BEIJER.UK

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

GERECHTSDEURWAARDERSTARIEF – GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN

original source: https://beijer.uk/tmp/Afkortingen_tarief.pdf

AfkortingOmschrijvingArtikel Koninklijk Besluit (*)
AANM aanmaning per brief waarbij met vervolging wordt gedreigd Art. 7
BEW de uitschotten ten bate van de bewaarder Art. 1, 3e
DOS het recht voor de kosten van briefwisseling en papier-behoeften Art. 13, 3e d
EXP uitschotten gedaan om uitgiften, uittreksels, beschikkingen of stukken aan te schaffen nodig voor de betekening van een akte Art. 16, 1e
GT de uitschotten ten bate van de getuigen Art. 17, 1e
PLZ de uitschotten voor het aanbrengen van de pleitzegels
POL de uitschotten ten bate van de politiecommissaris of bij uitbreiding ten bate van de autoriteit die de sterke hand verleent Art. 17, 4e
PORT de kosten van verzending met de post
RAPL het recht voor de gezamenlijke verrichtingen betreffende de bekendmaking door middel van gedrukte aanplakbiljetten Art. 13, 2e b
RBBD het recht voor de verzending of neerlegging (het depot) van een bericht van beslag en, bij uitbreiding, het bericht van overdracht en delegatie Art. 13, 2e d
RBBN het recht voor de raadpleging van het kaartregister van de inbeslagnemingen (nazicht) Art. 13, 3e e
RBOB het recht voor de verzending van het bericht van bewarend beslag op onroerend goed (cf. art. 1432 Ger.W.) Art. 13, 3e f
RBST het recht voor het opmaken van een bestek Art. 13, 5e a
RDCK het recht voor de neerlegging van de gelden bij de deposito- en consignatiekas of voor de opvraging van de gelden Art. 13, 3e j
REG de uitschotten voor het voldoen van de registratierechten
RHYP het recht voor de bemoeiingen bij het hypotheekkantoor met het oog op overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift Art. 13, 3e b
RILG het recht voor de opzoeking en de inlichtingen met betrekking tot de aanduiding van onroerende goederen of tot de beschrijving van de in beslag te nemen zee- of binnenschepen Art. 13, 3e k
RINL het vast recht, toegekend voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit, de woonplaats of de staat van de schuldenaar, los van de uitschotten voor het verkrijgen van die informatie (cf. UINL) Art. 13, 1e b
RKAD het recht voor de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan Art. 13, 3e a
RKNT het recht voor een ingevolge kantonnement opgemaakt proces-verbaal Art. 13, 3e i
ROLG de kosten voor de afschriften en uittreksels van en uit de akten of de stukken die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt en met de exploten zijn betekend Art. 14, 1e Art. 15, 1e
RROL het recht voor de inschrijving op de rol, indien verschuldigd Art. 13, 3e c
RS de verplaatsing Art. 14, 4e Art. 15, 4e
RSGT de uitschotten houdende kosten voor de verplaatsing van de getuigen Art. 17, 1e
RVNH het recht voor de vernieuwing van een hypothecaire inschrijving of overschrijving Art. 13, 3e l
RVZD het recht voor de neerlegging van een verzoekschrift (het depot) Art. 13, 3e g
RVZR het recht voor het opstellen (de redactie) van een verzoekschrift Art. 13, 4e b
UBBN de uitschotten met betrekking tot de raadpleging van het kaartregister van de inbeslagnemingen (cf. RBBN) Art. 13, 3e e
UBOB de uitschotten met betrekking tot de verzending van het bericht van bewarend beslag op onroerend goed (cf. RBOB) Art. 13, 3e f
UHYP de uitschotten met betrekking tot een inschrijving bij het hypohteekkantoor (cf. RHYP) Art. 13, 3e b
UILG de uitschotten met betrekking tot de aanduiding van onroerende goederen of de beschrijving van in beslag te nemen zee- of binnenschepen (cf. RILG) Art. 13, 3e k
UINL de kosten die de gerechtsdeurwaarder heeft voorgscho-ten voor het verkrijgen van de inlichtingen waarvan sprake onder RINL Art. 13, 1e b
UKAD de uitschotten met betrekking tot de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan (cf. RKAD)
UROL de rolrechten, betaald aan de griffie Art. 13, 3e c
UVRT de uitschotten met betrekking tot vertalingen door een derde (dus nooit in combinatie met de post VRT)
VAC het vacatierecht toegekend ingevolge § 1 tot § 5 van art. 12 van het KB van 30 november 1976, met uitsluiting van het vacatierecht omschreven in § 6 van hetzelfde artikel (cf. VACB) Art. 12, § 1-5
VACB het vacatierecht genoemd in artikel 12 § 6 van het KB (vacatierecht voor elk exploot van betekening) Art. 12, § 6
VR vast recht Deze afkorting wordt gebruikt voor het aanwijzen van zowel de volledige als de proportionele vergoeding (3/4 - 1/4), en ook voor de proportionele vergoeding van de bijkomende afschriften (1/5). Art. 6
VRT de vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zowel van de akten als van de betekende stukken Art. 14, 3e Art. 15, 3e
ZAAL de huurprijs van de zaal voor de verkoop van meubelen Art. 16, 4e
ZEG de uitschotten voor het aanbrengen van fiscale zegels
Afkorting Omschrijving Artikel Koninklijk Besluit (*)

Click ‘Export to PDF’ button (right-hand side of page) to export page contents to a PDF

wordbook/gerechtsdeurwaarderstarief-gebruikelijke-afkortingen.txt · Last modified: 2021/05/25 13:19 by michaelbeijer