een kritische temperatuur van ? ?50 °C.
7579nlbijtend voor metalenEen stof die of een mengsel dat door chemische werking metalen aantast of zelfs vernietigt.
7579encorrosive to metalA substance or a mixture which by chemical action will materially damage, or even destroy, metals.
7580encritical temperatureThe temperature above which a pure gas cannot be liquefied, regardless of the degree of compression.
7580nlkritische temperatuurDe temperatuur waarboven een zuiver gas, ongeacht de mate van compressie, niet vloeibaar kan worden gemaakt.
7581endissolved gasA gas which when packaged under pressure is dissolved in a liquid phase solvent.
7581nlopgelost gasEen gas dat, wanneer het onder druk is verpakt, in een vloeibaar oplosmiddel is opgelost.
7582nlstofdeeltjesVaste deeltjes van een stof of mengsel die zijn gesuspendeerd in een gas (doorgaans lucht).
7582endustSolid particles of a substance or mixture suspended in a gas (usually air).
7583enEC50The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response.
7583nlEC50De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.
7584enErC50EC50 in terms of reduction of growth rate.
7584nlErC50EC50 in termen van verminderde groeisnelheid.
7585nlontplofbaar voorwerpEen voorwerp dat een of meer ontplofbare stoffen bevat.
7585enexplosive articleAn article containing one or more explosive substances.
7586enexplosive substanceA solid or liquid substance (or mixture of substances) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings. Pyrotechnic substances are included even when they do not evolve gases.
7586nlontplofbare stofEen vaste of vloeibare stof (of mengsel van stoffen) die als zodanig door een chemische reactie gassen kan ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk, en met zodanige snelheid dat schade aan de omgeving wordt toegebracht. Hieronder vallen ook pyrotechnische stoffen die geen gassen ontwikkelen.
7587eneye irritationThe production of changes in the eye following the application of test substance to the anterior surface of the eye, which are fully reversible within 21 days of application.
7587nloogirritatieOntstaan van veranderingen in het oog na het aanbrengen van een teststof op het oppervlak aan de voorzijde van het oog, die binnen 21 dagen na het aanbrengen volledig omkeerbaar zijn.
7588enflammable gasA gas having a flammable range with air at 20 °C and a standard pressure of 101.3 kPa.
7588nlontvlambaar gasEen gas dat een ontvlambaarheidsinterval met lucht heeft bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa.
7589nlontvlambare vloeistofEen vloeistof waarvan het vlampunt niet hoger is dan 60 °C.
7589enflammable liquidA liquid having a flash point of not more than 60 °C.
7590nlontvlambare vaste stofEen vaste stof die gemakkelijk brandbaar is of die door wrijving brand kan veroorzaken of bevorderen.
7590enflammable solidA solid which is readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.
7591engasA substance which (i) at 50 °C has a vapour pressure greater than 300 kPa; or (ii) is completely gaseous at 20 °C at a standard pressure of 101.3 kPa.
7591nlgasEen stof die (i) bij 50 °C een dampdruk hoger dan 300 kPa heeft; of (ii) bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
7592enhazard categoryThe division of criteria within each hazard class.
7592nlgevarencategorieDe onderverdeling van criteria binnen een gevarenklasse.
7593enhazard classThe nature of the physical, health or environmental hazard.
7593nlgevarenklasseDe aard van het fysische, gezondheids- of milieugevaar;
7594nlgevarenaanduidingEen woordcombinatie die geldt voor een gevarenklasse en ?categorie, die de aard van de gevaren van een gevaarlijke stof of een gevaarlijk mengsel omschrijft en, in voorkomend geval, de ernst van het gevaar.
7594enhazard statementA phrase assigned to a hazard class and category that describes the nature of the hazards of a hazardous substance or mixture, including, where appropriate, the degree of hazard.
7595eninitial boiling pointThe temperature of a liquid at which its vapour pressure is equal to the standard pressure (101.3 kPa), i.e. the first gas bubble appears.
7595nlbeginkookpuntDe temperatuur van een vloeistof waarbij de dampdruk ervan gelijk is aan de standaarddruk (101,3 kPa), d.w.z. waarbij de eerste gasbel verschijnt.
7596nletiketEen geschikte groep geschreven, gedrukte of grafische informatie-elementen aangaande een gevaarlijke stof, die naargelang van de doelsector(en) als relevant is gekozen en die aan of op de onmiddellijke houder van een gevaarlijke stof of aan of op de buitenverpakking van een gevaarlijke stof is aangebracht, gedrukt of gehecht.
