BEIJER.UK

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

Wiskundewoordenlijst Nederlands-Engels (Frido Verweij)

Note: This is a quick copy/paste from https://library.fridoverweij.com/dictionary/dictionary_old.html. The Dutch>English and English>Dutch sections are not very well arranged on the page.

aangeschreven cirkel, aancirkel - excircle, escribed circle
aangevulde matrix - augmented matrix
aangrijpingspunt (van een vector) - point of application (of a vector)
aanliggende (zijde) - adjacent, adjoining (side)
aannemelijkheid - maximum likelihood
aanvullen van een kwadraat - zie kwadraat afsplitsen
abc-formule - quadratic formula
abscis - abscissa (mv. abscissae)
absolute fout - absolute error
absolute waarde (modulus) - absolute value (modulus)
absoluut convergent - absolutely convergent
absoluut maximum/minimum - absolute maximum/minimum
accolade {} - curly bracket, brace (USA), squiggly bracket (UK), flower ~ (India), definite ~, swirly ~, birdie ~, Scottish ~, squirrelly ~, fancy ~, gullwings, accolade
achthoek, achthoekig - octagon (octangle), octagonal (octangular)
achttallig - octonary, octonal, octal
achtvlak, regelmatig ~ - octahedron (mv. octahedra), regular ~
afbeelding in (op) - mapping into (onto)
afgeknot(te) - truncated
afgeleide, afgeleide functie, ~ naar x, ~ in f(0), partiële ~ - derivative, derived function, ~ with respect to x, ~ at f(0), partial ~
afgeleide eenheid - derived unit
afgerond getal - rounded number
afhankelijke variabele - dependent variable
afleiden (uit) - deduce/derive (from)
afleiding (van een formule) - derivation (of a formula)
afname, exponentiële ~afname, afnemen van x - decay, exponential ~decrease of x
afronden~ op x cijfers / op een tiende - rounding, round off~ (accurate) to x digits / to the nearest tenth / to tenths)
afronden naar boven/naar beneden - round up/down, round (off) to the next higher/lower integer, take the ceiling/floor
afrondingsfout - rounding error, round off error
afstand - distance
afsplitsen, kwadraat ~ - completing the square
aftelbaar, niet-/over~ - denumerable, non-~
aftrekken (van) - subtract (from)
aftrekker - subtrahend
aftrektal - minuend
afwijking (= deviatie), standaard ~ - deviation, standard ~
algebra, ~ van Boole - algebra, Boolean ~
algebraïsch - algebraic(al)
algoritme - algorithm
als en slechts als, als en alleen als - if and only if (iff)
alternerende reeks, ~ functie - alternating series, ~ function
alternerend product (tripelproduct) - alternating product (triple product)
amplitude - amplitude
analogie - analogy
analyse - analysis, calculus
analytisch - analytic(al)
analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde) - co-ordinate geometry, analytic geometry (cartesian geometry)
arcfuncties - inverse trigonometric functions
Argand-diagram (= het complexe vlak) - Argand diagram
argument - argument
as (hoofd~, neven~ etc. zie aldaar) - axis (mv. axes)
aselect - random
aselecte steekproef - random sample
assenstelsel - system of axes, coordinate system
associatief - associative
astroïde - astroid
asymmetrisch - asymmetric(al)
asymptoot, scheve/schuine ~ - asymptote, oblique ~
axioma - axiom
abscissa - abscis
absolute error - absolute fout
absolutely convergent - absoluut convergent
absolute maximum/minimum - absoluut maximum/minimum
absolute value (modulus) - absolute waarde (modulus)
absurd, reduction to the absurd - bewijs uit het ongerijmde
accuracy, accurate, ~ to n decimal places - nauwkeurigheid, nauwkeurig, ~ tot n decimalen
acute (angle), acute-angled (triangle) - scherp(e) (hoek), scherphoekig(e) (driehoek)
add (up), addition - optellen, optelling
adjacent, adjoining (side) - aanliggende (zijde)
adjoint, adjugate - geadjungeerde, geadjugeerde
algebra, algebraic(al) - algebra ,algebraïsch
algorithm - algoritme
alternating product - alternerend product (tripelproduct)
alternating series, ~ function - alternerende reeks, ~ functie
altitude (of a triangle), dropping the ~ → zie aldaar - hoogte(lijn) (van een driehoek)
amicable numbers - bevriende getallen
amplitude - amplitude
analogy - analogie
analysis - analyse, differentiaal- en integraalrekening
analytic geometry - analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde)
angle, oriented, directed etc., zie aldaar - hoek
angle bracket - (spek-, vis-) haakje
angle of inclination, angle of incline - hellingshoek
antiderivative - primitieve, omgekeerde afgeleide
apex - top (van kegel etc.)
apex angle - tophoek
approach, x approaches y - naderen, x nadert y
approximate, approximation - benaderen, ~ing
arc, arc of a circle - boog, cirkelboog
arc length, degree of arc - booglengte, booggraad
area - oppervlakte (afmeting van een oppervlak)
Argand diagram - Argand-diagram (= het complexe vlak)
argument - argument
arithmetic - rekenkunde
arithmetic sequence, mean etc. - rekenkundig(e) rij, gemiddelde etc.
arm of an angle, arm of a hyperbola - been van een hoek, tak van een hyperbool
associative - associatief
astroid - astroïde
asymmetric(al) - asymmetrisch
asymptote, oblique ~ - asymptoot, scheve/schuine ~
augmented matrix - aangevulde matrix
average - gemiddelde
axiom - axioma
axis (mv. axes) (major ~, minor ~ etc. zie aldaar) - as

B

baan - path, trajectory
balk = rechthoekig blok - rectangular parallelepiped, right-angled ~, right cuboid, rectangular box
band van Möbius - Möbius strip
basis, ~ van een driehoek, ~eenheid, ~hoek, ~vector - base, the ~ of a triangle, ~ unit, ~ angle, ~ vector
beduidende cijfers - significant figures/digits
beeld - image
been (van een hoek) - arm/side (of an angle)
been (van gelijkbenige driehoek of rechte hoek) - leg
begrensd(e), naar boven/beneden ~ - bounded, ~ above/below
benaderen, ~ing - approximate, approximation
benedendiagonaalmatrix, strikte ~ - lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~
benedendriehoeksmatrix, strikte ~ - lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~
benedengrens (integraal) - lower limit
bepaalde integraal - definite integral
bepalen - determine
bereik - image of a function, (niet eenduidig) range
bergparabool - parabola that opens downward
betrekking - relation
betrouwbaarheidsinterval - confidence interval
bevat in een verzameling - included in a set
bevriende getallen - amicable numbers
bewijs - proof, demonstration
bewijs uit het ongerijmde - proof by contradiction, reduction to the absurd
bewijs door volledige inductie - proof by complete induction
bias - bias
bijectie, bijectief - bijection, bijective
binair - binary
binair (tal)stelsel - binary (number) system
binnenhoek - interior angle
binomiaalcoëfficiënt - binomial coefficient
binomium van Newton - binomial formula, binomial identity, Newton's generalized binomial theorem, ± binomial theorem
bissectrice - (angle) bisector
blok = parallellepipedum - parallelepiped
blok haakje [ ] - bracket (USA), square bracket, closed ~, box ~
bol, halve bol - sphere, hemisphere
bol (oppervlak), bolvormig - convex, spherical
bolcoördinaten, -segment etc. - spherical coordinates etc.
boog - arc
boogfuncties - inverse trigonometric functions
booggraad, booglengte - degree of arc, arc length
Booleaanse algebra (algebra van Boole) - Boolean algebra
boom (grafentheorie) - tree
boven, n boven k (binomiaalcoëfficiënt) - n choose k, n over k
bovendiagonaalmatrix, strikte ~ - upper triangular matrix/right triangular matrix, strictly ~
bovendriehoeksmatrix, strikte ~ - upper triangular matrix/right triangular matrix, strictly ~
bovengrens (kleinste ~) - upper bound (least ~ / supremum)
bovengrens, bovenste grens (integraal) - upper limit
brandpunt - focus (mv. foci)
breedte - breadth, width
breuk, ~en gelijknamig maken, ~ vereenvoudigen, (on)echte ~, decimale ~, stam ~ - fraction, make ~s similar/convert ~s to the same denominator, simplify/reduce a ~ (to its lowest terms), (im)proper ~, decimal (decimal fraction), unit ~
breukstreep - vinculum, fraction bar, “/” = solidus or (forward) slash
buigpunt - point of inflexion/inflection
buiten (hoek, bissectrice) - external/exterior (angle, bisector)
buiten haakje halen/brengen - factor out
bar chart, bar graph - staafdiagram
base - basis, grondtal, grondvlak
base-n system - n-tallig stelsel
BEDMAS, BEMA - acroniem, Ha, Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord
bias - bias, onzuiverheid
bijection, bijective - bijectie, bijectief
binary - binair
binary (number) system - binair (tal)stelsel, tweetallig stelsel
binomial - tweeterm
binomial coefficient - binomiaalcoëfficiënt
binomial formula, binomial identity - binomium van Newton
birdie bracket - accolade {}
bisect - doormidden delen/halveren (van lijnstukken/hoeken)
bisector,perpendicular ~ - doormidden delend(e) lijn of vlak / bissectrice / deellijn,middelloodlijn
body diagonal - lichaamsdiagonaal
Boolean algebra - algebra van Boole, Booleaanse algebra
bound/boundary - grens/rand
bounded, ~ above/below - begrensd(e), naar boven/beneden ~
box bracket - recht haakje [ ]
brace - accolade {}
bracket - haakje ( ) [ ] {}
breadth - breedte

