Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:techniek_dut-eng.xlsx:part-10Techniek dut eng.xlsx (in 11 parts: Part 10) (Proverb.nl, Hans Visser)

DutchEnglishNotes
uitval van roterende machines rotating machinery breakdowns
Uitvalcontroleapparatuur Rejects control equipment plastics
uitvalgat scrap hole
uitvalgat clearance opening
uitvalkans van componenten component failure rate
uitvallen fail
uitvallen turn out to be
uitvallen malfunction
uitvallen renounce
uitvallen resign
uitvallen give up
uitvallen abandon
uitvallen go on the blink
uitvallen collapse
uitvallen tumble down
uitvallen fall off
uitvallen fall
uitvallen fall out het systeem valt uit
uitvallen van de communicatie loss of communication airforce
uitvallend deciduous botanics
uitvaller dropout
uitvalpercentage rejects percentage
uitvalpercentage percentage defective
uitvalpercentage percentage of rejects
uitvalsfactor reject factor
uitvalsverhouding reject rate
uitvaltijd down time
uitvaltijd fault time
uitvalverlies dropout
uitvaren drive off
uitvaren drive away
uitvegen erase
uitvegen delete
uitverkocht exhausted
uitverkocht used up
uitverkocht sold out music
uitverkochte zaal full house music
uitverkoren favorite
uitverkoren favourite
uitverkoren elected
uitvijlen file out
uitvinden discover
uitvinden find out
uitvinden invent
uitvinder inventor
uitvinding invention
uitvissen research
uitvissen investigate
uitvissen explore
uitvissen examine
uitvlakken planish
uitvlakken blot out
uitvlakken smooth
uitvlakken obliterate
uitvlakken rub out
uitvlakken wipe out
uitvlakken erase
uitvlakken planish leveling
uitvliegen fly away ergane
uitvloeien flow out
uitvloeien flow
uitvloeisel consequence
uitvloeisel result
Uitvlokken Flocculation Het samenklonteren van eiwitten of gistcellen … beer
uitvlokken flocculate
uitvlokking flocculation hydraulics
Uitvlokkingsmiddel Flocculating agent beer
uitvoegen exit
uitvoer export
uitvoer exportation
uitvoer lead-out
uitvoer output
uitvoer/invoerconnectie back-to-back connection
uitvoeras output shaft
uitvoerassertie output assertion
uitvoerbaar executable iets is uitvoerbaar … something is executable … general
uitvoerbaar workable
uitvoerbaar feasible
uitvoerbaar practicable
uitvoerbaar achievable
uitvoerbaar bestand executable file
uitvoerbaar pad feasible path
uitvoerbaar programma executable een bestand dat een uitvoerbaar programma is … a file that is executable and can be run as a program … computers
uitvoerbaar programma executable program
uitvoerbaarheid workability
uitvoerbaarheid consistency
uitvoerbaarheid feasibility
uitvoerbaarheid practicability
uitvoerbare inhoud executable content
uitvoerbare instructie executable statement
uitvoerbare teksteditor an executable (text)editor: aXe
uitvoerbepaling export regulation
uitvoerbeperkingen export restrictions
uitvoerbestand output file
uitvoerbesturing direct system output writer
uitvoercertificaat export permit
uitvoercertificaat export licence
uitvoercontigent export quota
uitvoerder building foreman building
uitvoerder site manager civil engineering
uitvoerder contractor
uitvoerder executer
uitvoerder performer aerospace
uitvoerdomein output domain
uitvoereenheid output unit
uitvoereenheid output device
uitvoeren complete
uitvoeren lead out
uitvoeren output
uitvoeren carry out
uitvoeren fill
uitvoeren execute
uitvoeren equip
uitvoeren export
uitvoeren introduce
uitvoeren play
uitvoeren produce
uitvoeren present
uitvoeren perform
uitvoeren observe
uitvoeren keep
uitvoeren achieve
uitvoeren accomplish
uitvoeren make
uitvoeren do
uitvoeren act
uitvoeren performing
uitvoeren enact To act (something) out, as on a stage
uitvoeren outperform
uitvoeren perform music
uitvoerend executive
uitvoerend kunstenaar performing artist music
uitvoerend musicus performing musician music
uitvoerend niveau operator level
uitvoerend programma executive program
uitvoerende performer music
uitvoergebied output block
uitvoergebied output area
uitvoergebied output section
uitvoerig exhaustive
uitvoerig circumstantial
uitvoerig detailed
uitvoerig elaborate
uitvoerig comprehensive
uitvoerig full
uitvoerig explicit
uitvoerimpuls output pulse
uitvoering implementation VOOR UITVOERING … FOR IMPLEMENTATION … building
uitvoering finish civil engineering
uitvoering execution the action of doing a piece of work, performing a duty or putting a plan, design into effect … environment
uitvoering project carry-through environment
uitvoering implementation, execution, realisation general
uitvoering type
uitvoering completion
uitvoering design
uitvoering execution
uitvoering filling
uitvoering style
uitvoering version
uitvoering performance
uitvoering presentation
uitvoering acquittal
uitvoering accomplishment
uitvoering completion
uitvoering execution electrical
uitvoeringen designs
uitvoeringen versions
uitvoeringen executions
uitvoeringen types
uitvoeringen contructions
uitvoeringen performances
uitvoeringscyclus execution cycle
uitvoeringsefficiëntie execution efficiency
uitvoeringsfase operation phase
uitvoeringsfase execution cycle
uitvoeringskosten cost of work building
uitvoeringskosten building costs
uitvoeringsmodus running mode
uitvoeringsontwerp operational design civil engineering
uitvoeringsopdracht execute statement
uitvoeringsplan realisation plan
uitvoeringspraktijk performance practice music
uitvoeringsrechten performance/performing rights music
uitvoeringsschema operation plan
uitvoeringstaal object language
uitvoeringstijd run time
uitvoeringstijd execution time
uitvoeringstrace execution trace
uitvoeringsvolgorde execution sequence
uitvoeringsvorm configuration general
uitvoerkanaal output channel
uitvoermedium output medium
uitvoermodus output mode
uitvoermoduul output module
uitvoerorgaan output unit
uitvoerprogramma output routine
uitvoerprogramma output program
uitvoerregel output line
uitvoersignaal output signal
uitvoerstation output terminal
uitvoervariabele output variable
uitvoerwaarde output value
uitvoerwerkwijze output mode
uitvouwen spread out ergane
uitvragen interrogate ergane
uitvreten corrode ergane
uitvreten eat away
uitvriezen freeze hydraulics
uitvullen justify
uitvulling packing
uitwaaieren fan out
uitwaaieren fan-out
uitwaaieren, verspreiden, olievlekwerking fan out
uitwaaiering flare canoeing
uitwaaiering diffraction hydraulics
uitwaarts outward
uitwaarts outside
uitwaarts out
uitwalsen expand
uitwalsen roll out
uitwalsen flare
uitwas outgrowth botanics
uitwas excess ergane
uitwas, gezwel, knobbel protuberance botanics
uitwas/uitloper/uitgroeisel outgrowth medical
uitwasemen fume
uitwasemen exhale
uitwaseming fume ergane
uitwasmachine wash-out machine screen printing
uitwassen wen medical treatments
uitwassen wash out
uitwassen wash off
uitwassen wash
uitwassen, spoelen wash-out, rinse screen printing
uitwateren discharge hydraulics
uitwatering discharge hydraulics
uitwateringskanaal discharge canal hydraulics
uitwateringssluis drainage sluice hydraulics
uitweg way of escape
uitweg way out
uitweg exit
uitwegen weigh out
uitweiden to expand on
uitweiden elaborate
uitweiding over expatiating
uitwendig extraneous
uitwendig external
uitwendig outside
uitwendig outward
uitwendig outer
uitwendig magnetisch veld external magnetic field
uitwendig neusgat external nostril anatomy
uitwendig onbelast free length
uitwendig oor auris externa anatomy
uitwendig oor external ear anatomy
uitwendig oor outer ear anatomy
uitwendig oor/oorschelp auricle
uitwendig product vector product
uitwendig raamformaat external frame dimension screen printing
uitwendig van druk voorzien luchtlager aerostatic bearing
uitwendig van druk voorziene lagers externally pressurized bearings
uitwendige exterior ergane
uitwendige anatomie external anatomy medical
uitwendige gehoorgang external auditory canal anatomy
uitwendige gehoorgang external auditory meatus anatomy
uitwendige gehoorgang external ear canal anatomy
uitwendige gehoorgang meatus acusticus externus anatomy
uitwendige gehooropening external acoustic meatus anatomy
uitwendige geslachtsorganen external organs of generation anatomy
uitwendige halsader external jugular vein anatomy
uitwendige hartmassage external cardiac compression/massage medical treatments
uitwendige hartmassage external chest compression/massage medical treatments
uitwendige kenmerken external features medical
uitwendige kracht external force
uitwendige luidspreker external loudspeaker
uitwendige maat outside dimension
uitwendige middellijn outside diameter
uitwendige neus external nose anatomy
uitwendige organen external organs medical
uitwendige schroefdraad exterior screw thread building
uitwendige specificatie external specification
uitwendige versterker external amplifier
uitwendige weerstand external resistance
uitwendige zeskant external hexagon
uitwendigemiddellijn outside diameter
uitwending/buiten/aan de oppervlakte liggend ectal medical
uitwerken bring about
uitwerken work out
uitwerken finish
uitwerken have effect
uitwerken be effective
uitwerken act
uitwerken elaborate building
uitwerking result
uitwerking development
uitwerking elaboration
uitwerking working out
uitwerking effect
uitwerking breakdown
uitwerking elaboration automobiles
uitwerking hebben have effect
uitwerking hebben be effective
uitwerking hebben act
uitwerkingen results general
uitwerpbeveiliging ejection-safety device
uitwerpeenheid knock-out unit
uitwerpeenheid ejector unit
uitwerpen kick out
uitwerpen eject
uitwerpen knock out
uitwerper kicker
uitwerper ejector
uitwerper knock-out
uitwerper forming ejector
uitwerping knock-out
uitwerping ejection
uitwerpmechanisme ejection port army
uitwerpmontageplaat ejector mounting plate
Uitwerppennen Ejector pegs plastics
uitwerpplaat knocker pad
uitwerpplaat ejector plate
uitwerpplaat knock-out plate
uitwerpplunjer ejector rod
uitwerpprent ejector mark
uitwerpsel excrement solid waste matter passed from the body through the bowels … environment
uitwerpselen excrements medical
uitwerpselen excrement
uitwerpselen dung
uitwerpstang ejector rod
uitwijden dwell dwell ore dogress
uitwijkbaan secondary runway airforce
uitwijkbaan bingo field airforce
uitwijken avoid airforce
uitwijken diverge
uitwijken deflect
uitwijken deviate
uitwijken move sideways
uitwijken swerve
uitwijken emigrate
uitwijken / uit elkaar wijken bulge building
uitwijkend moment overturning moment
uitwijkhaven alternate airforce
uitwijkhaven alternate aerodrome airforce
uitwijkhaven alternative airport airforce
uitwijking tonicization music
uitwijking divergence
uitwijking deflection
uitwijking deviation
uitwijking moving sideways
uitwijking van een deeltje particle displacement
uitwijkingshoek attitude angle
uitwijkmanoeuvre avoidance manoeuvre airforce
uitwijkmanoeuvre evasive manoeuvre airforce
uitwijzen prove
uitwijzen show
uitwijzen point out
uitwijzen indicate
uitwijzen drive out
uitwinnen spare
uitwinnen save
uitwinning saving
uitwinning economy
uitwiskop erase head
uitwisselaar exchanger
uitwisselbaar replaceable
uitwisselbaar exchangeable
uitwisselbaar interchangeable
uitwisselbaarheid exchangeability
uitwisselbaarheid replaceability
uitwisselbaarheid interchangeability
uitwisselbare gemeenschappelijke ICAO-gegevensnetwerk common ICAO data interchange network airforce