7596enlabelAn appropriate group of written, printed or graphic information elements concerning a hazardous product, selected as relevant to the target sector (s), that is affixed to, printed on, or attached to the immediate container of a hazardous product, or to the outside packaging of a hazardous product.
7597enlabel elementOne type of information that has been harmonised for use in a label, e.g. pictogram, signal word.
7597nletiketteringselementEén type informatie dat voor gebruik op een etiket is geharmoniseerd, bv. een pictogram of signaalwoord.
7598nlvloeibaar gasEen gas dat, wanneer het onder druk is verpakt, gedeeltelijk vloeibaar is bij temperaturen hoger dan -50 °C. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: i) bij hoge druk vloeibare gassen: gassen met een kritische temperatuur tussen ?50 °C en +65 °C; en tevens ii) bij lage druk vloeibare gassen: gassen met een kritische temperatuur hoger dan +65 °C.
7598enliquefied gasA gas which when packaged under pressure, is partially liquid at temperatures above -50 °C. A distinction is made between: (i) High pressure liquefied gas: a gas with a critical temperature between -50 °C and +65 °C; and (ii) Low pressure liquefied gas: a gas with a critical temperature above +65 °C.
7599nlvloeistofEen stof die of een mengsel dat bij 50 °C een dampspanning heeft van maximaal 300 kPa (3 bar), bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa niet volledig gasvormig is en een smeltpunt of beginsmeltpunt heeft van 20 °C of minder bij een standaarddruk van 101,3 kPa.
7599enliquidA substance or mixture which at 50 °C has a vapour pressure of not more than 300 kPa (3 bar), which is not completely gaseous at 20 °C and at a standard pressure of 101.3 kPa, and which has a melting point or initial melting point of 20 °C or less at a standard pressure of 101.3 kPa.
7600nlnevelVloeibare druppels van een stof of mengsel die zijn gesuspendeerd in een gas (doorgaans lucht).
7600enmistLiquid droplets of a substance or mixture suspended in a gas (usually air).
7601nlmengselEen mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.
7601nlpreparaatEen mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.
7601enmixtureA mixture or solution composed of two or more substances.
7601enpreparationA mixture or solution composed of two or more substances.
7602nlmutagene stofEen stof die leidt tot een verhoogde frequentie van mutaties in populaties van cellen en/of organismen.
7602enmutagenAn agent giving rise to an increased occurrence of mutations in populations of cells and /or organisms.
7603nlmutatieEen permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een cel.
7603enmutationA permanent change in the amount or structure of the genetic material in a cell.
7604nlorganisch peroxideEen vloeibare of vaste organische stof die het bivalente structuurelement -O-O- bevat en die kan worden beschouwd als derivaat van waterstofperoxide waarbij één of beide waterstofatomen vervangen zijn door organische radicalen. De term omvat ook samenstellingen (mengsels) die organische peroxiden bevatten.
7604enorganic peroxideA liquid or solid organic substance which contains the bivalent -0-0-structure and may be considered a derivative of hydrogen peroxide, where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by organic radicals. The term also includes organic peroxide formulations (mixtures).
7605nloxiderend gasElk gas dat, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal in grotere mate kan veroorzaken of bevorderen dan lucht.
7605enoxidising gasAny gas which may, generally by providing oxygen, cause or contribute to the combustion of other material more than air does.
7606nloxiderende vloeistofEen vloeistof die, zonder dat deze zelf brandbaar hoeft te zijn, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal kan veroorzaken of bevorderen.
7606enoxidising liquidA liquid which, while in itself not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material.
7607nloxiderende vaste stofEen vaste stof die, zonder dat deze zelf brandbaar hoeft te zijn, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal kan veroorzaken of bevorderen.
7607enoxidising solidA solid which, while in itself not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen, cause, or contribute to, the combustion of other material.
7608nlpictogramEen grafische voorstelling bestaande uit een symbool en andere grafische elementen zoals een kader, een achtergrondpatroon of -kleur, bedoeld om specifieke informatie over het betrokken gevaar te verstrekken.
7608enpictogramA graphical composition that includes a symbol plus other graphic elements, such as a border, background pattern or colour that is intended to convey specific information.