C

cardinaliteit, cardinaal getal - zie kardinaliteit, kardinaalgetal
cardioïde (hartkromme) - cardioid
cartesiaanse meetkunde - zie analytische meetkunde
cartesisch product - Cartesian product
centrum - centre (UK), center (USA)
cijfer10-cijferig nummer Romeinse cijfers - digit (vooral in positie-getalstelsels)figure (algemeen) 10-digit (-figure) number Roman numerals
cilinder - cylinder
cilindrisch - cylindrical
cirkel, aangeschreven ~, ingeschreven ~, omgeschreven ~ - circle, excircle/escribed ~, incircle/inscribed ~, circum(scribed) ~
cirkelboog - arc of a circle
cirkeldiagram - pie chart, circle graph
cirkelomtrek - circumference of a circle
cirkelsector, ~segment - sector of a circle, segment of a ~
codomein - codomain, (niet eenduidig) range
coëfficiënt, binomiaal ~ - coefficient, binomial ~
collineair - collinear
combinatie - combination
combinatoriek - enumerative combinatorics, combinatorial counting, ± combinatorics
commutatief - commutative
complement (van een hoek), complementair - complement (of an angle), complementary
complementaire driehoek - medial triangle
complex getal - complex number
component (van een vector) - component (of a vector)
concaaf - concave
concentrisch, concentriciteit - concentric, concentricity
concurrente lijnen - concurrent lines
conditie (voorwaarde) - condition
conflictlijn, ~ van een punt en een lijn - (er is geen directe vertaling) the locus (= meetkundige plaats) of all points equidistant from a point and a line
conforme afbeelding - conformal mapping
congruent(e), congruentie - congruent, congruence
conisch - conic(al)
conjunctie - conjunction
constante - constant
continu(e), continuïteitcontinu in punt …, ~ op interval … - continuous, continuity~ at point …, ~ on interval …
contradictie - contradiction
contrapositie - contraposition
convergent(e), convergentie, convergeren.convergentiecirkel, ~gebied, ~interval - convergent, convergence, converge.circle of convergence, region of ~, interval of ~
convex - convex
coördinaat, loodrechte (orthogonale) ~as(sen),coördinatenstelsel (~systeem) - coordinate (co-ordinate), orthogonal ~ axis (axes),coordinate system
coplanair - coplanar
correlatie - correlation
correspondentie, één-één-~ - correspondence, one-one ~
cosecans - cosecant
cosinus, ~regel, ~ hyperbolicus - cosine, law of ~s / ~ formula / ~ rule, hyperbolic cosine
cotangens - cotangent
cycloïde - cycloid
cyclometrische functies - inverse trigonometric functions, cyclometric functions
cykel - cycle
calculator, graphing / graphics / graphic ~ - rekenmachine, grafische ~
calculus - analyse, rekening
cancel out - (tegen elkaar) wegstrepen / wegvallen
cardinality, cardinal number - kardinaliteit, kardinaalgetal
cardioid - cardioïde, hartkromme
cartesian geometry - analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde)
Cartesian product - cartesisch product
casting out elevens - elfproef
casting out nines - negenproef
catenary - kettinglijn
cathetus - rechthoekszijde
ceiling - ceiling (van een reëel getal x, het kleinste gehele getal groter of gelijk aan x)
centre (UK), center (USA) - centrum, middelpunt van een cirkel
centroid - zwaartepunt (meetkundig)
chain rule - kettingregel
characteristic frequency, ~ vector, ~ value - eigenfrequentie, ~vector, ~waarde
chevron - (spek-, vis-)haakje
choose, n choose k - n boven k, n over k (binomiaalcoëfficiënt)
chord - koorde
circle, excircle/escribed ~, incircle/inscribed ~, circum(scribed) ~sector of a ~, segment of a ~ - cirkel, aangeschreven ~, ingeschreven ~, omgeschreven ~cirkelsector, ~segment
circle graph - taartdiagram, cirkeldiagram, schijfdiagram
circumference - omtrek van een cirkel of bol
cipher (cypher) - nul (alleen literair gebruikt), encryptie en/of decryptie algoritme
circumcircle - omgeschreven cirkel, omcirkel
circumference (of a circle or sphere) - omtrek (van een cirkel of bol)
circumscribed circle - omgeschreven cirkel, omcirkel
class - klasse
closed (set etc.) - gesloten (verzameling etc.)
closed bracket - recht haakje [ ]
closed curve line integral - kringintegraal
codomain - codomein
coefficient, binomial ~ - coëfficiënt, binomiaal ~
coincide, coincident - samenvallen, samenvallend(e)
collinear - collineair
column, ~ vector/~ matrix - kolom, ~vector/~matrix
combinatorics, combinatorial analysis, combinatorial mathematics - ± combinatoriek
common (denominator, divisor etc.) - gemeenschappelijk(e) (noemer, deler etc.)
common fraction - breuk (niet decimaal)
common ratio - reden (van meetkundige rij)
commutative - commutatief
compass - passer
complement (of an angle), complementary - complement (van een hoek), complementair
complete induction, proof by ~ - volledige inductie, bewijs door ~
completing the square - kwadraat afsplitsen, aanvullen van een kwadraat
complex number - complex getal
component (of a vector) - component (van een vector)
composite, ~ function, ~ number - samengesteld(e), ~ functie, ~ getal/deelbaar getal
compound interest - samengestelde rente / rente-op-rente
concave - concaaf
concentric, concentricity - concentrisch, concentriciteit
concurrent lines - concurrente lijnen (lijnen zijn concurrent, hebben een gemeenschappelijk snijpunt)
condition - conditie, voorwaarde
cone - kegel
concyclic/cocyclic, ~ polygon - liggend op dezelfde cirkel, koordenveelhoek
confidence interval - betrouwbaarheidsinterval
conformal mapping - conforme afbeelding
congruent, congruence - congruent(e), congruentie
conic(al) - conisch, kegelvormig
conic section - kegelsnede
conjecture, Goldbach's~ - vermoeden, ~ van Goldbach
conjugate, ~ angles, ~ diameter - geconjugeerde/toegevoegde, explementaire hoeken, nevenas/korte as (van een ellips)
conjunction - conjunctie
connected (topology) - samenhangend
constant - constante, eenparig(e)
continued fraction - kettingbreuk
continuous, continuity - continu(e), continuïteit
contour integral - lijnintegraal
contour line (on a map) - hoogtelijn (op een kaart)
contradiction, proof by contradiction - contradictie, bewijs uit het ongerijmde
contraposition - contrapositie
converge, convergence, convergent - convergeren, convergentie, convergent(e)
convex - convex, bol(vormig)
coordinate (co-ordinate), orthogonal ~ axis (axes),coordinate system - coördinaat, loodrechte (orthogonale) ~as(sen),coördinatensysteem, ~stelsel
coordinate geometry - analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde)
coplanar - coplanair
correlation - correlatie
correspondence, one-one ~, rule of ~ - correspondentie, ± relatie, één-één-~, functievoorschrift
cosecant - cosecans
cosine, hyperbolic ~ - cosinus, ~ hyperbolicus
cotangent - cotangens
cross-multiply - kruislings vermenigvuldigen
cross product - kruisproduct, vector(ieel)product, uitwendig product,uitproduct
cross-section - dwarsdoorsnede (snijvlak van ruimtelijk figuur)
cube, x cube(d) - kubus/regelmatige hexaëder, x tot de derde macht
cube root - derdemachtswortel
cubic, cubical - kubisch(e), kubusvormig(e)
cubic equation / cubic function - derdegraadsvergelijking, derdegraadsfunctie
cuboid - rechthoekig prisma
curly bracket - accolade {}
curvature - kromming
curve - kromme
curve integral - lijnintegraal
cusp of a curve - keerpunt van een kromme
cycle - cykel
cyclic polygon - koordenveelhoek
cyclic quadrilateral - koordenvierhoek
cycloid - cycloïde
cyclometric functions - cyclometrische functies, arcfuncties, boogfuncties
cylinder - cilinder
cylindrical - cilindrisch

D

dalen, dalend, strikt ~ - decrease, (monotonically) decreasing, strictly ~
dan en slechts dan als (desda) - if and only if (iff)
dalparabool - parabola that opens upward
decimaal (getal), decimale ontwikkelingnauwkeurig in x decimalen decimaalteken ~ stelsel - decimal (number), ~ expansion,accurate to x ~ places ~ mark/~ separator ~ system
decimale breuk(on)eindige ~ repeterende ~ - decimal fraction(in)finite/(non-)terminating ~ recurring/repeating/periodic ~
deductie - deduction
deelbaar, ~ door, ~ getal - divisible, ~ by, composite/divisible number
deelgebied, –matrix, –ruimte, -verzameling - sub–region, –matrix, –space, -set
deellijn = bissectrice - (angle) bisector
deeltal - dividend
deelteken (in rekenkunde ÷ ) - division sign, obelus
deelverzameling, echte ~ - subset, proper ~
definiet, positief/negatief ~ - definite, positive/negative ~
delen, ~ door, x gedeeld door y,doormidden delen (van lijnstukken/hoeken) - divide, ~ by, x divided by y ,bisect
deler, grootste gemene ~ - divisor, greatest common ~ (gcd) / greatest common factor (gcf) / highest common factor (hcf)
deling - division
deltoïde - deltoid, (~ curve)
dempen, demping, gedempte trilling - damp, damping, damped oscillation
derdegraadsvergelijking - cubic equation
derde macht, x tot de derde macht - cube, x cube(d)
derdemachtswortel (van x) - cube root (of x)
desda (dan en slechts dan als) - iff (if and only if)
determinant - determinant
deviatie, standaard ~ - deviation, standard ~
diagonaal, ~matrix, (hoofd~, lichaams~, etc. zie aldaar) - diagonal, ~ matrix
diameter - diameter
dichtheid, kans~ / waarschijnlijkheids~ - density, probability ~
differentiaal, partiële ~ - differential, partial ~
differentiaaloperator,~rekening, ~vergelijking - differential operator,differential calculus, differential equation
differentiaalquotiënt - ± derivative, ± difference quotient
differentiatie - differentiation
differentieerbaar, differentieerbaarheid - differentiable, differentiability
differentiequotiënt - difference quotient
differentiëren, ~ naar x, partieel ~ - differentiate, ~ with respect to x, partial differentiation
digitaal - digital
dilatatie - dilation
dimensie, ~ analyse, driedimensionaal - dimension, dimensional analysis, three-dimensional
diophantische vergelijking - diophantine equation
discontinu(e) - discontinuous
discontinuïteit, (niet) ophefbare ~, sprong ~, essentiële ~ - discontinuity, (non-)removable ~, step/jump ~, essential/infinite ~
discreet - discrete
discriminant - discriminant
disjunct, disjunctie, disjunctief - disjoint, disjunction, disjunctive
distributie, distributief - distribution, distributive
divergent(e), divergentie, divergeren - divergent, divergence, diverge
dodecaëder, regelmatig ~ - dodecahedron (mv. dodecahedra), regular ~
domein, f(x) op het domein [0,4] - domain, f(x) on the domain [0,4]
doorsnede, ~ van drie verzamelingen, ~ van twee vlakken - intersection, ~ of three sets, ~ of two planes
doorsnede van een figuur (snijvlak van ruimtelijk figuur) - cross-section (intersection of solid and plane)
dozijn (12 stuks) - dozen
draaisymmetrie - rotational symmetry
driedimensionaal - three-dimensional
driehoek, ~ van Pascal, gelijkbenige ~, gelijkzijdige ~, rechthoekige ~, scherphoekige ~, stomphoekige ~ - triangle, Pascal's ~, isosceles ~, equilateral ~, right(-angled) ~, acute(-angled) ~, obtuse(-angled) ~
driehoekig(e) - triangular
driehoeksgetal - triangular number
driehoeksmatrix (onder/boven/linker/rechter~ zie aldaar) - triangular matrix
driehoeksongelijkheid - triangle inequality
drietal, drietallig - triple, ternary
drievoudig(e), ~ integraal - threefold, triple integral
driezijdig(e), ~ prisma - three-sided, triangular prism / three-sided prism
drogreden - fallacy
dubbele hoek formules, dubbele integraal, dubbelpunt (van een kromme) - double-angle formulae, double integral, double point
dwarsdoorsnede - cross-section
dynamica - dynamics
damp, damping, damped oscillation - dempen, demping, gedempte oscillatie / gedempte trilling
decay, exponential ~ - afname, exponentiële ~
decimal (number)decimal expansion ~ mark/ ~ separator ~ system - decimaal, decimale, decimaal (weergegeven) getaldecimale ontwikkeling decimaalteken decimaal stelsel / tientallig stelsel
decimal fraction(in)finite/(non-)terminating ~ recurring/repeating/periodic ~ - decimale breuk(on)eindige ~ repeterende ~
decomposition of vectors - ontbinden van vectoren
decrease, decreasing, strictly ~ - dalen, (monotoon) dalend, strikt ~
deduce (from), ~ a formula - afleiden (uit), ~ van een formule
deduction - deductie, gevolgtrekking
definite, positive/negative ~ - definiet, positief/negatief ~
definite bracket - accolade {}
definite integral - bepaalde integraal
degenerate (~ circle etc.) - ontaard(e) (~ cirkel etc.)
degree, equation of the second ~ - graad, vergelijking van de tweede graad
degree of arc - booggraad
deltoid, ~ curve - deltoïde
demonstration - bewijs
denominator - noemer (van een breuk)
density, probability ~ - dichtheid, kans~ / waarschijnlijkheids~
denumerable - aftelbaar
dependent variable - afhankelijke variabele
derivative, derived function - afgeleide, afgeleide functie
derivation - afleiding
derive - afleiden
determinant - determinant
determine, determined integral - bepalen, bepaalde integraal
deviation, standard ~ - afwijking / deviatie, standaard ~
diagonal, ~ matrix, (main ~ etc. zie aldaar) - diagonaal, ~matrix
diameter - diameter, middellijn
difference, common ~ - verschil, verschil (rekenkundige rij)
difference quotient - differentiequotiënt
differentiable, differentiability - differentieerbaar, differentieerbaarheid
differential, partial ~ - differentiaal, partiële ~
differential operator,differential calculus, differential equation - differentiaaloperator,~rekening, ~vergelijking
differentiation - differentiatie
differentiate, ~ with respect to x, partial differentiation - differentiëren, ~ naar x, partieel ~
digit10-digit number - cijfer10-cijferig nummer
digital - digitaal
digraph - gerichte graaf
dilation - dilatatie
dimension, dimensional analysis, three-dimensional - dimensie, ~ analyse, driedimensionaal
diophantine equation - diophantische vergelijking
directed angle, ~ graph - gerichte hoek, ~ graaf
direction cosine - richtingscosinus
direction field - richtingsveld
directrix - richtlijn
disconnected (topology) - onsamenhangend
discontinuity, (non-)removable ~, step/jump ~, essential/infinite ~ - discontinuïteit, (niet) ophefbare ~, sprong ~, essentiële ~
discontinuous - discontinu(e)
discrete - discreet
discriminant - discriminant
disjoint, disjunction, disjunctive - disjunct, disjunctie, disjunctief
dispersion, statistical ~ - spreiding
distance - afstand
distribution, distributive - distributie, distributief
distribution, normal etc. ~ - verdeling, normale etc. ~
divergent, divergence, diverge - divergent(e), divergentie, divergeren
divide, ~ by - delen, ~ door
dividend - deeltal
divisible, ~ by - deelbaar, ~ door
division - deling
divisor, greatest common ~ (gcd) - deler, grootste gemene ~
dodecahedron, regular ~ - twaalfvlak/dodecaëder, regelmatig ~
domain, f(x) on the domain [0,4] - domein, f(x) op het domein [0,4]
dot product - inwendig product, inproduct, scalair product
dozen, dozenal, baker`s dozen = long dozen - dozijn (12), twaalftallig, 13
double-angle formulae, double integral, double point - dubbele hoek formules, dubbele integraal, dubbelpunt (van een kromme)
dropping the altitude (etc.) of vertex A - een hoogtelijn (etc.) uit hoekpunt A neerlaten
duodecimal (system) - twaalftallig (stelsel), duodecimaal, patalig
dynamics - dynamica

