BEIJER.UK

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

Overzicht grammaticale termen Nederlands-Engels (AV Taaltraining)

Woordsoorten
Nederlands Internationaal Engels Voorbeeld
werkwoord verbum verb lopen, werken
hele werkwoord infinitief infinitive lopen, werken
voltooid deelwoord participium perfectum participle gelopen, gewerkt
tegenwoordig deelwoord participium presens gerund lopend, werkend
hulpwerkwoord auxiliair auxiliary heb gelopen
zelfstandig naamwoord substantief noun de les, het boek
bijvoeglijk naamwoord adjectief adjective groot, grote
lidwoord artikel article de, het, een
voornaamwoord pronomen pronoun
persoonlijk voornaamwoord personaal pronomen personal pronoun ik, hem
bezittelijk voornaamwoord possessief pronomen possessive pronoun mijn, zijn
aanwijzend voornaamwoord demonstratief pronomen demonstrative pronoun deze, die, dat, dit
betrekkelijk voornaamwoord relatief pronomen relative pronoun die, dat
wederkerend voornaamwoord reflectief pronomen reflexive pronoun zich, me
wederkerig voornaamwoord reciprook pronomen reciprocal pronoun elkaar
vragend voornaamwoord / vraagwoord interrogatief (pronomen) question word wie, welke, wanneer
onbepaald voornaamwoord indefiniet pronomen indefinite pronoun iets, alles
bijwoord adverbium adverb niet, heel
telwoord numeralis numbers een, twee, derde
hoofdtelwoord kardinale cardinal number een, twee, drie
rangtelwoord ordinale ordinal number eerste, tweede, derde
voegwoord conjunctie conjunction en, maar, omdat
voorzetsel prepositie preposition in, op, voor
Zinsdelen
Nederlands Internationaal Engels Voorbeeld
persoonsvorm finite verb loopt, werkt
gezegde verb phrase loopt, hebben gewerkt
onderwerp subject subject de man loopt
lijdend voorwerp direct object direct object ik lees een boek
meewerkend voorwerp indirect object indirect object ik geef haar een boek
Werkwoordstijden
Nederlands Internationaal Engels Voorbeeld
onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) presens present (simple) Zij loopt
onvoltooid verleden tijd (ovt) imperfectum past simple Zij liep
voltooid tegenwoordige tijd (vtt) perfectum present perfect Zij heeft gelopen
voltooid verleden tijd (vvt) plusquamperfectum past perfect Zij had gelopen
onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd (ottt) futurum future Zij zal lopen
Overige begrippen
Nederlands Internationaal Engels Voorbeeld
onderwerpsvorm subjectsvorm subject ik, hij
voorwerpsvorm objectsvorm object mij, ons
bedrijvende vorm actief active phrase ik lees een boek
lijdende vorm passief passive phrase het boek wordt (door mij) gelezen
trap van vergelijking degrees of comparison
stellende trap positive lang, groot
vergrotende trap comparatief comparative langer, groter
overtreffende trap superlatief superlative langst, grootst
voorvoegsel prefix prefix op-, aan-
achtervoegsel suffix suffix -ig, -tje
klinker vocaal vocal / vowel a, e, i, o, u, y
medeklinker consonant consonant b, d, f, g
lettergreep syllabe syllable com-pu-ter
hoofdletter kapitaal capital B, D, F, G
kleine letter lower-case b, d, f, g
bijzin subordinate clause Hij leert Nederlands, omdat hij hier woont
gebiedende wijs imperatief imperative Ga! Kom!
inversie inversion Morgen komt zij naar Amsterdam
modaal werkwoord modal verb willen, mogen, moeten
stam stem, root werken – werk
enkelvoud singularis singular boek, pen
meervoud pluralis plural boeken, pennen
ontkenning negatie negation niet, geen
regelmatig regular werkte, gewerkt
onregelmatig irregular kocht, geweest
wordbook/overzicht-grammaticale-termen-nederlands-engels.txt · Last modified: 2021/06/03 11:14 (external edit)