7609nlveiligheidsaanbevelingEen woordcombinatie die omschrijft welke de aanbevolen maatregelen zijn om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan een gevaarlijke stof of een gevaarlijk mengsel bij gebruik of verwijdering daarvan zo klein mogelijk te maken of te voorkomen.
7609enprecautionary statementA phrase that describes recommended measure(s) to minimise or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous substance or mixture due to its use or disposal.
7610enproduct identifierThe name or number used for a hazardous product on a label or in the SDS. It provides a unique means by which the product user can identify the substance or mixture within the particular use setting e.g. transport, consumer or workplace.
7610nlproductidentificatieDe naam of het nummer dat voor een gevaarlijke stof op een etiket of in het veiligheidsinformatieblad wordt gebruikt. Dit vormt een unieke manier waarop de gebruiker van het product de stof of het mengsel kan identificeren in het kader van het specifieke gebruik, bv. bij vervoer, consumptief of op de werkplaats.
7611nlpyrofore vloeistofEen vloeistof die zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten na het in contact komen met lucht kan ontbranden.
7611enpyrophoric liquidA liquid which, even in small quantities, is liable of igniting within five minutes after coming into contact with air.
7612nlpyrofore vaste stofEen vaste stof die zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten na het in contact komen met lucht kan ontbranden.
7612enpyrophoric solidA solid which, even in small quantities, is liable of igniting within five minutes after coming into contact with air.
7613nlpyrotechnisch voorwerpEen voorwerp dat een of meer pyrotechnische stoffen bevat.
7613enpyrotechnic articleAn article containing one or more pyrotechnic substances.
7614nlpyrotechnische stofEen stof of mengsel van stoffen bestemd om als gevolg van niet-detonatieve, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties een effect te veroorzaken in de vorm van warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie daarvan.
7614enpyrotechnic substanceA substance or mixture of substances designed to produce an effect by heat, light, sound, gas or smoke or a combination of these as the result of non-detonative self-sustaining exothermic chemical reactions.
7615enreadily combustible solidPowdered, granular, or pasty substance or mixture which is dangerous if IT can be easily ignited by brief contact with an ignition source, such as a burning match, and if the flame spreads rapidly.
7615nlgemakkelijk ontbrandbare vaste stofPoedervormige, korrelige of pasteuze stoffen of mengsels die gevaarlijk zijn omdat zij gemakkelijk worden ontstoken door kortstondig contact met de ontstekingsbron, zoals een brandende lucifer, en omdat de vlammen zich snel verspreiden.
7616enrefrigerated liquefied gasA gas which when packaged is made partially liquid because of its low temperature.
7616nlsterk gekoeld vloeibaar gasEen gas dat, wanneer het verpakt is, gedeeltelijk vloeibaar is gemaakt door de lage temperatuur ervan.
7617nlinhalatieallergeenEen stof die na het inademen ervan overgevoeligheid van de luchtwegen veroorzaakt.
7617enrespiratory sensitiserA substance that induces hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.
7618enSelf-Accelerating Decomposition TemperatureThe lowest temperature at which self-accelerating decomposition may occur with substance as packaged.
7618enSADTThe lowest temperature at which self-accelerating decomposition may occur with substance as packaged.
7618nltemperatuur van zelfversnellende ontledingDe laagste temperatuur waarbij zelfversnellende ontleding van een verpakte stof kan plaatsvinden.
7618nlSADTDe laagste temperatuur waarbij zelfversnellende ontleding van een verpakte stof kan plaatsvinden.
7619nlvoor zelfverhitting vatbare stofEen vaste stof of een vloeistof, anders dan een pyrofore stof, die door reactie met de lucht en zonder toevoer van energie de neiging tot zelfverhitting heeft; deze stof verschilt in zoverre van een pyrofore stof dat hij alleen ontbrandt in grote hoeveelheden (kilogrammen) en na langere tijd (uren of dagen).
7619enself-heating substanceA solid or liquid substance, other than a pyrophoric substance, which, by reaction with air and without energy supply, is liable to self-heat; this substance differs from a pyrophoric substance in that IT will ignite only when in large amounts (kilograms) and after long periods of time (hours or days).
7620nlzelfontledende stofThermisch instabiele vloeibare of vaste stoffen of mengsels die, ook zonder dat daarbij zuurstof (lucht) is betrokken, een sterk exotherme ontleding kunnen ondergaan. Stoffen en mengsels die overeenkomstig deel I van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als ontplofbare stoffen, organische peroxiden of oxiderende stoffen zijn ingedeeld, vallen niet onder deze definitie.