E

echte breuk - proper fraction
één-één-correspondentie - one-one correspondence
één-één(duidige) afbeelding - one to one mapping, injection
eenheid - unit
eenheids-, ~cirkel, ~matrix, ~vector - unit circle, unit matrix / identity matrix, unit vector
eenparig - uniform, constant
eenvoudigste vorm, breuk in de ~ - fraction in its lowest terms/simplest form
eerstegraads-, ~vergelijking, ~functie etc. - linear, ~equation, ~function, etc.
eerste-orde-differentiaalvergelijking - first-order differential equation
eigen- (~frequentie, ~vector, ~waarde) - eigen-, natural, characteristic (~ frequency, ~ vector, ~ value)
eindig(e) - finite
element - element
elementair(e) - elementary
elfproef - casting out elevens, ± check digit
eliminatie (door substitutie), elimineren - elimination (by substitution), eliminate
ellips, elliptisch, ellipsoïde - ellipse, elliptic(al), ellipsoid
elliptische integraal - elliptic integral
empirisch - empirical
enkelvoudige (graaf,integraal) - simple (graph, integral)
entier - floor
epicycloïde - epicycloid
equidistant - equidistant
equipotent(e) - equipotent
equivalent(e) - equivalent
euclidische meetkunde - Euclidean geometry
Euler, constante van ~, formule van ~, stelling van ~, rechte van ~ - Euler's constant, Euler's formula, Euler's theorem, Euler line
even, ~ getal, ~ functie - even, ~number, ~ function
evenredig, recht ~ met …, omgekeerd ~ met …, ~ met het kwadraat van … - proportional, directly ~ to …, inversely ~ to …, ~ to the square of …
evenwijdig(e) (met) - parallel (to)
evolute - evolute
evolvente - involute
excentriciteit, excentrisch - eccentricity, eccentric
explementaire hoeken - explementary angles, conjugate angles
expliciet(e) - explicit
exponent, exponentieel, exponentiële functie/groei - exponent, exponential, exponential function/growth
extrapolatie, extrapoleren - extrapolation, extrapolate
extreem, extreme waarde - extreme, extremum, extreme value
eccentricity, eccentric - excentriciteit, excentrisch
edge - ribbe
edge (grafentheorie) - zijde, kant, tak
eigen-frequency, ~ vector, ~ value - eigen-frequentie, ~vector, ~waarde
element - element
elementary - elementair(e)
eleven, casting out ~s - elf, elfproef
elimination (by substitution), eliminate - eliminatie (door substitutie), elimineren
ellipse, elliptic(al), ellipsoid - ellips, elliptisch, ellipsoïde
elliptic integral - elliptische integraal
empirical - empirisch
empty set - lege verzameling
enumerative combinatorics - combinatoriek
epicycloid - epicycloïde
equals / is equal to - is gelijk aan
equation (quadratic~ etc. zie aldaar) - vergelijking
equiangular - gelijkhoekig(e)
equidistant - equidistant
equilateral (triangle) - gelijkzijdig(e) (driehoek)
equipotent - equipotent(e)
equivalent - equivalent(e)
error, rounding / round off ~ - fout, afrondings~
escribed circle - aangeschreven cirkel, aancirkel
estimation - schatting
Euclidean geometry - euclidische meetkunde
Euler's constant, Euler's formula, Euler's theorem, Euler line - constante van Euler, formule van ~, stelling van ~, rechte van ~
even, ~number, ~ function - even, ~ getal, ~ functie
evolute - evolute
excircle - aangeschreven cirkel, aancirkel
expansion, decimal expansion - decimale ontwikkeling
explementary angles - explementaire hoeken
explicit - expliciet(e)
exponent, exponential, exponential function/growth - exponent, exponentieel, exponentiële functie/groei
exponentiation - machtsverheffing
expression - uitdrukking
external/exterior - buiten(hoek/bissectrice)
extract the root of … - de wortel trekken uit …
extrapolate, extrapolation - extrapoleren, extrapolatie
extreme, extremum, extreme value - extreem, extreme waarde

F

factor, gemeenschappelijke ~, ontbinden in ~en - factor, common ~, factorize
factorstelling - factor theorem
faculteit, n ~ - factorial, n ~
fase, ~verschil - phase, ~ shift, ~ offset, ~ difference
Fermat, (grote, laatste) stelling van ~, kleine stelling van ~ - Fermat's last theorem, Fermat's little theorem
Fibonacci, rij van ~ - Fibonacci numbers, Fibonacci series, Fibonacci sequence
figuur (meetkundig) - figure, shape
focus - focus (mv. foci)
formule - formula (mv. formulae, formulas)
fourieranalyse, ~reeks, ~transformatie - Fourier analysis, ~ series, ~ transform
fout, afrondings~ - error, rounding / round off ~
frequentie - frequency
functie, (even, lineaire etc. ~, zie aldaar) - function
functievoorschrift - rule of correspondence, function rule
fundamentaalrij - fundamental sequence, Cauchy sequence
face, a cube has 6 ~s - zijvlak, een kubus heeft 6 (zij)vlakken
factor, common ~ - factor, gemeenschappelijke ~
factor, factorize - ontbinden in factoren
factorial, n ~ - faculteit, n ~
factor theorem - factorstelling
fallacy - drogreden
false position method - regula falsi
Fermat's last theorem, Fermat's little theorem - (grote, laatste) stelling van Fermat, kleine stelling van Fermat
Fibonacci numbers, Fibonacci series, Fibonacci sequence - rij van Fibonacci
field (abstract algebra) - lichaam, veld (abstracte algebra)
figure10-figure number - cijfer, figuur10-cijferig nummer
finite - eindig(e)
first-order differential equation - eerste-orde-differentiaalvergelijking
flat angle - gestrekte hoek (180 graden)
floor - entier (van een reëel getal x, het grootste gehele getalkleiner of gelijk aan x), floor
flower bracket - accolade {}
focus (mv. foci) - brandpunt, focus
formula, formulae/formulas - formule, ~s
forward slash - schuine deelstreep, breukstreep (/)
four color (map) theorem - vierkleurenstelling
Fourier analysis, ~ series, ~ transform - fourieranalyse, ~reeks, ~transformatie
fraction,fraction bar, common ~, improper ~, proper ~, simple ~, unit ~, vulgar ~, zie aldaar - breuk,breukstreep
fractional function/equation - gebroken functie/vergelijking
frequency - frequentie
full angle (360 º) - volle hoek
function, (even, linear etc. ~, zie aldaar) - functie
function rule - functievoorschrift
fundamental sequence - fundamentaalrij, Cauchy-rij
fundamental theorem, ~ of algebra, ~ of calculus - hoofdstelling, ~ van de algebra, ~ van de integraalrekening

G

gammafunctie - gamma function
gaussverdeling - normal/Gaussian distribution
gaussische functie, gausskromme - Gaussian function, bell curve, Gauss curve
geadjungeerde, geadjugeerde - adjoint, adjugate
gebied, (on)begrensd ~ - region, (un)bounded ~
gebroken functie/vergelijking - fractional function/equation
geconjugeerde - conjugate
gedempte oscillatie/trilling - damped oscillation
gedurig product/ gedurige som - product, sum
geheel getal - integer, ± whole number
geïsoleerd punt - isolated point
gelijk, x is gelijk aan y - x is equal to/equals y
gelijkbenig(e) (driehoek) - isosceles (triangle)
gelijkhoekig(e) - equiangular
gelijknamige breuken - similar fractions, like fractions, fractions with the same denominator
gelijknamig maken, breuken ~ - make fractions similar/alike, convert fractions to the same denominator
gelijkvormig(e), gelijkvormigheid - similar, similarity
gelijkzijdig(e) (driehoek) - equilateral (triangle)
gemeenschappelijk(e) (noemer, deler etc.) - common (denominator, divisor etc.)
gemiddeldegewogen ~, harmonisch ~, meetkundig ~, rekenkundig ~ - average, meanweighted mean, harmonic mean, geometric mean, arithmetic mean
geodetische kromme - geodesic curve
geodriehoek - ± set square, ± triangle (USA)
geometrie, geometrisch - geometry, geometric(al)
geordende verzameling, geordend paar - ordered set, ordered pair
georiënteerde hoek - oriented/directed angle
gerichte hoek, gerichte graaf - signed/directed angle, directed graph/digraph
gesloten (verzameling etc.) - closed (set etc.)
gestrekte hoek - straight/flat angle
getal (natuurlijk/even etc. ~, zie aldaar) - number
getallenlijn, getallenrechte - number line
getaltheorie - number theory
getalstelsel - number system
getransponeerde (van een) matrix - transpose of a matrix, transposed matrix
gevolgtrekking - deduction
gewogen gemiddelde/graaf etc. - weighted mean/graph etc
globaal maximum/minimum - global maximum/minimum
Gödel, onvolledigheidsstellingen van ~ - Gödel's incompleteness theorems
Goldbach, Vermoeden van ~ - Goldbach's conjecture
golf, ~lengte - wave, ~ length
goniometrie, goniometrisch(e) - trigonometry, trigonometric
graad, vergelijking van de tweede graad - degree, equation of the second ~
gradenboog - protractor
graaf, simpele/enkelvoudige ~, gewogen ~, ongerichte ~, gerichte ~ - graph, simple ~, weighted ~, undirected ~, directed ~, di~
gradiënt - gradient
grafentheorie - graph theory
grafiek - graph
grafische rekenmachine - graphing / graphics / graphic calculator
grens (van verzameling) - bound
grens (van integraal, bovenste/onderste ~ zie aldaar) - limit
groei (exponentiële etc. ~, zie aldaar) - growth, (exponential etc. ~)
groep, groepentheorie - group, group theory
grondtal - base
grondvlak - base
groot getal - large number
grootheid, scalaire ~, vector ~ - quantity, scalar ~, vector ~
grootste gemene deler (ggd) - greatest common divisor (gcd) / greatest common factor (gcf) / highest common factor (hcf)
grootste ondergrens - greatest lower bound, infimum
groter dan of gelijk aan - greater than or equal to
gros (144 stuks) - gross (twelve dozen)
Gulden snede - golden ratio, golden section, golden mean
game theory - speltheorie
gamma function - gammafunctie
Gaussian function, Gauss curve, Gaussian distribution - gaussische functie, gausskromme, gaussverdeling, normale/normaal verdeling
geodesic curve - geodetische kromme
geometric center - zwaartepunt (meetkundig)
geometry (plane ~ etc. zie aldaar), geometric (sequence, mean etc.) - meetkunde, meetkundig(e) (rij, gemiddelde etc.)
global maximum/minimum - globaal maximum/minimum
Gödel's incompleteness theorems - onvolledigheidsstellingen van Gödel
Goldbach's conjecture - vermoeden van Goldbach
golden ratio, golden section, golden mean - Gulden snede
gradient - gradiënt, richtingscoëfficiënt
graduated instrument - instrument met schaalverdeling
graduation - schaalverdeling
graph - graaf (mv. grafen), grafiek
graphing / graphics / graphic calculator - grafische rekenmachine
graph theory - grafentheorie
greater than or equal to - groter dan of gelijk aan
greatest common factor (gcf) - grootste gemene deler
greatest lower bound - infimum, grootste ondergrens
great hundred = small gross - 10 dozijn (120)
gross, great gross, small gross = great hundred - gros (144 stuks = 12 dozijn), 12 gros (a dozen gross) = 1728, 10 dozijn (120)
group, group theory - groep, groepentheorie
growth, exponential ~ - groei, exponentiële ~