uitwisselen replace
uitwisselen exchange
uitwisselen swap
uitwisselen interchange
uitwisseling exchange act of taking one thing and putting another in its place … environment
uitwisseling replacement
uitwisseling exchange
uitwisseling interchange
uitwisselingscircuit interchange circuit
uitwisselingsformaat exchange format
uitwisselingsformaat voor Intermedia Intermedia interchange format: IIF
uitwisselingsformaat voor kantoordocumenten office document interchange format: ODIF
uitwisselingsprogramma exchange programme education
uitwisselingsstudent exchange student education
uitwissen efface
uitwissen wipe out
uitwissen rub out
uitwissen erase
uitwissen obliterate
uitwissen delete
uitwissend lezen destructive reading
uitwissing deletion
uitwissing removal
uitwissing erasion
uitwissing obliteration
uitwissing wiping out
uitwissing rubbing out
uitwissing erasure
uitwissselen exchange
uitwoeden subside
uitwoeden abate
uitwrijven rub out
uitwrijven rub
uitzaaien become generalized medical
uitzaaien sow
uitzaaien disseminate
uitzaaien generalize
uitzaaiend proliferous medical
uitzagen / decoupeerzagen jigsaw building
Uitzakken Spontaneous clarification beer
uitzakken prolapse medical
uitzakken protrude medical
uitzakken bulge
uitzakken sag
uitzakken deposit
uitzakken sediment
uitzakken settle
uitzakken bagging hanging loosely; sagging
Uitzakken naar baan Settle rowing
Uitzakken naar baan Stride rowing
uitzakking bulging
uitzakking sagging
uitzaksel settlement
uitzaksel deposit
uitzaksel sediment
uitzend interim als in uitzendkracht, uitzendarbeid
uitzendbureau employment agency
uitzendbureau temporary employment agency
uitzendbureau temp agency (USA)
uitzendbureau temping agency (USA)
uitzendbureau voor typisten secretarial agency
uitzenden emit
uitzenden send out
uitzenden transmit
uitzenden broadcast (broadcast(ed), broadcast(ed))
uitzenden broadcast
uitzenden emitting bv.straling uitzenden … e.g. emitting radiation
uitzendfrequentie broadcast frequency
uitzendgebied van een station area broadcast station
uitzending emitting van toepassing op licht, zoals bij LEDs … electrical
uitzending broadcast, transmission music
uitzending broadcast operation
uitzending broadcast
uitzending sending out
uitzending transmission
uitzending emission
uitzending volgens het principe van de constante luminantie constant-luminance transmission
uitzendkracht temporary
uitzendkrachten temporary worker or employee
uitzendversterker broadcast repeater
uitzet trousseau huwelijksuitzet … general
uitzet outfit
uitzet layette voor baby
uitzet expansion
uitzetbaar expandable
uitzetbaar expansible
uitzetbocht expansion bend hydraulics
uitzetgegevens blank dimensions
uitzetmaten blank dimensions
uitzetraam top-hung sash
Uitzetten Push off rowing
uitzetten set off
uitzetten lay off
uitzetten layout
uitzetten plot
uitzetten lay out
uitzetten swell
uitzetten extend
uitzetten expand
uitzetten turn off
uitzetten switch off
uitzetten stop
uitzetten shut off
uitzetten cut a connection
uitzetten cut
uitzetten extend
uitzetten peck out building
uitzetten set out civil engineering
uitzetten expand hydraulics
uitzetten stake out hydraulics
uitzetten plot hydraulics
uitzetten line out hydraulics
uitzetten / uitwijken / uit het lood staan recede building
uitzetten tegen plot against in grafieken … plot one factor against another in a graph … mathematics
uitzetter voor rolluik rolling shutter frame building
uitzetting setting off
uitzetting laying out
uitzetting distension
uitzetting laying off
uitzetting plotting
uitzetting swelling
uitzetting extension
uitzetting expansion
uitzettingscoëfficiënt coefficient of expansion
uitzettingskracht expansive force
uitzettingsvermogen expansion power
uitzettingsvermogen expansive power
uitzettingsvoeg / expansievoeg expansion joint
uitzetvoeg expansion joint hydraulics
uitzeving sorting hydraulics
uitzeving segregation hydraulics
uitzicht view
uitzicht chance
uitzicht prospect
uitzicht outlook
uitzicht visibility
uitzicht expectation
uitzicht luck
uitzicht expression
uitzicht hope
uitzien appear
uitzien to look like
uitzien naar seek
uitzien naar look for
uitzingen sing (sang, sung) music
uitzinnig nuts
uitzinnig mad
uitzinnig insane
uitzinnig crazy
uitzinnigheid madness
uitzinnigheid lunacy
uitzinnigheid insanity
uitzinnigheid craziness
uitzoeken sort out
uitzoeken search out
uitzoeken seek out
uitzoeken select
uitzoeken sort
uitzoeken examen
uitzoeken research
uitzoeken investigate
uitzoeken explore
uitzoeken examine
uitzoeken pick out
uitzoeken elect
uitzoeken choose
uitzonderen except
uitzonderen exclude
uitzondering exception
uitzonderingsbeginsel exception principle
uitzonderingsbehandelaar exception handler
uitzonderingsprincipe Management by exception economical
uitzonderingstoestand exception condition
uitzonderlijk exceptional
uitzonderlijke vraag abnormal demand
uitzoomen zoom
uitzoomen zoom out
uitzuigen suck out medical treatments
uitzuigen vamp
uitzuiger vampire ergane
uitzuinigen spare
uitzuinigen save
uitzwenken swing out
uitzweten sweat
uitzweten exude
uivormige koepeldak imperial dome building
U-kern U-core
U-las U-weld
ulcerogeen ulcerogenic medical
ulnare ulnare anatomy
ultiem ultimate
ultimatum ultimatum
ultra extreme ergane
ultra ultra
ultracentrifuge ultracentrifuge
Ultrafijn Titaandioxide Ultrafine Titaniumdioxide plastics
ultrageluid ultrasound
ultrahoog ultra-high
ultrakort ultra-short
ultrakorte-termijnplanning ultra short-term planning
ultralange afstand ultra long range airforce
Ultralights Ultralights (oars) rowing
ultralineair ultralinear
ultramarijn ultramarine
ultrarood ultra-red
ultrasone communicatie ultrasonic communication
ultrasone detector ultrasonic detector
ultrasone energie ultrasonic energy
ultrasone frequentie ultrasonic frequency
ultrasone galvanisering ultrasonic plating
ultrasone geluidsgolf supersonic sound wave
ultrasone geluidsgolf ultrasonic sound wave
ultrasone generator ultrasonic generator
ultrasone golven ultrasonic waves
ultrasone inspectie ultrasonic inspection
ultrasone omvormer ultrasonic transducer
ultrasone reinigingsinstallatie ultrasonic cleaning equipment
ultrasone reinigingsinstallatie ultrasonic cleaner
ultrasone scanner ultrasonic scanner medical equipment
ultrasone schakelaar ultrasonic switch
ultrasone technologie ultrasonics
ultrasone transducer ultrasonic transducer medical equipment
ultrasone trilling ultrasound
ultrasone vertragingslijn ultrasonic delay line
ultrasonisch ultrasonic
ultrasoon supersonic
ultrasoon ultrasonic
ultrasoon filter ultrasonic filter
ultrasoon lassen ultrasonic welding
Ultrasoon lassen Ultrasonic welding (plastics) plastics
ultrasoon reinigen ultrasonic cleaning
ultrasoonbad ultrasonic cleaner
ultrasoongenerator ultrasonic generator
ultrastructuur ultrastructure Ultrastuctuur is de gedetailleerde structuur van biologische weefsels, cellen of organen, die alleen kan worden gezien met behulp van elektronenmicroscopie. … Ultrastructure is the detailed structure of a biological specimen, such as a cell, tissue, or organ, that can be observed only by electron microscopy.
ultraviolet ultra-violet: UV
ultraviolette straling ultraviolet (UV) radiation electromagnetic radiation from sun and special lamps; causes sunburn and mutations in bacteria and other living cells … environment
ultrawit ultra-white
ultrazwart gebied blacker-than-black region
ULV/ultralicht vliegtuig microlight airforce
ULV/ultralicht vliegtuig/ultralight ultra light (aircraft) airforce
UM unacompanied minor airforce
U-modulator U-modulator
U-naad U-weld
unaniem with one accord ergane
undecime eleventh, 11th music
undecimeakkoord/11-akkoord eleventh/11(th) chord, (vb.) music
undergo ondergaan
understudy understudy (mv. understudies) music
unendliche melodie endless melody music
unexploded bomb UXB army
uni uni
Uni directionele weefsels Unidirectional fabrics plastics
unidirectioneel unidirectional
unie union
uniek unique
uniek onderdeel unique item
uniek standaardproduct unique standard product
uniemoer male union nut building
unies unions
unificatie unification
unifiëren unify
Uniform U airforce
uniform uniform
uniform harness (AE, inf.) police
uniform elektrische veld uniform electric field
uniform toegankelijk geheugen uniformly accessible store
uniform toegankelijk geheugen random-access store
uniform toegankelijk geheugen random access store
uniform/gelijkvormig/gelijkmatig/eenvormig uniform medical
uniforme daglichtperiode uniform daylight period airforce
uniforme golfpijp uniform waveguide
uniforme lijn uniform line
uniforme productcode uniform product code: UPC
uniforme specificatie van de streepjessymboliek uniform symbology specification: USS
uniforme thermische rek uniform thermal strain
uniforme verdeling uniform distribution
uniformering unniforming
uniformiteit uniformity
unijunctietransistor unijunction transistor
unilateraal/eenzijdig unilateral medical
unilaterale adnexectomie unilateral adnexectomy medical treatments
unipolair unipolar computers
unipolaire puls unipolar pulse
unipolaire transistor unipolar transistor
unisono unison music
unit unit
unit-dosis unitdose medical
univalent univalent
universaliteit compatibility
universaliteit universality
universaliteit generality
universeel universal
universeel worldwide
universeel general
universeel component general-purpose component
universeel filter universal filter
universeel materiaal universal material
universeel/geïntegreerd unified airforce
universeelklem universal clamp
Universeelkoppeling Universal joint Een koppeling die in elke richting kan draaien en tegelijkertijd aandrijfmoment overbrengt. Dit type koppelingen wordt meestal gebruikt in cardanassen en sommige aandrijfassen, maar is niet geschikt voor sommige situaties omdat de ingaande- en uitgaande-as-snelheid niet gelijk zijn zijn onder alle hoeken van draaiing. Het type dat veel gebruikt wordt is bekend als: HardySpicer-, Hooke`s- of Cardan-koppeling. … automobiles
universeelmeter multimeter
universeelmeter AVO meter
universeelmeter universal meter
universeelmeter universal measuring instrument
universeelmeter universal test meter building
universeelmeter multimeter electrical
universeelontvanger multi-standard receiver
universeeltang multipurpose tool building
universele brug universal bridge
universele buis multipurpose tube
universele coördinaat world coordinate
universele computer general-purpose computer
universele diode general-purpose diode
universele gebruikersservice general-purpose user service
universele hoeveelheidsbepaler universal quantifier
universele koppeleenheid universal coupler
universele L-R-C meetbrug universal L-C-R measuring bridge
universele modelleringstaal universal modelling language: UML
universele olien general purpose oils
universele planning universal planning
universele productcode universal product code
universele programmeertaal general-purpose programming language
universele slijpbank universal grinder
universele theorie universal theory
universele transistor general-purpose transistor
universele verwerkingsprogrammatuur general purpose processor
universele verwerkingsprogrammatuur general-purpose processor