7620enself-reactive substanceA thermally unstable liquid or solid substance liable to undergo a strongly exothermic decomposition even without participation of oxygen (air). This definition excludes substances and mixtures classified according to Part I of Regulation (EC) No 1272/2008 as explosives, organic peroxides or as oxidising.
7621nlernstig oogletselWeefselbeschadiging in het oog of een ernstige fysieke gezichtsvermindering na het aanbrengen van een teststof op het oppervlak aan de voorzijde van het oog, die binnen 21 dagen na het aanbrengen niet volledig omkeerbaar is.
7621enserious eye damageThe production of tissue damage in the eye, or serious physical decay of vision, following application of a test substance to the anterior surface of the eye, which is not fully reversible within 21 days of application.
7622ensignal wordA word that indicates the relative level of severity of hazards to alert the potential reader of the hazard; the following two levels are distinguished:<br>(a)   Danger means a signal word indicating the more severe hazard categories<br>(b)   Warning means a signal word indicating the less severe hazard categories
7622nlsignaalwoordEen woord ter aanduiding van de relatieve ernst van het gevaar, teneinde de lezer voor een mogelijk gevaar te waarschuwen; de volgende twee niveaus worden onderscheiden:<br>(a) Gevaar betekent een signaalwoord ter aanduiding van de ernstigere gevarencategorieën(b) Waarschuwing betekent een signaalwoord ter aanduiding van de minder ernstige gevarencategorieën<br>
7623endermal corrosionThe production of irreversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.
7623enskin corrosionThe production of irreversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.
7623nlbijtend voor de huidOnomkeerbare schade aan de huid nadat een teststof gedurende maximaal 4 uur aangebracht is geweest.
7623nlhuidcorrosieOnomkeerbare schade aan de huid nadat een teststof gedurende maximaal 4 uur aangebracht is geweest.
7624endermal irritationThe production of reversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.
7624enskin irritationThe production of reversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours.
7624nlhuidirritatieOmkeerbare schade aan de huid nadat een teststof gedurende maximaal 4 uur aangebracht is geweest.
7625nlcontactallergeenEen stof die na contact met de huid een allergische reactie teweegbrengt.
7625nlhuidallergeenEen stof die na contact met de huid een allergische reactie teweegbrengt.
7625encontact sensitiserA substance that will induce an allergic response following skin contact.
7625enskin sensitiserA substance that will induce an allergic response following skin contact.
7626nlvaste stofEen stof die of een mengsel dat niet beantwoordt aan de definities van vloeistof of gas.
7626ensolidA substance or mixture which does not meet the definitions of liquid or gas.
7627nlstoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelenVaste of vloeibare stoffen en mengsels die door interactie met water spontaan kunnen ontvlammen of ontvlambare gassen kunnen ontwikkelen in gevaarlijke hoeveelheden.
7627ensubstance which, in contact with water, emits flammable gasesA solid or liquid substance or mixture which, by interaction with water, is liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
7628ensupplemental label elementAny additional non-harmonised type of information supplied on the container of a hazardous product that is not required or specified under the GHS. In some cases this information may be required by other competent authorities or IT may be additional information provided at the discretion of the manufacturer/distributor.
7628nlaanvullend etiketteringselementElke aanvullende, niet geharmoniseerde soort informatie die op de houder van een gevaarlijke stof in aangebracht en die niet volgens het GHS is vereist of omschreven. In sommige gevallen kan deze informatie door andere bevoegde instanties vereist zijn of kan het aanvullende informatie zijn die naar het oordeel van de fabrikant/leverancier wordt verschaft.
7629nlsymboolEen grafisch element bedoeld om informatie op een bondige wijze over te brengen.
7629ensymbolA graphical element intended to succinctly convey information.
7630nltechnische naamEen naam die gewoonlijk in de handel, regelgeving en codes wordt gebruikt om een stof of mengsel aan te duiden, die verschilt van de IUPAC- of CAS-naam en die door de wetenschappelijke gemeenschap wordt herkend. Voorbeelden van technische namen zijn onder andere die voor complexe mengsels (bv. aardoliefracties of natuurproducten), bestrijdingsmiddelen (bv. ISO- of ANSI-systemen), kleurstoffen (Colour Index-systeem) en mineralen.