H

haakje (), tussen haakjes(recht, vierkant, blok, ~ [] spek, vis, ~ accolade {}, zie aldaar) - parenthesis (mv. ~ses), bracket (UK), round bracket, open ~, between (in) ~s
haakjes, buiten haakjes halen - factor out, apply the distributive law
haaks(e) - perpendicular
haakse hoek - right angle
halfrechte / halflijn - half-line / ray
halve hoek formules - half-angle formulae
halveren, een hoek ~ - bisect, ~ an angle
Ha, Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord. - PEMDAS, BEDMAS, BEMA (among others)
harmonisch(e) (functie etc.) - harmonic
helix - helix
hellingshoek, ~graad - angle of inclination, angle of incline, slope angle
herhaalbaarheid - repeatability
herleiden - reduce, simplify
heuristisch - heuristic
hexaëder, regelmatig ~ - hexahedron (mv. hexahedra), regular ~/cube
hexagoon - hexagon
hexagram - hexagram
histogram - histogram
hoek, georiënteerde, gerichte etc., zie aldaar,onder een ~ van 45 graden - angle,at an ~ of 45 degrees
n-hoek - n-gon
hoekpunt - vertex (mv. vertices)
homogeen, homogene functie, homogeniteit - homogeneous, ~ function, homogeneity
hoofdas - ± principal axis
hoofdas (van een ellips) - major axis, transverse diameter (of an ellipse)
hoofdas (van een hyperbool) - transverse axis, major axis (of a hyperbola)
hoofddiagonaal (van een matrix) - main diagonal, leading diagonal, principal diagonal (of a matrix)
hoofdrekenen - mental calculation
hoofdstelling, ~ van de algebra, ~ van de integraalrekening - fundamental theorem, ~ of algebra, ~ of calculus
hoogte (van een driehoek) - height / altitude (of a triangle)
hoogtelijn (van een driehoek) - altitude (of a triangle)
hoogtelijn (op een kaart) - contour line (on a map)
hoogtepunt (van een driehoek), ~ neerlaten → zie aldaar - orthocenter (USA), orthocentre (UK) (of a triangle)
horizontaal/horizontale - horizontal
hulpstelling - lemma (mv. lemmata,lemmas)
hyperbolicus, sinus etc. ~ - hyperbolic sine etc.
hyperbolisch(e) (functie) - hyperbolic (function)
hyperboloïde - hyperboloid
hyperbool, orthogonale ~ - hyperbola, rectangular ~
hypocycloïde - hypocycloid
hypotenusa - hypotenuse
hypothese - hypothesis (mv.hypotheses)
half-angle formulae - halve hoek formules
half-line - halfrechte
harmonic (series etc.) - harmonisch(e) (reeks etc.)
hash marks - = tally marks, talstelsel gebruikmakend van turven
height (of a triangle) - hoogte (van een driehoek)
helix - helix, schroeflijn
hemisphere - halve bol
heuristic - heuristisch
hexagon - zeshoek,hexagoon
hexagram - hexagram
hexahedron, regular ~ - zesvlak/hexaëder, regelmatig ~/kubus
highest common factor (hcf) - grootste gemene deler
histogram - histogram
homogeneous, ~ function, homogeneity - homogeen, homogene functie, homogeniteit
horizontal - horizontaal/horizontale
hyperbola, rectangular/right/equilateral ~ - hyperbool, orthogonale ~
hyperbolic (function) - hyperbolisch(e) (functie)
hyperbolic, ~ sine etc. - sinus etc. hyperbolicus
hyperboloid - hyperboloïde
hypocycloid - hypocycloïde
hypotenuse - hypotenusa, schuine zijde van een rechthoekige driehoek
hypothesis (mv.hypotheses) - hypothese

I

icosaëder, regelmatig ~ - icosahedron (mv. icosahedra), regular ~
idempotent - idempotent
identiteit - identity
imaginair(e) (getal, eenheid) - imaginary (number, unit)
implicatie, impliceren - implication, imply
impliciet(e) - implicit
incirkel - incircle, inscribed circle
inclusie - inclusion
increment - increment, toename
index - index
inductie, bewijs door volledige inductie - induction, proof by complete ~
infimum - infimum (mv. infima), greatest lower bound
infinitesimaal(rekening) - infinitesimal (calculus)
ingeschreven cirkel - inscribed circle, incircle
ingesloten hoek - included angle
inhoud = volume - volume
injectie, injectief/injectieve (~ functie) - injection, injective (~ function)
inproduct - dot product, scalar product
integraal (oneigenlijke etc. ~, zie aldaar) - integral
integraaltransformatie - integral transform
integrand - integrand
integratie - integration
integratiegrens (bovenste/onderste ~ zie aldaar) - limit of integration
integrator - integrator
integreerbaar/integreerbare - integrable
integreren - integrate
interest, samengestelde ~ - interest, compound ~
interpolatie, interpoleren - interpolationion, interpolate
interval, (on)begrensd ~, open/gesloten ~ - interval,(un)bounded ~, open/closed ~
intrest, samengestelde ~ - interest, compound ~
inverse - inverse
inverse beeld - preimage, inverse image
inverteerbaar, niet-~ - invertible, non-~
inverteren - invert
involutie - involution
invullen, voor x, 2 ~ - insert/substitute, insert/substitute 2 for x, substitute X with/by 2
inwendig product - dot product, scalar product
irrationaal, irrationale - irrational
isolijn - isoline, isopleth
isometrie, isometrisch(e) - isometry, isometric
isomorf, isomorfie, isomorfisme - isomorphic, isomorphy, isomorphism
isopleet - isopleth, isoline
iteratie, iteratief, itereren - iteration, iterative, iterate
icosahedron, regular ~ - twintigvlak/icosaëder, regelmatig ~
idempotent - idempotent
identity, ~ matrix - identiteit, eenheidsmatrix
iff (if and only if) - desda (dan en slechts dan als),als en slechts als, als en alleen als
image, ~ of a function - beeld, bereik
imaginary (number, unit) - imaginair(e) (getal, eenheid)
implication, imply - implicatie, impliceren
implicit - impliciet(e)
improper fraction - onechte breuk
improper integral, ~ limit - oneigenlijke integraal, oneindige limiet
incircle - ingeschreven cirkel, incirkel
inclination/incline, angle of ~ - glooiing/helling, hellingshoek, ~graad
included angle - ingesloten hoek
included in a set - bevat in een verzameling
inclusion - inclusie, omvatting
incompleteness theorems, Gödel's ~ - onvolledigheidsstellingen van Gödel
increase, increasing, strictly ~ - stijgen, (monotoon) stijgend, strikt ~
increment - increment
indefinite integral - onbepaalde integraal
independent variable - onafhankelijke variabele
indeterminate form - onbepaalde vorm
index - index, wortelexponent
indivisible - ondeelbaar
induction, proof by complete ~ - inductie, bewijs door volledige ~
inequality - ongelijkheid
infimum (mv. infima) - infimum (mv. infima), grootste ondergrens
infinite - oneindig(e)
infinitesimal (calculus) - infinitesimaal(rekening)
injection - injectie, één-één(duidige) afbeelding
injective (~ function) - injectief/injectieve (~ functie)
inscribed circle - ingeschreven cirkel, incirkel
inscribed quadrilateral - koordenvierhoek
insert - invullen, substitueren
integer - geheel getal
integrable - integreerbaar/integreerbare
integral (improper etc. ~, zie aldaar) - integraal
integral transform - integraaltransformatie
integrand - integrand
integrate - integreren
integration, limit of ~ (upper/lower ~ zie aldaar) - integratie, integratiegrens
integration by parts - partiële integratie
integrator - integrator
interest, compound ~ - rente, samengestelde ~ / rente-op-rente
interior, internal - binnen, intern(e)
interpolate, interpolationion - interpoleren, interpolatie
intersecting lines - snijdende lijnen
intersection, ~ of three sets, ~ of two planes - doorsnede, ~ van drie verzamelingen, ~ van twee vlakken
intersection point - snijpunt
interval,(un)bounded ~, open/closed ~ - interval, (on)begrensd ~, open/gesloten ~
inverse - inverse, omgekeerd(e), tegengesteld(e)
inverse image - inverse beeld
inverse trigonometric functions - cyclometrische functies, arcfuncties, boogfuncties
inversely proportional to - omgekeerd evenredig met
invert - inverteren
invertible, non-~ - inverteerbaar, niet-~
involute - evolvente
involution - involutie
irrational - irrationaal, irrationale
isolated point - geïsoleerd punt
isoline - isolijn, isopleet, niveaulijn
isometric, isometry - isometrisch(e), isometrie
isomorphic, isomorphism, isomorphy - isomorf, isomorfisme, isomorfie
isopleth - isopleet, isolijn, niveaulijn
isosceles - gelijkbenig(e)
iterate, iteration, iterative - itereren, iteratie, iteratief