universele wikkeling universal winding
universitair university restaurant(s) universita … education
universitair academic ergane
universitair docent assistant professor education
universitair docent lecturer (assistant professor in American English) education
universitair hoofddocent senior university lecturer education
universitair instituut university institute education
universitair onderwijs university education education
Universitair Sportcentrum University Sports Centre education
universitaire dienst university service department education
Universiteit College rowing
Universiteit University rowing
universiteit university
universiteit university education
Universiteit en Hogeschool Amsterdam UHA Universiteit en Hogeschool Amsterda … education
Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam (UvA) Universiteit van Amsterda … education
universiteitsbestuur university authorities education
Universiteitsbibliotheek University Library education
universiteitshoogleraar university professor education
universiteitsinformatiesysteem campus wide information system: CWIS
universum universe
unmanned ground vehicle: onbemand voertuig UGV army
un-n285 un-n285
unp unp U-profiel … U profile … mechanical engineering
unp unp U-profiel … U profile … mechanical engineering
unplug unplug
unserviceable U/S army
unster spring balance
unster Roman balance
UNTIL-clausule UNTIL-clause
UP Polyester unsaturated plastics
update update
updaten update
U-pijp U-pipe
uploaden upload general
U-profiel channel section
U-profiel U-profile
up-to-date up-to-date
up-to-date maken update
uranium uranium
uraniummetalen uranium metals
Uranus Uranus
uremisch/m.b.t. uremie uremic medical
uren hours
uren per uur hours per hour
urenregistratie hour declaration
urenregistratie time registration
urenteller elapsed time counter
urenteller hours counter
urenverantwoording declaration of hours arbeidsurentoewijzing, -toekenning, -rechtvaardiging; uren boeken/schrijven op… (scheduled); … labor/hour declaration, hours assigned to…, (justification); … general
urenverantwoording time justification verklaring van het aantal uren dat is besteed aan een taak of project … justification of the time a certain task or project took
urenverantwoording justification of hours
ureter en urineblaas betreffend ureterovesical medical
ureter en vagina betreffend ureterovaginal medical
ureter/urineleider ureter anatomy
ureter… ureteric medical
urethra en perineum betreffend urethroperineal medical
urethra en rectum betreffend urethrorectal medical
urethra en urineblaas betreffend urethrovesical medical
urethra en vagina betreffend urethrovaginal medical
urethra/urinekanaal/urinebuis/pisbuis urethra anatomy
urethrabougie urethral dilating bougie medical equipment
urethra-corpus alienum-tang urethral foreign body forceps medical equipment
urethroscoop urethroscope medical equipment
urethrotomie urethrotomy medical treatments
urethrotoom urethrotome medical equipment
ureum ureum medical
ureum urea
ureum urea
ureum urea
ureumcyclus urea cycle medical
ureumformaldehyde urea formaldehyde
ureumformaldehydeverf urea formaldehyde paint
ureumgehalte urea content
Ureum-melamine en polyester grondstoffen materials plastics
ureumphilite urea philite
ureumstikstof blood urea nitrogen medical
ureumstikstof BUN (blood urea nitrogen) medical
urgent pressing
urgent urgent
urgent urgently
urgent zijn urge
urgent zijn press
urgent zijn hurry
urgente zorg urgent care medical
urgentie urgency
urgentie emergency
urgentie/dringende noodzaak urgency medical
urgentielijst urgency list
uri… uria
uricosuricum uricosuric pharmaceutical
urinaal chamber pot ergane
urinair urinary medical
urine urine
urine… uric medical
urine… uretic … medical
urineblaas urinary bladder anatomy
urinebuis male urethra anatomy
urinebuis/urinekanaal urinary passage anatomy
urinebuis/urinekanaal urinary tract anatomy
urinekweek urine culture medical treatments
urineleider urinary duct anatomy
urineleider…/ureter… ureter(o)ureter(o)… medical
urinelozing urination medical
urinelozing urine discharge medical
urineonderzoek UA (urinalysis) medical treatments
urineonderzoek urinalysis medical treatments
urineonderzoek urine analysis medical treatments
urineren micturate medical
urineren urinate
urinesedimentkaart urine sediment chart medical equipment
urinestoma urinary stoma medical equipment
urinewegen urinary passages anatomy
urinewegen urinary system anatomy
urinezuur uric acid medical
urinoir urinal building
urlinie fundamental line music
urntje urn botanics
urntje utricle botanics
urodynamisch onderzoek urodynamic test medical treatments
urogenitaal urogenital medical
urogenitaal stelsel/systeem urogenital apparatus anatomy
urogenitaal stelsel/systeem urogenital system/tract anatomy
urogenitale opening urogenital aperture/opening anatomy
urografie urography medical treatments
urologie urology medical specialities
urologisch urologic medical
uroloog urologist medical professions
uroscopie/urineonderzoek uroscopy medical treatments
urostomie urostomy medical treatments
Uruguay Uruguay
Uruguayaan Uruguayan ergane
Uruguayaans Uruguayan
Uruguayaanse Uruguayan woman ergane
US: 29,57 ml Fluid ounce UK: 28,41ml … beer
Usable, applicable, as in Dutch translation of \workable/operatable situation\', possible to work/operate. Often used as synonymous for compromize that fits al basic demands better than the original plans… Performable/Executable' 10 general
usance custom
usance way
usance habit
usg usg Amerikaanse gallon … United States Gallon … general
U-staal channel iron building
U-staal E-channel building
U-staal channel steel
U-stuk U-piece
usurperen usurp
usurperen overpower
ut-dubbelmol C&#9837
utero… utero… medical
uterus…/baarmoeder/van of m.b.t. de baarmoeder uterine medical
uteruscurette uterine curette medical equipment
uterusdepressor uterine depressor medical equipment
uterusdilatator uterine dilator medical equipment
uterusklem uterine hemostatic forceps medical equipment
uteruskoepel/de fundus uteri fundus uteri anatomy
uteruslepel uterine scoop medical equipment
uteruspaktang uterine elevating forceps medical equipment
uteruspoliepentang uterine polyp forceps medical equipment
uteruspoliepentang uterus polyp forceps medical equipment
uterusschaar uterine scissors medical equipment
uterusslijmvlies/baarmoederslijmvlies endometrium anatomy
uterussonde uterine probe medical equipment
uterussonde uterine sound medical equipment
uterusspoelkatheter uterine douche medical equipment
uterusspoelkatheter uterine washing catheter medical equipment
utiliteit utility
utiliteiten utilities
utiliteitsbouw building of public utilities building
utiliteitsbouw utilitarian building
utiliteitsbouw functional structure
utiliteitsgebouw non-residential building building
utiliteitsprogramma utility program
utiliteitsprogramma utility
utiliteitsroutine utility routine
utility utility
ut-kruis C&#9839
ut-mol C&#9837
Utopia Utopia
utopisch utopian
utopistisch utopian
Utrecht Utrecht
utriculus utricle/utriculus
utsleutel C clef music
uur hour
uur o'clock
uur time
uur van de dag time of day
uurkosten hour cost
uurloon hourly wage
uurloon time-wage
uurloontarief hourly rate
uurloontarief time-rate
uurloonwerker time-worker
uurproductie output per hour
uurproductie hour production
uurrooster schedule music
uurstroom rate of flow
uurtarief hourly rate
uurwerk clockwork
uurwerk movement
uurwerk works
uurwerk timepiece
uurwerk clock
uurwerk watch
uurwerkmaker watchmaker ergane
uv droging uv-curing, uv-drying screen printing
UvA Voorlichtingsdag UvA Education Fair education
UV-absorbers UV-absorbers plastics
UvA-HvA Orientatiejaar UvA-HvA Orientation year education
UV-bestendigheid UV stability
UV-bestendigheid UV resistance
UV-bestendigheid UV steadiness
uvea betreffend uveal medical
uvea/druifvlies uvea anatomy
U-vorm U-bend building
U-vormig U-shaped
uw your ergane
uzelf yourself
V Victor airforce
v snaar v-belt
v stelling dihedral Hoek die de neutrale lijn van de vleugel maakt met de horizontaal in het Y-Z vlak. De neutrale lijn tekenen in het Y-Z vlak een V-vorm, negatief = negatieve V-stelling … The upward angle of a fixed-wing aircraft's wings where they meet at the fuselage, negative angle = Anhedral … aerospace
V&W Central Department of Public Works and Water Management
V/Q-scan lung ventilation/perfusion scan medical treatments
V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan pulmonary ventilation/perfusion scan medical treatments
V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan ventilation/perfusion scan medical treatments
V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan V/Q scan medical treatments
V/STOL-vliegtuig/kantelvleugelvliegtuig tilt wing aircraft airforce
V8 Vee Eight automobiles
vaag fuzzy
vaag vague
vaag blurred
vaag hazy
vaag indistinct
vaag maken fuzzify
vaak frequently
vaak often
vaak regularly
vaak commonly
vaak 'basis' of 'station' site airforce
vaak te vertalen met ‘hartfunctie’ cardiac output medical
Vaal Vaal
vaal sallow
vaal pale
vaalgroen pale green
vaan vane general
vaan vane
vaan banner
vaan flag
vaandel standard
vaandel flag
vaanluchtmotor vane air motor
vaanmotor vane motor
vaanstand feathering position airforce
vaarbewijs navigation license license for sailing
vaardiepte draught hydraulics
vaardig skilled
vaardig proficient
vaardig skillful
vaardig dexterous
vaardig clever
vaardig adroit
vaardigheden skills
vaardigheden facilities
vaardigheid skill
vaardigheid proficiency
vaardigheid skillfulness
vaardigheid skilfulness
vaardigheid expertness
vaardraad male thread building
vaareind spigot end hydraulics
vaareind male end building
Vaargeul Fairway The parts of a waterway that are open and unobstructed for navigation. The main travelled part of a waterway; a marine thoroughfare. … hydraulics
vaargeul navigation channel hydraulics
vaargeul fairway
vaarschroef / slotbout male screw automobiles
vaart channel
vaart canal
vaart speed
vaart navigation tocht die ook voor scheepvaart gebruikt kan worden … hydraulics
vaart shipping tocht die ook voor scheepvaart gebruikt kan worden … hydraulics
vaart navigation canal tocht die ook voor scheepvaart gebruikt kan worden … hydraulics
vaart minderen slacken hydraulics
vaart minderen/afremmen decelerate airforce
vaartje father
vaartje speed
vaartje daddy
vaartje dad
vaartuig vessel, craft hydraulics
vaartuig vessel
vaartuig ship
vaartuigen vessels
vaartvermindering/afremming deceleration airforce
vaarwater fairway hydraulics
vaarweg fairway hydraulics
vaarwel adieu
vaarwel bye
vaarwel good-bye
vaarwel farewell
vaarwel goodbye
vaarwel zeggen take leave from
vaarwel zeggen take leave
vaarwel zeggen say goodbye to
vaarwel zeggen say goodbye
vaas vase
vaas vessel
vaat dishes
vaatbed vasculature anatomy
vaatbed bed
vaatbundelschede bundle sheath anatomy
vaatchirurg vascular surgeon medical professions
vaatchirurgie vascular team medical professions
vaatchirurgie vascular surgery medical specialities
vaatchirurgie blood vessel surgery medical treatments
vaatclip vascular clip medical equipment
vaatfunctie vascular function medical
vaatfunctieonderzoek vascular function test medical treatments
vaatklem blood vessel clamp/forceps medical equipment