7630entechnical nameA name that is generally used in commerce, regulations and codes to identify a substance or mixture, other than the IUPAC or CAS name, and that is recognized by the scientific community. Examples of technical names include those used for complex mixtures (e.g., petroleum fractions or natural products), pesticides (e.g., ISO or ANSI systems), dyestuffs (Colour Index system) and minerals.
7631envapourThe gaseous form of a substance or mixture released from its liquid or solid state.
7631nldampDe gasvorm van stoffen of mengsels die uit de vloeistof- of vaste fase zijn gemigreerd.
7632enaccordance checkInformal check to ensure that the dossier has been prepared in accordance with the requirements as specified in the legal text and in ECHA's procedures.
7632nlconformiteitscontroleControle om te verifiëren dat het dossier is opgesteld volgens de eisen zoals omschreven in de regelgeving en door ECHA.
7633nlachtergronddocumentDocument ter ondersteuning van het advies van het Comité voor risicobeoordeling , dat wetenschappelijke argumenten voor een voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering bevat. Het kan door de Commissie bij haar besluitvorming worden gebruikt.
7633enbackground documentDocument supporting the RAC opinion, and which contains scientific justifications for a CLH proposal. It may be used by the Commission for its decision-making.
7633enBDDocument supporting the RAC opinion, and which contains scientific justifications for a CLH proposal. It may be used by the Commission for its decision-making.
7634enbulk notificationNotification by a manufacturer/importer in a single file of the classification and labelling of several substances.
7634nlbulkaanmeldingAanmelding door een fabrikant/importeur van de indeling en etikettering van verschillende stoffen in één bestand.
7635nlC&L-aanmeldingVerplichting van een fabrikant of importeur, of een groep fabrikanten of importeurs, die een stof als bedoeld in artikel 39 in de handel brengt, om het Agentschap de volgende informatie voor opname in de in artikel 42 bedoelde inventaris te verstrekken: a) de identiteit van de informatieverstrekker(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor het in de handel brengen van de stof(fen) overeenkomstig punt 1 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006; b) de identiteit van de stof(fen) overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 2.3.4 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006; c) de indeling van de stof(fen) overeenkomstig artikel 13; d) indien een stof in een aantal, maar niet alle gevarenklassen of onderverdelingen daarvan is ingedeeld, een vermelding of dit het geval is wegens ontbrekende gegevens, gegevens die niet overtuigend zijn of gegevens die wel overtuigend zijn maar onvoldoende zijn om een indeling op te baseren; e) indien van toepassing, specifieke concentratiegrenzen of M-factoren overeenkomstig artikel 10, met redenen omkleed aan de hand van de desbetreffende gedeelten van de hoofdstukken 1, 2 en 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006; f) de in artikel 17, lid 1, onder d), e) en f), gespecificeerde etiketteringselementen voor de stof(fen), vergezeld van aanvullende gevarenaanduidingen voor de stof, bepaald overeenkomstig artikel 25, lid 1.
7635enC&L notificationObligation by any manufacturer or importer, or group of manufacturers or importers, who places on the market a substance referred to in Article 39 of the CLP Regulation to notify ECHA of the following information:<br>a) the identity of the notifier(s) responsible for placing the substance or substances on the market, as specified in section 1 of Annex VI to Regulation (EC) No 1907/2006;<br>(b) the identity of the substance or substances as specified in section 2.1 to 2.3.4 to Annex VI to Regulation (EC) No 1907/2006;<br>© the classification of the substance or substances, in accordance with Article 13;<br>(d) where a substance has been classified in some but not all hazard classes or differentiations, an indication of whether this is due to lack of data, inconclusive data, or data which are conclusive although insufficient for classification;<br>(e) specific concentration limits or M-factors, where applicable, in accordance with Article 10 of this Regulation, together with a justification using the relevant parts of sections 1, 2 and 3 of Annex I to Regulation (EC) No 1907/2006;<br>(f) the label elements specified in points (d), (e) and (f) of Article 17(1) for the substance or substances, together with any supplemental hazard statements for the substance, determined in accordance with Article 25(1).
7636nlchemische wijzigingWijziging van de structuur van een molecuul op chemische wijze.
7636enchemical modificationAlteration in the structure of a molecule by chemical means.
7637enCLH dossierDossier with proposal for harmonised classification and labelling consisting of a technical dossier (in IUCLID 5) and a CLH report attached thereto.