J

- - -
jump discontinuity - sprongdiscontinuïteit

K

kans - probability
kansdichtheid - probability density
kansrekening - probability theory
kansverdeling - probability distribution
kant (grafentheorie) - edge
kardinaalgetal, kardinaliteit - cardinal number, cardinality
keerpunt van een kromme - cusp of a curve
kegel, kegelsnede, kegelvormig - cone, conic section, conic(al)/cone-shaped
kenmerkende cijfers - significant figures/digits
kettingbreuk - continued fraction
kettinglijn - catenary
kettingregel - chain rule
k.g.v = kleinste gemene veelvoud - LCM = least common multiple
klasse - class
Klein-fles/fles van Klein - Klein bottle
klein getal - small number
kleiner dan of gelijk aan - less than or equal to
kleinste bovengrens - least upper bound, supremum
kleinste gemene veelvoud - least common multiple
kleinste-kwadratenmethode - method of least squares
knoop(punt) (grafentheorie) - vertex (mv. vertices), node
kolom, ~vector/~matrix - column, ~ vector/~ matrix
kommagetal - decimal representation, decimal
koorde - chord
koordenveelhoek - cyclic polygon
koordenvierhoek - cyclic quadrilateral
koppel (verzameling) - ordered pair
korte as (van een ellips) - minor axis, conjugate diameter (of an ellipse)
kransproduct - wreath product
kringintegraal - closed curve line integral
kromme - curve
kromming - curvature
kromtemiddelpunt - center (centre UK) of curvature
kromtestraal - radius of curvature
kruislings vermenigvuldigen - cross-multiply
kruisproduct - cross product, vector product
kubisch(e) - cubic
kubus - cube, regular hexahedron
kubusvormig(e) - cubical, cube-shaped
kwadraat, x kwadraat, evenredig met het ~ van … - square, x square(d), proportional to the ~ of …
kwadraat afsplitsen - completing the square
kwadrant - quadrant
kwadraten, kleinste-kwadratenmethode - method of least squares
kwadrateren - square
kwadratisch(e) - quadratic
kwadratuur van de cirkel - squaring the circle
kwantiel - quantile
kwantor - quantifier
kwartiel - quartile
kite - vlieger
Klein bottle - Klein-fles/fles van Klein

L

laplacetransformatie - Laplace transform
lange as (van een ellips) - major axis, transverse diameter (of an ellipse)
lege verzameling - empty set
lemma - lemma (mv. lemmata, lemmas)
lemniscaat - lemniscate, infinity symbol
lengte - length
lichaam (abstracte algebra) - field (abstract algebra)
lichaam (meetkunde) - solid (geometry)
lichaamsdiagonaal - body diagonal, space diagonal
lijn (raak~, evenwijdige ~, etc. zie aldaar), rechte lijn = rechte, niet-rechte lijn = kromme - line, straight line, curve/curved ~
lijnelementenveld - slope field, direction field
lijnintegraal - line integral
lijnstuk - line segment
limiet,oneigenlijke limiet, oneindige limiet, (linker/rechter ~ zie aldaar) - limit,limit at infinity, improper limit/infinite limit
lineair(e) - linear
liniaal - ruler, rule
Lissajousfiguur - Lissajous curve/figure
linker limiet - left-sided limit, left-hand(ed) limit, left limit
linkertriangulaire matrix, strikte ~ - lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~
logaritme, natuurlijke ~ - logarithm, natural ~
logaritmisch(e) - logarithmic
logica, logisch(e) - logic, logical
lokaal maximum/minimum - local maximum/minimum
loodlijn - perpendicular (line)
loodrecht(e) (op) - perpendicular (to)
loodrechte hoek - right angle
lus - loop
Laplace transform - laplacetransformatie
law of sines - sinusregel
LCM = least common multiple - k.g.v = kleinste gemene veelvoud
leading diagonal (of a matrix) - hoofddiagonaal (van een matrix)
least common multiple - kleinste gemene veelvoud
least squares, method of ~ - kleinste-kwadratenmethode
least upper bound - supremum, kleinste bovengrens
left-sided limit, left-hand(ed) limit, left limit - linker limiet
left triangular matrix, strictly ~ - onderdiagonaalmatrix / benedendiagonaalmatrix / benedendriehoeksmatrix / linkertriangulaire matrix, strikte ~
leg - been (van gelijkbenige driehoek of rechte hoek)
lemma - lemma, hulpstelling
lemniscate - lemniscaat
length - lengte
less than or equal to - kleiner dan of gelijk aan
like fractions - gelijknamige breuken
likelihood → maximum likelihood - aannemelijkheid, maximum likelihood
limit,improper limit, infinite limit limit at infinity - limiet,oneindige ~, oneigenlijke ~
limit of integration (upper/lower zie aldaar) - integratiegrens
line (parallel ~, ~ segment, etc. zie aldaar), straight line, curve - lijn, rechte lijn = rechte, niet-rechte lijn = kromme
line gauge - liniaal
linear - lineair(e)
linear algebra - lineaire algebra
line integral - lijnintegraal
line segment - lijnstuk
Lissajous curve/figure - Lissajousfiguur
local maximum/minimum - lokaal maximum/minimum
location vector - plaatsvector, positievector
locus - meetkundige plaats
logarithm, natural ~ - logaritme, natuurlijke ~
logarithmic - logaritmisch(e)
logic, logical - logica, logisch(e)
long division (algorithm) - staartdeling
loop - lus
lower bound/limit - ondergrens, onderste grens, benedengrens
lower triangular matrix, strictly ~ - onderdiagonaalmatrix / benedendiagonaalmatrix / benedendriehoeksmatrix / linkertriangulaire matrix, strikte ~
lowest common multiple - kleinste gemene veelvoud
lowest terms, fraction in its ~ - eenvoudigste vorm, breuk in de ~

M

macht, x tot de n-de ~, x tot de ~ n, (tot de tweede/derde ~, zie aldaar) - power, x to the n-th ~, x to the ~ n
machtreeks, machtsfunctie - power series, power function
machtsverheffen - raise to a power, exponentiation
n e -machtswortel - nth root
matrix, m bij n ~, (aangevulde ~ etc. zie aldaar) - matrix (mv. matrices), m-by-n ~
matrixvoorstelling - matrix representation
maximum, absoluut/relatief ~ - maximum, absolute/relative ~
mediaan - median
meervoudig(e) (integraal) - multiple (integral)
meetkunde (vlakke ~ etc. zie aldaar) - geometry
meetkunde, meetkundig(e) (rij, gemiddelde etc.) - geometry, geometric (sequence, mean etc.)
meetkundige plaats - locus (mv. loci)
Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord. - PEMDAS, BEDMAS, BEMA (among others)
mercatorprojectie - Mercator projection
meridiaan - meridian
merkwaardig product - special product (of polynomials)
methode, kleinste-kwadraten~ - method, ~ of least squares
metrisch(e), metriek - metric
middelevenredige, middenevenredige - mean proportional
middelloodlijn - perpendicular bisector
middellijn - diameter
middelpunt van een cirkel - center (USA) / Centre (UK) of a circle
middelpunt van een lijnstuk - midpoint of a line segment
middelwaardestelling - mean value theorem
middenevenredige - mean proportional
middendoor delen - bisect
middendriehoek - medial triangle
middenparallel - (er is geen directe vertaling) line segment formed by joining the midpoints of two opposite sides of a triangle -of- the locus of all points equidistant from two parallel lines
min, ~ 2 - minus, minus/negative 2
minimum, absoluut/relatief ~ - minimum, absolute/relative ~
minor - minor
Möbius, band van Möbius - Möbius strip
modaal, modale waarde - mode, modal score
modulo - modulo
modulus (absolute waarde) - modulus (mv. moduli) (absolute value)
modus - mode, modal score
monotone functie - monotonic function, monotone function
monotoon, monotoon (niet)-stijgend, monotoon (niet)-dalend - monotonic/monotone, (monotonically) (non)-increasing, (monotonically) (non)-decreasing
main diagonal (of a matrix) - hoofddiagonaal (van een matrix)
major axis (of an ellipse) - hoofdas, lange as (van een ellips)
major axis (of a hyperbola) - hoofdas (van een hyperbool)
mapping into (onto), one to one ~ - afbeelding in (op), één-één(duidige) afbeelding, injectie
mathematics, maths (UK), math (USA) - wiskunde
matrix, m-by-n ~, (augmented ~ etc. zie aldaar) - matrix (mv. matrices), m bij n ~
matrix representation - matrixvoorstelling
maximum, absolute/relative ~ - maximum, absoluut/relatief ~
maximum likelihood - aannemelijkheid, maximum likelihood
mean,weighted mean, harmonic mean, geometric mean, arithmetic mean - gemiddelde,gewogen ~, harmonisch ~, meetkundig ~, rekenkundig ~
mean proportional - middelevenredige, middenevenredige
mean value theorem - middelwaardestelling
medial triangle - complementaire driehoek, middendriehoek
median - zwaartelijn, mediaan
mental calculation - hoofdrekenen
Mercator projection - mercatorprojectie, normale conforme projectie
meridian - meridiaan
method, ~ of least squares - methode, kleinste-kwadraten~
metric - metrisch(e), metriek
midpoint - midden, middelpunt (van een lijnstuk)
minimum, absolute/relative ~ - minimum, absoluut/relatief ~
minor, ~ axis (of an ellipse) - minor, nevenas/korte as (van een ellips)
minuend - aftrektal (de term waarvan iets wordt afgetrokken)
minus - min
mirror symmetry - spiegelsymmetrie
Möbius, Möbius strip - band van Möbius
modal score - modus, modale waarde
mode - modus
modulo - modulo
modulus - modulus (mv. moduli) (absolute waarde)
monotone function, monotonic function - monotone functie
monotonically (non)-increasing / (non)-decreasing - (monotoon) (niet)-stijgend / (niet)-dalend
multiple, least common ~ - veelvoud, kleinste gemene ~
multiple integral - meervoudige integraal
multiplication - vermenigvuldiging
multiplication table - tafel (van vermenigvuldiging)
multiplicative inverse - reciproke, omgekeerde van een getal
multiply, cross-~ - vermenigvuldigen, kruislings ~

N

naderen, x nadert y - approach, x approaches y
natuurlijk(e) (~ getal, ~ logaritme) - natural (~ number, ~ logarithm)
nauwkeurig, ~ tot n decimalen, nauwkeurigheid - accurate, ~ to n decimal places, accuracy
neerlaten, een hoogtelijn (etc.) uit hoekpunt A ~ - dropping the altitude (etc.) of vertex A
negatie - negation
negatief/negatieve (getal etc.) - negative (number etc.)
negatief definiet - negative definite
negenproef - casting out nines
nevenas (van een ellips) - minor axis, conjugate diameter (of an ellipse)
nevenas (van een hyperbool) - minor axis (of a hyperbola)
Newton, binomium van Newton - binomial formula, binomial identity, Newton's generalized binomial theorem, ± binomial theorem
n-hoek - n-gon
niet-dalend - (monotonically) non-decreasing, weakly (monotonically) increasing
niet-stijgend - (monotonically) non-increasing, weakly (monotonically) decreasing
niveaulijn - isoline, isopleth
noemer (van een breuk) - denominator
norm (van een vector) - norm (of a vector)
normaal (vector etc.) - normal (vector etc.)
normale verdeling, normaalverdeling - normal/Gaussian distribution
normale vorm, normaalvorm - normal form
nul, ~matrix etc. - zero, ~ matrix etc.
nulpunt van een functie - zero of a function
numeriek(e), ~ integratie etc. - numerical, ~ integration etc.
naught - nul
negation - negatie
negative, ~ 2 - negatief, min 2
negative definite - negatief definiet
neighbo(u)rhood, punctured ~ or deleted ~ - omgeving, gereduceerde ~
n-gon - n-hoek
nine, casting out ~s - negen, negenproef
node - knoop(punt) (grafentheorie)
non-decreasing - (monotoon) niet-dalend/zwak (monotoon) stijgend
non-denumerable - niet-/overaftelbaar
non-increasing - (monotoon) niet-stijgend/zwak (monotoon) dalend
non-removable discontinuity - niet-ophefbare discontinuïteit
non-terminating decimal fraction - oneindige decimale breuk
nonzero - getal/waarde ongelijk aan nul
norm (of a vector) - norm (van een vector)
normal (vector etc.) - normaal (vector etc.)
normal distribution - normale/normaal verdeling, gaussverdeling
normal form - normale vorm, normaalvorm
nought - nul
null, null matrix etc. - leeg / zonder waarde of belang, nulmatrix etc.
number (natural/even etc. ~, zie aldaar) - getal
number line, ~ system, ~ theory - getallenlijn/getallenrechte, getalstelsel, getaltheorie
numeralRoman numerals - ± getal ± cijfer / een symbool of groep symbolen om een bepaald nummer weer te geven, telwoordRomeinse cijfers
numerator - teller (van een breuk)
numerical, ~ integration etc. - numeriek(e), ~ integratie etc.