vaatklem hemostat medical equipment
vaatklem vessel forceps medical equipment
vaatlaboratorium vascular laboratory medical specialities
vaatlumen vessel lumen anatomy
vaatschaar blood vessel scissors medical equipment
vaatschaar vascular scissors medical equipment
vaatspatel vessel spatula medical equipment
vaatspoelcanule vessel suction canula medical equipment
vaatstelsel vascular system anatomy
vaatvernauwend vasoconstrictive medical
vaatverwijdende werking EDRF (endothelium-derived relaxation factor) medical
vaatverwijdende werking endothelium-derived relaxation factor (EDRF) medical
vaatvlies/choroidea/adervlies vascular coat of the eye (choroid) anatomy
vaatvlies/choroidea/adervlies choroid (coat) anatomy
vaatwand vessel wall anatomy
vaatwasmachine dish washer
vaatwasser dishwasher
vaatweefsel vascular tissue anatomy
vaatwerk tableware
vaatwerk dinnerware
vaatwerk vessels
vaatwerk tableware
vaatziekten/vasculaire geneeskunde vascular medical specialities
vacant vacant ergane
vacant zijn be vacant ergane
vacature vacant place
vacature vacancy
vacaturesites vacancy site general
vaccin vaccine
vaccin/entstof vaccine medical
vaccinatie/inenting vaccination medical treatments
vaccine vaccine
vaccineren vaccinate
vaccineren/inenten vaccinate medical treatments
vaccinkliniek vaccin clinic medical specialities
vaccinotherapie vaccine therapy medical treatments
vaceren be vacant ergane
vacht skin
vacht hide
vacht fur
vacht bushing
vacuüm vacuum
Vacuüm drooginstallaties, gebruikt Drying equipment, vacuum, used plastics
Vacuüm filter Vacuum filter beer
vacuüm kopieerraam vacuum frame screen printing
Vacuüm materiaaltransportsystemen Vacuum material conveying systems plastics
vacuüm opheffen eliminate the vacuum
vacuüm trekken form a vacuum
vacuüm trekken apply vacuum
vacuüm zuigen evacuate
vacuüm zuigen apply vacuum
vacuümbelichtingsbuis vacuum exposure frame
vacuümbuis thermionic valve
vacuümbuis hard tube
vacuümbuis hard valve
vacuümbuis vacuum tube
vacuümbuis vacuum valve
vacuümbuisgelijkrichter vacuum-tube rectifier
vacuümbuisoscillator vacuum-tube oscillator
vacuümbuisversterker vacuum-tube amplifier
vacuümbuiszendeenheid vacuum-tube transmitter
vacuümcondensator vacuum capacitor
vacuümcup suction cup medical equipment
vacuümcup suction head medical equipment
vacuümdepositie vacuum deposition
vacuümdepositie deposition by evaporation
vacuümdepositie metallization
vacuümdiode hard diode
vacuümdiode vacuum diode
vacuümextractie delivery vacuum extraction medical treatments
vacuümextractie obstetrical vacuum extraction medical treatments
vacuümextractie vacuum extraction medical treatments
Vacuümfiltratie Vacuum filtration beer
vacuümimpregneren vacuum impregnating
Vacuüminjectie Vacuum injection plastics
vacuümkraan vacuum valve
vacuümkraan vacuum cock
vacuümmeter vacuum gauge
vacuümopdampen tometallize
vacuümopdampen deposit by evaporation
vacuümopdampen metallize
vacuümoven vacuum oven
vacuümpomp vacuum pump
vacuümpomp vacuum extractor/pump medical equipment
vacuümregelaar vacuum regulator medical equipment
vacuümregelaar vacuum controller
vacuümregelaar vacuum control
vacuümslang vacuum hose
vacuümswitch vacuum switch
Vacuümtechniek Vacuum technology plastics
vacuümtherapie vacuum therapy medical treatments
vacuümverdamping vacuum evaporation
Vacuümvorm Modellen Vacuüm Forming Models Moulds plastics
Vacuümvormen Vacuum forming plastics
vacuümvormen vacuum forming
Vacuümvormmachines Vacuum deep-drawing equipment plastics
vacumeren draw vacuum vacuum trekken
Vacuum materialen Vacuum materials plastics
Vacuum vervroeging Vacuum advance Systeem van verandering (vroeger of later) van het ontstekingstijdstip bij sommige verdelers, waarbij het vacuum van het inlaatspruitstuk wordt gebruikt om een diafragma te bedienen, dat het ontstekingstijdstip verandert, afhankelijk van het vacuum dat weer afhankelijk is van de stand van het gaspedaal. … automobiles
vacuumafsluiter vacuum breaker
vacuumafsluiter vacuum breaker
vacuumbeton vacuum concrete hydraulics
Vacuumregelaar Vacuum control automobiles
vacuumscheidingsmembraan vacuum breaker
vacuumvormen vacuum forming
Vadem Fathometer A unit of measurement used for soundings equal to 1.83 meters (6 feet). … hydraulics
vadem fathom hydraulics
vademecum pathfinder
vademecum vademecum
vademecum guidebook
vademecum handbook
vademecum guide
vader parent
vader father
vader/zoon relatie parent/child relationship
vader/zoon relatie parent-child relationship
vader-kind relatie parent-child relation
vaderland fatherland
vaderlander patriot
vaderlands national
vaderlandsliefde patriotism
vaderlandslievend patriotic
vaderloos fatherless ergane
vaderschapstest paternity test medical treatments
vagaal vagal medical
vage cognitieve voorstelling fuzzy cognitive map: FCM
vage logica fuzzy logic
vage verzameling fuzzy set
vagebond vagabond
vagevuur purgatory
vagina vagina
vagina… colpo… medical
vaginaal vaginal medical
vaginaalspeculum vaginal speculum medical equipment
vaginaalspreider vaginal retractor medical equipment
vaginale geboorte vaginal birth medical
vaginale geboorte na keizezersnede VBAC (vaginal birth after caesarean) medical
vaginale hysterectomie vaginal hysterectomy medical treatments
vaginaplastiek vaginaplasty medical treatments
vagotomie vagotomy medical treatments
vagotomie en pyloroplastiek/pylorusplastiek V&P (vagotomy and pyloroplasty) medical treatments
vak margin
vak compartment
vak partition
vak profession
vak shelf
vak subject
vak square
vak pigeonhole
vak section
vak speciality
vak trade
vak occupation
vak handicraft
vak department
vak branch
vak profession/trade va … education
vak subject / course / subject field va … education
vak profession, (inf.) music
vak nog
vak… / professioneel specialty… building
vakant zijn be vacant ergane
vakantie vacation
vakantie holidays
vakantie time off
vakantie spare time
vakantiedag holiday
vakantiedagen holidays general
vakantiegeld holiday pay or leave pay
vakantielijndienst scheduled holiday flight airforce
vakantiesluiting vacation shutdown
vakbekwaam able ergane
vakbekwaam skilled
vakbekwaamheid ability
vakbekwaamheid competence
vakbekwaamheid professional aptitude
vakbekwaamheid professional skill
vakbekwaamheid professionalskill
vakbeurs exhibition of professions
vakblad technical journal
vakblad professional journal
vakbladen professional journals
vakbond labour-union
vakbond syndicate
vakbond trade-union
vakbond van / voor musici musicians’ union music
vakcursus professional training course
vakcursus vocational training course
vakcursus training course
vakcursus vocational trainingcourse
vakdiscipline engineering discipline
vaker more often
vakgebied subject
vakgebied speciality
vakgebied field of study education
vakgebied specialisation education
vakgebied field general
vakgebied of specialisatie MOS: military occupational specialty army
vakgenoot colleague ergane
vakgenoot colleagues
vakgroep department onderdeel van een faculteit … education
vakgroep section onderdeel van een faculteit … education
vakgroep study group onderdeel van een faculteit … education
vakgroep research group voor onderzoek … education
vakgroep union branch deel van ee vakvereniging
vakgroep chapel bij een drukkerij of krant
vakinhoud subject matter education
vakjargon jargon
vakjargon technical jargon
vakken compartments
vakken sections
vakken squares
vakken panels
vakken plots
vakken spaces
vakken bays
vakken boxes
vakken partitions
vakken cubbyholes
vakken pigeon-holes
vakken shelves
vakken trades
vakken professions
vakken subjects
vakken fields
vakkennis experience
vakkennis expert knowledge
vakkennis technical knowledge
vakkenpakket profession parcel
vakkenpakketeisen entry requirements education
vakkenvuller shop assistant general
vakkenvuller shop assistant general
vakkenvuller compartment filler
vakkundig expert general
vakkundig professional
vakkundig skilled
vakkundig specialist
vakkundig competent
vakkundig accomplished
vakkundig able
vakleerkracht muziek (school/special/specialist) music teacher music
vakliteratuur professionalliterature
vakliteratuur professional literature
vakliteratuur technical literature
vakliteratuur technical/specialist literature
vakman craftsperson
vakman craftsman
vakman professional person
vakman skilled worker
vakman skilled man
vakman skilled woman
vakman specialist
vakman technical expert
vakman professionalperson
vakman expert
vakmanschap workmanship
vakmensen professionals
vakopleiding technical training
vakopleiding vocationaltraining
vakopleiding vocational training
vakopleiding professional training
vaktaal technical jargon
vaktaal technical language
vaktaal vernacular
vakterm professional word
vakterm technical term
vakterm craft term
vakterm term
vakverdeling partition
vakvereniging trade-union
vakvereniging corporation
vakvereniging labour-union
vakvereniging syndicate
vakverkligger truss girder hydraulics
vakwandrichel cross bar
vakwerk truss hydraulics
vakwerk truss
vakwerk brick nogging building
vakwerk nogging building
vakwerk… half-timber(ed) general
vakwerkboog arch brace building
vakwerkboog braced arch building
vakwerkboog trussed arch building
vakwerkboogligger trussed arch hydraulics
vakwerkbouw timber-framed construction building
vakwerkbouw timber framework building
vakwerkbouw timber framing building
vakwerkbrug lattice bridge building
vakwerkbrug truss bridge building
vakwerkknoop truss joint building
vakwerkligger truss
vakwerkmuur stud wall building
vakwerkspant built-up roof truss building
vakwerkspant built-up truss building
vakwerkstaaf truss element building
vakwerksysteem bay system building
vakwoordenboek terminology building
vakwoordenboek glossary building
vakwoordenlijst terminology
vakwoordenlijst glossary
val drop
val trap
val fall
val snare
valbescherming safety harness
valbeugel crashbar, leg-iron biking
valbeveiliging fall guard
Valencia Valencia
valentie valancy
valentie valence
valentieband valence band
valentie-elektron valence electron
valeriaan valerian ergane
valgevaar fall danger the danger to fall … general
valgevaar tripping danger
valgordijn roller-blind
valhek portcullis building
valhoogte static head hydraulics
valhoogte dropheight
valhoogte drop height
valhoogte height of fall
valhoogte hight of drop
validatie validation
valide healthy
valide well
valideren be valid ergane
valideren validate
validiteit validity
validiteit/geldigheid validity medical
valies valise
valies suitcase
Valine Valine beer
valk falcon ergane
valkenier hawker
valkruid arnica ergane
valkuil Pitfall
vallei valley
vallen fall
vallen drop
vallen collapsing
vallen en opstaan trial and error
vallen onder reside horen bij/binnen…, in de structuur hangen onder (directie, alomvattende hoofdgroep, samenstelling) … to reside, to belong to … general
vallen van de nacht evening twilight ergane
vallende straal free falling jet hydraulics
vallende tand racking back building
vallende tand raking back building
vallende ziekte epilepsy
valmbooglassen arc welding
valmixer gravity mixer building
valpijp / regenpijp downspout building
valpijp / regenpijp downcomer
valproef drop test
valraam bottom hung projecting window building
valreep accommodating ladder ergane