7637nlCLH-dossierDossier met een voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering, bestaande uit een technisch dossier (volgens IUCLID 5) en een daarbij gevoegd CLH-rapport.
7638nlCLH-voorstelEen voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen dat bevoegde instanties van lidstaten, alsmede fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers bij het ECHA kunnen indienen en dat overeenkomstig de eisen van de CLP-verordening wordt opgesteld.
7638enCLH proposalA proposal for harmonised classification and labelling of substances that any Member State competent authorities (MSCAs) as well as manufacturers, importers or downstream users may submit to ECHA, and which shall be prepared in accordance with the requirements of the CLP Regulation.
7639nlCLH-rapportEen op zichzelf staand rapport dat dient om voldoende informatie te verschaffen voor het maken van een onafhankelijke beoordeling van verschillende fysische, toxicologische en ecotoxicologische gevaren, op basis van de gepresenteerde informatie.
7639enCLH reportA stand-alone report to provide sufficient information for making an independent assessment of various physical, toxicological and ecotoxicological hazards, based on the information presented.
7640nlafvalwetgeving van de EUEU-wetgeving inzake de definitie en behandeling van afval, d.w.z. inzameling, vervoer, terugwinning en verwijdering van afval.
7640nlafvalwetgeving van de GemeenschapEU-wetgeving inzake de definitie en behandeling van afval, d.w.z. inzameling, vervoer, terugwinning en verwijdering van afval.
7640enCommunity waste legislationEU legislation on the definition and treatment of waste , i.e. collection, transport, recovery and disposal of waste.
7640enEU waste legislationEU legislation on the definition and treatment of waste , i.e. collection, transport, recovery and disposal of waste.
7641nlbevoegde instanties voor de REACH- en C&L-verordeningenEen groep van deskundigen die advies uitbrengt aan de Europese Commissie en het ECHA aangaande vragen met betrekking tot REACH en C&L. Deze is in mei 2004 opgezet als de 'Werkgroep van de Europese Commissie inzake de praktische voorbereidingen voor REACH’. In september 2007 werd deze omgedoopt tot 'Bevoegde instanties voor REACH (REACH CA)’ en in maart 2009 tot ‘Bevoegde instanties voor REACH- en C&L-verordeningen (Caracal)’.
7641nlCaracalEen groep van deskundigen die advies uitbrengt aan de Europese Commissie en het ECHA aangaande vragen met betrekking tot REACH en C&L. Deze is in mei 2004 opgezet als de 'Werkgroep van de Europese Commissie inzake de praktische voorbereidingen voor REACH’. In september 2007 werd deze omgedoopt tot 'Bevoegde instanties voor REACH (REACH CA)’ en in maart 2009 tot ‘Bevoegde instanties voor REACH- en C&L-verordeningen (Caracal)’.
7641enCompetent Authorities for REACH and CLPAn expert group which advises the European Commission and ECHA on questions related to REACH and CLP. It was set up as the 'European Commission Working Group on the Practical Preparations for REACH' in May 2004. As of September 2007, it was renamed as 'REACH Competent Authorities (REACH CA)' and, as of March 2009, as 'Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL)'.
7641enCARACALAn expert group which advises the European Commission and ECHA on questions related to REACH and CLP. It was set up as the 'European Commission Working Group on the Practical Preparations for REACH' in May 2004. As of September 2007, it was renamed as 'REACH Competent Authorities (REACH CA)' and, as of March 2009, as 'Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL)'.
7642nlverslag van de bevoegde instantieVerslag opgesteld door de rapporterende lidstaat aangaande de evaluatie van een dossier over een bestaande werkzame stof.
7642enCompetent Authority ReportReport drafted by the Rapporteur Member State on the evaluation of an existing active substance dossier.
7642enCARReport drafted by the Rapporteur Member State on the evaluation of an existing active substance dossier.
7643nlondergrensEen grenswaarde voor ingedeelde verontreinigingen, additieven of afzonderlijke bestanddelen van een stof of een mengsel, boven welke zij mede bepalen of de stof, respectievelijk het mengsel moet worden ingedeeld.
7643encut-off valueA threshold of any classified impurity, additive or individual constituent in a substance or in a mixture, above which threshold these shall be taken into account for determining whether the substance or mixture shall be classified.
7644nlonderverdelingEen onderscheid afhankelijk van de blootstellingsroute of de aard van de effecten.
7644endifferentiationA distinction depending on the route of exposure or the nature of the effects.