O

octaëder - regular octahedron (mv. octahedra)
octant - octant
omcirkel - circumscribed circle, circumcircle
omgeschreven cirkel - circum(scribed) circle
omgekeerd(e), ~ van een getal - inverse, reciprocal/multiplicative inverse for a number
omgekeerde afgeleide - antiderivative, primitive integral
omgekeerd evenredig met - inversely proportional to
omgeving (van), gereduceerde ~ - neighbo(u)rhood (of), punctured ~ or deleted ~
omtrek, ~ van een cirkel of bol - perimeter, circumference of a circle or sphere
omwentelingslichaam - solid of revolution
omwentelingsoppervlak - surface of revolution
onafhankelijke variabele - independent variable
onbegrensd(e) - unbounded
onbekende, vergelijking met n ~n - unknown, equation in/with n ~s
onbepaalde vorm - indeterminate form
onbepaalde integraal - indefinite integral
ondeelbaar - indivisible
onderdiagonaalmatrix, strikte ~ - lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~
ondergrens (grootste ~) - lower bound (greatest ~ /infimum)
ondergrens, onderste grens (integraal) - lower limit
onechte breuk - improper fraction
oneigenlijke integraal, ~ limiet - improper integral, limit at infinity
oneindig(e) - infinite
oneindige limiet - infinite limit, improper limit
oneven getal, functie etc. - odd number, function etc.
ongelijkheid - inequality
ongerijmd, bewijs uit het ongerijmde - proof by contradiction, reduction to the absurd
onsamenhangend (topologie) - disconnected
ontaard(e) (~ cirkel etc.) - degenerate (~ circle etc.)
ontbinden in factoren - factorize, factor
ontbinden van vectoren - decomposition/resolution of vectors
ontwikkeling, decimale ontwikkeling - expansion, decimal ~
onvolledigheidsstellingen van Gödel - Gödel's incompleteness theorems
onzuiverheid (statistiek) - bias
oorsprong - origin
open (interval etc.) - open (interval etc.)
operator - operator
ophefbare discontinuïteit - removable discontinuity
oplosbaar, oplossen, oplossing (van een vergelijking) - solvable, solve, solution (of an equation)
oplossingsverzameling - solution set
oppervlak (voor afmeting van het ~, zie “oppervlakte”) - surface
oppervlakte (afmeting van een oppervlak) - area
optellen, optelling - add (up), addition
orde, … van de eerste ~ - order, … of the first ~
ordinaal(getal) - ordinal (number)
ordinaat - ordinate
origineel - ± original, argument or subset of the domain belonging to a given image under a function or transformation
orthogonaal/orthogonale,orthogonale hyperbool - orthogonal,rectangular hyperbola
oscilleren van een rij - oscillation of a sequence
over, n over k (binomiaalcoëfficiënt) - n over k, n choose k
overaftelbaar - non-denumerable
overstaande hoek/zijde - opposite angle/side
obelus (division sign) - deelteken (in rekenkunde ÷ )
oblique - scheef, schuin, scheve, schuine (asymptoot e.d.)
obtuse angle, obtuse-angled (triangle) - stompe hoek (90º < hoek < 180º), stomphoekig(e) (driehoek)
octagon, octagonal - achthoek, achthoekig
octahedron, regular ~ - achtvlak, octaëder/regelmatig achtvlak
octal - achttallig
octangle, octangular - achthoek, achthoekig
octant - octant
octonary, octonal - achttallig
odd number, function etc. - oneven getal, functie etc.
one to one mapping, one-one correspondence - één-één(duidige) afbeelding, één-één-correspondentie
open (interval etc.) - open (interval etc.)
operator - operator
opposite angle/side - overstaande/tegenoverliggende hoek/zijde
order - orde, ordenen, ordening
ordered set, ordered pair - geordende verzameling, geordend paar/koppel
ordinal (number) - ordinaal(getal)
ordinate - ordinaat
oriented angle - georiënteerde hoek
origin - oorsprong
orthocenter / orthocentre (of a triangle) - hoogtepunt (van een driehoek)
orthogonal - orthogonaal/orthogonale
oscillation of a sequence - oscilleren van een rij
over, n over k - n boven k, n over k (binomiaalcoëfficiënt), ook: n gedeeld door k

P

paar, geordend ~ - pair, ordered ~
parabolisch - parabolic
paraboloïde - paraboloid
parabool, dal~, berg~ - parabola, parabola that opens upward, … opens downward
paradox - paradox
parallel (met) - parallel (to)
parallellepipedum - parallelepiped
parallellogram - parallelogram
parameter - parameter
parametervergelijking - parametric equation
parametervoorstelling - parametric representation
partiële afgeleide etc., partiële integratie - partial derivative etc., integration by parts
Pascal, driehoek van Pascal - Pascal's triangle
passer - compass, pair of compasses
pentaëder - pentahedron (mv. pentahedra)
pentagoon - pentagon
pentagram - pentagram
pentakel - pentagram
percentage - percentage
percentiel - percentile, centile
perfect getal - perfect number
periode - period
periodiek(e) - periodic
permutatie - permutation
piramide, ~vormig - pyramid, pyramidal
plaats, meetkundige ~ - locus (mv. loci)
plaatsvector - position vector, location vector, radius vector
planimetrie - planimetry
plat vlak - plane
polair(e) - polar
polyeder - polyhedron
polygoon - polygon
polynoom - polynomial
pool - pole
poolcoördinaten - polar coordinates
populatie - (statistical) population
positief/positieve - positive
positief definiet - positive definite
positievector - position vector, location vector, radius vector
postulaat - postulate (axiom, assumption)
precies, precisie - precise, precision
predicatenlogica - predicate logic
premisse - premise
priem, ~getal etc. - prime, ~ number etc.
primitieve - antiderivative, primitive integral
prisma, rechthoekig prisma - prism, rectangular prism, cuboid
product, ~vector etc. (gedurig ~, zie aldaar) - product, ~ vector etc.
projecteren, projectie - project, projection
projectieve meetkunde - projectieve meetkunde
propositie - proposition
propositielogica - propositional/sentential calculus/logic
punt - point
puntsymmetrie - point reflection
Pythagoras, stelling van ~ - Pythagorean theorem or Pythagoras' theorem
pair, ordered ~ - paar, geordend ~
pair of compasses - passer
parabola that opens upward, … opens downward - dalparabool, bergbarabool
parabolic - parabolisch
paraboloid - paraboloïde
paradox - paradox
parallel (to) - evenwijdig(e)/parallel(le) (met)
parallelepiped - parallellepipedum, blok
parallelogram - parallellogram
parameter - parameter
parametric equation - parametervergelijking
parametric representation - parametervoorstelling
parenthesis (mv. ~ses) - haakje ()
part, integration by parts - deel/gedeelte, partiële integratie
partial derivative etc. - partiële afgeleide etc.
Pascal's triangle - driehoek van Pascal
path integral - lijnintegraal
pedal triangle - voetpuntsdriehoek
PEMDAS - acroniem, Ha, Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord
pentagon - pentagoon, vijfhoek
pentagram - pentagram,pentakel
pentahedron - vijfvlak/pentaëder
percentage - percentage
percentile - percentiel, centiel
perfect number - perfect getal, volmaakt getal
perimeter - omtrek
period - periode, punt (leesteken)
periodic, ~ decimal fraction - periodiek(e), repeterende decimale breuk
permutation - permutatie
perpendicular, ~ bisector - loodlijn / loodrecht(e), middelloodlijn
phase, ~ shift, ~ offset, ~ difference - fase, ~verschil
pie chart - taartdiagram, cirkeldiagram, schijfdiagram
plane - (plat) vlak
plane geometry - vlakke meetkunde
planimetry - planimetrie, vlakke meetkunde
point - punt
point of intersection - snijpunt
point of tangency - raakpunt
point reflection - puntsymmetrie
polar - polair(e)
polar coordinates - poolcoördinaten
pole - pool
polygon - polygoon, veelhoek
polyhedron, regular ~ - veelvlak, regelmatig ~
polynomial - polynoom, veelterm
population (statistical ~) - populatie
position vector - plaatsvector, positievector
positive - positief/positieve
positive definite - positief definiet
postulate - postulaat
power, power function, power series (raise to a ~, zie aldaar) - macht, machtsfunctie, machtreeks
precise, precision - precies, precisie
predicate logic - predicatenlogica
preimage - inverse beeld ( ≠ origineel)
premise - premisse
prime, ~ number etc. - priem, ~getal etc.
primitive integral - primitieve, omgekeerde afgeleide
principal axis - hoofdas
principal diagonal (of a matrix) - hoofddiagonaal (van een matrix)
prism - prisma
probability - kans, waarschijnlijkheid
probability density - kansdichtheid / waarschijnlijkheidsdichtheid
probability distribution - kansverdeling, waarschijnlijkheidsverdeling, -distributie
probability theory - kansrekening, waarschijnlijkheidsrekening
product, ~ vector etc. (dot ~, zie aldaar) - product, ~vector etc.
progression (alternating ~ etc, zie aldaar) - rij (rij opeenvolgende elementen)
project, projection - projecteren, projectie
projective geometry - projective geometry
proof (by …, zie aldaar) - bewijs
proper fraction - echte breuk
proportional, directly ~ to, inversely ~ to - evenredig, recht ~ met, omgekeerd ~met
proposition - propositie, stelling
propositional calculus/logic - propositielogica
protractor - gradenboog
punctured neighbo(u)rhood - gereduceerde omgeving
pyramid, pyramidal - piramide, ~vormig
Pythagorean theorem, Pythagoras' theorem - stelling van Pythagoras

Q

q.e.d. (qed, QED, Q.E.D) = Latijn: quod erat demonstrandum = hetgeen bewezen moest worden - q.e.d., qed, QED, Q.E.D
quotiënt - quotient
q.e.d. (qed, QED, Q.E.D) = Latijn: quod erat demonstrandum = hetgeen bewezen moest worden - q.e.d., qed, QED, Q.E.D
quadrangle - vierhoek
quadrant - kwadrant
quadratic - kwadratisch(e)
quadratic equation - tweedegraadsvergelijking
quadratic function - kwadratische functie
quadratic formula - abc-formule, wortelformule
quadrilateral - vierhoek
quantifier - kwantor
quantile - kwantiel
quantity, scalar ~, vector ~ - grootheid, scalaire ~, vector ~
quartic - vierdegraads-, vierdemachts-
quartile - kwartiel
quotient - quotiënt