vals out of tune music
vals vicious
vals nasty
vals mischievous
vals malicious
vals false
vals spurious
vals geld bad papers
vals plafond artificial ceiling
vals tussenschot replum botanics
valscherm parachute
valse acacia false acacia ergane
valse fout false error
valse kathode false cathode
valse lucht false air
valse noot jarring note
valse oscillatie spurious oscillation
valse rib short rib anatomy
valse ribben abdominal ribs anatomy
valse ribben asternal ribs anatomy
valse ribben false ribs anatomy
Valse salie syn Germander, sage leaved wilde salie en gamanderVan deze plant is bekend dat in het verleden de toppen van de plant gebruikt zijn voor het aankruiden van bierSmaak: bitter, doet iets denken aan hop … beer
valse telpulsen spurious counts (kernfysica) … (nuclear physics)
valse zijbanden spurious sidebands
valsnelheid sinker rate airforce
valsnelheid fall velocity hydraulics
valstrik snare
valstrik trap
valt falls
valtafel drop table
valtest/valproef drop test airforce
valuator valuator
valuta currency the kind of money that is used in a country … environment
valuta due
valuta currency
valuta value
valuta due
valversnelling g
valversnelling gee
valversnelling g-force
valversnelling g-load
valversnelling gravity
valvula valvula/valvule
valvula/klepje valvule medical
valvulotomie valvulotomy medical treatments
valwind bij een bui microburst weather
vamp vamp
vampier vampire ergane
vampier vamp (vampire)
van surname
van upon
van on
van concerning
van about
van out of
van from
van since
van of
van by
van off
van of
van off van verschillende
van sight-read music
van sing at sight
van sight-sing (-sang, -sung)
van (dwars)balken / binten voorzien / binten / (dwars)balken aanbrengen joist mechanical engineering
van … af/weg ab… (L.) medical
van 30 graden dragen trail arms (BE)
van Actium of Actium ergane
van Atlantis Atlantean
van belang of importance
van belang matter
van belang of relevance
van belang important
van beton / betonnen concrete (bn) building
van bogen voorzien / in de vorm van een gewelf bouwen vault
van boord gaan disembark
van boven naar beneden testen top-down testing
van buiten by heart ergane
van buiten from memory, by heart music
van buiten leren memorize
van Charles Lindbergh Spirit of St. Louis, the airforce
van de of the ergane
van de beademing afkomen come off the ventilator medical
van de buitenste blaren ontdoen trash (voornamelijk bij jong suikerriet)
van de eigenaar proprietary
van de eigenaar proprietary
van de middenvoet/middenvoets… metatarsal (bn)
van de thymus/zwezerik thymic medical
van de troon stoten depose ergane
van de weg afwijken stray off
van de weg afwijken go astray
van de wieg tot het graf, volledig cradle to grave from beginning to end, e.g. when referring to the life cycle of a product … environment
van de/m.b.t. de nervus trochlearis trochlear
van de/met een allantoïs allantoid(al) medical
van de/met/m.b.t. een allantoïs allantoic medical
van dezelfde leeftijd of the same age ergane
van dienst zijn serve ergane
van draadwormen/rondwormen filarial medical
van een delirium delirious
van een kompres voorzien pack medical treatments
van een laagje voorzien coat ergane
van een raam / ramen voorzien window building
van een sluitkop voorzien snap
van een steiger voorzien scaffold
van een vulstuk voorzien shimming
van elkaar of each other
van elkaar afhankelijk interdependent medical
van elke soort every kind of
van elke soort all
van gas- of waterleidingen voorzien plumb
van gedaante doen veranderen transform ergane
van gedachten wisselen discuss ergane
van gisteren of yesterday
van gisteren yesterday
van goede smaak getuigend tasty
van goede smaak getuigend nice
van groeven voorziene vezelconnector grooved fiber-alignment connector
van harte warmly
van het of the ergane
van het hersenvlies meningeal medical
van het niveau afhankelijke faseverschil differential phase
van het niveau afhankelijke versterking differentialgain
van het niveau afhankelijke versterking differential gain
van het oog/de trilharen ciliary
van het Romeinse Rijk Roman ergane
van hetzelfde likewise
van hetzelfde equally
van hier hence
van hier from here
van hoge kwaliteit high-end
van invloed of influence
van invloed zijn op to impinge on
van kantelen / tinnen voorzien embattle building
van klei stone
van klei clay
van klei earthen
van kracht in effect
van kracht in place
van kracht operative
van kracht valid
van kracht effective
van kracht zijn be valid
van kracht zijn apply
van m.b.t. de falanx phalangeal medical
van machicoulis voorzien machicolate building
van mening to my opinion
van mening zijn opine
van mening zijn think
van mening zijn deem
van mening zijn account
van middelbare leeftijd middle-aged
van milieukeurmerk voorzien ecolabelling attaching a label to a product which gives information about its environmental impact … environment
van militair materieel voorzien militarise
van morgen of tomorrow ergane
van muziek spelen play from music music
van nature naturally
van node necessary ergane
van nut zijn avail ergane
van of behorend tot de middenhersenen mesencephalic medical
van of m.b.t de onderarm antebrachial medical
van of m.b.t het sleutelbeen/de clavicula clavicular medical
van of m.b.t. de epiglottis epiglottal medical
van of m.b.t. de handpalm of de voetzool volar medical
van of m.b.t. de handpalm, de voetzool of de duimmuis thenar (bn) medical
van of m.b.t. de karteldarm/het colon colonic medical
van of m.b.t. de longen en de maag pneumogastric medical
van of m.b.t. de milt splenetic(al)/splenic medical
van of m.b.t. de oernier mesonephric medical
van of m.b.t. de rinoplastiek rhinoplastic medical
van of m.b.t. de testis/testes/teelbal testicular medical
van of m.b.t. het darmbeen iliac medical
van of m.b.t. het ooglidbindweefsel tarsal (bn)
van of m.b.t. neus en buik nasogastric medical
van of m.b.t. neus en voorhoofd nasofrontal medical
van of met een mergschede myelinate(d)
van onder-naar-boven bottom-up
van onderop herplannen bottom-up replanning
van oorsprong originally
van overwegend belang decisive ergane
van Parijs Parisian
van pas komen useful Je hpudt iets achter want je weet nooit of het een dag misschien wel \van pas kan komen\'!' … In this context it means you keep something \just in case it may become useful\'' … general
van pinakels / siertorentjes voorzien pinnacle building
van plan zijn mean
van plan zijn intend
van plastic plastic
van stapel laten lopen launch ergane
van stapel lopen go
van streek upset
van streek not well
van te voren beforehand
van te voren upfront
van tevoren previously
van tijd tot tijd now and then ergane
van toepassing applicable
van toepassing relevant
van toepassing op applies to
van toepassing zijn applies general
van toepassing zijn be applicable
van toepassing zijn op appropriate
van toepassing zijn op suitable
van tot from to general
van tot from till
van vandaag present-day
van vandaag present
van vandaag current
van vandaag actual
van verlegenheid getuigend straitened ergane
van vliegtuig tot vliegtuig air to air…
van voorbijgaande aard temporary ergane
van voren af aan again
van voren af aan anew
van voren af aan once more
van voren af aan afresh
van voren af aan all over again
van voren naderen head on pass airforce
van waar whence
van waar from where
van wie whose
van wie of which
van wieg tot graf from cradle to grave environment
van wieg tot poort from cradle to gate environment
van zelf sprekend off course general
van zijn stuk brengen confuse
van zijn stuk brengen puzzle
Van zijn/haar bankje Jumped seat rowing
van zuurstof voorzien oxygenate medical
van, m.b.t. een infectie/infectie…/besmettelijk/epidemisch zymotic medical
van/beginnend in een zenuwknoop centric medical
van/m.b.t. aorta aortal/aortic medical
van/m.b.t. de bloedsomloop circulatory
van/m.b.t. de brug van Varol pontine medical
van/m.b.t. de grote beenzenuw sciatic
van/m.b.t. de nieren/nier… renal medical
van/m.b.t. de slokdarm/slokdarm… oesophageal medical
van/m.b.t. de symfyse/symfyse… symphyseal/symphisial medical
van/m.b.t. een kraakbeenachtig gezwel enchondromatous medical
van/m.b.t. het trommelvlies tympanic medical
van/m.b.t./lijdend aan podagrous/podagreus podagral medical
van/voor/m.b.t. het omentum omental medical
vanadium vanadium
vanaf from
vanaf since
vanaf on
vanaf of
vanaf by
vanaf ever since
vanaf starting from (beginnend bij)
vanaf from vertrek vanaf
vanaf nu as of now general
vanaf onderzeeboot gelanceerde raket Regulus airforce
vanaf onderzeeboot gelanceerde raket bij de Amerikaanse marine Loon airforce
vanaf onderzeeboot gelanceerde raket van de Amerikaanse marine Regulus ships
vanavond this evening ergane
vancomycine-resistente enterokokken/VRE vancomycine-resistant enterococci medical
vancomycine-resistente enterokokken/VRE VRE (vancomycine-resistant enterococci) medical
vandaag to-day
vandaag today
vandaal vandal
vandaan pannenkoek
vandaan from
vandaar thence
vandaar therefore
vandaar on that account
vandaar from there
vandalisme vandalism
vandehands right
vandehands righthand
vandiktebank thicknesser
vandiktebank thicknessing machine
vandiktebank thickness planer
vandiktebank thicknessing machine
vandiktebeitel thicknesser cutter
vandikteschaafbank thicknessing planer
vandikteschaafbank thicknessing and planing machine
vandiktetafel thicknessing table
vandoor away
vaneen separately
vaneen apart
vaneengaan separate
vaneengaan break up
vaneenscheuren tear
vang catch
vangbak trap hydraulics
vangdiode clamping diode
vangdiode catching diode
vangdraad guardwire
vangdraad aerial
vangdraad antenna
vangdraad false wire
vangdraad guard wire
vangen trapping to trap, verb … general
vangen tointercept
vangen ducting
vangen intercept
vangen grapple
vangen catch
vangen capture
vanger catcher navy
vanggebied lock-in range
vanggebied pull-in range
vanghaak arrester hook navy
vanghaak arrester hook airforce
vanghaak tail hook airforce
vanghaak hook navy
vanginrichting call tracing
vanginrichting voor drijvende stoffen drift barrier hydraulics
vangkabel cable airforce
vangkabellanding cable landing airforce
vangnet crash barrier navy
vangnet emergency crash barrier navy
vangnet safety net
vangpen catch pin
vangplaat catch plate
vangrail safety barrier / -device / crash barrier / guardrail
vangrooster suppressor grid
vangst capture police
vangst prey
vangst catch
vangst cop
vangst find police
vangst haul police
vanille vanilla
Vanillegeur en -smaak Vanilla flavour beer
vanmiddag this afternoon ergane
vanmorgen this morning ergane
vannacht tonight
vannacht last night
vanochtend this morning ergane
vanouds for a long time ergane
vanuit out of ergane
vanuit gaan assume aannemen … suppose without knowing certain … general
vanuit gaan assume
vanuit gaan suppose
vanuit heli- door dunker
vanuit het verleden vastliggende kos­ten Sunk costs economical
vanuitgaan assume
vanwege through
vanwege owing to
vanwege on account of
vanwege for sake of
vanwege for
vanwege because of
vanzelf of ones ownaccord
vanzelf of oneself
vanzelf of ones own accord
vanzelf spontaneously
vanzelf herself
vanzelf himself
vanzelf itself
vanzelf self
vanzelf verdwijnen/slinken/opdrogen resolve medical
vanzelfsprekend self-evident