7645nlontwerp-beoordelingsrapportEen door de rapporterende lidstaat geleverde risicobeoordeling voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsproducten.
7645enDraft Assessment ReportA risk assessment for active substances in plant protection products provided by the rapporteur Member State.
7645enDARA risk assessment for active substances in plant protection products provided by the rapporteur Member State.
7646nleinde-afvalSommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen in de zin van artikel 3, punt 1), wanneer zij een behandeling voor nuttige toepassing, met inbegrip van een recyclingsbehandeling, hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria die opgesteld moeten worden onder de volgende voorwaarden:<br>a) de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;<br>b) er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;<br>c) de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen; en tevens<br>d) het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.
7646enend of wasteCertain specified waste ceases to be waste within the meaning of point (1) of Article 3 when it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions:<br>(a) the substance or object is commonly used for specific purposes;<br>(b) a market or demand exists for such substance or object;<br>© the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; and<br>(d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts.
7646enEoWCertain specified waste ceases to be waste within the meaning of point (1) of Article 3 when it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions:<br>(a) the substance or object is commonly used for specific purposes;<br>(b) a market or demand exists for such substance or object;<br>© the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; and<br>(d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts.
7647enisolated substanceSubstance separated from other different substances in order to obtain it in an uncombined or pure state.
7647nlgeïsoleerde stofStof die van andere, verschillende stoffen is gescheiden om hem in een niet-gemengde of zuivere toestand te verkrijgen.
7648enfinal recoveryLast step in recovery procedure generating one or several substances that have ceased to be waste.
7648nluiteindelijke terugwinningLaatste stap in een terugwinningsprocedure waarbij een of meer stoffen, die niet langer afval zijn, worden verkregen.
7649nlafgewerkte staatToestand waarin een stof wordt verkocht of gebruikt (niet in een tussentoestand van de productie ervan).
7649enfinished stateState in which a substance is sold or used (not in some intermediate state of its production).
7650nlformuleerderDe natuurlijke/rechtspersoon die mengsels maakt van ten minste twee stoffen en die als een dowstreamgebruiker wordt beschouwd.
7650enformulatorThe natural/legal person making mixtures out of at least two substances, and considered a downstream user.
7651nlVervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen
7651enManufacture of basic metals, including alloys
7652nlElektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en afvalwaterzuivering
7652enElectricity, steam, gas water supply and sewage treatment
7653nlProducten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het galvaniseren
7653enMetal surface treatment products, including galvanic and electroplating products
7654nlParfums, geurmiddelen
7654enPerfumes, fragrances
7655nlGlansmiddelen en wasmengsels
7655enPolishes and wax blends
7656nlOverige (gebruik UCN-codes: zie laatste rij)
7656enOther
7657nlGebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
7657enUse in closed process, no likelihood of exposure
7658nlKalandeerbewerkingen
7658enCalendering operations
7659nlMet roller of kwast aanbrengen
7659enRoller application or brushing
7660nlHandmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.
7660enHand-mixing with intimate contact and only PPE available
7661nlProductie van metaalpoeders (hittebewerking)
7661enProduction of metal powders (hot processes)
7662nlWijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen
7662enWide dispersive outdoor use of substances in closed systems
7663nlGeparfumeerd speelgoed
7663enScented Toys
7664nlWijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
7664enWide dispersive indoor use of processing aids in open systems
7665nlWijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie
7665enWide dispersive outdoor use of long-life articles and materials with low release
7666nlProducten van papier
7666enPaper articles
7667nlWijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
7667enWide dispersive outdoor use of processing aids in open systems
7668nlProfessioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
7668enProfessional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
7669nlMeststoffen
7669enFertilizers
7670nlProducten voor het kleuren, afwerken en impregneren van papier en karton: inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen
7670enPaper and board dye, finishing and impregnation products: including bleaches and other processing aids
7671nlFarmaceutische producten
7671enPharmaceuticals
7672nlLas- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen
7672enWelding and soldering products (with flux coatings or flux cores.), flux products
7673nlGebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
7673enUse in closed batch process (synthesis or formulation)
7674nlOverbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
7674enTransfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non-dedicated facilities
7675nlOverbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
7675enTransfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing)
7676nlInvetten onder hoogenergetische omstandigheden
7676enGreasing at high energy conditions
7677nlMogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen
7677enPotentially close