R

raaklijn - tangent line, tangent
raakpunt - point of tangency
raakvlak - tangent plane
radiaal (eenheid v/e hoek) - radian
radiaal gericht - radially directed
radius - radius (mv. radii)
rang (van een matrix) - rank (of a matrix)
rationaal, rationale - rational
rechte hoek - right angle
rechte lijn - straight line
rechter limiet - right-sided limit, right-hand(ed) limit, right limit
rechtertriangulaire matrix, strikte ~ - upper triangular matrix/right triangular matrix, strictly ~
recht haakje [ ] - bracket (USA), square bracket, closed ~, box ~
rechthoek - rectangle
rechthoekig(e), ~ driehoek, ~ matrix - right-angled, right(-angled) triangle, rectangular matrix
rechthoekszijde - leg, cathetus
reciproke - reciprocal, multiplicative inverse
recurrente betrekking - recurrence relation
recursie - recursion, recurrence
recursief - recursive
reden (van meetkundige rij) - common ratio
reëel getal - real number
reeks (alternerende ~ etc, zie aldaar) - series (altijd mv.)
reeksontwikkeling - series expansion
regelmatig(e), ~ veelvlak etc. - regular, ~ polyhedron etc.
regressie-analyse - regression analysis
regula falsi - false position method, regula falsi method
rekening (integraal~) - calculus (integral ~)
rekenkunde, rekenkundig(e) (rij, gemiddelde etc.) - arithmetic, arithmetic (sequence, mean etc.)
rekenmachine, grafische ~ - calculator, graphing / graphics / graphic ~
relatie - relation
relatief, ~ maximum/minimum - relative, ~ maximum/minimum
rente, samengestelde ~ / rente-op-rente - interest, compound ~
repeterende decimale breuk - recurring/repeating/periodic decimal fraction
reproduceerbaarheid - reproducibility
rest bij deling - remainder/ residue after division
reststelling - remainder theorem
ribbe - edge
richtingscoëfficiënt - slope, gradient
richtingscosinus - direction cosine
richtingsveld - slope field, direction field
richtlijn - directrix
rij (alternerende ~ etc, zie aldaar) - sequence, progression (UK)
rij van een matrix, ~vector/~matrix - row of a matrix, ~ vector/~ matrix
ring - ring
Romeinse cijfers - Roman numerals
rotatie, roteren - rotation, rotate
rotatiesymmetrie - rotational symmetry
rozet - rosette
ruimte (~coördinaten etc. zie aldaar) - space
ruimtehoek - solid angle
ruimtemeetkunde - solid geometry, stereometry
ruit - rhombus
ruitjespapier - ± graph(ing) paper, ± grid paper, cross-section paper, squared paper
ruitvormig - rhombic
Runge-Kuttamethode - Runge–Kutta method
radian - radiaal (eenheid v/e hoek)
radially directed - radiaal gericht
radical equation / function - wortelvergelijking, -functie
radical sign/symbol - wortelteken
radius - radius, straal
radius vector - plaatsvector, positievector
raise to a power - machtsverheffen
random - willekeurig, aselect(e)
random sample - aselecte steekproef
random variable - stochastische variabele, toevalsvariabele
range - (niet eenduidig) bereik - of - codomein
rank (of a matrix) - rang (van een matrix)
ratio - verhouding
rational - rationaal, rationale
ray - halfrechte
real number - reëel getal
reciprocal - reciproke, omgekeerde van een getal
rectangle - rechthoek
rectangular, ~ matrix - (lood)recht(e), rechthoekkig(e), rechthoekige matrix
recurrence - recurrent(e), recursie
recurrence relation - recurrente betrekking
recurring decimal fraction - repeterende decimale breuk
recursion - recursie
recursive - recursief
reduce - herleiden, vereenvoudigen
reduction to the absurd - bewijs uit het ongerijmde
reflection (reflexion), reflect - spiegeling, spiegelen
reflection(al) symmetry - spiegelsymmetrie
reflex angle - stompe hoek (>180º)
reflexion (reflection) - spiegeling
region, (un)bounded ~ - gebied, (on)begrensd ~
regression analysis - regressie-analyse
regula falsi method - regula falsi
regular, ~ polyhedron etc. - regelmatig(e), regulier(e), regelmatig(e) veelvlak etc.
relation - betrekking, relatie
relative, ~ maximum/minimum - relatief, ~ maximum/minimum
remainder after division - rest bij deling
remainder theorem - reststelling
removable discontinuity - ophefbare discontinuïteit
repeatability - herhaalbaarheid
repeating decimal fraction - repeterende decimale breuk
reproducibility - reproduceerbaarheid
resolution of vectors - ontbinden van vectoren
revolution, solid of ~, surface of ~ - omwenteling, ~slichaam, ~soppervlak
rhombic - ruitvormig
rhombus - ruit, rombus
right angle, right-angled (triangle) - rechte hoek, rechthoekig(e) (driehoek)
right-sided limit, right-hand(ed) limit, right limit - rechter limiet
right triangle - rechthoekige driehoek
right triangular matrix, strictly ~ - bovendiagonaalmatrix / bovendriehoeksmatrix / rechtertriangulaire matrix, strikte ~
ring - ring
Roman numerals - Romeinse cijfers
root, extract the ~ of …, nth root (square ~ etc. zie aldaar) - wortel, de ~ trekken uit …, n e -machtswortel
rosette - rozet
rotation, rotate - rotatie, roteren
rotational symmetry - rotatiesymmetrie, draaisymmetrie
round, ~ up/down - afronden naar boven/beneden
rounded number - afgerond getal
rounding (a number), round (off) - afronden (van een getal)
rounding/round off error - afrondingsfout
row of a matrix, ~ vector/~ matrix - rij van een matrix, ~vector/~matrix
rule - regel, liniaal
rule of correspondence - functievoorschrift
ruler - liniaal
Runge–Kutta method - Runge-Kuttamethode

S

samengesteld(e) functie/getal, ~ rente - composite function/number, compound interest
samenhangend (topologie) - connected
samenvallen, samenvallend(e) - coincide, coincident
schaal - scale
schaalverdeling, instrument met ~ - graduation, graduated instrument
scalair(e) grootheid etc. - scalar quantity etc.
scalair product - dot product, scalar product
schatting - estimation
scheef, scheve (asymptoot, sinus etc.) - oblique
scheefheid - skewness
scherp(e) (hoek), scherphoekige driehoek - acute (angle), acute(-angled) triangle
scheve → scheef - -
schijfdiagram - pie chart, circle graph
schroeflijn - helix
schuin, schuine (asymptoot, sinus etc.) - oblique
schuine zijde (van een rechthoekige driehoek) - hypotenuse
secans - secant
seconde - second
sector, cirkel~ - sector, ~ of a circle
segment, cirkel~ - segment, ~ of a circle
significante cijfers - significant figures/digits
simpele graaf - simple graph
singulariteit - singularity
singulier(e) - singular
sinus, ~ hyperbolicus - sine, hyperbolic ~
sinusoïde - sinusoid, sine wave
sinusregel - law of sines, sine law, sine formula, sine rule
snede, Gulden ~, kegel~ - golden section, conic section
snijdende lijnen - intersecting lines
snijlijn (doorsnede) - intersection line
snijlijn (secant) - secant line
snijpunt - intersection point, point of intersection
som - sum
sommatie, sommeren - summation, sum
spekhaakje - angle bracket, chevron, triangular bracket, diamond bracket, tuple
speltheorie - game theory
spiegeling, spiegelen - reflection (reflexion), reflect
spiegelsymmetrie - reflection(al) symmetry, mirror symmetry
spiraal - spiral
spoor van een matrix - trace of a matrix
spreiding - statistical dispersion
sprongdiscontinuïteit - step/jump discontinuity
staafdiagram - bar chart, bar graph
staartdeling, staartdelen - long division (algorithm), division by (using) ~
stambreuk - unit fraction, reciprocal of an integer
standaardafwijking - standard deviation
standaarddeviatie - standard deviation
stationair punt - stationary point
statistiek - statistics
statistisch(e) - statistical
steekproef, aselecte ~ - sample, random ~
stelling - theorem, proposition
stelling van Pythagoras - Pythagorean theorem, Pythagoras' theorem
stelsel, getal~, ~ van vergelijkingen - system, number ~, ~ of equations
steradiaal - steradian
stereometrie - stereometry, solid geometry
stijgen, stijgend, strikt ~ - increase, (monotonically) increasing, strictly ~
stochastiek - stochastics
stochastisch(e), ~ proces, ~ variabele - stochastic, ~ process, random variable / stochastic variable
stomp(e) (hoek), stomphoekige driehoek - obtuse (angle), obtuse(-angled) triangle, (angle >180º = reflex angle)
stopcriterium - stopping condition, termination criterion, stop rule
straal - radius (mv. radii)
strikt (monotoon) stijgend/dalend - strictly (monotonically) increasing/decreasing
substitueren, voor x, 2 ~ - substitute, ~ 2 for x, ~ X with/by 2
substitutie - substitution
superponeren - superpose
superpositie - superposition
supplementaire hoeken - supplementary angles
supremum (mv. suprema) - supremum, least upper bound
surjectie, surjectieve - surjection, surjective
symmetrie (punt~, zie aldaar) - symmetry
symmetrisch(e), ~ matrix - symmetric(al), symmetric matrix
systeem, lineair ~ - system, linear ~
saddle point - zadelpunt
sample, random ~ - steekproef, aselecte ~
scalar product - inwendig product, inproduct, scalair product
scalar quantity etc. - scalair(e) grootheid etc.
scale - schaal
secant - secans
secant line - snijlijn
second - seconde
section, golden ~, conic ~ - (door)snede, Gulden snede, kegelsnede
sector, ~ of a circle - sector, cirkel~
segment, ~ of a circle - segment, cirkel~
sentential calculus/logic - propositielogica
sequence (alternating ~ etc, zie aldaar) - rij (rij opeenvolgende elementen)
series (alternating ~ etc, zie aldaar) - reeks
series expansion - reeksontwikkeling
set (sub~ etc. zie aldaar) - verzameling (deel~ etc. zie aldaar)
set square - tekendriehoek, geodriehoek
set theory - verzamelingenleer
sexagesimal (system) - 60-tallig (stelsel), sexagesimaal
shape - figuur (meetkundig)
side (of an angle) - been (van een hoek)
sieve (of Eratosthenes) - zeef (van Eratosthenes)
sign, plus/minus ~ - teken, plus/min ~
signed angle - gerichte hoek
significant figures/digits - significante cijfers, beduidende cijfers, kenmerkende cijfers
similar, similarity - gelijkvormig(e), gelijkvormigheid
similar fractions - gelijknamige breuken
simple fraction, ~ graph, ~ integral - breuk (niet decimaal), simpele/enkelvoudige graaf, enkelvoudige integraal
simplest form, fraction in its ~ - eenvoudigste vorm, breuk in de ~
simplify - herleiden, vereenvoudigen
sine, hyperbolic ~ - sinus, ~ hyperbolicus
sine law, sine formula, sine rule - sinusregel
sine wave - sinusoïde
singular - singulier(e)
singularity - singulariteit
sinusoid - sinusoïde
skewness - scheefheid
slope - richtingscoëfficiënt
slope angle - hellingshoek, ~graad
slope field - richtingsveld
smallest common multiple - kleinste gemene veelvoud
solid (geometry) - lichaam (meetkunde)
solid angle - ruimtehoek
solid geometry - ruimtemeetkunde, stereometrie
solid of revolution - omwentelingslichaam
solidus - schuine breukstreep (/)
solution set - oplossingsverzameling
solvable, solution, solve (an equation) - oplosbaar, oplossing, oplossen (van een vergelijking)
space (~ coordinates etc. zie aldaar) - ruimte
space diagonal - lichaamsdiagonaal
special product (of polynomials) - merkwaardig product
sphere, spherical - bol, bolvormig
spherical function, sector etc. - bolfunctie, -sector etc.
spiral - spiraal
square,x square(d), completing the ~, proportional to the ~ of … - kwadraat, kwadrateren, vierkant(e), vierkantig,x kwadraat, kwadraat afsplitsen, evenredig met het ~ van …
square bracket - recht haakje [ ]
square root - vierkantswortel
squares, method of least squares - kleinste-kwadratenmethode
squaring the circle - kwadratuur van de cirkel
squiggly bracket - accolade{}
standard deviation - standaardafwijking, standaarddeviatie
stationary point - stationair punt
a statistic - een statistische grootheid
statistical - statistisch(e)
statistical dispersion - spreiding
statistics - statistiek
step discontinuity - sprongdiscontinuïteit
steradian - steradiaal
stereometry - stereometrie, ruimtemeetkunde
stochastic, ~ process, random variable / stochastic variable - stochastisch(e), ~ proces, ~ variabele
stochastics - stochastiek
stopping condition, stop rule - stopcriterium (bij iteratie)
straight angle - gestrekte hoek (180 graden)
straightedge - liniaal
straight line - rechte lijn, rechte
strictly (monotonically) increasing/decreasing - strikt (monotoon) stijgend/dalend
strike out - (tegen elkaar) wegstrepen / wegvallen
strip, Möbius strip - band van Möbius
sub–region, –matrix, –space, -set - deelgebied, –matrix, –ruimte, -verzameling
subset, proper ~ - deelverzameling, echte ~
substitute, substitution - substitueren, substitutie
subtract - aftrekken
subtrahend - aftrekker (de term die ergens (aftrektal) vanaf wordt getrokken)
sum - som, sommeren
summation - sommatie
superpose - superponeren
superposition - superpositie
supplementary angles - supplementaire hoeken
supremum (mv. suprema) - supremum (mv. suprema), kleinste bovengrens
surface, ~ of revolution - oppervlak (afmeting van het ~ is “area”), omwentelingsoppervlak
surjection, surjective - surjectie, surjectieve
swirly bracket - accolade{}
symmetric(al) - symmetrisch(e)
symmetry (reflection ~, zie aldaar) - symmetrie
system, number ~, ~ of equations, linear ~, ~ of axes - stelsel/systeem, getalstelsel, stelsel van vergelijkingen, lineair systeem, assenstelsel