vanzelfsprekend understandable
vaporisatie vaporization
vaporiseren spray
varactor varactor
varactordiode varactor diode
varactor-flip-flop varactor flip-flop
varactorversterker varactor amplifier
varco gangcondenser
varco gang capacitor
varco variable capacitor
varco gang condenser
varen sail hydraulics
varen fern
varen travel
varen ride
varen go
varen navigate
varen float hydraulics
varen fly
varenblad frond botanics
varende bak barge
varensgezel sailor
varensteel stipe botanics
varentest fern test (test bij zwangere vrouw die vocht verliest om te zien of het vruchtwater of urine is) … medical treatments
varié ` té music hall music
variété variety entertainment ergane
variabel variable
variabel bestelpunt floating order point
variabel blokformaat variable block format
variabel component adjustable component
variabel transportsysteem variable transport system:VTS
variabel transportsysteem variable transport system: VTS
variabel verbruik usage variance
variabele variate
variabele variable
variabele capaciteit variable capacitance: varicap
variabele capaciteitsdiode varicap diode
variabele capaciteitsdiode variable-capacitance diode
variabele capaciteitsdiode variable-capacitancediode
variabele condensator gang condenser
variabele condensator gang capacitor
variabele condensator variable capacitor
variabele condensator gangcapacitor
variabele frequentieoscillator variable frequencyoscillator
variabele frequentieoscillator variable frequency oscillator
variabele inductor variable inductor
variabele kommavoorstelling variable-point representation
variabele kosten product costs
variabele kosten variable costs
variabele kostenmethode Direct costing economical
variabele kostenmethode Variable costing economical
variabele metriek variable metrics music
variabele opbrengst variable yield
variabele spoed variable pitch
variabele tijdschaal variable-time scale
variabele tijdschaal variable speed gear: VSG
variabele transformator variable transformer
variabele transformator variable transformer: variac
variabele vleugel/vleugel met variabele pijlstelling variable geometry wing airforce
variabele weerstand variableresistor
variabele weerstand adjustable resistor
variabele weerstand variable resistor
variabele-dieptesonar VDS (variable depth sonar) navy
variabele-dieptesonar variable depth sonar housing navy
variabelen variables
variabelen variates (statistiek)
variabelenkeuring variablesinspection
variabelenkeuring inspection by variables
variabelenkeuring variables inspection
variabel-getrokken lagentransistor rate-grown junction transistor
variabiliteit variability
variabiliteit/veranderlijkheid variability medical
variable-spoedpropeller variable-pitch propeller airforce
variac variable transformer: variac
variant variant
variant option
variant specialisation profile education
variant specialisation track education
varianten variants
varianten versions
varianten variations
varianten alternative readings (gewijzigde lezing)
varianten variants (damspel, schaakspel)
varianten variables (veranderlijken)
varianten variates (wiskundig) … (mathenmatics)
variantenplanning variant planning
variantie variance
variantie binnen de klassen intra-class variance
variantie binnen de klassen within-class variance
variantie tussen de klassen between-classes variance
variantie tussen de klassen inter-class variance
variantie-analyse analysis ofvariance: ANOVA
variantie-analyse analysis of variance: ANOVA
variantie-analyse variance analysis
variantieverhouding variance ratio
variantieverhoudingstoets F-test
variantieverhoudingstoets variance ratio test
variatie variation
variatie variety
variatie/geringe afwijking variation medical
variatiecoëfficiënt coefficient of variation
variatiegrenzen limits of variation
variatievorm variation form music
variator variable speed gear
variator variator
variator variable speed gear: VSG
varicapdiode varicap diode
varices-sonde/spatadersonde vein probe medical equipment
varieert varies het varieert … it varies
variëren vary
variëren tussen rangebetween
variëren tussen vary between
variëren tussen range between
varierend ranging een gebied of bereik beslaande, bijv. diverse gewichten op een weegschaal … covering a range, e.g. a scale … general
variëteit variety
Variëteit syn Variety soort … beer
varikeus/m.b.t. spataderen/gezwollen/spataderig varicose medical
variobandschuurmachine compact belt sander building
variometer/stijg-daalsnelheidsmeter variometer airforce
variometer/stijg-daalsnelheidsmeter vertical speed indicator airforce
variometer/stijgsnelheidsmeter climbing speed indicator airforce
variometer/stijgsnelheidsmeter rate of climb indicator airforce
varistor varistor
varken pig
varken swine
varken hog
varkens- of a pig
varkens- pig-
varkens- pig
varkensboer boar stud
varkenshok sty ergane
varkenskot sty ergane
varkenspest swine fver
varkensstaartkatheter pigtail catheter medical equipment
varkensvlees pork
vasculair/vaatrijk/van, met, door vascular medical
vasculaire anatomie vascular anatomy medical specialities
vasculaire geneeskunde vascular medicine medical specialities
vascularisatie vascularisation medical
vasectomie/vasotomie vasectomy medical treatments
vaseline vaseline
vaseline petroleum jelly
vaso…/(bloed)vat…/vaat… vas(o)… medical
vasoactief vasoactive medical
vasocongestie vasocongestion medical
vasoconstrictor vasoconstrictor medical
vasodilator vasodilator pharmaceutical
vasodiliator vasodilator medical
vasoligatuur ligature medical treatments
vasoligatuur vasoligation medical treatments
vasoligatuur vasoligature medical treatments
vasomotie vasomotion medical treatments
vasomotorencentrum vasomotor center anatomy
vasomotorisch vasomotor medical
vasomotorische zenuw vasomotor nerve medical
vasopressine vasopressin medical
vasopressine VP medical
vasopressor vasopressor pharmaceutical
vast solid hard or not liquid … environment
vast stuck er zit iets vast … something 's stuck … general
vast solid
vast fast
vast fastened
vast firm
vast fixed
vast stationary
vast tightened
vast certain
vast certainly
vast stable
vast sure
vast probably
vast sustained
vast permanent
vast continual
vast constant
vast firmly
vast meanwhile
vast in the meantime
vast all the time
vast definitive
vast definite
vast lasting
vast abiding
vast akkoord fixed chord
vast bestelhoeveelheidsysteem fixed order quantitysystem
vast bestelhoeveelheidsysteem fixed order quantity system
vast blokformaat fixed block format
vast component fixed component
vast contract permanent contract
vast contract tdc
vast contract permanent contract
vast decimaalteken fixed point
vast diëlectricum solid dielectric
vast doel fixed target airforce
vast doel stationary target airforce
vast doorgemetalliseerd gat fixed via
vast gaffelwiel fixed-frame wheel
vast gegeven fixed datum
vast geplande order firm planned order
vast geplande order firm planned order: FPO
vast gesteente bedrock unbroken solid rock overlain by sand, gravel or soil … environment
vast maken to tie down
vast meetpunt benchmark
vast onderstel fixed undercarriage airforce
vast onderstel stationary landing gear airforce
vast onderstel stationary undercarriage airforce
vast programma fixed programme
vast slapen sleep heavily ergane
vast sluitstuk Fixed breechblock army
vast snoer fixed cord
vast snoer fixed flex
vast station fixed station
vast telecommunicatienetwerk voor de luchtvaart aeronautical fixed telecommunication network airforce
vast tempo steady/constant/strict tempo music
vast vleugeltje fixed winglet airforce
vast voorwerp fixed object
vast woord keyword
vast woord reserved word
vast zetten fasten iets vast maken of zetten
vast zitten being stuck general
vastafgestemd fixed-tuned
vastbakken cake
vastbedraad hardwired
vastbedraad fixed-wired
vastberaden determined
vastbesloten determent general
vastbesloten determined
vastbinden totie up
vastbinden bind fast
vastbinden make fast
vastbinden fasten
vastbinden tie up
vastbinden tie
vastbinden join
vastbinden connect
vastbinden bind
vastdraaien turn tight
vastdraaien tighten
vastdraaikoppel tightening torque
vaste secured
vaste tightened
vaste fastened
vaste fast
vaste stationary
vaste fixed
vaste solid
vaste firm
vaste stready
vaste standing
vaste (ondernemings)gegevens fixed data
vaste activa Non-current assets economical
vaste activa fixed assets
vaste afstroopplaat fixed stripper
vaste afvalstoffen solid wastes solid materials, as well as some liquids in containers which are discarded or rejected as being spent … environment
vaste as bij de wisselende kleuropvolging stationarycolour phase alternation axis: stationary CPA axis
vaste as bij de wisselende kleuropvolging stationary colour phase alternation axis
vaste basis fixed base building
vaste bedrading hardwire
vaste bek fixed jaw building
vaste bestelhoeveelheid fixed order quantity
vaste brandstof solid fuel airforce
vaste brandstof solid propellant airforce
vaste brug fixed bridge hydraulics
vaste condensator fixed capacitor
vaste cyclus canned cycle
vaste cyclus fixed cycle
vaste dienst voor de luchtvaart aeronautical fixed service airforce
vaste frequentie fixed frequency
vaste gastdirigent regular/permanent guest conductor music
vaste gezangen ordinary chants music
vaste grootheid constant value
vaste hoogte bench mark hydraulics
vaste inductor fixed inductor
vaste komma fixed point
vaste kop headstock
vaste koppeling, aansluiting coupling, rigid coupling
vaste kosten periodcosts
vaste kosten constant costs
vaste kosten fixed costs
vaste kosten period costs
vaste lanceerbasis stationary site airforce
vaste lanceerbasis hard launched site army
vaste leiplaat fixed stripper
vaste lengte fixed length
vaste locatie-opslag fixed location storage
vaste logica fixed logic
vaste matrijsplaat stationary mouldplaten
vaste matrijsplaat fixed plate
vaste matrijsplaat stationary mould platen
vaste negatieve roostervoorspanning fixed bias
vaste optische vezelconnector fixed fiber-opticconnector
vaste optische vezelconnector fixed fiber-optic connector
vaste passing interference fit
vaste post fixed station
vaste prijs lump sum civil Engineering
vaste smeermiddelen solid lubricants
vaste spoel fixed reel
vaste stemming fixed tuning
vaste steun permanent support
vaste stof solid state
vaste stof solid matter
vaste stof solid
vaste stuw fixed weir hydraulics
vaste verbinding fixed connection
vaste vloerbedekking wall-to-wall carpet(ing) building
vaste voortekens key signature music
vaste waarde fixed value
vaste weerstand fixed resistor
vaste wereld solid world
vaste wisselkop headstock
Vastebank Fixed seat rowing
vaste-kommagedeelte mantissa
vaste-kommagedeelte coefficient
vaste-kommagedeelte fixed-point part
vaste-kommagedeelte fractional part
vaste-kommagedeelte significant digits
vaste-kommagedeelte fractionalpart
vaste-kommavoorstelling fixed-point representation
vasteland mainland
vasteland continent
vaste-lastweerstand bleeder
vasten fast
Vastenavond Shrove-Tuesday
vaste-periodebestelsysteem fixed interval reorder system
vaste-plaats-layout fixed position layout
vaste-plaats-layout fixed-position layout
vaste-planopdracht firm planned order: FPO
vaste-spoedpropeller constant pitch propeller airforce
vaste-spoedpropeller constant speed propeller airforce