T

taartdiagram - pie chart, circle graph
tafel (van vermenigvuldiging) - multiplication table, times table
tafel van 3 - 3 times table
tak (grafentheorie) - edge
talstelsel - number system
tangens, ~ hyperbolicus - tangent, hyperbolic ~
tangentieel - tangential
tautologie - tautology
tegen elkaar wegstrepen / wegvallen - strike / cancel out
tegengestelde (bewerking) - inverse (operation)
tegenoverliggende hoek/zijde - opposite angle/side
teken, plus/min~ - sign, plus/minus ~
teller (van een breuk) - numerator
tensor - tensor
term - term
tetraëder, regelmatig ~ - tetrahedron (mv. tetrahedra), regular ~
theorema - theorem
tientallig, ~ stelsel - decimal/denary/base ten, ~ (numeral) system
toegevoegd(e) - conjugate
toename - increment
toenemen - increase
toevalsgrootheid, -variabele - random variable / stochastic variable
top (van kegel etc.) - apex
tophoek - apex angle
topologie - topology
topologisch(e), ~ ruimte - topological, ~ space
torus - torus (mv. tori)
transcendent(e), ~ getal - transcendental, ~ number
transformatie, integraal~, fourier~, Laplace~, Z-~ - transformation, integral transform, Fourier transform, Laplace transform, Z-transform
translatie - translation
translatiesymmetrie - translation(al) symmetry
transleren - translate
trapezium - trapezoid (USA), trapezium (UK)
trapeziumregel - trapezoid(al) rule, trapezium rule
trapezoïde - trapezoid (USA), trapezium (UK)
trekken, de wortel trekken uit … - extract the ~ of …
triangulaire matrix (onder/boven/linker/rechter~ zie aldaar) - triangular matrix
tripelproduct (alternerend product) - triple product (alternating product)
trisectie - trisection
triviaal, triviale, ~ oplossing - trivial, ~ solution
turven - using tally marks/tallies/hash marks
twaalftallig stelsel - duodecimal (number) system, base-12 system
twaalfvlak, regelmatig ~ - dodecahedron (mv. dodecahedra), regular ~
tweedegraadsvergelijking/functie - quadratic equation/function
tweede macht, x tot de tweede macht - square, x square(d)
tweedimensionaal - two-dimensional
tweetallig stelsel - binary (number) system
tweeterm - binomial
twintigvlak, regelmatig ~ - icosahedron (mv. icosahedra), regular ~
tally marks / tallies - talstelsel gebruikmakend van turven
tangency, point of ~ - raking, raakpunt
tangent, hyperbolic ~ - tangens, raaklijn, tangens hyperbolicus
tangential - tangentieel
tangent line - raaklijn
tangent plane - raakvlak
tautology - tautologie
tensor - tensor
term - term
(non-)terminating decimal fraction - (on)eindige decimale breuk
termination criterion - stopcriterium (bij iteratie)
tetragon - vierhoek
tetrahedron, regular ~ - viervlak/tetraëder, regelmatig ~
theorem - theorema, stelling
three-dimensional - driedimensionaal
threefold - drievoudig(e)
three-sided prism/pyramid - driezijdig(e) prisma/piramide
times table, n times table - tafel (van vermenigvuldiging)~, tafel van n
topological, ~ space - topologisch(e), ~ ruimte
topology - topologie
torus - torus (mv. tori of torussen)
trace of a matrix - spoor van een matrix
transcendental, ~ number - transcendent(e), ~ getal
transform, integral ~, Fourier ~, Laplace ~, Z-~ - transformeren, integraaltransformatie, fouriertransformatie, Laplacetransformatie, Z-transformatie
transformation - transformatie
translate - transleren
translation - translatie
translation(al) symmetry - translatiesymmetrie
transpose of a matrix, transposed matrix - getransponeerde (van een) matrix
transverse axis (of a hyperbola) - hoofdas (van een hyperbool)
transverse diameter (of an ellipse) - hoofdas, lange as (van een ellips)
trapezium - trapezium, trapezoïde
trapezium rule - trapeziumregel
trapezoid - trapezium, trapezoïde
trapezoid(al) rule - trapeziumregel
tree - boom (grafentheorie)
triagonal - lichaamsdiagonaal
triangle, Pascal's ~, isosceles ~, equilateral ~, right(-angled) ~, acute(-angled) ~, obtuse(-angled) ~ - driehoek, ~ van Pascal, gelijkbenige ~, gelijkzijdige ~, rechthoekige ~, scherphoekige ~, stomphoekige ~
triangular - driehoekig(e)
triangular matrix (lower/upper/left/right ~ zie aldaar) - driehoeksmatrix, triangulaire matrix
triangular number - driehoeksgetal
triangle inequality - driehoeksongelijkheid
trigonometry, trigonometric, inverse trigonometric functions - goniometrie, goniometrisch(e), cyclometrische functies/arcfuncties/boogfuncties
triple, ternary, triple product, triple integral - drietal, drietallig, tripelproduct (alternerend product), drievoudige integraal
trisection - trisectie, in drieën delen
trivial, ~ solution - triviaal/triviale, triviale oplossing
truncate, truncated - afknotten, afgeknot
truth table - waarheidstabel
truth value - waarheidswaarde
two-dimensional - tweedimensionaal

U

uitdrukking - expression
uitproduct - cross product, vector product
uitwendig product - cross product, vector product
unaire bewerking - unary operation
unary operation - unaire bewerking
unbounded (interval) - onbegrensd (interval)
uniform - eenparig
union (of sets) - vereniging (van verzamelingen)
unit - eenheid
unit fraction, unit circle/matrix/vector - stambreuk, eenheidscirkel/~matrix/~vector
unknown, equation in/with n ~s - onbekende, vergelijking met n ~n
upper bound/limit - bovengrens, bovenste grens
upper triangular matrix, strictly ~ - bovendiagonaalmatrix / bovendriehoeksmatrix / rechtertriangulaire matrix, strikte ~

V

variabele, (on)afhankelijke ~ - variable, (in)dependent ~
variantie - variance
variatie - variation
vector, ~ruimte etc. - vector, vector space etc.
vector(ieel)product - cross product, vector product
vectoriële grootheid - vector quantity
veelhoek - polygon
veelterm - polynomial
veelvlak, regelmatig ~ - polyhedron (mv. polyhedra / polyhedrons), regular ~
veelvoud, kleinste gemene ~ - multiple, least common ~
veld (abstracte algebra) - field (abstract algebra)
verband, lineair verband - relation, linear relation
verdeling (in delen verdelen) - division (divide into parts)
verdeling, normale etc. ~ - distribution, normal etc. ~
vereniging (van verzamelingen) - union (of sets)
vereenvoudigde wortelvereenvoudigde breuk - root (being) in simplified formfraction in its lowest terms
vereenvoudigen, ~ van een breuk - reduce, simplify, ~ a fraction (to its lowest terms/simplest form)
vergelijking (tweedegraads~ etc. zie aldaar) - equation
verhouding - ratio
vermenigvuldigen, vermenigvuldiging, kruislings ~ - multiply, multiplication, cross-~
Vermoeden van Goldbach - Goldbach's conjecture
verschil, verschil (rekenkundige rij) - difference, common ~
verticaal (verticale) - vertical
verzameling (deel~ etc. zie aldaar) - set (sub~ etc. zie aldaar)
verzamelingenleer - set theory
vierdegraads-, vierdemachts- - quartic
vierhoek - quadrilateral, quadrangle, tetragon
vierkant, ~e, ~ig - square
vierkant haakje [ ] - bracket (USA), square bracket, closed ~, box ~
vierkantsvergelijking - quadratic equation
vierkantswortel - square root
vierkleurenstelling - four color (map) theorem
viervlak, regelmatig ~ - tetrahedron (mv. tetrahedra), regular ~
vijfhoek - pentagon
vijfvlak - pentahedron (mv. pentahedra)
vishaakje - angle bracket, chevron, triangular bracket, diamond bracket, tuple
vlak, een kubus heeft 6 ~ken - plane, a cube has 6 faces
vlakke meetkunde - plane geometry, planimetry
vlieger - kite
voetpuntsdriehoek - pedal triangle
volledige inductie, bewijs door ~ - complete induction, proof by ~
volle hoek - full angle (360 º)
volmaakt getal - perfect number
volume - volume
variable, (in)dependent ~ - variabele, (on)afhankelijke ~
variance - variantie
variation - variatie
vector, vector space etc. - vector, ~ruimte etc.
vector product - kruisproduct, vector(ieel)product, uitwendig product,uitproduct
vector quantity - vectoriële grootheid
vertex (mv. vertices) - hoekpunt, knoop(punt) (grafentheorie)
vinculum (mv. vincula) - horizontale breukstreep, liggend streepje
volume - volume (± inhoud)
volume diagonal - lichaamsdiagonaal
vulgar fraction - breuk (niet decimaal)

W

waarheidstabel - truth table
waarheidswaarde - truth value
waarschijnlijkheid - probability
waarschijnlijkheidsdichtheid - probability density
waarschijnlijkheidsdistributie - probability distribution
waarschijnlijkheidsrekening (~leer) - probability theory
waarschijnlijkheidsverdeling - probability distribution
(tegen elkaar) wegstrepen / wegvallen - strike / cancel out
wig - wedge
wiskunde - mathematics, maths (UK), math (USA)
wortel, de ~ trekken uit …, n e -machtswortel (vierkants~ etc. zie aldaar) - root, extract the ~ of …, nth root
wortelexponent - index (of a radical)
wortelformule - quadratic formula
wortelfunctie - radical function
wortelteken - radical sign/symbol
wortelvergelijking - radical equation
wave, ~ length - golf, ~lengte
weakly (monotonically) increasing/decreasing - zwak (monotoon) stijgend/dalend
wedge - wig
width - breedte
wreath product - kransproduct

X

x-as - x-axis (mv. x-axes)
x-axis (mv. x-axes) - x-as

Y

y-as - y-axis (mv. y-axes)
y-axis (mv. y-axes) - y-as

Z

zadelpunt - saddle point
zeef (van Eratosthenes) - sieve (of Eratosthenes)
zeshoek - hexagon
zesvlak, regelmatig ~ - hexahedron (mv. hexahedra), regular ~/cube
zijde, aanliggende ~ - side, adjacent, adjoining ~
zijde (grafentheorie) - edge
zijvlak - face
zwaartelijn - median
zwaartepunt (meetkundig) - centroid, geometric center
zwak (monotoon) stijgend/dalend - weakly (monotonically) increasing/decreasing
zero, ~ matrix etc. - nul, ~matrix etc.
zero of a function - nulpunt van een functie

Domain: Mathematics

wordbook/wiskundewoordenlijst-nederlands-engels-frido-verweij.txt · Last modified: 2021/06/09 13:43 by michaelbeijer