vaste-spoedpropeller constant speed unit airforce
vaste-spoedpropeller fixed pitch propeller airforce
vastestof gehalte solids, solid content screen printing
vastestofbuis solid-state tube
vastestofelektronica solid state electronics
vastestofelektronica solid-state electronics
vastestoffysica solid state physics
vastestoffysica solid-state physics
vastestofgehalte solids content
vastestofontwerp solid-state design
vastestoftechnologie solid state technology
vastestoftechnologie solid-state technology
vaste-vleugelvliegtuig fixed wing aircraft navy
vastgegroeid grown into botanics
vastgegroeid lid ingrown botanics
vastgehouden oproep call hold
vastgeklemd fixed general
vastgelegd established
vastgelegd explicit
vastgelegd punt set point
vastgelegdfabricagebeleid established manufacturing policy
vastgeplakt adhered
vastgespen buckle
vastgesteld determined
vastgesteld determinate
vastgestelde belasting rated load
vastgezet captive
vastgoed real estate education
vastgoedbeheer estate management
vastgrijpen seize
vastgrijpen grip
vastgrijpen grasp
vastgrijpen grab
vastgrijpen clutch
vastgrijpen seizing
vasthaken get caught
vasthaken hook
vasthaken attach
vasthaken clasp
vasthaken hook on
vasthaken hitch on
vasthechten fasten
vasthechten attach
vasthechten, met hechtwortels cling botanics
vastheid tightness environment
vastheid certainty ergane
vasthouden retain
vasthouden detain
vasthouden hold up
vasthouden keep in place
vasthouden keep in position
vasthouden keep inposition
vasthouden hold
vasthouden hang onto
vasthouden hold (held, held) music
vasthoudend retentive
vasthoudendheid perseverance
vasthoudstatus interruptmode
vasthoudstatus freeze mode
vasthoudstatus interrupt mode
vasthoudstatus hold mode
vasthoudtijd set-up time
vasthoudtijd holding time
vasthoudwerkwijze hold mode
vastigheid certainty ergane
vastkitten cement
vastklemmen grip
vastklemmen clamp
vastkleven stick fast
vastkleven stick
vastklinken rivet
vastknopen tie
vastlassen weld shut
vastleggen record, to botanics
vastleggen store
vastleggen lay down
vastleggen record on tape
vastleggen tape
vastleggen establish
vastleggen fix
vastleggen register
vastleggen record
vastleggen establishing
vastleggen capture
vastleggen record music
vastlegging storage
vastlegging storing
vastlegging laying down
vastlegging recording
vastlegging taping
vastlegging establishment
vastlegging fixing
vastlegging van de frequentieverdubbeling frequencydoubling recording: FDR
vastlegging van de frequentieverdubbeling frequency doubling recording: FDR
vastliggen be taped
vastliggen be recorded
vastliggen be laid down
vastliggen be fixed
vastliggen be established
vastlijmen bond
vastlijmen glue together
vastlijmen glue
vastlopen strand ergane
vastlopen bottom
vastlopen bind
vastlopen clipping
vastlopen get stuck
vastlopen jam
vastlopen seize
vastlopen seizing
vastmaken tighten
vastmaken tie up
vastmaken tie
vastmaken join
vastmaken connect
vastmaken bind
vastmaken secure
vastmaken affix
vastmaken fix
vastmaken fasten
vastmaken make fast
vastmaken determine
vastmaken attach
vastmaken shackle
vastmaken tether
vastnaaien sew
vastnaaien sew on
vastnieten affix by stapling
vast-op-1 of vast-op-0 fout stuck-at fault
vast-open stuck-open
vastpakken catch
vastpakken grapple
vastpakken capture
vastpennen / aaneenpennen / borgen / met pen, drevel verbinden dowel building
vastplakken stick
vastplakken op affix to
vastplakken op stick on
vastschroeven screw down
vastschroeven fasten with screws
vastschroeven tighten with screws
vastschroeven fasten withscrews
vastsolderen secure by soldering
vastspijkeren rivet
vaststaan be firm
vaststaan be definite
vaststaan be established
vaststaan be final
vaststaan be fixed
vaststaan bedefinite
vaststaand sure
vaststaand certain
vaststaande matrijsplaat stationary platen
vaststellen diagnose medical
vaststellen arrange
vaststellen appoint
vaststellen find out
vaststellen set
vaststellen lay down
vaststellen ascertain
vaststellen take note
vaststellen establish
vaststellen secure
vaststellen make fast
vaststellen affix
vaststellen fix
vaststellen fasten
vaststellen determine
vaststellen attach
vaststellen establishing
vaststellen observe
vaststellen van de authenticiteit bij identiteitsbepaling enbeantwoording challenge-and-reply authentication
vaststellen/bepalen type medical
vaststelling arrangement
vaststelling appointment
vaststelling ascertainment
vaststelling determination
vaststelling establishment
vaststelling finding out
vaststelling fixing
vaststelling setting
vaststelling assessment
vastzetinrichting securingdevice
vastzetinrichting locking device
vastzetinrichting securing device
vastzetklem locking clamp
vastzetklem clamp
vastzetmoer lock nut
vastzetpen locking pin
vastzetschroef lock screw
vastzetten jamb building
vastzetten confine
vastzetten lock
vastzetten block
vastzetten secure
vastzetten affix
vastzetten fix
vastzetten fasten
vastzetten blockade
vastzetten putty in building
vastzetten vice / vise building
vastzetten op entail
vastzitten adhere, to botanics
vastzitten be seized
vastzitten be fixed
vastzitten be fastened
vastzitten be jammed
vastzitten be secured
vastzitten be stuck
vastzitten be tight
vastzitten besecured
Vat Tun beer
vat handle
vat barrel
vat drum
vat vessel
vat container
vat vase
vat box
vat jug
vat grasp
vat vessel druk vat
vat krijgen op get grip on
vat krijgen op get hold on
vat verliezen op loseones hold on
vat verliezen op lose ones grip on
vat verliezen op lose ones hold on
vat, trommel drum container or barrel in which material is stored … environment
vat/kanaal/buis vessel medical
vatbaar sensitive
vatbaar impressible
vatbaar voor koliek colicky
Vaten Tunning Het in vaten doen van bier … computers
Vaten Barrels plastics
vatenkwast dish-mop
vatenkwast dishwashing brush
vatenrijkdom/het vasculair zijn vascularity medical
Vatenvullen Kegging racking beer
Vatenwasmachine Keg washer beer
Vaticaan Vatican
Vaticaan the Vatican
Vaticaans Vatican ergane
Vaticaanstad Vatican City ergane
vatten capture general
vatten seize
vatten frame
vatten take
vatten pick up
vatten lay hold of
vatten get
vatten realize
vatten understand
vatten grapple
vatten catch
vatting setting
vaude ` ville vaudeville music
vazal vassal
vca scc VeiligheidsChecklist Aannemers … Safety Checklist for Contractors … building
VDR-weerstand voltage-dependent resistor
vechten fight
vechten struggle
vechtlustig truculent
vechtpartij affray ergane
vechtwagen tank ergane
vector vector
vector component vector component
vector product, uitwendig product cross product
vector/bacillendrager, ziekte vector medical
vectoraftasting vector scan
vectorbewerking vector processing
vectorbewerkingsinstructie vectorial operator
vectorcomputer vector computer
vectordiagram vector diagram
vectorfase vector phase
vectorfunctie vector function
vectorgrafiek vector graphics
vectori‰le optelling vectorial addition
vectorieel vectorial
vectoriële optelling vectorial addition
vectorisch vectorial
vectorische som vector sum
vectoriseren vectorize
vectorkaart vector chart airforce
vectorlengte vector length
vectorproduct cross product
vectorscherm vector display
vectorscoop vectorscope
vectorscoopbeeld vectorscope display
vectorveld vector field
vectorvergelijking vector equation
vectorverversing vector refresh
vectorverwerking vector processing
vedel viol music
vedel viola
vedel tenor violin
veder feather
vee stock botanics
vee cattle dieren op de boerderij … general
vee livestock
vee cattle dieren zoals runderen, schapen, enz. … animals like cows, sheep, etc.
Vee Acht Vee Eight automobiles
veearts veterinarian ergane
veedief cattle-stealer
veedief cattle-lifter
veeg knock ergane
veeg tailing
veeg hangover
veeg smear
veeg stain
veeg spot
veeg whisk
veeglier towing winch building
veeglier towing engine navy
veeglier towing machine navy
veegmachine street sweeper
veegschakeling lighting sweep electrical
veehouder stock farmer
veek swash mark drijvend afval op het water … hydraulics
veel much
veel many
veel regularly
veel often
veel frequently
veel plenty of
veel a lot of
veel a lot
veel- multi- ergane
veel geluk good luck
veel plezier lots of fun
veel succes good luck literally \a lot of success\' '
veel voorkomend commonly
veelal regularly
veelal often
veelal frequently
veelal commonly
veelbelovend promising
veelbelovend auspicious
veelbetekenend significant
veelcellig manny-celled medical
veeleer rather
veeleer preferably
veeleisend exacting general
veeleisend demanding
veelgebruikt common used
veelgeliefd popular
veelheid multiplicity
veelheid multitude
veelheid plethora
veelhoek polygon
veelhoek mesh
veelhoeksmeting traverse hydraulics
veelhoeksmeting progression hydraulics
veelkleurig heterochromatic medical
veelkleurig multicoloured
veelmeer rather ergane
veelomvattend comprehensive
veelomvattend ample
veelomvattend bulky
veelomvattend extensive
veel-op-een many-to-one
veel-op-een associatie many-to-one association
veelpas multifoil building
veelterm polynomial
veeltijds regularly
veeltijds often
veeltijds frequently
veelvlak polyhedron
veelvoet centipede ergane
veelvormig polymorphic botanics
veelvormig multiform
veelvormige canon polymorphic music
veelvoud multiple
veelvraat wolverine ergane
veelvuldig frequent
veelvuldig numerous
veelzeggend significant ergane
veelzijdig all-round
veelzijdig many-sided
veelzijdig multi-faceted
veelzijdig versatile
veelzijdige gevederde spier multipennate muscle(s) anatomy
veelzijdigheid all-roundness
veelzijdigheid many-sidedness
veelzijdigheid multifacetedness
veelzijdigheid versatileness
veelzijdigheid versatility
veem warehouse
veen peat botanics
veen, turf peat wet, partly decayed mosses and other plants which form the soil of a bog … environment
veengrond peaty soil botanics
veer spring computers
veer ferry
veer feather
veer spring army
Veer oliedrukventiel Oil relief valve spring automobiles
veer ring spring washer Moet eigenlijk veerring (uit dezelfde groep als vlakke sluitring of borgring) … Should be \veerring\', without a space in between.' … general
veeraandrijving spring drive
veerachtig, geveerd feathery botanics
veerbelasting spring load
veerbelasting spring-load
veerbeugel spring bracket
veerblad spring leaf
veerblad spring blade
veerblad spring blade, flat spring
veerbol suspension sphere Veerbollen zijn een onderdeel van het Citroën veringsysteem. … The suspension spheres are part of the Citroën hydro pneumatic suspension system. … automobiles
veerboot ferry ergane
veerclip spring clip
veerconstante spring constant
veercontact spring contact
veerdam ferry groyne hydraulics
veerdelig pinnately divided botanics
veerdelig pinnately parted botanics
veerdelig pinnatipartite botanics
veerdruk compression
veerdruk spring pressure
veerdrukmeter springbalance
veerdrukmeter spring-pressure gauge
veerdrukmeter spring balance
veerhanger spring hanger automobiles
veerhard spring hard
veerhaven ferry harbour hydraulics
veerhouder spring clip
veerhouder spring holder
veerklem spring clamp building
veerkoker suspension tower
veerkoker spring box (spinnerij)
veerkracht resiliency computers
veerkracht energy ergane
veerkracht spring resilience
veerkracht spring force
veerkracht resilience
veerkracht elasticity
veerkrachtig resilient
veerkrachtig elastic
veerlobbig pinnately lobed botanics
veernervig attenuate botanics
veernervig feather-veined botanics
veernervig pinnately veined botanics
veerpakket spring package
veerpasser spring bows
veerplaat spring plate
veerpont ferry ergane
veerpoot shock absorber
veerpot pneumatic die-cushion
veerpot die-cushion
veerpot spring-loaded die-cushion
veerring spring washer
veerring spring ring
Veerschommel Spring shackle automobiles
veerschotel hollow cam
veerschotel spring cup
Veerschotels kunststof Spring disks, plastic plastics
veerspanning spring tension
veerspletig pinnately cleft botanics
veerspletig pinnatified botanics
veerstijfheid spring rate
veerstrip spring strip
veertang pincers
veertien fourteen
veertien dagen fortnight
veertien dagen two weeks
veertiende fourteenth ergane
veertig forty
veertig/dertig/dertig-regel forty/thirty/thirtyrule
veertig/dertig/dertig-regel forty/thirty/thirty rule
veerunster spring balance
veerunster weigh-beam
veerveiligheid spring relief valve
veervormig penniform botanics
veerweerstand spring resistor
veerweg travel automobiles
veerweger spring balance
veerweger spring-pressure gauge
veerwerking spring action
veest fart ergane
veestapel livestock
veeteelt livestock farming
Veevoer Cattle feed beer
veg.scheut a.voet v.e.gras innovation
vegen smears
vegen brush
vegen tailing
vegen hangover
vegen rub
vegen wipe off
vegen wipe
vegen delete
vegen purge
vegen make clean
vegen cleanse
vegen clean
vegen sweep
vegen whisk
vegen sweeping
veger broom
vegerig smeared
vegetariër vegetarian ergane
vegetarisch vegetarian
vegetatie vegetation plants in general; plants which are found in a particular area … environment
vegetatief vegetative medical
vegetatieve pool vegetal pole medical
vegetatieve zenuw vegetative nerve anatomy
vegetatieve zenuwstelsel/autonome zenuwstelsel vegetative nervous system anatomy
vegeteren vegetate
vehicle collecting point VCP army
vehiculum/drager vehicle medical
vehikel vehicle
veil for sale ergane
veilig secure
veilig safe
veilig stellen insure
veilig vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen safe transportation of dangerous goods by air airforce
veilig vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen of dangerous goods by air airforce
veilig vrijen safe sex medical
veilige safe
veilige laagspanning safety extra low voltage electrical
veilige laagspanning selv
veilige laagspanning selv Safety Extra Low Voltage
veilige snelheid safety speed airforce
veilige startsnelheid take-off safety speed V2 … aerospace
veilige startsnelheid/veilige loskomsnelheid take-off safety speed airforce
veiligheid safetyvalve
veiligheid cut-out
veiligheid security
veiligheid cutout
veiligheid fuse
veiligheid safety
veiligheid safety army
veiligheid op de luchthaven/luchthavenveiligheid airport safety airforce
veiligheidsauto safety vehicle
veiligheidsbalk safety bar screen printing
veiligheidsblokkering anti-scold device computers
veiligheidsbril safety spectacles building
veiligheidsbril safety goggles
veiligheidsbril / beschermbril safety glasses / goggles building
veiligheidsbril / lasbril goggles building
veiligheidscapaciteit safety capacity
veiligheidsco‰ffici‰nt safety coefficient
veiligheidscoëfficiënt safety coefficient
veiligheidscondensator safety capacitor
veiligheidscontact safety contact
veiligheidscontrole security check airforce
veiligheidsdeksel safety cover
veiligheidsdeksel safety lid
veiligheidsdemonstratie passenger safety demonstration airforce
veiligheidsdemonstratie safety demonstration airforce
veiligheidsdeur safety door
veiligheidseis safety requirement
veiligheidseisen safety requirements
veiligheidsfactor safety factor
veiligheidsfaktor factor of safety hydraulics
veiligheidsfuncties safety functions airforce
veiligheidsgesp Emergency release diving
veiligheidsglas shatterproof glass building
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsglas safety glass / laminated glass / toughened glass
veiligheidsgordel safety belt airforce
veiligheidsgordel safety harness
veiligheidsgrendel cocking lever army
veiligheidsgrendel operating rod army
veiligheidsgroef safety groove
veiligheidshalve forsafetys sake
veiligheidshalve for safety
veiligheidshalve for safetys sake
veiligheidshalve for security
veiligheidshek guard netting building
veiligheidshelm hard hat
veiligheidshelm safety helmet
veiligheidshouder fuse holder
veiligheidsinspectie security inspection airforce
veiligheidskap safety hood
veiligheidskap safety guard
veiligheidskap catch guard
veiligheidskap safety cap army
veiligheidsketting safety chain building
veiligheidsklasse safety class veiligheidsklasse … safety class … general
veiligheidsklep pressure relief valve building
veiligheidsklep safety valve hydraulics
veiligheidsklep pressure relief mechanical engineering
veiligheidskoppeling safety-coupling
veiligheidslijn guilines ( op dek) navy
veiligheidslijn life line navy
veiligheidsmaatregel safety precaution
veiligheidsmaatregel measure of safety
veiligheidsmaatregel safety measure
veiligheidsmaatregel measure ofsafety
veiligheidsmaatregelen safety measures
veiligheidsmarge margin of safety
veiligheidsmarge safety margin
veiligheidsnet safety net navy
veiligheidsniveaus safety levels airforce
veiligheidspal safety catch
veiligheidspen release pin navy
veiligheidspen safety pin navy
veiligheidsplaat fuse plate
veiligheidsprocedures security procedures airforce
veiligheidsruit implosion guard
veiligheidsschakelaar safety relay
veiligheidsschakelaar safety switch
veiligheidsschakelaar safety cutout
veiligheidsschakeling safetycircuit
veiligheidsschakeling safety circuit
veiligheidsschakeling safety cutout
veiligheidsscherm guard
veiligheidsscherm safety guard
veiligheidsscherm safety screen
veiligheidsschoen safety shoe general
veiligheidsschoenen safety shoes
veiligheidsschoenen safety shoes
veiligheidsschot safety wall building
veiligheidsspeld safety-pin
veiligheidsspeld safety pin
veiligheidsstop Safety stop diving
veiligheidsstrook / smeltstrook fuse strip building
veiligheidsterminal guard terminal
veiligheidstijd safety time
veiligheidstoeslag security surcharge airforce
veiligheidsuitschakeling safety cutout
veiligheidsventiel safety valve building
veiligheidsvoorraad safety stock
veiligheidsvoorschrift safety regulation rule which you should obey to prevent you from being harmed … environment
veiligheidsvoorschrift safetyregulations
veiligheidsvoorschrift safety instructions
veiligheidsvoorschrift safety regulations
veiligheidsvoorschriften safety regulations
veiligheidsvoorschriften safety instructions
veiligheidsvoorschriften safety specifications
veiligheidswandcontactdoos saftey wal socket building
veiligheidsweerstand safety resistor
veiligheidszone safety zone
veiligstellen dump
veiligstellen safeguard
veiling auction
veilingmeester auctioneer
veine luck ergane
veinzen dissemble
veinzen pretend
veinzen feign
veinzer hypocrite
vel skin
vel sheet
vel hide
vel leaf
vel fur
vel head music
vel muziekpapier sheet of music/manuscript music
veld field
veld winnen progress
veld winnen advance
veld, akker field botanics
veldaftasting field scan
veldartillerie field artillery army
veldbatterij field battery army
veldbekrachtiging field excitation
veldbepaling field definition
veldboon bean
veldbus field bus
velddienstoefening field training army
veldeffect field effect
veldeffectbuis field-effect tube
veldeffect-transistor field-effect transistor:FET
veldeffect-transistor field-effect transistor: FET
veldemissie field emission
velden fields
veldfles flask botanics
veldfles canteen
veldfles water-bottle
veldheerskunst/strategisch inzicht generalship
veldhospitaal field hospital
veldhospitaal ambulance
veldhospitaal field hospital medical specialities
veldhospitaal/lazaret clearing hospital/clearing station medical specialities
veldhouwitser field howitzer army
veldionisatie field ionization
veldkanon/veldstuk field gun army
veldkeuken field kitchen army
veldkornet field cornet army
veldkromming field curvature
Veldleeuwerik Sky Lark birds
veldmaarschalk Field Marshal army
veldmaarschalk General of the Army (AE) army
veldmagneet field magnet
veldmarkering field mark
veldmoment moment of span civil engineering
veldonderzoek field research
veldoven Scotch kiln
veldprediker chaplain
veldprediker padre
veldpunt panel point building
veldrichting field direction
veldslag struggle
veldslag scuffle
veldslag battle
veldslag action
veldslagmanagement battle management
veldspaat felspar
veldspaat feldspar
veldspoel field coil
veldsterkte field strength
veldsterkte field intensity
veldsterktemeter field-strength meter
veldsterktemeter field-intensity meter
veldsterktemeter power meter
veldsterktevariatie fading
veldsterktevariatie field-strength variation
veldsturing field control Een manier om de snelheid van een gelijkstroommotor te regelen door de stroom in de stator te varieren. … Method of controlling DC motor speed by varying the field current in the shunt field windings.
veldteken standard
veldteken flag
veldtelegraaf field telegraph army
veldtocht campaign
Velduil Short-eared Owl birds
veldverloop fieldpattern
veldverloop field pattern
veldverloop field-strength distribution
veldwachter gendarme
veldwachter patrolman
veldweerstand field resistor
veldwerk fieldwork hydraulics
Veldwikkeling Field winding automobiles
veldwikkeling field winding
vele many
velen tolerate
velen put up with
velen endure
velen suffer
velen bear
velen abide
velg felly
velg felloe
velg rim
velgen rims
velgen wheel rims
velgmaat rim size
velgrem rim brake
Veligheidsvelg Safety rim Een speciale vorm van de velg, die er voor zorgt dat een platte/lege band niet van de velg af kan lopen. … automobiles
vellen fell (v) to cut down (a tree) … environment
vellen overthrow
vellen strip
vellen skin
vellen flay
vellen lower
vellen drop
vellingkant chamfer
velours velvet ergane
velum sail ergane
velum/het zachte gehemelte velum
velum/vlies/membraan velamen anatomy
velvorming skinning screen printing
velvorming skin formation
ven ven(o) medical
venapunctie venepuncture medical treatments
Venda Venda
Venda Venda language
Vendataal Venda
Vendataal Venda language
vendel standard
vendel flag
vendel squad
vendel gang
vendu auction
vendumeester auctioneer
vendutie auction ergane
venenchirurgie vein surgery medical treatments
venenstripper varicose vein probe medical equipment
venerabel venerable
venereologie venereology medical specialities
venerisch venereal
venerisch venereal medical
venesectie/(ader)lating/flebotomie venesection medical treatments
Venetiaans Venetian
Venetië Venice
Venetië Venetia
Venetiër Venetian
veneus/aderlijk bloed veinous blood medical
veneus/aderlijk bloed venous blood medical
veneuze lijn venous line medical equipment
Venezolaan Venezuelan ergane
Venezolaans Venezuelan
Venezolaanse Venezuelan woman ergane
Venezuela Venezuela
venig peaty botanics
venijn poison ergane
venijnboom yew-tree ergane
venijnig poisonous
venkel fennel ergane
Venndiagram Venn diagram
vennoot partner
vennootschap company
wordbook/techniek_dut-eng.xlsx/part-10.txt · Last modified: 2021/07/20 16:42 (external edit)